SR EN DE
Datum pripreme obaveštenja: 04

 

Datum pripreme obaveštenja:  04.03.2013

 

Nabavka br.

318

13

012

 136

 

 

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski

Srpski

Engleski

 

 

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

 

I.1 IME, ADRESA I UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Zvaničan naziv:   Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Adresa UA: Ul, Armend Daci, br 1,

grad: Prishtina

Poštanski broj:10 000

Mesto: Prishtinë

Lice za kontakt: Gani Nekaj           

Telefon:  038 240 252 ext 222           

Email: gnekaj@kosovo-mining.org

Fax:  038 245 844

Internet adresa (po potrebi): icmm@kosovo-mining.org

 

 

 

Da

Ne

 

 

 

 

 

Ugovorni  autoritet kupuje u ime drugih  ugovornih autoriteta        

 

                                                                                                                                        

Ukoliko da, specifikuj identitet svih Ugovornih Autoriteta koji imaju pravo da naručuju pod uslovima ugovora ili referiši se Aneksu.

                                                                                                    

DEO II: PREDMET UGOVORA

 

II.1 OPIS

II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:

Snabdevanje Motora Vrsta Ford Ranger

 

 

II.1.2 Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja

(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje  ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)

 

 

         Rad

       Snabdevanje

             Usluge

 

 Izvršenje

 Plan i izvršenje

 Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući  na uslove

 Kupovina

Finansijski zakup (lizing)

 Zakup

 Kupovina na kredit

 Njihovo kombiniranje

 

 

 

 

 

 

 

Glavna tačka ili lokacija radova

____________________________________________

Glavno mesto isporuke

 

______________________________________________

Glavno mesto izvršavanja

 

________________________________________________

 

II.1.3 Obaveštenje obuhvata

 

Jedan javan ugovor:          

Da

Ne

  

Sastavljanje jednog javnog okvirnog ugovora

Da

Ne

 

 

II.1.4 Informacije o javnom okvirnom ugovoru (po potrebi)

 

Javni okvirni ugovor sa jednim                          

ekonomskim operaterom

   

Javni okvirni ugovor sa nekoliko                       

ekonomskih operatera

 

Izvršenje ugovora:

 

Poziv/Poruka

 

Pomoćni ugovor/Mini-konkurencija

 

 

Trajanje javnog okvirnog ugovora: 

 

 

II.1.5) Kratak opis predmeta ugovora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

II.1.6) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 34

 ...-

 

II.1.7) Varijante su prihvaćene:                

Da

Ne

 

 

II.1.8) Podela na grupe:           

Da

Ne

   

 

Ako je odgovor da, tenderi se podnose za (označiti samo jednu kućicu)

 

  samo jednu grupu             jednu ili više grupa               sve grupe

 

II.1.9) Informacije o grupama (po potrebi)

Grupa br.

Kratak opis

ZJN

Količina ili oblast

Dodatne informacije

1

Snabdevanje Motora Vrsta Ford Ranger

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2) KOLIČINA ILI POLJE UGOVORA

Količina ili opšto polje (uključujući sve grupe I opcije, po potrebi)

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

II.3) TRAJANJE UGOVORA ILI VREMENSKI ROK ZA ZAVRŠETAK

Trajanje u mesecima  12 ili danima  365 (od dodele ugovora)

    ili

Početak        ___/___/______    (dan/mesec/godina)

Završetak  ___/___/______   (dan/mesec/godina)

 

 

DEO III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III.1) USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UGOVOR

III.1.1) Traži se garancija izvršavanja           

Da

Ne

 

Ako je odgovor da, iznos garancije izvršavanja  1,000.00 ili ___ % od vrednosti ugovora.

III.1.2) Dobiti  zakonski oblik od grupisanih ekonomskih operatera kojima ugovor treba da se  dodeli  (po potrebi):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

III.1.3  Ostali određeni uslovi čiji je predmet izvršenje ugovora:

Da

Ne

 

Ako da, opiši posebne uslove

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

III.2) USLOVI ZA UČEŠĆE

III.2.1)  Uslovi podobnosti

  1. 1. Certifikat o registrovanom biznesu.
  2. Fiskalni Br.
  3. PAK potvrdu o placenom porezu najmanje do poslednjeg tromesecja.
  4. Potvrdu od strane nadleznog suda da nije pod istragom.

 

 

  1. Dokaz o opremi prevoza kao

 

 

2.

3…

 

Traže se dokumentovani dokazi

 

1.

2.

3…

III.2.2) Profesionalna podobnost

4.

 

 

Traže se dokumentovani dokazi

1.

2.

3…

 

III.2.3) Ekonomski  I finansijski kapaciteti

1.

2.

3…

Traže se dokumentovani dokazi

1.

2.

3…

III.2.4) Tehničke I profesionalne mogućnosti

1.

2.

3…

Traže se dokumentovani dokazi

1.

2.

3…

 

 

III.3) Uslovi specificni  za ugovore o uslugama

Da

Ne

III.3.1) Izvršenje usluga je rezervisano za određenu profesiju         

 

Ako je odgovor da, reference na relevantan zakon, uredbu ili administrativnu odredbu

_____________________________________________________________________

III.3.2) Pravna lica treba da daju imena I profesionalne kvalifikacije osoblja odgovornog za vršenje usluga                                                                                      

Da

Ne

 

DEO IV: PROCEDURE

IV.1) VRSTE PROCEDURA

 Otvorena

 

 Ogranicena

 

 Procedura pregovora

Opravdanost za izbor procedure pregovora

_____________________________________________________________

 

 

IV.1.2)Ograničenja u broju operatera koje će biti pozvani na tenderisanje (ograničen ili postupak pregovora)

 

Na bazi primljenih aplikacija, najmanje 2 i najviše 6 kandidata će biti pozvani da predaju detaljne tendere ovog ugovora. Ukoliko najviše 6 odgovarajućih kandidata ispune gorenavedene selekcione kriterijume, prednosti i slabosti relevantnih aplikacija ovih kandidata će se ponovo razmatrati da bi se identifikovale šest najbolje aplikacije za postupak tendera. Jedini faktori koji se mogu uzeti u obzir tokom ovog ponovnog razmatranja su:

 

___________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

IV.1.3) Smanjivanje broja operatera tokom pregovora (postupak pregovora)

 

Vodi pregovore u sukcesivnim fazama

Da

Ne

 

 

 

IV.2) KRITERIJUMI ZA DODELU

Označi potrebnu kutiju i izbriši drugu

 

  Najniža cena

ili

  Ekonomski najpovoljniji tender u smislu

Pod-kriterijum

Težina u %

Pod-kriterijum

Težina u %

1) Cena

100 %

6)

 

2)

 

 

7)

 

 

 

8)

 

4)

 

9)

 

 

IV.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

 

IV.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora       

Da

Ne

 

Ako da,

Prethodno obaveštenje o nameri   ____________________________

 

Ostale publikacije (po potrebi)  ______________________________

IV.3.2) Uslovi za dobijanje tenderskog dosijea / prekvalifikovanih dokumenata

Vremenski rok za prijem zahteva za tenderski dosije / prekvalifikovani dokumenti  

datum 08.03.2013. 

Da

Ne

Dokumenta se plaćaju            

 

     Ako je da, cena ___________________________

     Uslovi i metoda plaćanja:________________________________________________________

IV.3.3) Vremenski rok za prijem tendera ili zahteva za učešće

 

 datum 11.03.2013   vreme_14:00 mesto Nabavka Kancelariju Br 202

Da

Ne

IV.3.4)  Vremenski rok za prijem tendera /zahteva za učešće je skraćen                               

 

Ako je odgovor da, navedite razloge  ________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

IV.3.5 )Dali je potrebna garancija tendera

Da

Ne

 

Ako je odgovor da, iznos garancije tendera  xxxxxxxxxxxx

Validnost garancije tendera u danima xxxxxili  mesecima xxxxxxxx

IV.3.6) Period validnosti tendera

Do: datum: 11.05.2013   ili  Trajanje u danima 60 ili mesecima 2

IV.3.7) Sastanak  otvaranja tendera

 

datum 11.03.2013   vreme 14:20  mesto_Kancelariju Nabavka br 202

 

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

      

V.1 ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke,

Po odredbama Dela IX  Zakona br. 04/L-042, Zakona o javnim nabavkama na Kosovu.

 

 

V.1.1 ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI (TRN)

Službeno ime: Telo za Razmatranje Nabavki

Adresa TRN: Ulica Garibaldi

Grad: Priština

Poštanski kod:

Elektronska adresa (po potrebi):

Lica za kontakt:

E-mail:

Telefon:

Faks:

 

V.2)  DODATNE  INFORMACIJE            

Ekonomski operater imaće pravo da preda tender, zahtev za učešće i druga potrebna dokumenta ili dosijea koje se dozvoljavaju tokom vršenja aktivnosti nabavke na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Druge informacije, dodaj:

 

 

 
Povezani Tenderi
strana 1 od 7985

DelatnostiTOP