SR EN DE

4*(MAK) Potencijalni investitori vo Penziskiot fond na Makedonija (www.piom.com.mk)**(MAK) Potencijalni investitori Penzionog fonda Makedonije (www.piom.com.mk)

vibilia Makedonija 469

(09/06/2004)

4*Tenderot za prv privaten penziski fond vo zemjata ke bide objaven vo narednite denovi I ke trae 1 mesec. Celata procedura treba da zavrsi do krajot na godinata koga ke bide objaven identitetot na dvata operatora izbrani da otvorat privatni fondovi kon sredinata na 2005 godina, istakna Jovan Manasievski, Minister za trud i socijalna politika (www.mtsp.gov.mk) , na neodamnesnoto otvaranje na konferencijata na ponuduvacite vo Skopje. Pokraj pretstavnicite od domasnite banki Komercijalna (www.kb.com.mk) , Stopanska (www.stb.com.mk) i Tutunska banka (www.tb.com.mk) , kako i osiguritelnata kompanija QBE (www.qbe.com) , na konferencijata prisustvuvaa desetina stranski institucii kako sto se Erste Bank (www.erstebank.at) , Polskiot penziski fond, Croatia Osiguranje (www.crosig.hr) , Skupna pokojninska druzba od Slovenija, finansiskiot gigant UBS (www.ubs.com) , i drugi subjekti interesirani za rabotenje so privatni fondovi. Bankite, osiguritelnite kompanii i drugite finansiski institucii mora da poseduvaat 51% od osnovackiot kapital. Osnovacite ke mora da imaat minimum 20 mil. EUR kapital i ke mora da uplatat 1,5 mil. EUR stom ke ja zavrsat postapkata za osnovanje. Vladata ke obezbedi poddrska od budzetot za realizacija na ovie reformi za da go pokrie deficitot sto ke se javi koga privatniot penziski fond ke se odvoi od drzavniot.**Tender o prvom privatnom penzionom fondu u zemlji bice objavljen ovih dana I trajace mesec dana. Cela procedura treba da zavrsi do kraja godine kada ce biti objavljen identitet oba operatora izabranih za otvaranje privatnih fondova sredinom 2005 godine, istakao je Jovan Manasievski, Ministar rada I socijalne politike (www.mtsp.gov.mk) , na nedavnom otvaranju konferencije ponudjaca odrzanoj u Skoplju. Pored predstavnika domacih banki Komercijalne (www.kb.com.mk) , Stopanske (www.stb.com.mk) i Tutunske banke (www.tb.com.mk) , kao i osiguravajuce kompanije QBE (www.qbe.com) , na konferenciji je prisustvuvalo i desetak stranih institucija kao Erste Bank (www.erstebank.at) , Poljski penzioni fond, Croatia Osiguranje (www.crosig.hr) , Skupna pokojninska druzba iz Slovenije, finansijski gigant UBS (www.ubs.com) , i drugi subjekti zainteresovani za poslovanje privatnim fondovima. Banke, osiguravajuca drustva i ostale finansijske institucije mora da poseduju 51% osnivackog kapitala. Osnivaci ce morati da imaju minimum 20 mil. EUR-a kapitala, te da uplate 1,5 mil. EUR-a cim zavrse postupak osnivanja. Vlada ce obezbediti podrsku iz budzeta za realizaciju ovih reformi da bi pokrila deficit koji ce se javiti kada se privatni penzioni fond odvoji od drzavnog.
Povezani naslovi
Ključne reči