SR EN DE

Naručilac ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE,
Broj 01-736
Mjesto i datum Podgorica 06/12/2012

 

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE, objavljuje

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI CRNE GORE

Kontakt osoba/e:
MIRJANA ĐUKIĆ

Adresa:
Vaka Đurovića 55

Poštanski broj:
020 Podgorica

Grad:
Podgorica

Identifikacioni broj:
0110966215267

Telefon:
069 22 11 55 - 020 201-603

Fax:
020 201 600

Elektronska pošta (e-mail):
mirjana.djukic@ztkcg.me

Internet stranica (web):
mirjana.djukic@ztkcg.me

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me
Dana: 07/12/2012 13:57:32

III Predmet javne nabavke

Top of Form

Robe
Radovi
Usluge

Bottom of Form

IV Opis predmeta javne nabavke

24421000-1

Ljekovi za krv i krvotvorne organe

Opis (dodatak)

Testovi za transmisivne bolesti za postojeću opremu "Biomerieux"- Elisa metoda
1.HBsAG(pak 480 ili 576 test) jedinica mjere: test, količina 2880
2.HBsAG ( pak 96 ili 192 test) jedinica mjere: test, količina 2496
3 HIV(Ag-At)( pak 480 ili 576 test) jedinica mjere: test, količina 2880
4.HIV(Ag-At)( pak 96 ili 192 test) jedinica mjere: test, količina 2496
5.Anti-HCV (pak 96 ili 192 test) jedinica mjere: test, količina 5568
6.Syphilis ELISA(pak 96 ili 192 test) jedinica mjere: test, količina 5568

Top of Form

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

cjelina
partije (navesti partije)

Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

Bottom of Form

V Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova

Testovi za transmisivne bolesti za postojeću opremu "Biomerieux"- Elisa metoda
1.HBsAG(pak 480 ili 576 test) jedinica mjere: test, količina 2880
2.HBsAG ( pak 96 ili 192 test) jedinica mjere: test, količina 2496
3 HIV(Ag-At)( pak 480 ili 576 test) jedinica mjere: test, količina 2880
4.HIV(Ag-At)( pak 96 ili 192 test) jedinica mjere: test, količina 2496
5.Anti-HCV (pak 96 ili 192 test) jedinica mjere: test, količina 5568
6.Syphilis ELISA(pak 96 ili 192 test) jedinica mjere: test, količina 5568

VI Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV-om: 25000.00 €

VII

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

VIII Način plaćanja

Odloženo

IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

Datum 31/12/2012

X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Najniža ponuđena cijena

XI Jezik ponude

Crnogorski

XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 10h do 12h sati, zaključno sa 19/12/2012 godine do 12h sati, nesporednom predajom na arhivi naručioca, adresa Vaka Đurovića 55 Podgorica

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom.

XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 19/12/2012 godine u 12,30h sati, adresa Kabinet stručnog kolegijuma Zavoda

XIV Rok za donošenje odluke

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke
19/12/2012
Ovaj rok je uslovan i zavisi od eventualnih žalbi ponuđača.

XV Pravna pouka

Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.

XVI Dodatne informacije

Ponude moraju biti dostavljene u skladu sa članom 76 Zakona o javnim nabavkama.

 

Službenik za javne nabavke
Mirjana Đukić

M.P.

Odgovorno lice naručioca – starješina
Prim.dr Gordana Rašović

 
Povezani Tenderi
strana 1 od 1704

DelatnostiTOP