SR EN DE
Datum pripreme obaveštenja: 04

 

Datum pripreme obaveštenja:  04.03.2013

 

Nabavka br.

617

2013

022

 521

 

 

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski

Srpski

Engleski

 

 

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

 

I.1 IME, ADRESA I UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Zvaničan naziv:Opstina Stimlje

Adresa UA: Ul Tirane     

grad: Stimjle   

Poštanski broj 72000

Mesto:Shtimjle

Lice za kontaktMuhadin Halili           

Telefon: 0290-389-016-131 ili 045-444-509   

Email:prokurimi_shtime@hotmail.com

Fax:

Internet adresa (po potrebi):

 

 

 

Da

Ne

x

 

 

 

 

 

Ugovorni  autoritet rada  u ime drugih  ugovornih autoriteta        

 

                                                                                                                                        

Ukoliko da, specifikuj identitet svih Ugovornih Autoriteta koji imaju pravo da naručuju pod uslovima ugovora ili referiši se Aneksu.

                                                                                                    

DEO II: PREDMET UGOVORA

 

II.1 OPIS

II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:

Regulisanja kanalizacija i puteva u selu Beline ( druga faza ) i asfaltiranje puta ,,Wiliam Voker,, naselju Halili

 

 

II.1.2 Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja

(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje  ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)

 

 

X         Rad

      Snabdevanje

             Usluge

 

 Izvršenje

 Plan i izvršenje

 Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući  na uslove  

 

 Kupovina

Finansijski zakup (lizing)

 Zakup

 Kupovina na kredit

 Njihovo kombiniranje

 

 

 

 

 

 

 

Glavna tačka ili lokacija radova

 

Glavno mesto isporuke

 

Glavno mesto izvršavanja

 

________________________________________________

 

II.1.3 Obaveštenje obuhvata

 

Jedan javan ugovor:          

Da

Ne

  

Sastavljanje jednog javnog okvirnog ugovora

Da

Ne

X

 

 

II.1.4 Informacije o javnom okvirnom ugovoru (po potrebi)

 

Javni okvirni ugovor sa jednim                          

ekonomskim operaterom

   

Javni okvirni ugovor sa nekoliko                       

ekonomskih operatera

 

Izvršenje ugovora:

 

Poziv/Poruka

 

Pomoćni ugovor/Mini-konkurencija

 

 

Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima _____

 

 

II.1.5) Kratak opis predmeta ugovora

 Regulisanja kanalizacija i puteva u selu Beline ( druga faza ) i asfaltiranje puta ,,Wiliam Voker,, naselju Halili

 

II.1.6) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):

 45.00.00.00-7

 

II.1.7) Varijante su prihvaćene:                

Da

Ne

x

 

 

II.1.8) Podela na grupe:           

Da

Ne

X

   

 

Ako je odgovor da, tenderi se podnose za (označiti samo jednu kućicu)

 

  samo jednu grupu             jednu ili više grupa               sve grupe

 

II.1.9) Informacije o grupama (po potrebi)

Grupa br.

Kratak opis

ZJN

Količina ili oblast

Dodatne informacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2) KOLIČINA ILI POLJE UGOVORA

Količina ili opšto polje (uključujući sve grupe I opcije, po potrebi)

Trazena kolicina je predvidjena za jedno godinu .

 

 

II.3) TRAJANJE UGOVORA ILI VREMENSKI ROK ZA ZAVRŠETAK

Trajanje u mesecima(od dodele ugovora)

    ili

Početak       2013( dan/mesec/godina)

Završetak    2014(dan/mesec/godin )

 

 

DEO III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III.1) USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UGOVOR

III.1.1) Traži se garancija izvršavanja           

Da

x

Ne

 

 

Ako je odgovor da, iznos garancije izvršavanja  ili 10 % od vrednosti ugovora.

III.1.2) Dobiti  zakonski oblik od grupisanih ekonomskih operatera kojima ugovor treba da se  dodeli  (po potrebi):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

III.1.3  Ostali određeni uslovi čiji je predmet izvršenje ugovora:

Da

Ne

 

Ako da, opiši posebne uslove

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

III.2) USLOVI ZA UČEŠĆE

III.2.1)  Uslovi podobnosti

 

1.      UVERENJE O REGISTRACIJI BIZNISA

2.      UVERENJE O  PDV

3.      DINAMICKI PLAN O ZAVRSETKU RADOVA

4.      POTVRDA KPA ( Original ili overena kopija) ne starija od 3 meseca

5.      POTVRDU O OPSTINSKIM TAKSAMA ( Original ili overena kopija-zadnja tri meseca)

6.      OSIGURANJE PONUDE  1,000.00€

7.      DEKLARACIJA POD ZAKLETVOM I DEKLARACIJA PODNOSIOCA TENDERA

8.      POTVRDA PRIVREDNOG SUDA ( Original ili overena kopija- ne starija od 3 meseca na dan otvaranja )

9.      Spisak radne snage-radnika

-A. Dai ma najmanje jednog diplomiranog inzhiniera gradjevinarstva: pod ugovorom

      10.  Spisak Postrojenja ( dokazana registrovanim knjizicama )  

      11.  GRADJEVINSKE PREPORUKE ISTE PRIRODE ( DOKAZANE SA UGOVOROM )

      12. FINANSIJSKI OBRT: Za zadnje tri godine ( 2010,2011,2012) u iznosu od 100,000.00€, overena

             i  potpisana u original od banke.

     13. Garancija o obavljrnim poslovima

    14. Bankarska financijska podrska o navedenom projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traže se dokumentovani dokazi

 

 

III.2.2) Profesionalna podobnost

1.

2.

3…

 

Traže se dokumentovani dokazi

1.

2.

3…

 

III.2.3) Ekonomski  I finansijski kapaciteti

1.

2.

3…

Traže se dokumentovani dokazi

1.

2.

3…

III.2.4) Tehničke I profesionalne mogućnosti

1.

2.

3…

Traže se dokumentovani dokazi

1.

2.

3…

 

 

III.3) Uslovi specificni  za ugovore o uslugama

Da

Ne

 

III.3.1) Izvršenje usluga je rezervisano za određenu profesiju         

 

Ako je odgovor da, reference na relevantan zakon, uredbu ili administrativnu odredbu

_____________________________________________________________________

III.3.2) Pravna lica treba da daju imena I profesionalne kvalifikacije osoblja odgovornog za vršenje usluga                                                                                      

Da

Ne

 

DEO IV: PROCEDURE

IV.1) VRSTE PROCEDURA

X Otvorena

 da

 Ogranicena

 

 Procedura pregovora

Opravdanost za izbor procedure pregovora

_____________________________________________________________

 

 

IV.1.2)Ograničenja u broju operatera koje će biti pozvani na tenderisanje (ograničen ili postupak pregovora)

 

Na bazi primljenih aplikacija, najmanje 2 i najviše 6 kandidata će biti pozvani da predaju detaljne tendere ovog ugovora. Ukoliko najviše 6 odgovarajućih kandidata ispune gorenavedene selekcione kriterijume, prednosti i slabosti relevantnih aplikacija ovih kandidata će se ponovo razmatrati da bi se identifikovale šest najbolje aplikacije za postupak tendera. Jedini faktori koji se mogu uzeti u obzir tokom ovog ponovnog razmatranja su:

 

___________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

IV.1.3) Smanjivanje broja operatera tokom pregovora (postupak pregovora)

 

Vodi pregovore u sukcesivnim fazama

Da

Ne

 

 

 

IV.2) KRITERIJUMI ZA DODELU

Označi potrebnu kutiju i izbriši drugu

 

  Najniža cena X

ili

  Ekonomski najpovoljniji tender u smislu

Pod-kriterijum

Težina u %

Pod-kriterijum

Težina u %

1)

 

6)

 

2)

 

7)

 

3)

 

8)

 

4)

 

9)

 

 

IV.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

 

IV.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora       

Da

Ne

x

 

Ako da,

Prethodno obaveštenje o nameri   ____________________________

 

Ostale publikacije (po potrebi)  ______________________________

IV.3.2) Uslovi za dobijanje tenderskog dosijea / prekvalifikovanih dokumenata

Vremenski rok za prijem zahteva za tenderski dosije / prekvalifikovani dokumenti  

datum  25.03.2013 

Da

 

Ne

X

Dokumenta se plaćaju            

 

     Ako je da,

     Uslovi i metoda plaćanja:________________________________________________________

IV.3.3) Vremenski rok za prijem tendera ili zahteva za učešće

 

           datum 29.03.2013   vreme_____10:00 hmesto__Stimlje__kancelaria  br.21_______________

Da

 

Ne

x

IV.3.4)  Vremenski rok za prijem tendera /zahteva za učešće je skraćen                               

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

IV.3.5 )Dali je potrebna garancija tendera

Da

x

Ne

 

 

Ako je odgovor da, iznos garancije tendera  1,000 euro

Validnost garancije tendera u danima 60 ili  mesecima dva  

IV.3.6) Period validnosti tendera

Do: datum: ___/___/______    ili  Trajanje u danima 60 ili mesecima __dva meseca_______

IV.3.7) Sastanak  otvaranja tendera

 

datum 29.03.2013 vreme ___10;30 h ___   mesto___kancelarija Br 21__________________________

 

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE  15.03.2013

      

V.1 ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke,

Po odredbama Dela IX  Zakona br. 04/L-042, Zakona o javnim nabavkama na Kosovu.

 

 

V.1.1 ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI (TRN)

Službeno ime: Telo za Razmatranje Nabavki

Adresa TRN: Ulica Garibaldi

Grad: Priština

Poštanski kod:

Elektronska adresa (po potrebi):

Lica za kontakt:

E-mail:

Telefon:

Faks:

 

V.2)  DODATNE  INFORMACIJE            

Ekonomski operater imaće pravo da preda tender, zahtev za učešće i druga potrebna dokumenta ili dosijea koje se dozvoljavaju tokom vršenja aktivnosti nabavke na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Druge informacije, dodaj:

 

 

 

 

 

 

 
Povezani Tenderi
strana 1 od 1196

DelatnostiTOP