REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

 

 

Zakonom o registraciji privrednih subjekata (Sl. glasnik RS br. 55/2004.),  uredjeni su uslovi,  predmet  i postupak registracije u Registar privrednih subjekata, kao i nacin vrsenja registracije privrednih subjekata. Osnivanje privrednih subjekata vrsi se na osnovu propisane prijave uz primenu nacela javnosti, nacela istinitosti i odgovornosti. Ustanovljena je, sto do sada nije bio slucaj, i obaveza preduzetnika da se registruju  pri centralnom registru koji se vodi u Agenciji za privredne registre.

 

Agencija za privredne registre

 

Zakonom je osnovana Agencija za privredne registre ( Sl. glasnik RS br. 55/2004.), institucija koja posluje kao republicka javna sluzba sa svojstvom pravnog lica i sedistem u Beogradu, sa mogucnoscu otvaranja organizacionih jedinica i van sedista.

 

Agencija vodi registre kao jedinstvene centralizovane  baze podataka, i to:

·        registar privrednih subjekata;

·        registar zaloznog prava  na pokretnim  stvarima i pravima;

·        registar finansijskog lizinga i dr. odredjeno zakonom.

 

Registar sadrzi i godisnje finansijske izvestaje privrednih subjekata sastavljene u skladu sa Zakon o racunovodstvu.

 

 

Subjekt, predmet i postupak registracije preduzeca i preduzetnika  

 

Subjekt registracije

 

U Registar se registruju sva preduzeca, preduzetnici i druga pravna lica odredjena zakonom koja obavljaju delatnost radi sticanja dobiti.

 

Predmet registracije

 

Osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta, statusne promene i promene oblika organizovanjai drugi podaci od znacaja za pravni promet, podaci o stecajnom postupku i dr. podaci odredjeni zakonom.

 

Podnosilac registracione prijave

 

Prijavu moze da podnese:

 1. Osnivac pravnog subjekta ili lice koje ovlasti osnivac,
 2. Lice ovlasceno za zastupanje pravnog subjekta,
 3. Zakonom ovlasceno lice – za registraciju drugih podataka odredjenih zakonom.

 

Postupak registracije osnivanja

 

Postupak osnivanja se pokrece podnosenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre ( dalje: Agencija).

 

Uz prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu  prilaze se:

 1. Dokumentacija koja je u skladu sa ovim Zakonom.
 2. Dokaz o uplati naknade za registraciju, na racun Agencije.

 

 

Propisana dokumentacija i naknada za registraciju

 

Ortacko drustvo

 

 1. Dokaz o identitetu osnivaca –fotokopija licne karte ili pasosa.
 2. Ugovor o osnivanju drustva, sa overenim potpisom osnivaca,
 3. Overen potpis zastupnika.

Naknada za registraciju: 1.700,00 din.

 

 

Komanditno drustvo

 

 1. Dokaz o identitetu osnivaca –fotokopija licne karte ili pasosa fizickog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice,
 2. Ugovor o osnivanju drustva, sa overenim potpisom osnivaca,
 3. Potvrda banke o uplati novcanog uloga na privremeni racun ili njegova overena izjava da je obezbedio novcani ulog.
 4. Procena ovlascenog procenjivaca vrednosti nenovcanog uloga komanditora.
 5. Odluka o imenovanju zastupnika, ako on nije imenovan osnivackim aktom.
 6. Overen potpis zastupnika.

 Naknada za registraciju: 2.500,00 din.

 

 

Drustvo sa ogranicenom odgovorniscu

 

 1. Dokaz o identitetu osnivaca –fotokopija licne karte ili pasosa fizickog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice,
 2. Ugovor o osnivanju drustva, sa overenim potpisom osnivaca.
 3. Statut drustva
 4. Potvrda banke o uplati novcanog uloga na privremeni racun ili njegova overena izjava da je obezbedio novcani ulog.
 5. Procena ovlascenog procenjivaca vrednosti nenovcanog uloga osnivaca.
 6. Odluka o imenovanju zastupnika, ako on nije imenovan osnivackim aktom.
 7. Overen potpis zastupnika

Naknada za registraciju: 3.000,00 din.

 

Akcionarsko drustvo

 

 1. Dokaz o identitetu osnivaca –fotokopija licne karte ili pasosa fizickog lica i/ili izvod iz registra u komr je registrovano pravno lice,
 2. Ugovor o osnivanju drustva, sa overenim potpisom osnivaca.
 3. Statut drustva
 4. Izvestaj banke o upisanim akcijama.
 5. Izvestaj banke o deponovanim novcanim ulozima na privremeni racun.
 6. Dokaz o objavljivanju i sadrzina javnog poziva za upis i uplatu akcija ( prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadleznog organa.
 7. Procena ovlascenog procenjivaca vrednosti nenovcanog uloga osnivaca.
 8. Odluka o imenovanju zastupnika, ako on nije imenovan osnivackim aktom.
 9. Overen potpis zastupnika

Naknada za registraciju: 8.500,00 din.

 

 

Prijava se podnosi Agenciji:

 

 1. u jednom primerku, neposredno ili postom, ili
 2. elektronskim putem, unosenjem podataka u propisani obrazac, objavljen na internet strani Agencije, s tim da se potrebna dokumentacija uz prijavu dostavi u originalu u roku od pet dana od dana podnosenja prijave.

 

 

Registar prijave i drugih podataka od znacaja za pravni promet

 

 1. Registar prijave stecajnog postupka,
 2. Registar prijave promene naziva, sedista i delatnosti pravnog subjekta,
 3. Registar prijave promene i imenovanje novog zastupnika,
 4. Registar prijave promene obima i ovlascenja zastupnika,
 5. Registar prijave pristupanja novog clana , odnosno prestanka clanstva u privrednim drustvima,
 6. Registracija prijave povecanja i smanjenja osnivackog kapitala u d.o.o.
 7. Registracija prijave povecanja i smanjenja osnivackog kapitala u a.d.
 8. Registar prijave povezivanja,spajanja preuzimanjem i spajanja novim osnivanjem kao i podela privrednog subjekta.

 

 

Rok za donosenje resenja o registraciji

 

1.      Registrator u roku od pet dana od dana podnosenja uredne prijave osnivanja  donosi resenje o registraciji privrednog subjekta.

2.      Ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi , odnosno da prijava nije   u skladu sa Zakonom, donosi zakljucak o odbacivanju iste,u roku od pet dana od dana podnosenja prijave.

3.      Do 1. novembra 2005. godine rok za donosenje zakljucka i resenja je 10 dana od dana prijema prijave.

4.      Pravni subjekt je duzan da prijavi Registru  svaku promenu u smislu ovoga Zakona, u roku od 15 dana od dana izvrsene promene. 

 

Odgovornost  za tacnost podataka

 

 1. Privredni subjekt koji prijavi neistinite podatke ili dostavi lazni ili preinaceni dokument kaznice se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.
 2. Ukoliko propusti da izvrsi propisanu promenu podataka, kaznice se za privredni prestup novcanom kaznom u iznosu do 200.000,00 din. a ogovorno lice novcanom kaznom do 70.000,00 din.

 

 

 OGRANAK

 

Karakteristike:

 

 

Propisana dokumentacija i naknada za registraciju

 

Uz prijavu osnivanja prilaze se:

 1. Resenje iz registra u kojem je upisan osnivac iz koga se jasno vidi pravni oblik drustva i vreme osnivanja  stranog osnivaca;
 2. odluka osnivaca o osnivanju ogranka;
 3. odluka o imenovanju lica koje ce obavljati posove .

Naknada za registraciju  2 500 dinara.