POREZ NA IMOVINU

 

 

Prema Zakonu o porezu na imovinu, porez na imovinu ukljucuje porez  na imovinu, porez na nasledstvo i poklon, i porez na prenos imovine.

 

Porez na imovinu

 

Porez na imovinu se primenjuje kod sledecih prava svojine nad nekretninama: vlasnistvo, pravo sticanja prihoda od nekretnina, pravo upotrebe i stanovanja, pravo koriscenja na osnovu tajmseringa i pravo dugorocnog zakupa stambenog prostora ili stambene zgrade (u skladu sa zakonom o stanovanju), ukljucujuci i pravo koriscenja gradskog zemljista koje je vece od 1000 m2.

Porez na imovinu se takodje placa i na akcije izdate na ime poreskog obveznika i na udele u drustvima sa ogranicenom odgovornoscu. Poreski obveznik je svaki pravni subjekat ili fizicko lice koje ima takva prava svojine nad nekretninama na teritoriji Srbije.

 

Nekretnine

 

Nekretnine u vlasnistvu pravnog subjekta podlezu oporezivanju u visini od 0,40% od uknjizene vrednosti 31. decembra prethodne godine. Ukoliko obveznik nema racunovodstvo, poreska stopa je progresivna i zavisi od vrednosti nekretnine. Za nekretnine u vlasnistvu fizickih lica, stopa oporezivanja je progresivna.

 

Akcije

 

Akcije/udeo u drugim pravnim subjektima koje ima poreski obveznik podlezu oporezivanju u iznosu od 0,25% od uknjizene vrednosti akcija/udela 31. decembra prethodne godine. Ukoliko je poreski obveznik fizicko lice, poreska osnovica se odredjuje na osnovu podataka koje daje pravni subjekat u kome fizicko lice ima akcije/udeo.

 

Porez na prenos imovine

 

Porez na prenos imovine se placa kod prenosa prava vlasnistva nad nekretninom, intelektualnom svojinom, akcijama u pravnom subjektu i hartijama od vrednosti. Poreski obveznik je prodavac, tj. pravni subjekat/fizicko lice koje otudjuje svoja vlasnicka prava. Rezidenti placaju porez na prenos imovine sirom sveta, dok nerezidenti placaju ovaj porez samo ako se prenos prava vlasnistva desava na teritoriji Republike.

 

Poreska osnovica/poreska stopa

 

Poreska osnovica je dogovorena cena. Ukoliko poreski organi ocene da je ona manja od trzisne vrednosti, obracunava se porez na trzisnu vrednost. Poreska stopa od 5% se primenjuje kod prenosa prava vlasnistva nad nekretninom i drugom oporezivom imovinom, osim kada su u pitanju hartije od vrednosti i akcije u pravnim subjektima. Stopa oporezivanja kod prenosa akcija/udela u pravnom subjektu i hartija od vrednosti je 0,3%.

 

Odredjivanje i naplata poreza na imovinu

 

a) Porez na imovinu

Poreski obveznik je duzan da podnese poreski bilans do 31. marta za godinu za koju se porez placa. Godisnji porez se placa kroz kvartalne akontacije, a na osnovu iznosa poreza utvrdjenog za prethodnu godinu.

 

b) Porez na prenos vlasnistva

 

Porez na prenos vlasnistva se prijavljuje u roku od 10 dana nakon obavljenog prenosa a uplata se vrsi u roku od 15 dana nakon sto poreski organi utvrde njegov iznos.