SR EN DE
Datum pripreme obaveštenja: 04

Datum pripreme obaveštenja:  04.03.2013

 

Nabavka br.

74100

13

013

 521

 

 

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski

X

Srpski

X

Engleski

 

 

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

 

I.1 IME, ADRESA I UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Zvaničan naziv: OPSTINA PEC

Adresa UA: ul. „Kraljica Teuta“ broj 59          

grad: Pec

Poštanski broj:30.000

Mesto: KOSOVO

Lice za kontakt:Xhemë Berisha menager nabavke                       

Telefon:039/423-027  

Email: xhemeberisha@hotmail.com

           kartallozi@hotmail.com

Fax: “[ubaci broj faksa]”

Internet adresa (po potrebi):

 

Da

Ne

 

 

 

 

 

Ugovorni  autoritet kupuje u ime drugih  ugovornih autoriteta        

 

                                                                                                                                        

Ukoliko da, specifikuj identitet svih Ugovornih Autoriteta koji imaju pravo da naručuju pod uslovima ugovora ili referiši se Aneksu.

                                                                                                    

DEO II: PREDMET UGOVORA

 

II.1 OPIS

II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:

Renoviranje i rekonstrukcija PMC br. IV u Dardaniji

 

II.1.2 Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja

(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje  ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)

 

 

x         Rad

       Snabdevanje

             Usluge

 

x Izvršenje

 Plan i izvršenje

 Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući  na uslove

 Kupovina

Finansijski zakup (lizing)

 Zakup

 Kupovina na kredit

 Njihovo kombiniranje

 

 

 

 

 

 

 

Glavna tačka ili lokacija radova

 

Pec

Glavno mesto isporuke

 

Glavno mesto izvršavanja

 

 

 

II.1.3 Obaveštenje obuhvata

 

Jedan javan ugovor:          

Da

x

Ne

  

Sastavljanje jednog javnog okvirnog ugovora

Da

Ne

 

 

II.1.4 Informacije o javnom okvirnom ugovoru (po potrebi)

 

Javni okvirni ugovor sa jednim                          

ekonomskim operaterom

   

Javni okvirni ugovor sa nekoliko                       

ekonomskih operatera

 

Izvršenje ugovora:

 

Poziv/Poruka

 

Pomoćni ugovor/Mini-konkurencija

 

 

Trajanje javnog okvirnog ugovora:

 

 

II.1.5) Kratak opis predmeta ugovora :

 

Renoviranje i rekonstrukcija PMC br. IV u Dardaniji

 

II.1.6) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):

 45.00.00.00-7

 

II.1.7) Varijante su prihvaćene:                

Da

Ne

 

 

II.1.8) Podela na grupe:           

Da

Ne

   

 

Ako je odgovor da, tenderi se podnose za (označiti samo jednu kućicu)

 

  samo jednu grupu             jednu ili više grupa               sve grupe

 

II.1.9) Informacije o grupama (po potrebi)

Grupa br.

Kratak opis

ZJN

Količina ili oblast

Dodatne informacije

 

Renoviranje i rekonstrukcija PMC br. IV u Dardaniji

45.00.00.00-7

 

Specifikacija u predracun u dosji tendera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2) KOLIČINA ILI POLJE UGOVORA

Količina ili opšto polje (uključujući sve grupe I opcije, po potrebi)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

II.3) TRAJANJE UGOVORA ILI VREMENSKI ROK ZA ZAVRŠETAK

Trajanje u mesecima  ili danima  60 dana (od dodele ugovora)

    ili

Početak        ___/___/______    (dan/mesec/godina)

Završetak  Uskladu dinamickog plana

 

 

DEO III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III.1) USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UGOVOR

III.1.1) Traži se garancija izvršavanja           

Da

X

Ne

 

Ako je odgovor da, iznos garancije izvršavanja  10 % od vrednosti ugovora.

III.1.2) Dobiti  zakonski oblik od grupisanih ekonomskih operatera kojima ugovor treba da se  dodeli  (po potrebi):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

III.1.3  Ostali određeni uslovi čiji je predmet izvršenje ugovora:

Da

Ne

 

Ako da, opiši posebne uslove

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

III.2) USLOVI ZA UČEŠĆE

III.2.1)  Uslovi podobnosti

1. 1.Jedan original i jedna kopija

2.Dosja tendera dobro popunjavan i potpisan

3.Deklaracija pod zakletvom cl.65 tacka 1 i 2 zakona broj. 04/L-042

4.Uverenje o registraciji biznesa

5.Uverenje fiskalnog broja od POK-a

6.Deklaracija od POK-a za zadnja tri meseca(original ili notarizano)

7.Uverenje o porezu od Financiske Direkcije – za zadnja tri meseca(Original ili notarizano)

8.Potverda Ekonomskog Suda da nije pod istragom za tri zadnja godine.(orginal ili notarizano)

9.Potvrda od KEK za placanje struje (za dobitnika nabavke)

 

 

 

 

III.2.2 Ekonomski  I finansijski kapaciteti:

1. Bruto iznos za zadnja tri godine 2010,2011,2012 minimum 300.000,00 €

       1. .Reference EO sa Ugovoreni Autoritetom za  istu struku u iznosti od 200.000,00 € za period (2010,2011 i 2012)

       2.  Ugovori EO sa Ugovoreni Autoritetom za istu struku u iznosti od 200.000,00 € za period (2010,2011 i 2012)

-Svedodjenje za ekonomske i financijske kapacitete za E.O.

Bankarske izvestaji ili druge svedodjenej koji svedodje bankarske transakcije

 

 

1.Bankarska identifikacija

2.Osigurenje tendera :  4.200€

3.Osiguranje izvrsenje : 10% za period do vaznosti ugovora

 

III.2.3) Tehničke I profesionalne mogućnosti:

1.      Lista projekta realizovana za kratak period za tri god.

2.      Broj radnika u POK-a za god. 2010,2011 i 2012 prosecno svake godine po 10 radnika.

3.      Staf : Menager projekta dipl.ing. gradjevine od datuma diplomiranja  i to 4 god. U radnom odnosu prijavljen u POK-a

4.      Lista sredstava i postrojena tehnicke  E.O. za realizaciju projekta.

5.      Dimamicki plan za realizaciju radova max. 60 dana rada.

6.      Deklaracija o garanciju radova.

7.      E.O. koji tenderira obavezuje se da Dosja tendera  i dokumentacija bude dobro sistemirano po kronologiji.

 

8.      EO.kojim imaju ugovor sa Opstinom Peci  a koji nisu ispunjali obaveza sa dinamicnom planu do dana nabavke  za ovaj tender ne mogu da se nagradu  i ako ispunaju uslove tendera ,jer su neodgovornih zbog dugovladjenja druge tendera.

 

      

 

 

 

III.3) Uslovi specificni  za ugovore o uslugama

Da

Ne

III.3.1) Izvršenje usluga je rezervisano za određenu profesiju         

 

Ako je odgovor da, reference na relevantan zakon, uredbu ili administrativnu odredbu

_____________________________________________________________________

III.3.2) Pravna lica treba da daju imena I profesionalne kvalifikacije osoblja odgovornog za vršenje usluga                                                                                       

Da

Ne

 

DEO IV: PROCEDURE

IV.1) VRSTE PROCEDURA

X Otvorena

 

 Ogranicena

 

 Procedura pregovora

Opravdanost za izbor procedure pregovora

_____________________________________________________________

 

 

IV.1.2)Ograničenja u broju operatera koje će biti pozvani na tenderisanje (ograničen ili postupak pregovora)

 

Na bazi primljenih aplikacija, najmanje 2 i najviše 6 kandidata će biti pozvani da predaju detaljne tendere ovog ugovora. Ukoliko najviše 6 odgovarajućih kandidata ispune gorenavedene selekcione kriterijume, prednosti i slabosti relevantnih aplikacija ovih kandidata će se ponovo razmatrati da bi se identifikovale šest najbolje aplikacije za postupak tendera. Jedini faktori koji se mogu uzeti u obzir tokom ovog ponovnog razmatranja su:

 

___________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

IV.1.3) Smanjivanje broja operatera tokom pregovora (postupak pregovora)

 

Vodi pregovore u sukcesivnim fazama

Da

Ne

 

 

 

IV.2) KRITERIJUMI ZA DODELU

Označi potrebnu kutiju i izbriši drugu

 

  Najniža cena

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

 

IV.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora       

Da

Ne

 

Ako da,

Prethodno obaveštenje o nameri   ____________________________

 

Ostale publikacije (po potrebi)  ______________________________

IV.3.2) Uslovi za dobijanje tenderskog dosijea / prekvalifikovanih dokumenata

Vremenski rok za prijem zahteva za tenderski dosije / prekvalifikovani dokumenti  

datum 26.03.2013  

Da

X

Ne

Dokumenta se plaćaju            

 

     Ako je da, cena : 10 €

     Uslovi i metoda plaćanja:________________________________________________________

IV.3.3) Vremenski rok za prijem tendera ili zahteva za učešće

 

           datum 29.03.2013  vreme 14,00 mesto kancalarija za nabavke  SO-Pec

Da

Ne

x

IV.3.4)  Vremenski rok za prijem tendera /zahteva za učešće je skraćen                               

 

Ako je odgovor da, navedite razloge  :

 

IV.3.5 )Dali je potrebna garancija tendera

Da

X

Ne

 

Ako je odgovor da, iznos garancije tendera   4.200 €

Validnost garancije tendera u danima  60 ili  mesecima dva (2)

IV.3.6) Period validnosti tendera

Do: datum: ___/___/______    ili  Trajanje u danima  ili mesecima  

IV.3.7) Sastanak  otvaranja tendera

 

datum  29/03/2013 vreme  14,30  mesto  kancalarija za nabavke SO-Pec

 

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

      

V.1 ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke,

Po odredbama Dela IX  Zakona br. 04/L-042, Zakona o javnim nabavkama na Kosovu.

 

 

V.1.1 ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI (TRN)

Službeno ime: Telo za Razmatranje Nabavki

Adresa TRN: Ulica Garibaldi

Grad: Priština

Poštanski kod:  10.000

Elektronska adresa (po potrebi):www.ks-gov.net/oshp

Lica za kontakt: Ardian Behra

E-mail: ardia.behra@ks-gov.net

Telefon:  038/213-378

Faks:  038/213-378

 

V.2)  DODATNE  INFORMACIJE            

Ekonomski operater imaće pravo da preda tender, zahtev za učešće i druga potrebna dokumenta ili dosijea koje se dozvoljavaju tokom vršenja aktivnosti nabavke na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Druge informacije, dodaj:

 

 

 

 

 

 

 
Povezani Tenderi
strana 1 od 10130

DelatnostiTOP