SR EN DE
Datum pripreme obaveštenja: 04/03/2013

 

Datum pripreme obaveštenja:  04/03/2013

 

Nabavka br.

201116

13

005

121

 

 

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski

Srpski

Engleski

 

 

DEO I: UGOVORNI AUTORITET

 

I.1 IME, ADRESA I UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

 

 

Zvaničan naziv: Poreska Administracija Kosova

Adresa UA: Ugao Puteva: Deshmoret e Kombit – Bill Kllinton         

grad: Priština  

Poštanski broj: 10000

Mesto: Priština

Lice za kontakt: Departament za Nabavku 

Telefon: 038 200 25010         

Email: prokurimi@atk-ks.org

Fax: 038 550 671

Internet adresa (po potrebi): www.atk-ks.org

 

 

Da

Ne

 

 

 

 

 

Ugovorni  autoritet kupuje u ime drugih  ugovornih autoriteta        

 

                                                                                                                                        

Ukoliko da, specifikuj identitet svih Ugovornih Autoriteta koji imaju pravo da naručuju pod uslovima ugovora ili referiši se Aneksu.

                                                                                                    

DEO II: PREDMET UGOVORA

 

II.1 OPIS

II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:

Servisanje i oderžavanje generatora prema zahtevima i potrebama PAK-a

 

 

II.1.2 Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja

(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje  ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)

 

 

         Rad

       Snabdevanje

             Usluge

 

 Izvršenje

 Plan i izvršenje

 Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući  na uslove

 Kupovina

Finansijski zakup (lizing)

 Zakup

 Kupovina na kredit

 Njihovo kombiniranje

 

 

 

 

 

 

Glavna tačka ili lokacija radova

__________________________________________

Glavno mesto isporuke

Servisanje i oderžavanje generatora izvrši  prema zahtevima i potrebama PAK. Generatori treba da se održavaju i servisiraju u svim Regionalnim kancelarijama PAK-a (Priština, Mitrovica, Peć, Gnjilane, Prizren, Ferizaj i Djakovica). DDP (plaćena obaveza isporuke).

Glavno mesto izvršavanja

 

 

II.1.3 Obaveštenje obuhvata

Jedan javan ugovor:          

Da

Ne

  

Sastavljanje jednog javnog okvirnog ugovora

Da

Ne

 

II.1.4 Informacije o javnom okvirnom ugovoru (po potrebi)

 

Javni okvirni ugovor sa jednim                          

ekonomskim operaterom

Javni okvirni ugovor sa nekoliko                       

ekonomskih operatera

Izvršenje ugovora:

Poziv/Poruka

 

Pomoćni ugovor/Mini-konkurencija

 

Trajanje javnog okvirnog ugovora: Ugovor počinje da se primenjuje nakon potpisivanja i važi dve(2) godine uz mogučnost produžetka za još godinu dana.

 

 

II.1.5) Kratak opis predmeta ugovora

Servisanje i oderžavanje generatora prema zahtevima i potrebama PAK-a. Generatori treba da se održavaju i servisiraju u svim Regionalnim kancelarijama PAK-a (Priština, Mitrovica, Peć, Gnjilane, Prizren, Ferizaj i Djakovica). Za više vidi dosije tendera.

 

II.1.6) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN):  29.00.00.00-9

 

II.1.7) Varijante su prihvaćene:                

Da

Ne

 

 

II.1.8) Podela na grupe:           

Da

Ne

   

Ako je odgovor da, tenderi se podnose za (označiti samo jednu kućicu)

 

  samo jednu grupu             jednu ili više grupa               sve grupe

 

II.1.9) Informacije o grupama (po potrebi)

Grupa br.

Kratak opis

ZJN

Količina ili oblast

Dodatne informacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2) KOLIČINA ILI POLJE UGOVORA

Količina ili opšto polje (uključujući sve grupe i opcije, po potrebi)

N/A____________________________________________________________________________

 

 

II.3) TRAJANJE UGOVORA ILI VREMENSKI ROK ZA ZAVRŠETAK

Trajanje Ugovora: Ugovor počinje da se primenjuje nakon potpisivanja i važi dve(2) godine uz mogučnost produžetka za još godinu dana.

    ili

Početak     ___/___/______    (dan/mesec/godina)

Završetak  ___/___/______   (dan/mesec/godina)

 

DEO III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

 

III.1) USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UGOVOR

III.1.1) Traži se garancija izvršavanja           

Da

Ne

 

Ako je odgovor da, iznos garancije izvršavanja  10 % od vrednosti ugovora pod uslovom.

III.1.2) Zahtev(i) za svakog  člana grupe, ako učesnik tendera grupa ekonomskih operatora (po potrebi):

a.   jasna izjavu da su svi članovi grupe zajednički i pojedinačno odgovorni za sadržaj tendera grupe i, u slučaju da grupi je dodeljen ugovor, izvršenje ugovora;

b.   Pošaljite potpisanu izjavu svakog od članova, potvrđujući svoje učešće u grupi i da ne učestvuju individualno i/ili u bilo koje druge grupe koji učestvuju u istom postupku javne nabavke;

c.   izjavu potpisanu od strane svih članova grupe ovlašćujući glavnog partnera da deluje u ime grupe, i

d.   Svi članovi te grupe će biti podobni i treba da obezbede dokaze o njihovoj podobnosti, kako se traži u Članu III.2.1), III.2.2)  ovog Obaveštenja za Ugovor

III.1.3  Ostali određeni uslovi čiji je predmet izvršenje ugovora:

Da

Ne

Ako da, opiši posebne uslove: Za više vidi dosije tendera

 

 

III.2) USLOVI ZA UČEŠĆE

III.2.1)  Uslovi podobnosti - Traže se dokumentovani dokazi:

1.   Jedna deklaracija pod zakletvom da vi ispunjavate zahteve za podobnost u skladu sa Članom  65 Zakona Br.04/L-042, Zakon za Javnu Nabavku na Kosovu

2.   Jedna potvrda potpisana od Poreske Administracije vašeg mesta osnivanja, da vi ne zakasnite sa naplatom poreza najmanje do zadnjeg tromesećja pre objavljivanje  tendera, treba da se podnese(treba original ili notorizovan)

3.   Jedan dokument izdat od Nadležnog Suda (Osnovni Sud – Departament za Ekonomska pitanja) koji potvrdjuje da ekonomski operator ispunjava “Zahteve podobnosti”. Potvrda od Nadležnog Suda (Osnovni Sud – Departament za Ekonomska pitanja) treba da se izdaje najmanje do zadnja tri meseca pre objavljivanje tendera, treba da se podnese (treba original ili notorizovan)

 

Zahtev(i) za svakog  člana grupe, ako učesnik tendera grupa ekonomskih operatora –

Dokaz tražene dokumentacije:

1.                     Dokumentovani zahtevi  stručne podobnosti treba da se dostave od svih članova grupe ekonomskih operatora počev od tačke 1 do tačke 3.

III.2.2) Profesionalna podobnost - Traže se dokumentovani dokazi:

1.   Certifikat za registraciju biznesa izdata od Agencije za Registraciju Biznesa Ministarstva Trgovine i Industrije(traži se kopije)

2.   Certifikat za registraciju fiskalni broj izdata od Poreske Administracije Kosova (traži se kopije)

3.   Certifikat za registraciju o PDV-u izdata od Poreske Administracije Kosova (traži se kopije)

 

Zahtev(i) za svakog  člana grupe, ako učesnik tendera grupa ekonomskih operatora –

Dokaz tražene dokumentacije:

1.   Dokumentovani zahtevi stručne podobnosti treba da se dostave od svih članova grupe ekonomskih operatora počev od tačke 1 do tačke 3.

III.2.3) Ekonomski  i finansijski kapaciteti - Traže se dokumentovani dokazi:

1.   Promet u zadnje dve godine(2011, 2012) da je najmanje 50,000.00 Evra. Promet treba da se dokaže finansiskim pregledima ili poreskim deklaracijama dostavljene u Poresku Administraciju Kosova u zadnje dve godine(2011, 2012) ili finansiskim pregledima auditirane od nekog licenciranog auditora u UAČRK u zadnje dve godine.

 

Zahtev(i) za svakog  člana grupe, ako učesnik tendera grupa ekonomskih operatora –

Dokaz tražene dokumentacije:

1.    Dokumentovani zahtevi ekonomski i finansijski kapaciteta, treba da se podnesu od članove grupe ekonomskog operatora zajedno za tačke 1 .

 

 

III.2.4) Tehničke i profesionalne mogućnosti - Traže se dokumentovani dokazi:

1.   List sličnih projekata u zadnje 3 godine (2010, 2011, 2012), gde se naglašava vrsta liferisanja i usluga, iznos ugovora, datum ugovora.

2.   Traže se minimalno tri reference u vezu usluga/snabdevanja za servisiranje i održavanje generatoar u zadnje 3 godine (2010, 2011, 2012), izdate od ugovaračkog autoriteta  sa kojima ekonomski operator imao ili ima ugovaračke odnose. Reference treba da se dokažu primercima odgovarajućih ugovora.

3.   Jedna deklaracija u vezi srestava, mesto ili tehničku opremu na raspolaganju za ekonomskog operatora za obavljanje usluga/snabdevanja za servisiranje i održavanje generatora i slično.

4.   Dva vozila transporta u vlasništvu ekonomskog operatora (Vlasništvo da se dokaže slikom i važeće knjižice registracije vozila).

5.   Radnike za servisiranje i održavanje generatora-minimalno dva (2)radnika, (Radnici da se dokažu sa CV, diplomama i/ili sertifikatima, radne ugovore, i obrascima odredjivanju poslodavca za prijavljivanje radnika u Poresku Administraju Kosova)

6.   Jednom originalnu deklaraciju potpisana i pečačena od ekonomskoh operatera za ispunjavanje traženi tehnički specifikaciju u dosijeu tendera Ugovaračkog Autoriteta.

7.   Za više referiši tender

 

Zahtev(i) za svakog  člana grupe, ako učesnik tendera grupa ekonomskih operatora –

Dokaz tražene dokumentacije:

1.    Dokumentovani zahtevi tehničkog i stručnog kapaciteta, treba da se podnesu od svih članove grupe ekonomskog operatora zajedno od tačke 1 do tačke 7.

 

 

III.3) Uslovi specificni  za ugovore o uslugama

Da

Ne

III.3.1) Izvršenje usluga je rezervisano za određenu profesiju         

 

Ako je odgovor da, reference na relevantan zakon, uredbu ili administrativnu odredbu

_____________________________________________________________________

III.3.2) Pravna lica treba da daju imena I profesionalne kvalifikacije osoblja odgovornog za vršenje usluga                                                                                      

Da

Ne

 

DEO IV: PROCEDURE

IV.1) VRSTE PROCEDURA

 Otvorena

 

 Ogranicena

 

 Procedura pregovora

 

Opravdanost za izbor procedure pregovora

 

 

IV.1.2)Ograničenja u broju operatera koje će biti pozvani na tenderisanje (ograničen ili postupak pregovora)

 

Na bazi primljenih aplikacija, najmanje 2 i najviše 6 kandidata će biti pozvani da predaju detaljne tendere ovog ugovora. Ukoliko najviše 6 odgovarajućih kandidata ispune gorenavedene selekcione kriterijume, prednosti i slabosti relevantnih aplikacija ovih kandidata će se ponovo razmatrati da bi se identifikovale šest najbolje aplikacije za postupak tendera. Jedini faktori koji se mogu uzeti u obzir tokom ovog ponovnog razmatranja su:

___________________________________________________________________________________

IV.1.3) Smanjivanje broja operatera tokom pregovora (postupak pregovora)

 

Vodi pregovore u sukcesivnim fazama

Da

Ne

 

IV.2) KRITERIJUMI ZA DODELU

 

  Najniža cena, prema % poentiranja grupe utvrdjenih pozicija u dosije tendera

 

 

IV.3) ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

 

IV.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora       

Da

Ne

Ako da,

Prethodno obaveštenje o nameri: Da, objavljen u datum 17/01/2013 za godina 2013  

Ostale publikacije (po potrebi):   Da, objavljen u stranicu Rkjn.     

IV.3.2) Uslovi za dobijanje tenderskog dosijea:

 

Datum 22/03/2013   vreme 16:00 h    mesto: Kancelariju Nabavku br.504, V sprat, Poreska Administracija Kosova, Priština ili e-mail: prokurimi@atk-ks.org

 

Da

Ne

Dokumenta se plaćaju            

     Ako je da, cena ____________

     Uslovi i metoda plaćanja:____________________________________________

IV.3.3) Vremenski rok za prijem tendera:

 

Datum 25/03/2013   vreme 15:00 h    mesto: Kancelariju Nabavku br.504, V sprat, Poreska Administracija Kosova, Priština

 

Da

Ne

IV.3.4)  Vremenski rok za prijem tendera  za učešće je skraćen                               

 

Ako je odgovor da, navedite razloge  ___________________________________________________

IV.3.5 )Dali je potrebna garancija tendera

Da

Ne

 Ako je odgovor da, iznos garancije tendera: 1000 € (hiljadu evra)

Validnost garancije tendera u danima 120 ili  mesecima 4 (četri)

IV.3.6) Period validnosti tendera

Do: datum: 24/06/2013    ili  Trajanje u danima 90 ili mesecima 3(tri)

IV.3.7) Sastanak  otvaranja tendera

 

Datum 25/03/2013   vreme 15:15 h    mesto: Kancelariju Nabavku br.504, V sprat, Poreska Administracija Kosova, Priština

Svaki ponuđač ima pravo da ima predstavnika na otvaranju tendera.

 

DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE

      

V.1 ŽALBE

Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke,

Po odredbama Dela IX  Zakona br. 04/L-042, Zakona o javnim nabavkama na Kosovu.

 

 

V.1.1 ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI (TRN)

Službeno ime: Telo za Razmatranje Nabavki

Adresa TRN: Ul. Garibaldi b.b, pored zgrade Fakultetit Umetnosti i Muzike, 10000 Priština

Grad: Priština

Poštanski kod:10000

Elektronska adresa (po potrebi): www.oshp.rks-gov.net

Lica za kontakt:

E-mail:

Telefon: 038 213 378

Faks:

 

V.2)  DODATNE  INFORMACIJE            

Ekonomski operater imaće pravo da preda tender, zahtev za učešće i druga potrebna dokumenta ili dosijea koje se dozvoljavaju tokom vršenja aktivnosti nabavke na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Druge informacije, dodaj:

 

 

 
Povezani Tenderi
strana 1 od 7982

DelatnostiTOP