POSTBANKA, Akcionarsko drustvo

BEOGRAD, Ul. 27. marta 71a, tel. 3376-909. 3376-637

oglasava

JAVNI UPIS I UPLATU AKCIJA OSME EMISIJE

2. Postbanka, a.d. obavlja sledece poslove: primanje svih vrsta novcanih depozita; davanje i uzimanje kredita; devizne, devizno-valutne i menjacke poslove; izdavanje hartija od vrednosti i novcanih kartica; cuvanje sredstava i hartija od vrednosti i upravljanje njima: kupovina i prodaja hartija od vrednosti; izdavanje jemstva, garancija, avala i drugih oblika jemstva; poslove platnog prometa u skladu sa saveznim zakonom; posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti: kupovina i naplata potrazivanja: prijem i cuvanje predmeta od zlata i drugih plemenitih metala: drzanje i izdavanje sefova u zakup: bankarski, odnosno poslovi u vezi konsaltinga: pruzanje drugih finansijskih usluga.

Postbanka, a.d. obavlja poslove platnog prometa sa inostranstvom, kreditne poslove sa inostranstvom, devizno-valutne i menjacke poslove u zemlji na nacin i pod uslovima propisanim saveznim zakonom kojim se uredjuje devizno poslovanje.

3. Kapital Postbanke, a.d. iznosi (u 000 din)

3.1. osnivacki kapital 224,048

3.2. revalizacione rezerve 138.147

3.3. posebne rezerve 14.253

3.4. neraspor.dobit 6.324

UKUPNO 382.772

4. SVOJINSKA STRUKTURA KAPITALA NA DAN 31.12. 2002. GODINE

R. br.

naziv akcionara

UKUPNO

ucesce (u %)

1.

POSTANSKA STEDIONICA

143.324

38,07

2.

JAVNO PREDUZECE PTT

63.627

16,90

3.

IBIS SYS D.D.

26.348

6,99

4.

FOND ZA SOC. OSIGURANJE VOJN. JOSIG.

16.205

4,30

5.

ZZ BAJINA BASTA

9.995

2,65

6.

BEOGRADELEKTRO

8.950

2,37

7.

ENERGOPROJEKT ENERGODATA

6.495

1,72

8.

JZTP BEOGRAD

6.454

1,71

9.

MLADOST DIL

6.323

1,67

10.

PTT INZENJERING

5.827

1,54

 

OSTALI

82.901

22,08

 

UKUPNO:

376.449

100,00

5. Osnovne bilansne pokazatelje (bilans uspeha i bilans stanja) po godisnjem obracunu na dan 31. decembra za prethodne tri godine posledjem periodicnom obracunu:

5.1. prihodi i rashodi:

2000. 2001. 2002.

5.1.1.

rashodi po osnovu kamata i naknada i ostali rashodi

603.535

292.666

202.872

5.1.2.

prihodi po osnovu kamata i naknada i ostali prihodi

630.230

308.980

210.939

5.1.3.

osvarena dobit

26.695

16.314

8.067

5.1.4.

porezi i doprinosi iz dobiti

4.948

4.434

1.743

5.1.5.

dobit za rasporeldjivanje

21.747

11.880

6.324

5.1.6.

gubitak

-

-

-

5.2. aktiva i pasiva:

 

5.2.1.

aktiva

1.360.483

886.259

1.090.760

a)

kratkorocna potrazivanja

  • dinarska:
  • devizna:

1.320.606

390.923

929.683

828.999

280.144

548.855

1.033.043

619.944

413.099

b)

dugorocna potrazivanja

  • dinarska:
  • devizna:

39.677

39.877

-

57.260

57.260

-

57.717

57.717

-

5.2.2.

pasiva:

1.360.483

886.259

1.090.760

a)

kratkorocni izvori:

  • dinarski:
  • devizni:

1.042.269

260.810

781.459

476.341

98.058

378.283

687.954

329.119

358.835

b)

dugorocni izvori:

  • dinarski:
  • devizni
  • u tome fondovi:

318.214

301.174

17.040

471

409.918

409.918

-

2510

402.806

402.806

-

2.807

6. Podatke o adekvatnosti kapitala (Cl. 26. i 27. Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama);

- koeficijent adekvatnsoti kapitala

66,34 %

min.8%

- ucesce kapitala u pasivi

35,09%

min. 29%

- ucesce sreds. stan. u pasivi

-

max 50%

- odnos kratokr. plas. i krat. izvora

244,60%

> 100%

- odnos devizne pasive i dev. aktive

86,86%

95 105 %

- veliki i najveci moguci krediti

-

max. 80%

- trajna ulaganja u preduzeca

-

max 15%

- trajna ulag. u banke i duge fin. jorg.

-

max 51%

- plasmani u osnovna sredstva

13,86%

max 20%

7. Postbanka, a.d. nema trajna ulaganja u preduzeca, banke i berze, a na dan 31. 12. 2002. godine u osnovna sredstva je ulozeno 53.060.000 novih dinara.

8. U akcionarskom kapitalu Postbanke, a.d. sa preko 50% ucestvuje samo EPG Eurobank Ergasias iz Atine od 27. 03. 2003. godine, dok svi ostali akcionari ucestvuju u akcionarskom kapitalu sa manje od 10%.

9. Postbanka, a.d. za 2002. godinu odlozila isplatu dividende akcionarima u skladu sa ugovorima koji su potpisani za prodaju 67% akcija Banke EPG Eurobank Ergasias iz Atine i ista ce biti rasporedjena na narednoj Skupstini akcionara Banke.