Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Vozdovac

 

 

u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti

poreskog obveznika preduzeca „NOVI AUTOPUT" AD iz Beograda

Ustanicka br. 69, na osnovu clana 105. i 108. stav 3. Zakona

o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik

RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003. i 55/2004.) i clana 192.

Zakona o opstem upravnom postupku („Sl. list SRJ",

br. 33/97, 31/2001)

 

oglasava

 

PRODAJU NEPOKRETNOSTI

putem usmenog javnog nadmetanja

 

                 

1. Prvo rociste za prodaju nepokretnosti, putem usmenog javnog nadmetanja, poreskog duznika preduzeca „NOVI AUTOPUT" AD, sa sedistem u Beogradu ul. Ustanicka br. 69, odrzace se dana 13.7.2005. godine, u kancelariji 407 Poreske uprave - Filijale Vozdovac, ul. Ustanicka 130, sa pocetkom u 15 casova.

- poslovna zgrada, povrsine 1848 kvm, vanknjizno vlasnistvo poreskog obveznika koja se nalazi u Beogradu, ul. Ustanicka 69.

2. Pocetna vrednost nepokretnosti - poslovne zgrade, iznosi 109.032.000,00 dinara.

3. Prodaja nepokretnosti oe vrsi putem usmenog javnog nadmetanja.

4. Na prvom rocistu putem usmenog javnog nadmetanja, nepokretnost se ne moze prodati ispod 75% utvrdjene pocetne vrednosti nepokretnosti.

5. Ponudjaci su duzni da poloze depozit u visini od 5% utvrdjene pocetne vrednosti nepokretnosti na racun Poreske uprave broj: 840-1700845-84 poziv na broj 97-41-019, i na dan licitacije dostave dokaz o uplati.

6. Kupac - najbolji ponudjac je duzan da cenu po kojoj mu je prodata nepokretnost uplati u roku od 8 dana od dana zakljucenja rocista za usienu javnu prodaju. Ako kupac u odredjenom roku ne uplati cenu za koju mu je nepokretnost prodata, prodaja se resenjem oglasava nevazecom a kupac gubi pravo na povracaj polozenog depozita.

7. Pravo ucesca u javnom nadmetanju nemaju poreski duznik, lica zaposlena u poreskoj upravi kao i clanovi njihove uze porodice.

8. Javnoj prodaji pristupice se ako se jave najmanje dva ponudjaca.

9. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli Filijale Vozdovac i u dnevnom listu Politika.

 

 

Direktor Tamara Samardzic