SR EN DE
Datum pripreme obaveštenja: 04

Datum pripreme obaveštenja:  04.03.2013

 

Nabavka br.

KRU

2013

005

 121

 

 

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski

Srpski

Engleski

 

 

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

 

I.1 IME, ADRESA I UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Zvaničan naziv:KRU’Hidromorva“sha

Adresa UA: Lokacija“Kod Banja“

grad: Gnjilane           

Poštanski broj:60 000

Mesto:Gnjilane

Lice za kontakt: Samet Idrizi           

sametidrizi@hotmail.com

Telefon: 0280 /3-25 658

Email:  /

Fax:    /

Internet adresa (po potrebi):

 

 

 

Ne

 

 

 

 

 

 

Ugovorni  autoritet kupuje u ime drugih  ugovornih autoriteta        

 

                                                                                                                                        

Ukoliko da, specifikuj identitet svih Ugovornih Autoriteta koji imaju pravo da naručuju pod uslovima ugovora ili referiši se Aneksu.

                                                                                                    

DEO II: PREDMET UGOVORA

 

II.1 OPIS

II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:

Snabdevanje sa toneram i dijelovi računala, printerva i fotokopije

 

II.1.2 Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja

(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje  ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)

 

 

         Rad

ü             Snabdevanje

             Usluge

 

 Izvršenje

 Plan i izvršenje

 Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući  na uslove

 Kupovina

Finansijski zakup (lizing)

 Zakup

 Kupovina na kredit

 Njihovo kombiniranje

 

 

 

 

 

 

 

Glavna tačka ili lokacija radova

____________________________________________

Glavno mesto isporuke:

Kod „Banja“

Glavno mesto izvršavanja

 

________________________________________________

 

II.1.3 Obaveštenje obuhvata

       

Da

  

ü      Sastavljanje jednog javnog okvirnog ugovora

Da

Ne

 

 

II.1.4 Informacije o javnom okvirnom ugovoru (po potrebi)

 

Javni okvirni ugovor sa jednim                          

ekonomskim operaterom

   

ü      Javni okvirni ugovor sa nekoliko         da             

ekonomskih operatera

 

Izvršenje ugovora:

 

Poziv/Poruka

 

Pomoćni ugovor/Mini-konkurencija

 

 

Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima  24 mesaca()

 

 

II.1.5) Kratak opis predmeta ugovora

Snabdevanje sa toneram i dijelovi računala, printerva i fotokopije

 

II.1.6) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):

 ...-3 000 000-9

 

II.1.7) Varijante su prihvaćene:                

Ne

ü     

 

II.1.8) Podela na grupe:           

Ne

ü       

 

Ako je odgovor da, tenderi se podnose za (označiti samo jednu kućicu)

 

  samo jednu grupu             jednu ili više grupa               sve grupe

 

II.1.9) Informacije o grupama (po potrebi)

Grupa br.

Kratak opis

ZJN

Količina ili oblast

Dodatne informacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2) KOLIČINA ILI POLJE UGOVORA

Količina ili opšto polje (uključujući sve grupe I opcije, po potrebi)

Toner za struju i dijelovi računala, printerve i fotokopije

(Vidi u natječajnoj dokumentaciji navedene stavke i količine)

 

 

 

 

II.3) TRAJANJE UGOVORA ILI VREMENSKI ROK ZA ZAVRŠETAK

Trajanje u mesecima ____  ili danima _________ (od dodele ugovora)

     Start: Ugovor se vjeruje da se potpisala sa 10. April 2013
Zaključak: isplati do 24 mjeseci nakon potpisivanja ugovora

 

 

 

 

DEO III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III.1) USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UGOVOR

III.1.1) Traži se garancija izvršavanja           

ü      Ne

 

Ako je odgovor da, iznos garancije izvršavanja  ______________ ili ___ % od vrednosti ugovora.

III.1.2) Dobiti  zakonski oblik od grupisanih ekonomskih operatera kojima ugovor treba da se  dodeli  (po potrebi): gleda j tenderama dosje)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

III.1.3  Ostali određeni uslovi čiji je predmet izvršenje ugovora:

Da

Ne

 

Ako da, opiši posebne uslove

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

III.2) USLOVI ZA UČEŠĆE

III.2.1)  Uslovi podobnosti

1.Ekonomski Opertot treba da bude licenski za ove delatinosti: A. -Ekonomska Opertori tvrtka pripadnosti mora biti registriran za nabavu loživog ulja

2.

3…

 

Traže se dokumentovani dokazi

 

1.Treba  da ime  najmanje za dve auditoski zakon

2.

3…

1.

2.

3…

 

III.2.3) Ekonomski  I finansijski kapaciteti  (ne)

1.

2.

Traže se dokumentovani dokazi

 

III.2.4) -Tehničke I profesionalne mogućnosti (dokumentovani  koji se trazi)

Poslovni registracije potvrda

-Fiskalna Broj

Tim-4 -2012 plaćeni dokaz (kopija)

-Za potvrdu iz ATK izvođača koji je plaćen porez

Kriteriji

 

 

 

 

 

III.3) Uslovi specificni  za ugovore o uslugama

Da

ü      III.3.1) Izvršenje usluga je rezervisano za određenu profesiju         

 

Ako je odgovor da, reference na relevantan zakon, uredbu ili administrativnu odredbu

_____________________________________________________________________

III.3.2) Pravna lica treba da daju imena I profesionalne kvalifikacije osoblja odgovornog za vršenje usluga    9ne se trazhi)                                                                                  

Da

Ne

 

DEO IV: PROCEDURE

IV.1) VRSTE PROCEDURA

ü        Otvoreno

 

 

 

 

Opravdanost za izbor procedure pregovora

_____________________________________________________________

 

 

IV.1.2)Ograničenja u broju operatera koje će biti pozvani na tenderisanje (ograničen ili postupak pregovora)

 

Na bazi primljenih aplikacija, najmanje 2 i najviše 6 kandidata će biti pozvani da predaju detaljne tendere ovog ugovora. Ukoliko najviše 6 odgovarajućih kandidata ispune gorenavedene selekcione kriterijume, prednosti i slabosti relevantnih aplikacija ovih kandidata će se ponovo razmatrati da bi se identifikovale šest najbolje aplikacije za postupak tendera. Jedini faktori koji se mogu uzeti u obzir tokom ovog ponovnog razmatranja su:

 

___________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

IV.1.3) Smanjivanje broja operatera tokom pregovora (postupak pregovora)

 

Vodi pregovore u sukcesivnim fazama

Da

Ne

 

 

 

IV.2) KRITERIJUMI ZA DODELU

Označi potrebnu kutiju i izbriši drugu

 

 Najniža cijena premije

ili

Pod-kriterijum

Težina u %

Pod-kriterijum

Težina u %

1)

 

6)

 

2)

 

7)

 

3)

 

8)

 

4)

 

9)

 

 

IV.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

 

IV.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora       

Da

Ne

 

Ako da,

Prethodno obaveštenje o nameri   ____________________________

 

Ostale publikacije (po potrebi)  ______________________________

IV.3.2) Uslovi za dobijanje tenderskog dosijea / prekvalifikovanih dokumenata

Vremenski rok za prijem zahteva za tenderski dosije / prekvalifikovani dokumenti  

datum _15.03.2013      /14:00 h

Ne

ü      Dokumenta se plaćaju            

 

     Ako je da, cena ___________________________

     Uslovi i metoda plaćanja:________________________________________________________

IV.3.3) Vremenski rok za prijem tendera ili zahteva za učešće

 

           datum __25.03.2013   vreme_14:30  h mesto____Gnjlane

ü       

Ne

IV.3.4)  Vremenski rok za prijem tendera /zahteva za učešće je skraćen                               

 

Ako je odgovor da, navedite razloge  ________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

ü      IV.3.5 )Dali je potrebna garancija tendera

Ne

 

Ako je odgovor da, iznos garancije tendera  ________________________

Validnost garancije tendera u danima ______ ili  mesecima___________  Ne

IV.3.6) Period validnosti tendera

Do: datum: ___/___/______    ili  Trajanje u danima ________ ili mesecima ____60 dana

IV.3.7) Sastanak za podnošenje ponuda: 2012/3/22 u 14:00 sati na prostorijama tvrtke

Alpha

IV.3.8  Sastanaki otvaranje ponuda: datum _22.03.2012  vrijeme 14:30 h vendi_Lokau u Hidromorava KRU sha Gnjilana

 

 

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

      

V.1 ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke,

Po odredbama Dela IX  Zakona br. 04/L-042, Zakona o javnim nabavkama na Kosovu.

 

 

V.1.1 ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI (TRN)

Službeno ime: Telo za Razmatranje Nabavki

Adresa TRN: Ulica Garibaldi

Grad: Priština

Poštanski kod: 10 000

Elektronska adresa (po potrebi):

Lica za kontakt:

E-mail:

Telefon:

Faks:

 

V.2)  DODATNE  INFORMACIJE            

Ekonomski operater imaće pravo da preda tender, zahtev za učešće i druga potrebna dokumenta ili dosijea koje se dozvoljavaju tokom vršenja aktivnosti nabavke na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Druge informacije, dodaj

 

 

 

 
Povezani Tenderi
strana 1 od 1498

DelatnostiTOP