SR EN DE
OBAVEŠTENJE O UGOVORU

OBAVEŠTENJE O UGOVORU

Nabavka

 

Po članu  40 Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama na Kosovu

 

Datum pripreme obaveštenja:  10.09/2012

 

Nabavka br.

655

12

034

121

 

 

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski

x

Srpski

x

Engleski

 

 

 

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

 

I.1 IME, ADRESA I UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Zvaničan naziv: “Opstina Strpce]”

 

Adresa UA: “Strpce]”      

 

grad: „Strpce” 

Poštanski broj:

Mesto: “Strpce”

Lice za kontakt: “Krunislav Zdravkovic”      

Telefon: “044/836-286”    

 

Email:krunislavz25@gmail.com

Fax:

 

Internet adresa (po potrebi):

 

 

Da

 

Ne

 x

 

 

 

 

 

Ugovorni  autoritet kupuje u ime drugih  ugovornih autoriteta        

 

                                                                                                                                        

Ukoliko da, specifikuj identitet svih Ugovornih Autoriteta koji imaju pravo da naručuju pod uslovima ugovora ili referiši se Aneksu.

                                                                                                    

DEO II: PREDMET UGOVORA

 

II.1 OPIS

II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:

Nabavka i secenje,drva za ogrev za skole, centar za socialan rad, i centar  Porodicne medicine(Primarno Zdravstvo).

 

II.1.2 Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja

(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje  ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)

       Rad

  X     Snabdevanje

            Usluge

X  Izvršenje

 Plan i izvršenje

 Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući  na uslove

 Kupovina

Finansijski zakup (lizing)

 Zakup

 Kupovina na kredit

 Njihovo kombiniranje

 

 

 

 

 

 

Glavna tačka ili lokacija radova

Brod

Glavno mesto isporuke

 

______________________________________________

Glavno mesto izvršavanja

 

________________________________________________

II.1.3 Obaveštenje obuhvata

 

Jedan javan ugovor:          

Da

X

Ne

 

  

Sastavljanje jednog javnog okvirnog ugovora

Da

 

Ne

X

 

II.1.4 Informacije o javnom okvirnom ugovoru (po potrebi)

 

Javni okvirni ugovor sa jednim                            

ekonomskim operaterom

   

Javni okvirni ugovor sa nekoliko                      

ekonomskih operatera

 

Izvršenje ugovora:

 

Poziv/Poruka

 

 

Pomoćni ugovor/Mini-konkurencija

 

 

 

Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima _____

 

II.1.5) Kratak opis predmeta ugovora

. Nabavka i secenje,drva za ogrev za skole, centar za socialan rad, i centar  Porodicne medicine(Primarno Zdravstvo).

 

 

II.1.6) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):

45.00.00.00-7

II.1.7) Varijante su prihvaćene:                

Da

 

Ne

X

 

II.1.8) Podela na grupe:           

Da

 

Ne

X

   

 

Ako je odgovor da, tenderi se podnose za (označiti samo jednu kućicu)

 

X samo jednu grupu             jednu ili više grupa               sve grupe

 

II.1.9) Informacije o grupama (po potrebi)

Grupa br.

Kratak opis

Nabavka i secenje,drva za ogrev za skole, centar za socialan rad, i centar  Porodicne medicine(Primarno Zdravstvo).

 

ZJN

Količina ili oblast

Dodatne informacije

 

II.2) KOLIČINA ILI POLJE UGOVORA

Količina ili opšto polje (uključujući sve grupe I opcije, po potrebi)

 

 

 

II.3) TRAJANJE UGOVORA ILI VREMENSKI ROK ZA ZAVRŠETAK

Trajanje u mesecima  na osnovu dinamickog plana  dobijenog E .O. (od dodele ugovora)

    ili

Početak        ___/___/______    (dan/mesec/godina)

Završetak  ___/___/______   (dan/mesec/godina)

 

 

DEO III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III.1) USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UGOVOR

III.1.1) Traži se garancija izvršavanja           

Da

X

Ne

 

 

 

 

 

 

 

Ako je odgovor da, iznos garanciju za izvršavanje10% od vrednosti ugovora.

III.1.2) Dobiti  zakonski oblik od grupisanih ekonomskih operatera kojima ugovor treba da se  dodeli  (po potrebi):

 

III.1.3  Ostali određeni uslovi čiji je predmet izvršenje ugovora:

Da

 

Ne

 

 

Ako da, opiši posebne uslove

 

 

III.2) USLOVI ZA UČEŠĆE

III.2.1)  Uslovi podobnosti

1.Izjava pod zakletvom na osnovu zakona br. 04/L-042 (original)

2.Certifikat Biznisa za adekvatne radove (kopija)

3.Cetifikat  PDV-(kopje)

4.Potvrda o izmirenim oblikacijama iz ATK (za  godinu 2012 zadnja tri meseca),( original ili overena kopija)

5.Potvrda o izmirenim Opstinskim obavezama (na ime E. O. Za 2012 godinu original ili overena kopija).

6.Potvrda od ekonomskog suda (original ili overena kopija).

 

7.Osiguranje tendera u iznosu od 1000.00,euro od totalan vrednos ponude.(vazeca 90 dana od datum otvaranje tendera).

8.Ptvrda o poreklo drvo izdato od agencije suma Kosovo,

Za EO koi dobije ponudu trazi se dostava  osiguranje za izvrsenje u vrednos od 10% o vrednost ugovora.

 

III.2.2) Profesionalna podobnost

 

Traže se dokumentovani dokazi

 

III.2.3) Ekonomski  I finansijski kapaciteti

 

III.2.4) Tehničke I profesionalne mogućnosti

Traže se dokumentovani dokazi

 

 

III.3) Uslovi specificni  za ugovore o uslugama

Da

 

Ne

 

III.3.1) Izvršenje usluga je rezervisano za određenu profesiju         

 

Ako je odgovor da, reference na relevantan zakon, uredbu ili administrativnu odredbu

_____________________________________________________________________

III.3.2) Pravna lica treba da daju imena I profesionalne kvalifikacije osoblja odgovornog za vršenje usluga                                                                                       

Da

 

Ne

 

 

DEO IV: PROCEDURE

IV.1) VRSTE PROCEDURA

X  Otvorena

 

 Ogranicena

 

 Procedura pregovora

Opravdanost za izbor procedure pregovora

_____________________________________________________________

 

 

IV.1.2)Ograničenja u broju operatera koje će biti pozvani na tenderisanje (ograničen ili postupak pregovora)

 

Na bazi primljenih aplikacija, najmanje 2 i najviše 6 kandidata će biti pozvani da predaju detaljne tendere ovog ugovora. Ukoliko najviše 6 odgovarajućih kandidata ispune gorenavedene selekcione kriterijume, prednosti i slabosti relevantnih aplikacija ovih kandidata će se ponovo razmatrati da bi se identifikovale šest najbolje aplikacije za postupak tendera. Jedini faktori koji se mogu uzeti u obzir tokom ovog ponovnog razmatranja su:

 

___________________________________________________________________________

 

 

IV.1.3) Smanjivanje broja operatera tokom pregovora (postupak pregovora)

 

Vodi pregovore u sukcesivnim fazama

Da

 

Ne

 

 

 

 

 

IV.2) KRITERIJUMI ZA DODELU

Označi potrebnu kutiju i izbriši drugu

 

X  Najniža cena

ili

  Ekonomski najpovoljniji tender u smislu

 

Pod-kriterijum

Težina u %

Pod-kriterijum

Težina u %

1)

 

6)

 

2)

 

7)

 

3)

 

8)

 

4)

 

9)

 

 

IV.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

 

IV.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora       

Da

 

Ne

X

 

Ako da,

Prethodno obaveštenje o nameri   ____________________________

 

Ostale publikacije (po potrebi)  ______________________________

IV.3.2) Uslovi za dobijanje tenderskog dosijea / prekvalifikovanih dokumenata

Vremenski rok za prijem zahteva za tenderski dosije / prekvalifikovani dokumenti  

datum 01.10/2012  

 

Da

 X

Ne

 

Dokumenta se plaćaju            

 

     Ako je da, cena 10 Є

     Uslovi i metoda placanja u kanc. Nabavke treba uzeti priznanicu za uplatu u jodnoj od banaka nakon sto se argumentuje uplata moze uzeti dosije tendera u kancelariji nabavke.

IV.3.3) Vremenski rok za prijem tendera ili zahteva za učešće

 

 datum 05.10/2012

 vreme  pre 13:30h    

 mesto Kancelarija nabavke drugi sprat Br 27.

Da

 

Ne

X

IV.3.4)  Vremenski rok za prijem tendera /zahteva za učešće je skraćen                               

 

Ako je odgovor da, navedite razloge:

 

IV.3.5 )Dali je potrebna garancija tendera

Da

X

Ne

 

 

Ako je odgovor da, iznos garancije tendera   1000.00.€

Validnost garancije tendera u danima  90 ili  mesecima tri

Osiguranje za izvrsenje posla je 10% od vrednosti ugovora

IV.3.6) Period validnosti tendera

 

IV.3.7) Sastanak  otvaranja tendera

 Datum   05.10/2012   Vreme 14.00h    Mesto Strpce kancelarija br.27

 

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

      

V.1 ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke,

Po odredbama Dela IX  Zakona br. 04/L-042, Zakona o javnim nabavkama na Kosovu.

 

 

V.1.1 ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI (TRN)

Službeno ime: Telo za Razmatranje Nabavki

 

Adresa TRN: Ulica Garibaldi

 

Grad: Priština

Poštanski kod:

Elektronska adresa (po potrebi):

 

Lica za kontakt:

E-mail:

Telefon:

Faks:

 

V.2)  DODATNE  INFORMACIJE             

Ekonomski operater imaće pravo da preda tender, zahtev za učešće i druga potrebna dokumenta ili dosijea koje se dozvoljavaju tokom vršenja aktivnosti nabavke na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Druge informacije, dodaj:

 

 

 

 

 

 

 

 
Povezani Tenderi
strana 1 od 995

DelatnostiTOP