"Sluzbeni list SRJ", br. 30/96, 57/98, 53/99, 55/99

 

ZAKON O OSIGURANJU IMOVINE I LICA

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Clan 1.

Osiguranje imovine i lica je dobrovoljno.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana osiguranje imovine i lica je obavezno

u slucajevima utvrdjenim ovim zakonom.

 

Clan 2.

Osiguranje imovine i lica obavljaju organizacije za osiguranje.

Organizacija za osiguranje je pravno lice i osniva se kao akcionarsko drustvo

ili kao drustvo za uzajamno osiguranje.

 

Clan 3.

Delatnost osiguranja imovine i lica jesu poslovi osiguranja, poslovi

saosiguranja i poslovi reosiguranja imovine i lica, kao i poslovi pruzanja

drugih usluga u osiguranju.

Poslovi osiguranja imovine i lica su zakljucivanje i izvrsavanje ugovora o

osiguranju imovine i lica i preduzimanje mera za sprecavanje i suzbijanje

rizika koji ugrozavaju osiguranu imovinu i lica.

Poslovi saosiguranja imovine i lica su zakljucivanje i izvrsavanje ugovora o

osiguranju sa vise osiguravaca koji su se sporazumeli o zajednickom snosenju i

raspodeli rizika, tako da svaki osiguravac naznacen u polisi osiguranja

odgovara osiguraniku za potpunu naknadu.

Poslovi reosiguranja imovine i lica su zakljucivanje i izvrsavanje ugovora o

reosiguranju osiguranih viskova rizika iznad iznosa samopridrzaja jedne

organizacije za osiguranje kod druge organizacije za osiguranje, registrovane

za poslove aktivnog reosiguranja.

Poslovi pruzanja drugih usluga u osiguranju su posredovanje i zastupanje u

osiguranju i reosiguranju, snimanje rizika, snimanje i procena stete i

pruzanje intelektualnih i tehnickih usluga u vezi s poslovima osiguranja, kao

i pruzanje tih usluga od strane jedne organizacije za osiguranje drugim

organizacijama za osiguranje.

 

Clan 4.

Poslovima pruzanja drugih usluga u osiguranju mogu se baviti i agencije za

poslove pruzanja drugih usluga u osiguranju i druga pravna lica, u skladu sa

odredbama ovog zakona.

Agencija za poslove pruzanja drugih usluga u osiguranju osniva se kao

akcionarsko drustvo ili drustvo s ogranicenom odgovornoscu.

 

Clan 5.

Imovina i lica u Saveznoj Republici Jugoslaviji mogu se osigurati, odnosno

saosigurati samo kod domacih organizacija za osiguranje osnovanih po ovom

zakonu.

Roba koja se izvozi ili uvozi u Saveznu Republiku Jugoslaviju moze se

osigurati kod inostranog osiguravaca, osim ako se prevozi na rizik domaceg

pravnog, odnosno fizickog lica.

Strana lica i imovina stranih lica koji se nalaze u Saveznoj Republici

Jugoslaviji mogu se osigurati kod inostranog osiguravaca, osim ako je za tu

imovinu i za ta lica propisano obavezno osiguranje u Saveznoj Republici

Jugoslaviji.

 

Clan 6.

Domaca pravna i fizicka lica mogu kod inostranog osiguravaca osigurati:

1) prekomorske brodove - od odgovornosti vozara za stete pricinjene trecim

licima i njihovoj imovini;

2) brodovi u izgradnji ako je to izricito predvidjeno ugovorom zakljucenim sa

stranim naruciocem (kupcem);

3) investicione radove u inostranstvu koje izvode jugoslovenska preduzeca kao

i opremu za izvodjenje tih radova - ako je to predvidjeno ugovorom o

izvodjenju tih radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode.

4) inostrane kredite - ako je to, na zahtev davaoca kredita, ugovorom

predvidjeno za obezbedjenje vracanja tih kredita (garancijsko osiguranje);

5) imovinu i lica sopstvenih i mesovitih jugoslovenskih preduzeca osnovanih za

obavljanje privrednih delatnosti u inostranstvu - ako to propisi strane

zemlje zahtevaju, odnosno ako je to ugovorom o osnivanju izricito

predvidjeno;

6) imovinu i lica od rizika od kojih se u Saveznoj Republici Jugoslaviji ne

vrsi osiguranje.

Imovina iz tac. 1. i 2. stava 1. ovog clana moze se osigurati kod inostranog

osiguravaca samo posredstvom ili saosiguranjem domace organizacije za

osiguranje.

 

Clan 7.

Organizacija za osiguranje duzna je da obaveze iz ugovora o osiguranju,

reosigura iznad iznosa samopridrzaja koji je aktom poslovne politike

predvidela da sama pokriva.

Samopridrzaj organizacija za osiguranje ili reosiguranje je deo iznosa rizika

(obaveze) koji osiguravac ili reosiguravac moze pokriti svojim sredstvima,

odnosno zadrzava za svoj vlastiti racun.

Deo rizika koji organizacija za osiguranje ne moze pokriti svojim sredstvima

(samopridrzaj) duzna je da reosigura kod organizacije za reosiguranje u

zemlji.

Deo obaveza za koje se ne moze obezbediti reosiguranje u zemlji, organizacija

za reosiguranje pokriva reosiguranjem u inostranstvu.

Organizacija za obavljanje poslova reosiguranja u zemlji koja ne moze pokriti

deo obaveza svojim sredstvima i reosiguranjem kod drugih reosiguravaca u

zemlji, duzna je da nepokriveni deo obaveza ponudi organizaciji za

reosiguranje koja obavlja poslove reosiguranja u inostranstvu.

Organizacija za obavljanje poslova reosiguranja u inostranstvu duzna je da deo

obaveza za koje ne moze da obezbedi reosiguranje u zemlji pokrije

reosiguranjem u inostranstvu.

 

Clan 8.

Odredbe ovog zakona odnose se i na pravna lica, osim fondova za zdravstveno,

penzijsko i invalidsko osiguranje, koja na osnovu ugovora obavljaju poslove

zdravstvenog, penzijskog i invalidskog dobrovoljnog osiguranja.

 

Clan 9.

Na organizacije za osiguranje i agencije za poslove pruzanja drugih usluga u

osiguranju primenjuje se savezni zakon kojim se uredjuje pravni polozaj

preduzeca, ako ovim zakonom za pojedina pitanja nije drukcije odredjeno.

 

II. ORGANIZACIJE ZA OSIGURANJE

1. Akcionarsko drustvo za osiguranje

Clan 10.

Akcionarsko drustvo za osiguranje je pravno lice, koje obavlja delatnost

osiguranja imovine i lica radi sticanja dobiti.

Akcionarsko drustvo za osiguranja osnivaju najmanje dva pravna, odnosno

fizicka lica (u daljem tekstu: osnivaci).

Strano pravno i fizicko lice mogu, pod uslovima uzajamnosti osnovati

akcionarsko drustvo za osiguranje zajedno sa domacim pravnim ili fizickim

licima.

Strano pravno lice moze osnovati i sopstveno akcionarsko drustvo za osiguranje

(captive) radi obavljanja poslova osiguranja imovine i lica svojih osnivaca u

inostranstvu.

Poslovi reosiguranja sopstvenog akcionarskog drustva za osiguranje iz stava 4.

ovog clana obavljace se na propisan nacin i sa propisanim iznosom sredstava

pocetnog fonda sigurnosti i garantnih rezervi.

 

Clan 11.

Akcionarsko drustvo za osiguranje koje su osnovala ili u njega ulozila

sredstva strana pravna, odnosno fizicka lica ne moze se baviti poslovima

reosiguranja u inostranstvu.

 

Clan 12.

Akcionarsko drustvo za osiguranje moze obavljati poslove:

1) jedne vrste ili vise vrsta osiguranja:

2) reosiguranja:

3) jedne vrste ili vise vrsta osiguranja i reosiguranja.

 

Clan 13.

 

Osnivaci akcionarskog drustva za osiguranje obezbedjuju sredstva za osnovni

kapital organizacije za osiguranje u novcanom obliku (pocetni fond sigurnosti)

i nenovcanom obliku (druga sredstva).

Druga sredstva cine pokretne i nepokretne stvari, hartije od vrednosti i druga

prava koja procenjuje ovlasceni procenjivac.

 

Clan 14.

Visina pocetnog fonda sigurnosti akcionarskog drustva za osiguranje ne moze

biti manja od dinarske protivvrednosti obracunate po kursu na dan podnosenja

zahteva za izdavanje dozvole za rad akcionarskog drustva za osiguranje, i to:

SAD

dolara

1) za poslove osiguranja zivota 250.000;

2) za poslove zdravstveno-penzijskog osiguranja 500.000;

3) za poslove obaveznih osiguranja 1,000.000;

4) za poslove ostalih imovinskih osiguranja i nezgode 1,000.000;

5) za poslove osiguranja depozita gradjana 1.500.000;

6) za poslove reosiguranja depozita gradjana 1.500.000;

7) za ostale poslove reosiguranja 1.500.000

Akcionarsko drustvo za osiguranje duzno je da u svom poslovanju obezbedi da

pocetni fond sigurnosti u dinarskoj protivvrednosti uvek bude u visini koja

nije manja od iznosa u SAD dolarima iz stava 1. ovog clana.

 

Clan 15.

Ugovor o osnivanju akcionarskog drustva za osiguranje sadrzi odredbe o:

1) firmi i sedistu:

2) imenu, odnosno firmi osnivaca i adresi, odnosno sedistu;

3) poslovima osiguranja:

4) nacinu sazivanja osnivacke skupstine;

5) sastavu i nacinu rada osnivackog odbora;

6) iznosu pocetnog fonda sigurnosti i drugih sredstava i nacinu uplate akcija;

7) pravima, obavezama i odgovornostima osnivaca prema drustvu i drustva prema

osnivacu;

8) uslovima i nacinu rasporedjivanja dobiti i snosenju gubitka;

9) zastupanju drustva,

Ugovor o osnivanju sadrzi i druge odredbe znacajne za osnivanje i poslovanje

drustva o kojima se sporazumeju osnivaci.

 

Clan 16.

 

Osnivaci akcionarskog drustva za osiguranje obrazuju osnivacki odbor.

Osnivacki odbor preduzima radnje potrebne za dobijanje dozvole za rad

akcionarskog drustva za osiguranje, priprema predloge opstih i drugih akata iz

clana 17. ovog zakona i preduzima radnje potrebne za odrzavanje osnivacke

skupstine.

Osnivacki odbor prestaje donosenjem statuta i akata poslovne politike.

 

Clan 17.

Osnivacki odbor podnosi saveznom organu nadleznom za poslove finansija zahtev

za izdavanje dozvole za rad akcionarskog drustva za osiguranje.

Uz zahtev iz stava 1. ovog clana osnivacki odbor podnosi:

1) ugovor o osnivanju akcionarskog drustva sa osiguranje;

2) predlog statuta;

3) dokaz da su novcana sredstva za pocetni fond sigurnosti uplacena na

privremeni racun kod sluzbe nadlezne za poslove platnog prometa;

4) predlog akata poslovne politike s misljenjem ovlascenog aktuara i to:

- uslove osiguranja i tarife premija;

- odluku o tehnickim osnovama osiguranja,

- odluku o tabeli maksimalnog samopridrzaja,

- pravilnik o uslovima i nacinu plasmana sredstava rezervi i fondova

osiguranja,

- pravilnik o maksimalnim stopama rezijskog dodatka,

- pravilnik o formiranju i nacinu obracunavanja i visini prenosnih premija,

- pravilnik o nacinu utvrdjivanja dela tehnicke premije za isplatu nastalih

neisplacenih obaveza (rezervisane stete),

- pravilnik za masovne i katastrofalne stete,

- pravilnik o preventivi,

- pravilnik o formiranju i nacinu obracuna matematicke rezerve osiguranja

zivota;

5) elaborat o ocekivanim rezultatima poslovanja akcionarskog drustva za

osiguranje;

6) imena i reference kandidata za direktora, sa potrebnim dokazima o

propisanim kvalifikacijama s obzirom na vrstu posla;

7) podatke o propisanoj kadrovskoj i tehnickoj osposobljenosti drustva za

obavljanje poslova iz ugovora o osnivanju i akata poslovne politike.

Elaborat o ocekivanim rezultatima poslovanja sadrzi: ocekivani premijski

prihod, ocekivane stete, predracun troskova sprovodjenja osiguranja, ocekivana

sredstva rezervi i fondova i ocekivane prihode i rashode fondova preventive,

program reosiguranja, i to najmanje za trogodisnji period.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova reosiguranja u zemlji

osnivacki odbor podnosi dokaze, predloge akata i podatke iz stava 2. ovog

clana, osim predloga akata o uslovima osiguranja i tarifa premija, odluke o

tehnickim osnovama osiguranja i pravilnike o preventivi.

Uz zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje poslova reosiguranja u

inostranstvu, osim akata iz stava 4. ovog clana, osnivacki odbor podnosi i

dokaz da su osnivaci organizacije za obavljanje poslova reosiguranja u

inostranstvu dve organizacije ili vise organizacija za osiguranje ciji

portfelj (premija osiguranja) predstavlja raznovrsniju strukturu rizika

osiguranja koji treba da se reosiguraju u inostranstvu.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija propisuje strucnu spremu lica i

potrebnu kadrovsku i tehnicku osposobljenost drustva iz tac. 6. i 7. stav 2.

ovog clana.

 

Clan 18.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija je duzan da na osnovu zahteva iz

clana 17. ovog zakona u roku od 60 dana od dana podnosenja zahteva, oceni

ispunjenost zakonskih uslova i opravdanost osnivanja organizacije za

osiguranje.

O zahtevu iz clana 17. ovog zakona funkcioner koji rukovodi saveznim organom

nadleznim za poslove finansija donosi resenje.

Resenje iz stava 1. ovog clana je konacno.

Akcionarsko drustvo je duzno da uz prijavu za upis u sudski registar podnese i

dozvolu za rad saveznog organa nadleznog za poslove finansija.

 

Clan 19.

Dozvola za rad akcionarskom drustvu za osiguranje izdaje se za obavljanje

jednog ili vise poslova osiguranja kojima ce se to drustvo baviti.

Akcionarsko drustvo za osiguranje ce radi obavljanja poslova osiguranja koja

nisu nabrojana u dozvoli za rad, odnosno za prestanak obavljanja nekog od

poslova osiguranja za koje ima dozvolu za rad, podneti zahtev saveznom organu

nadleznom za poslove finansija za promenu dozvole za rad.

Na izdavanje dozvole iz stava 2. ovog clana shodno se primenjuju odredbe cl.

17. i 18. ovog zakona.

 

Clan 19a.

Akcionarsko drustvo za osiguranje duzno je da od saveznog organa nadleznog za

poslove finansija zatrazi saglasnost na promenu firme i sedista organizacije

za osiguranje.

Akti, odnosno radnje iz stava 1. ovog clana doneti, odnosno ucinjeni bez

prethodne saglasnosti organa iz stava 1. ovog clana nistavi su i ne proizvode

pravna dejstva.

O zahtevu za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog clana savezni organ nadlezan

za poslove finansija duzan je da odluci u roku od 30 dana od dana podnosenja

zahteva.

Akcionarsko drustvo za osiguranje je duzno da na odluku o imenovanju direktora

pribavi misljenje saveznog organa nadleznog za poslove finansija.

 

Clan 20.

 

Osnivacka skupstina ne moze se odrzati pre prijema resenja o izdavanju dozvole

za rad akcionarskog drustva za osiguranje.

Osnivacka skupstina se odrzava u vreme i na mestu koje odredi osnivacki odbor,

a najdocnije u roku od 30 dana od dana prijema resenja iz stava 1. ovog clana.

Osnivacka skupstina moze punovazno da odlucuje ako skupstini prisustvuju

akcionari koji imaju vise od polovine ukupno upisanih i uplacenih akcija.

Osnivacka skupstina donosi odluke vecinom glasova akcionara po osnovu

uplacenih akcija.

 

Clan 21.

Osnivacka skupstina akcionarskog drustva za osiguranje:

1) donosi statut;

2) utvrdjuje poslovnu politiku drustva i elaborat o ocekivanim rezultatima

poslovanja;

3) bira predsednika i clanove upravnog odbora i nadzornog odbora drustva, osim

ako su osnivaci ugovorom o osnivanju zadrzali za sebe to pravo;

4) donosi akte poslovne politike iz clana 17. ovog zakona i druge odluke koje

se odnose na pocetak rada i poslovanje drustva;

5) prihvata ili odbija otpis viska akcija iznad ovim zakonom propisanog iznosa

pocetnog fonda sigurnosti;

6) prihvata procenu vrednosti nenovcanih uloga;

7) odlucuje o posebnim pravima koja pripadaju osnivacima i odobrava posebne

ugovore s osnivacima;

8) utvrdjuje najveci iznos troskova osnivanja koji pada na teret drustva.

 

Clan 22.

Statut akcionarskog drustva za osiguranje sadrzi odredbe o:

1) firmi i sedistu;

2) poslovima osiguranja za koje je drustvo dobilo dozvolu za rad, s vrstama

osiguranja kojima ce se baviti drustvo;

3) iznos sredstava u pocetnom fondu sigurnosti i drugih sredstava i nacinu

uplata akcija;

4) nominalnoj vrednosti akcija, vrsti i klasi izdatih akcija i naznaku da li

akcije izdate na ime ili na donosioca;

5) nacinu potpisivanja firme i zastupanja drustva;

6) nacinu sazivanja skupstine i nacinu donosenja odluka;

7) izboru, opozivu i delokrugu organa drustva;

8) raspodeli dobiti i snosenje gubitka;

9) fondovima i rezervama;

 

10) posledicama propustanja uplate akcija ili neblagovremene uplate akcija;

11) nacinu promene oblika drustva;

12) prestanku drustva;

13) postupku izmene statuta;

14) drugim pitanjima znacajnim za drustvo.

 

Clan 23.

Organi akcionarskog drustva za osiguranje su skupstina, upravni odbor i

direktor i nadzorni odbor.

Upravni odbor i direktor akcionarskog drustva za osiguranje cine upravu

drustva.

Statutom akcionarskog drustva za osiguranje moze se utvrditi da se u drustvu

bira i izvrsni odbor direktora.

 

Clan 24.

Skupstina akcionarskog drustva za osiguranje:

1) donosi statut;

2) utvrdjuje poslovnu politiku;

3) usvaja godisnji racun i izvestaj o poslovanju;

4) odlucuje o raspodeli godisnje dobiti i pokricu gubitka;

5) odlucuje o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala;

6) odlucuje o statusnim promenama, promeni oblika i prestanku akcionarskog

drustva za osiguranje;

7) odlucuje o promeni prava iz pojedinih klasa i vrsta akcija;

8) bira i opoziva predsednika i clanove upravnog odbora i nadzornog odbora i

odredjuje naknadu za njihov rad;

9) donosi poslovnik o svom radu;

10) odlucuje o zastupanju drustva u sudskim i drugim postupcima protiv clanova

drustva;

11) odlucuje o drugim pitanjima utvrdjenim ovim zakonom, osnivackim aktom i

statutom.

O pitanjima iz tac. 3. i 4. stava ovog clana skupstina odlucuje po

pribavljenom misljenju nadzornog odbora.

Skupstina drustva je duzna da, pre usvajanja godisnjeg racuna, razmotri

misljenje ovlascenog aktuara.

 

Clan 25.

Upravni odbor akcionarskog drustva za osiguranje;

1) utvrdjuje uslove osiguranja, donosi tarife premija i tabele maksimalnog

samopridrzaja;

2) donosi druge akte poslovne politike i druge opste akte, osim akata koje

donosi skupstina;

3) priprema predloge odluka za skupstinu i izvrsava njene odluke;

4) stara se o pripremi godisnjih racuna i usvaja periodicni obracun;

5) priprema izvestaj o poslovanju, bilansu sredstava i bilansu uspeha i o

sprovodjenju poslovne politike;

6) predlaze raspodelu dobiti;

7) postavlja i razresava direktora;

8) donosi investicione odluke ako statutom nije drugacije odredjeno;

9) bira i opoziva revizora i odredjuje mu naknadu;

10) odlucuje o raspolaganju akcijama drustva;

11) odlucuje o osnivanju novih akcionarskih drustava za osiguranje i drugih

pravnih lica;

12) donosi poslovnik o svom radu;

13) obavlja i druge poslove predvidjene ovim zakonom, osnivackim aktom i

statutom.

Upravni odbor drustva duzan je da pre donosenja akata poslovne politike

razmotri misljenje ovlascenog aktuara.

 

Clan 26.

Direktor akcionarskog drustva za osiguranje:

1) organizuje i vodi poslovanje drustva;

2) zastupa drustvo;

3) stara se o zakonitosti rada drustva i odgovara za zakonitost rada drustva;

4) obavlja i druge poslove utvrdjene ovim zakonom, osnivackim aktom i statutom.

 

Clan 27.

Nadzorni odbor akcionarskog drustva za osiguranje:

1) vrsi nadzor nad zakonitoscu rada uprave drustva i izvrsnog odbora

direktora;

2) pregleda periodicne i godisnji racun i utvrdjuje da li su sacinjeni u skladu

s propisima;

3) utvrdjuje da li se poslovne knjige i drugi dokumenti akcionarskog drustva za

osiguranje vode uredno i u skladu sa propisima, a moze ih dati na

vestacenje;

4) pregleda izvestaje o poslovanju, bilansima i poslovnoj politici drustva,

koji se podnose skupstini;

5) pregleda predloge za raspodelu dobiti;

 

6) donosi poslovnik o svom radu;

7) obavlja i druge poslove utvrdjene ovim zakonom, osnivackim aktom i statutom.

Nadzorni odbor izvestava skupstinu drustva o rezultatima nadzora.

 

2. Drustvo za uzajamno osiguranje

Clan 28.

Drustvo za uzajamno osiguranje je pravno lice koje obavlja delatnost

osiguranja imovine i lica u interesu svojih clanova (osiguranika).

Drustvo za uzajamno osiguranje ne osniva se radi sticanja dobiti.

Drustvo za uzajamno osiguranje zivota moze osnovati najmanje 250 fizickih

lica, a drustvo za ostala osiguranja najmanje 300 pravnih, odnosno fizickih

lica.

Drustvo za uzajamno osiguranje od razlicitih rizika moze se osnovati ukoliko

je zakljuceno najmanje 300 ugovora o osiguranju od istog rizika, odnosno 250

ugovora o osiguranju zivota, pod uslovima iz stava 3. ovog clana.

 

Clan 29.

Drustvo za uzajamno osiguranje ne moze da obavlja poslove reosiguranja i

poslove obaveznih osiguranja utvrdjenih ovim zakonom.

Drustvo za uzajamno osiguranje osniva se kao drustvo s neogranicenim

doprinosom ili drustvo s ogranicenim doprinosom.

Neogranicen doprinos je dodatni doprinos clanova (osiguranika) koji moze biti

veci od prethodno uplacenog doprinosa svakog clana (osiguranika), kad su stete

i ostali rashodi veci od prethodno uplacenog doprinosa i ostalih prihoda.

Ograniceni doprinos je dodatni doprinos clanova (osiguranika) koji ne moze

biti veci od prethodno uplacenog doprinosa svakog clana (osiguranika) i ako su

stete i ostali rashodi veci od prethodno uplacenog doprinosa i ostalih

prihoda.

 

Clan 30.

Osnovni kapital drustva za uzajamno osiguranje cine ulozi u novcanom obliku

(pocetni fond sigurnosti) i nenovcanom obliku (druga sredstva).

Druga sredstva cine pokretne i nepokretne stvari, hartije od vrednosti i druga

prava koja procenjuje ovlasceni procenjivac.

Osnivaci su duzni da uplate najmanje 30% iznosa sredstava iz clana 14. ovog

zakona ako se drustvo osniva s neogranicenim doprinosom clanova (osiguranika),

a najmanje 50% - ako se drustvo osniva s ogranicenim doprinosom.

Osnivaci koji su istovremeno i clanovi (osiguranici) i clanovi (osiguranici),

koji nisu osnivaci duzni su da uplate i minimalni doprinos u iznosu od 67% od

pocetnog fonda sigurnosti iz stava 3. ovog clana pre podnosenja zahteva za

izdavanje dozvole za rad drustva za uzajamno osiguranje.

 

Clan 31.

Ugovor o osnivanju drustva za uzajamno osiguranje sadrzi odredbe o:

 

1) firmi i sedistu;

2) imenu, odnosno firmi osnivaca i adresi, odnosno sedistu;

3) poslovima osiguranja, tj. vrstama i broju rizika;

4) sastavu i nacinu sazivanja i rada osnivackog odbora;

5) iznosu pocetnog fonda sigurnosti i drugih sredstava;

6) visini i broju uloga osnivaca;

7) nacinu, uslovima i rokovima vracanja uplacenih uloga osnivaca, s kamatom iz

viska prihoda nad rashodima (u daljem tekstu: visak) - ako je u toku

poslovanja drustva uplacen ukupan iznos sredstava pocetnog fonda sigurnosti

iz clana 14. ovog zakona;

8) posledicama promene statuta, opstih uslova osiguranja i odluke o prestanku

drustva na zakljucene ugovore o osiguranju;

9) posledicama propustanja uplate uloga, minimalnog doprinosa, medjusobnim

odnosima u slucaju neispunjavanja uslova u pogledu minimalnog broja

osnivaca, odnosno istih rizika iz clana 28. ovog zakona.

Ugovor o osnivanju moze da sadrzi i druge odredbe znacajne za osnivanje i

poslovanje drustva.

 

Clan 32.

Osnivaci drustva za uzajamno osiguranje obrazuju osnivacki odbor.

Osnivacki odbor preduzima radnje potrebne za dobijanje dozvole za rad drustva

za uzajamno osiguranje, priprema predloge opstih akata i akata poslovne

politike i preduzima radnje potrebne za odrzavanje osnivacke skupstine.

 

Clan 33.

Osnivacki odbor podnosi saveznom organu nadleznom za poslove finansija zahtev

za izdavanje dozvole za rad drustva za uzajamno osiguranje.

 

Clan 34.

Odredbe cl. 16. do 21. ovog zakona shodno se primenjuju i na drustvo za

uzajamno osiguranje.

 

Clan 35.

Statut drustva za uzajamno osiguranje sadrzi odredbe o:

1) firmi i sedistu;

2) poslovima osiguranja za koje je drustvo dobilo dozvolu za rad, s vrstama

osiguranja kojima ce se baviti drustvo;

3) iznos sredstava u pocetnom fondu sigurnosti i drugih sredstava i uplati

minimalnog doprinosa u toku poslovanja drustva;

4) broju i visini pojedinacnih osnivackih uloga;

5) nacinu utvrdjivanja, uslovima i rokovima uplate doprinosa;

 

6) pravu na naknadu stete;

7) ogranicenom, odnosno neogranicenom doprinosu;

8) obavezi uplate dodatnog doprinosa za pokrice gubitka ili mogucnosti da se

gubitak drustva pokrije srazmernim umanjenjem naknade svim

clanovima - osiguranicima;

9) nacinu raspodele viska;

10) pocetku i prestanku clanstva u drustvu;

11) pravima i obavezama clanova - osiguranika koji istupe iz clanstva;

12) nacinu potpisivanja firme i zastupanju drustva;

13) nacinu sazivanja skupstine i nacinu donosenja odluka;

14) izboru, opozivu i delokrugu organa drustva;

15) fondovima i rezervama;

16) nacinu promene oblika drustva;

17) prestanku drustva;

18) postupku izmene statuta;

19) drugim pitanjima znacajnim za drustvo.

 

Clan 36.

Organi drustva za uzajamno osiguranje su skupstina, upravni odbor, direktor i

nadzorni odbor.

 

Clan 37.

Skupstinu drustva za uzajamno osiguranje cine osnivaci i clanovi

(osiguranici).

Osnivaci i clanovi (osiguranici) upravljaju drustvom za uzajamno osiguranje

srazmerno ulozima i doprinosima.

Osnivaci ucestvuju u upravljanju drustvom do povracaja uplacenih uloga.

 

Clan 38.

Na skupstinu, upravni odbor, direktora i nadzorni odbor u drustvu za uzajamno

osiguranje shodno se primenjuju odredbe cl. 24. do 27. ovog zakona o

skupstini, upravnom odboru, direktoru i nadzornom odboru akcionarskog drustva

za osiguranje.

 

III. AGENCIJA ZA POSLOVE PRUZANJA DRUGIH

USLUGA U OSIGURANJU

Clan 39.

Agencija za poslove pruzanja drugih usluga u osiguranju (u daljem tekstu:

agencija), jeste pravno lice koje obavlja poslove pruzanja drugih usluga u

osiguranju, radi sticanja dobiti.

 

Agencija se osniva kao akcionarsko drustvo ili drustvo s ogranicenom

odgovornoscu na osnovu saveznog zakona kojim se uredjuje pravni polozaj

preduzeca.

 

Clan 40.

Ulozi osnivaca agencije mogu biti u gotovom novcu i u stvarima i pravima

izrazenim u novcanoj vrednosti.

Ako se agencija osniva kao akcionarsko drustvo simultanim osnivanjem novcani

deo osnovnog kapitala ne moze biti manji od 25.000 SAD dolara u dinarskoj

protivvrednosti po kursu na dan podnosenja zahteva za izdavanje dozvole za

rad, a ako se osniva sukcesivnim osnivanjem - ne moze biti manji od 50.000 SAD

dolara.

Ako se agencija osniva kao drustvo sa ogranicenom odgovornoscu novcani deo

osnovnog kapitala ne moze biti manji od 12.500 SAD dolara u dinarskoj

protivvrednosti po kursu na dan podnosenja zahteva za izdavanje dozvole za

rad.

Agencija je duzna da u svom poslovanju obezbedi da novcani deo osnovnog

kapitala u dinarskoj protivvrednosti uvek bude u visini koja nije manja od

iznosa u SAD dolarima iz st. 2. i 3. ovog clana.

 

Clan 41.

Agencija moze obavljati poslove:

1) posredovanja i zastupanja u osiguranju i reosiguranju;

2) snimanja rizika, snimanja i procene stete i pruzanja intelektualnih i

tehnickih usluga u vezi s poslovima osiguranja.

 

Clan 42.

Osnivaci agencije podnose saveznom organu nadleznom za poslove finansija

zahtev za izdavanje dozvole za rad.

Uz zahtev iz stava 1. ovog clana osnivaci podnose:

1) osnivacki akt;

2) predlog statuta;

3) dokaz da je novcani deo osnovnog kapitala uplacen na privremeni racun kod

sluzbe nadlezne za poslove platnog prometa.

Ako se agencija osniva za obavljanje poslova iz clana 41. tacka 2. ovog

zakona, osnivaci dostavljaju i podatke o imenima i referencama kandidata za

direktora s potrebnim dokazima o njihovim kvalifikacijama i podatke o

kadrovskoj i tehnickoj osposobljenosti agencije za obavljanje poslova iz

ugovora o osnivanju, pod uslovima propisanim clanom 17. stav 6. ovog zakona.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija je duzan da o zahtevu iz stava 1.

ovog clana odluci u roku od 60 dana od dana podnosenja zahteva.

Resenje iz stava 4. ovog clana je konacno.

Agencija je duzna da uz prijavu za upis u sudski registar podnese i dozvolu

za rad saveznog organa nadleznog za poslove finansija.

 

 

Clan 43.

Poslovima pruzanja drugih usluga u osiguranju mogu se baviti preduzeca i druga

pravna lica ciji je pravni polozaj uredjen saveznim zakonom, pod uslovom da

imaju posebno organizovan deo za obavljanje tih poslova, koji je kadrovski i

tehnicki osposobljen za obavljanje poslova pruzanja drugih usluga u

osiguranju, da na posebnom racunu uplate i vode iznos od 12.500 SAD dolara u

dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan podnosenja zahteva za dobijanje

dozvole za rad i da od saveznog organa nadleznog za poslove finansija dobiju

dozvolu za rad.

Preduzeca i druga pravna lica iz stava 1. ovog clana duzna su da u svom

poslovanju obezbede da na posebnom racunu imaju iznos u dinarskoj

protivvrednosti uvek u visini koja nije manja od iznosa u SAD dolarima iz

stava 1. ovog clana.

Poslove iz stava 1. ovog clana preduzeca i druga pravna lica mogu obavljati na

osnovu prethodno zakljucenog ugovora sa organizacijom za osiguranje.

Na pravna lica iz stava 1. ovog clana shodno se primenjuju odredbe iz cl. 41.

i 42. ovog zakona.

 

IV. IMOVINA I POSLOVANJE ORGANIZACIJE ZA OSIGURANJE

1. Imovina

Clan 44.

Imovinu organizacije za osiguranje cine pravo svojine na nepokretnim i

pokretnim stvarima, novcana sredstva, hartije od vrednosti i druga imovinska

prava.

Organizacija za osiguranje odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom

imovinom.

 

Clan 45.

Osnovni kapital organizacije za osiguranje cine ulozi osnivaca (pocetni fond

sigurnosti i druga sredstva).

Nenovcani ulozi osnivaca i akcionara izrazavaju se novcano u iznosu koji je

utvrdio ovlasceni procenjivac.

 

2. Poslovanje

Clan 46.

Novcana sredstva kojima organizacija za osiguranje posluje su: sredstva

pocetnog fonda sigurnosti, premije osiguranja, sredstva tehnickih rezervi,

sredstva rezervi sigurnosti, sredstva matematicke rezerve, sredstva fonda

preventive i druga sredstva.

 

Clan 47.

Premija osiguranja sastoji se od funkcionalne premije i rezijskog dodatka.

Funkcionalna premija sastoji se od tehnicke premije i doprinosa za

preventivu.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog clana, premija osiguranja zivota i

osiguranje depozita gradjana ne moraju sadrzati doprinos za preventivu.

Tehnicka premija koristi se za placanje steta, ugovorenih suma osiguranja i za

druge namene u skladu s uslovima osiguranja.

Doprinos za preventivu koristi se za sprovodjenje mera u cilju sprecavanja i

suzbijanja rizika koji ugrozavaju imovinu i lica.

Rezijski dodatak koristi se za pokrice troskova za sprovodjenje osiguranja.

Maksimalnu stopu rezijskog dodatka utvrdjuje organ odredjen statutom organiacije

za osiguranje.

 

Clan 48.

Sredstva tehnickih rezervi organizacije za osiguranje cine prenosne premije i

rezervisane stete i iznosi za masovne i katastrofalne stete.

 

Clan 49.

Sredstva rezerve sigurnosti organizacija za osiguranje obrazuje u visini od

najmanje 50% od ostvarene prosecne bruto premije osiguranja u poslednje dve

godine, racunajuci i godinu za koju se rasporedjuje ostvarena dobit.

 

Clan 50.

Sredstva matematicke rezerve obrazuju se u osiguranju zivota po nacelu

aktuarske matematike i cine ih razlika izmedju osigurane sume i tehnicke

premije osiguranja.

Pod osiguranom sumom iz stava 1. ovog clana podrazumeva se sadasnja vrednost

buducih obaveza osiguranja.

Pod tehnickom premijom osiguranja iz stava 1. ovog clana podrazumeva se

sadasnja vrednost buducih obaveza ugovaraca osiguranja.

 

Clan 51.

Sredstva za osiguranje zivota organizacija za osiguranje vodi na posebnom

racunu i ona se ne mogu koristiti, odnosno biti predmet prinudnog izvrsenja za

pokrivanje obaveza iz drugih vrsta osiguranja, odnosno reosiguranja ili drugih

obaveza organizacije za osiguranje.

 

Clan 52.

Sredstvima fonda preventive organizacija za osiguranje moze osnivati preduzeca

za pruzanje usluga u vezi sa preduzimanjem mera za sprecavanje i suzbijanje

rizika koji ugrozavaju imovinu i lica.

 

Clan 53.

Sredstva iz clana 46. ovog zakona mogu se deponovati u banci ili drugoj

finansijskoj organizaciji, ulagati u hartije od vrednosti, u nepokretnosti i

druge oblike imovine.

Organizacija za osiguranje sredstva iz clana 46. ovog zakona moze deponovati

ili ulagati kod pravnih ili fizickih lica sa kojima je povezana putem kapitala

ili ugovora (povezana preduzeca - maticno i zavisno preduzece) uz prethodno

pribavljeno misljenje saveznog organa nadleznog za poslove finansija.

 

Od ukupnih sredstava matematicke rezerve ne moze se ulagati u nepokretnosti

vise od 50%.

 

Clan 54.

Organizacija za osiguranje duzna je da u poslovanju sredstvima iz clana 46.

ovog zakona obezbedi sigurnost ulaganja koja ne ugrozava njihovu vrednost i

likvidnost te organizacije u izvrsavanju obaveza.

 

Clan 55.

Sredstva tehnicke premije, sredstva fonda preventive, sredstva pocetnog fonda

sigurnosti, sredstva rezervi sigurnosti, sredstva matematicke rezerve i druga

sredstva vode se na racunima i u plasmanima u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Organizacija za osiguranje koja obavlja poslove osiguranja ili reosiguranja

zivota i za koje poslove je zakljucila ugovor o reosiguranju u inostranstvu,

odnosno retrocesiju u inostranstvu, preko domaceg reosiguravaca, zadrzava

obracunatu matematicku rezervu u celini u zemlji i ne moze je prenositi u vidu

placanja premija reosiguranja van zemlje.

 

Clan 56.

Organizacija za osiguranje duzna je da, na nacin uredjen aktom poslovne

politike, u skladu sa aktuarskim osnovama, izracuna i iskaze sredstva

matematicke rezerve osiguranja zivota u poslovne knjige na kraju svake

kalendarske godine, odvojeno za svaku vrstu osiguranja zivota.

Ovlasceni aktuar potvrdjuje da je matematicka rezerva izracunata na nacin iz

stava 1. ovog clana.

 

Clan 57.

Radi obezbedjenja trajnog izvrsavanja obaveza organizacija za osiguranje mora

imati garantnu rezervu.

Garantnu rezervu cine:

1) pocetni fond sigurnosti;

2) sredstva rezerve sigurnosti;

3) sredstva fonda preventive, ako upravni odbor organizacije za osiguranje o

tome odluci;

4) rezerve za masovne i katastrofalne stete.

Ukupan iznos garantnih rezervi utvrdjuje se najdocnije u roku od 30 dana od

dana usvajanja godisnjeg racuna.

Pri utvrdjivanju garantnih rezervi mogu se uzeti u obzir ostvareni iznosi u

rezervama organizacije za osiguranje, po izvrsenoj raspodeli dobiti, odnosno

viska. Ako je ogranizacija za osiguranje ostvarila gubitak, odnosno manjak

duzna je da ga pokrije pre utvrdjivanja garantne rezerve.

 

Clan 58.

Organizacija za osiguranje mora imati garantnu rezervu, koja iznosi:

1) kod osiguranja i reosiguranja zivota - 3% sredstva matematicke rezerve

osiguranja zivota i 5% sredstva bruto premije svih rizika osiguranja zivota

za koje se ne obracunavaju sredstva matematicke rezerve, s tim da se

osnovica za obracun umanjuje za deo koji je prenet u saosiguranje i

reosiguranje, a najvise 85%;

2) kod zdravstvenog i penzijskog osiguranja i reosiguranja najmanje 12% od

tehnicke premije osiguranja, odnosno reosiguranja, s tim da se osnovica za

obracun umanjuje za deo koji je prenesen u saosiguranje i reosiguranje, a

najvise 50%.

Minimalna garantna rezerva iznosi jednu trecinu iznosa dobijenog primenom

procenta od 12% na iznos iz stava 1. ove tacke;

3) kod ostalih i obaveznih vrsta osiguranja i reosiguranja uzima se veci od

sledecih iznosa:

- 12% od bruto premije osiguranja, odnosno reosiguranja, bez poreza i taksi

iz premija, kao i za stornirane, odnosno otpisane iznose premija i

umanjene za udele saosiguravaca i reosiguravaca sa umanjenjem najvise za

50%, a za prekookeanske brodove i osiguranje vazduhoplova sa umanjenjem

najvise za 85%;

- 17% od rezultata koji se dobija kada se ukupne isplate za osigurane

dogadjaje za protekle tri godine saberu sa ukupnom rezervom steta na kraju

poslovne godine, od kojeg se iznosa odbijaju isplaceni regresi za

protekle tri godine i rezerve steta na pocetku tog perioda, pa se

dobijeni iznos podeli sa 3. Tako dobijeni iznos mnozi se stopom koja se

dobije iz odnosa merodavnih isplata za osigurane dogadjaje za sopstveni

racun (stete samopridrzaja) i ukupnih merodavnih isplata za osigurane

dogadjaje u poslednjoj poslovnoj godini, ali koja ne moze biti manja od

50%, ni veca od 75%.

Merodavnim isplatama smatraju se isplacene stete u toku godine uvecane za

rezervisane stete na kraju godine i dobijeni zbir umanjen za rezervisane

stete na pocetku godine.

Minimalna garantna rezerva iznosi jednu trecinu iznosa dobijenog primenom

procenta od 12%, odnosno 17% na rezultat iz stava 1. ove tacke;

4) kod osiguranja i reosiguranja depozita gradjana - najmanje 17% od bruto

premije osiguranja, odnosno reosiguranja, s tim da se osnovica za obracun

umanjuje za deo koji je prenesen u reosiguranje, a najvise do 30%.

Minimalna garantna rezerva iznosi jednu trecinu iznosa dobijenog primenom

procenta od 17% na iznos iz stava 1. ove tacke.

 

Clan 59.

Kod novoosnovanih organizacija za osiguranje i organizacija koje menjaju

delatnost merodavne isplate utvrdjuju se na osnovu podataka iz prve godine

poslovanja, ako je organizacija za osiguranje obavljala delatnost godinu dana,

odnosno iz prve i druge godine poslovanja ako je obavljala delatnost dve

godine.

Organizacije za osiguranje koriste podatke iz stava 1. ovog clana samo za

obavljanje onih poslova koji su nabrojani u dozvoli za rad.

Posle izvrsenog obracuna garantna rezerva moze se iskazati po vrstama poslova

osiguranja i reosiguranja ili za sve poslove osiguranja, osim za poslove

osiguranja zivota, osiguranja depozita gradjana i poslove reosiguranja.

Ukupan iznos garantnih rezervi iz stava 2. clana 57. ovog zakona ne moze biti

manji od dinarske protivvrednosti iznosa iz clana 14. ovog zakona.

 

 

Clan 60.

Organizacija za osiguranje duzna je da u toku svog poslovanja obezbedi

uskladjenost minimalne garantne rezerve i visine premije osiguranja u

samopridrzaju.

Ako je garantna rezerva smanjena do 25% od iznosa iz clana 58. ovog zakona

organizacija za osiguranje duzna je da donese program mera za uskladjivanje

poslovanja radi obezbedjenja propisanog iznosa minimalnih garantnih rezervi u

roku od 12 meseci.

Ako je garantna rezerva smanjena vise od 25% od iznosa iz clana 58. ovog

zakona organizacija za osiguranje duzna je da donese program mera za

uskladjivanje poslovanja radi obezbedjenja propisanog iznosa garantnih rezervi u

roku od 18 meseci.

Ako se programom mera u rokovima iz st. 2. i 3. ovog clana ne obezbedi iznos

garantne rezerve u visini iz clana 58. ovog zakona organizacija za osiguranje

duzna je da u roku od narednih sest meseci uskladi obim premijskog prihoda,

odnosno premije samopridrzaja.

 

Clan 61.

Program mera za uskladjivanje poslovanja organizacija za osiguranje dostavlja

saveznom organu nadleznom za poslove finansija u roku od 15 dana od dana

njegovog donosenja.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija po razmatranju programa iz stava

1. ovog clana, moze naloziti organiaciji za osiguranje preduzimanje dodatnih

mera.

 

3. Godisnji racun i godisnji izvestaj o poslovanju

Clan 62.

Organizacija za osiguranje duzna je da sastavlja godisnji racun (bilans

stanja, bilans uspeha i aneks) i godisnji izvestaj o poslovanju.

Godisnji izvestaj o poslovanju sadrzi:

1) prikaz finansijskog polozaja i finansijske strukture;

2) pokazatelje fizickog obima poslovanja;

3) pokazatelje efikasnosti poslovanja (produktivnost, ekonomicnost i

rentabilnost);

4) podatke o povecanju i smanjenju pocetnog fonda sigurnosti;

5) podatke o otkupu sopstvenih akcija;

6) obrazlozenje o promenama u racunovodstvenim iskazima;

7) druge podatke i ocene o poslovanju organizacije za osiguranje.

 

4. Prihodi

Clan 63.

Prihodi organizacije za osiguranje cine premije osiguranja, premije aktivnih

poslova saosiguranja i reosiguranja i drugi prihodi od poslova osiguranja,

prihodi od finansiranja, vanredni prihodi i kapitalni dobici.

Drugi prihodi iz stava 1. ovog clana su prihodi po osnovu ucesca u steti,

prihodi od pasivnih poslova saosiguranja i reosiguranja, prihodi od regresa i

drugi prihodi.

 

5. Rashodi

Clan 64.

Rashodima organizacije za osiguranje smatraju se rashodi za isplatu steta i

ugovorene sume osiguranja, rashodi za isplatu steta po osnovu aktivnih poslova

saosiguranja i reosiguranja, rashodi za isplatu premija po osnovu pasivnih

poslova saosiguranja i reosiguranja, rashodi za preventivu i drugi rashodi od

poslova osiguranja, rashodi za obavljanje delatnosti osiguranja i

reosiguranja, kao i rashodi finansiranja, vanredni rashodi i kapitalni gubici.

Rashodi za isplatu steta po osnovu osiguranja, saosiguranja ili reosiguranja i

ugovorenih suma utvrdjuju se na osnovu ugovora, akata poslovne politike,

odnosno opstet akta organizacije za osiguranje.

Rashodima za isplatu steta iz stava 1. ovog clana smatraju se i troskovi

utvrdjivanja i procenjivanja steta, troskovi ostvarivanja regresnih zahteva,

sudski troskovi i takse u sporovima po obavezama iz osnova osiguranja,

vestacenja i drugi troskovi u vezi sa likvidiranjem steta.

 

Clan 65.

Rashodi organizacije za osiguranje su i:

1) izdvajanja iz premije osiguranja zivota za matematicku rezervu osiguranja

zivota;

2) izdvajanja na ime ucesca osiguranika za povecanje sume osiguranja i slicna

davanja kod osiguranja zivota u skladu s uslovima osiguranja zivota;

3) izdvajanja na kraju obracunskog perioda, koja se odnose na vreme trajanja

osiguranja, odnosno reosiguranja u narednom periodu (prenosne premije),

nastale, a neizmirene obaveze po osnovu osiguranja, odnosno reosiguranja

(rezervisane stete) i rezervacije za masovne i katastrofalne stete;

4) izdvajanja za rezerve sigurnosti do visine propisane u clanu 49. ovog

zakona, u skladu s odlukom nadleznog organa organizacije za osiguranje.

Izdvajanja iz stava 1. tacke 3. ovog clana istovremeno su prihodi u narednoj

godini.

Pod nastalim, a neizmirenim obavezama smatraju se i neprijavljene stete ciji

se iznos utvrdjuje na nacin predvidjen aktom poslovne politike organizacije za

osiguranje.

Nacin obracunavanja i visina dela premije osiguranja, odnosno reosiguranja,

koji se izdvaja na ime prenosnih premija, rezervisanih steta i rezervacije za

masovne i katastrofalne stete, kao i nacin obracunavanja matematicke rezerve

uredjuju se aktom poslovne politike organizacije za osiguranje u skladu s ovim

zakonom.

 

6. Utvrdjivanje rezultata

Clan 66.

Poslovni rezultat akcionarskog drustva za osiguranje cini ostvarena dobit ili

gubitak.

Drustvo za uzajamno osiguranje utvrdjuje ostvareni visak ili manjak.

 

Clan 67.

Dobit, odnosno visak organizacije za osiguranje predstavlja deo prihoda koji

ostane posle naknade ukupnih rashoda u obracunskom periodu.

 

7. Raspored rezultata

Clan 68.

Iz ostvarene dobiti u godisnjem racunu organizacija za osiguranje naknadjuje

porez na dobit.

Ostatak dobiti, odnosno viska predstavlja nerasporedjenu dobit, odnosno visak.

Organizacija za osiguranje nerasporedjenu dobit, odnosno visak iz prethodne

godine rasporedjuje prema sledecem redosledu za:

1) pokrice gubitka iz prethodne godine;

2) za dividende i druge naknade akcionarima srazmerno sredstvima koja su

ulozili, a kod drustva za uzajamno osiguranje za povracaj viska doprinosa

clanovima (osiguranicima) srazmerno visini njihovih doprinosa;

3) izdvajanje u rezerve sigurnosti;

4) izdvajanje u druge fondove organizacije za osiguranje sredstvima (fonda

preventive, sredstva za zajednicku potrosnju i sl.) a kod drustva za

uzajamno osiguranje za vracanje osnivackih uloga s odgovarajucom kamatom;

5) ucesce zaposlenih u dobiti, odnosno visku u skladu sa kolektivnim ugovorom.

 

8. Pokrice gubitka

Clan 69.

Organizacija za osiguranje iskazuje gubitak, odnosno manjak ako iz ukupnih

prihoda ne naknadi ukupne rashode u obracunskom periodu, kao i porez na dobit.

 

Clan 70.

Organizacija za osiguranje pokriva gubitak, odnosno manjak iz prethodne godine

prema sledecem redosledu:

1) iz nerasporedjene dobiti, odnosno nerasporedjenog viska;

2) iz sredstava rezervi sigurnosti;

3) iz sredstava fonda preventive;

4) iz pocetnog fonda sigurnosti.

Drustvo za uzajamno osiguranje, pre pocetka koriscenja pocetnog fonda

sigurnosti, pokriva manjak iz dodatnog doprinosa osiguranika, ili srazmernim

umanjenjem naknade stete svim clanovima (osiguranicima) ili kombinacijom ova

dva.

Clan 71.

 

Organizacija za osiguranje duzna je da u tekucoj poslovnoj godini pokrije

nepokriveni gubitak, odnosno manjak iz prethodne godine, kao i da naknadi

sredstva pocetnog fonda sigurnosti u iznosu iskoriscenom za pokrice gubitka,

odnosno manjka ako je pocetni fond sigurnosti smanjen ispod iznosa iz clana

14. ovog zakona, obracunatog po kursu na dan 31. decembra prethodne godine.

Organizacija za osiguranje obavestava savezni organ nadlezan za poslove

finansija o nastalom gubitku, odnosno manjku i dostavlja program mera za

sanaciju nastalog gubitka, odnosno manjka.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija odredjuje strucno lice koje, na

teret organizacije za osiguranje, kontrolise sprovodjenje programa mera za

sanaciju i o tome ga obavestava.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija moze na predlog strucnog lica da

nalozi preduzimanje dodatnih mera za sanaciju.

 

Clan 72.

Organizacija za osiguranje koja se bavi poslovima osiguranja zivota,

osiguranja depozita gradjana i zdravstvenog i penzijskog osiguranja, utvrdjuje

posebno dobit, odnosno visak i gubitak, odnosno manjak za svaku tu vrstu

poslova osiguranja posebno.

Organizacija za osiguranje duzna je da posebno utvrdjuje dobit, odnosno visak i

gubitak, odnosno manjak posebno za poslove obaveznih osiguranja, posebno za

poslove ostalih imovinskih osiguranja i posebno za poslove reosiguranja.

 

 

V. OBAVEZNO OSIGURANJE

Clan 73.

Obavezno se osiguravaju:

1) putnici u javnom saobracaju od posledica nesrecnog slucaja;

2) vlasnici odnosno korisnici motornih i prikljucnih vozila od odgovornosti za

stetu pricinjenu trecim licima;

3) vlasnici odnosno korisnici vazduhoplova od odgovornosti za stetu pricinjenu

trecim licima;

4) depoziti gradjana kod banaka i drugih finansijskih organizacija.

 

Clan 74.

Vlasnici, odnosno korisnici prevoznih sredstava na koje se odnose odredbe ovog

zakona o obaveznom osiguranju duzni su da zakljuce ugovor o obaveznom

osiguranju s organizacijom za osiguranje.

Ugovor o obaveznom osiguranju mora biti zakljucen pre nego sto se prevozno

sredstvo stavi u saobracaj.

Ako organizacija za osiguranje koja se bavi obaveznim osiguranjem prestane da

postoji, vlasnici odnosno korisnici prevoznih sredstava iz stava 1. ovog clana

duzni su da zakljuce ugovor o obaveznom osiguranju sa drugom organizacijom za

osiguranje, i to u roku od osam dana od dana kada je prestanak organizacije za

osiguranje objavljen u sredstvima javnog obavestavanja.

 

 

Clan 75.

Organizacija za osiguranje koja se bavi obaveznim osiguranjem duzna je da

zakljuci ugovor o obaveznom osiguranju pod uslovima pod kojima obavlja ta

osiguranja.

 

Clan 76.

Domaca i strana pravna i fizicka lica koja obavljaju poslove zdravstvenog,

invalidskog i penzijskog osiguranja (fondovi, druga pravna i fizicka lica) ne

mogu prema organizaciji za osiguranje isticati regresne zahteve po osnovu

osiguranja od odgovornosti za stetu koju upotrebom motornog vozila pricini

trecim licima usled smrti, povrede tela, narusavanja zdravlja, unistenja ili

ostecenja stvari osim na stvarima koje je primio na prevoz i drugih obaveznih

osiguranja, na ime isplacenih naknada svojim osiguranicima.

 

Clan 77.

Obaveza organizacije za osiguranje na naknadu stete po osnovu obaveznog

osiguranja utvrdjuje se u dinarskoj protivvrednosti iznosa SAD dolara po kursu

na dan utvrdjivanja obaveze i iznosa odstete.

 

Clan 78.

Odredbe ovog zakona o obaveznom osiguranju ne odnose se na Vojsku Jugoslavije.

 

 

1. Obavezno osiguranje putnika u javnom saobracaju

od posledica nesrecnog slucaja

Clan 79.

Vlasnici, odnosno korisnici prevoznih sredstava koja sluze za prevoz putnika u

javnom saobracaju duzni su da zakljuce ugovor o osiguranju putnika od

posledica nesrecnog slucaja.

Ugovor iz stava 1. ovog clana duzni su da zakljuce vlasnici, odnosno

korisnici:

1) autobusa kojima se obavlja javni prevoz u gradskom, medjugradskom i

medjunarodnom linijskom i vanlinijskom saobracaju;

2) putnickih taksi-automobila i "rent-a-kar" vozila;

3) autobusa kojima se obavlja prevoz zaposlenih na posao i s posla;

4) sinskih vozila za prevoz putnika;

5) svih vrsta pomorskih, jezerskih i recnih plovila, ukljucujuci skele i

splavove, kojima se na redovnim linijama ili slobodno prevoze putnici,

ukljucujuci i krstarenja i prevoz turista;

6) svih vrsta "rent-a-kar" plovila iz tacke 5) ovog stava;

7) vazduhoplova kojima se obavlja javni prevoz putnika u redovnom i neredovnom

(carter i avio-taksi) prevozu u vazdusnom saobracaju;

8) vazduhoplova koji se koriste za krace prelete i panoramske letove i

"rent-a-kar" vazduhoplova;

9) autobusa za prevoz turista;

 

10) drugih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona, kojima se prevoze

putnici, uz naplatu prevoza, u vidu delatnosti.

Ugovor o osiguranju iz stava 1. ovog clana ne moze se zakljuciti kao ugovor o

osiguranju od odgovornosti.

 

Clan 80.

Putnici u smislu ovog zakona su: lica koja se radi putovanja nalaze u

prevoznom sredstvu odredjenom za obavljanje javnog prevoza, bez obzira na to da

li su kupila voznu kartu, kao i lica koja se nalaze u krugu stanice,

pristanista, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva pre

ukrcavanja, odnosno posle iskrcavanja, lica koja su imala nameru da putuju

odredjenim prevoznim sredstvom ili su njime putovala, osim lica kojima je mesto

rada na prevoznom sredstvu.

Putnici iz stava 1. ovog clana su i lica koja imaju pravo na besplatnu voznju.

 

Clan 81.

Osigurana suma na koju mora biti ugovoreno obavezno osiguranje po jednom

putniku ne moze biti niza od dinarske protivvrednosti sledecih iznosa:

SAD dolara

1) za slucaj smrti putnika 6.000;

2) za slucaj trajnog gubitka opste radne

sposobnosti putnika 12.000;

3) za slucaj prolazne nesposobnosti za rad,

na ime naknade za gubitak zarade i

stvarnih nuznih troskova lecenja putnika 3.000;

Dinarska protivvrednost iz stava 1. ovog clana obracunava se po kursu na dan

zakljucenja ugovora o osiguranju.

 

Clan 82.

Putnik koga zadesi nesrecan slucaj, odnosno prema uslovima osiguranja odredjeni

korisnik u slucaju smrti putnika, ima pravo da zahteva da organizacija za

osiguranje kod koje je izvrseno osiguranje neposredno njemu izvrsi svoju

obavezu iz ugovora o osiguranju.

Ako vlasnik, odnosno korisnik vozila nije zakljucio ugovor o osiguranju

putnika po odredbama ovog zakona ili je zakljucio ugovor o osiguranju s

organizacijom za osiguranje nad kojom je otvoren stecaj, a desio se nesrecan

slucaj, putnik odnosno lice koje bi bilo korisnik osiguranja u navedenim

slucajevima, moze zahtevati naknadu stete iz sredstava garantnog fonda u

skladu sa odredbama ovog zakona.

 

 

2. Osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih

i prikljucnih vozila od odgovornosti za stetu

pricinjenu trecim licima

a) Ugovor o obaveznom osiguranju

u njegovo dejstvo

Clan 83.

 

Vlasnik, odnosno korisnik motornog i prikljucnog vozila duzan je da zakljuci

ugovor o osiguranju od odgovornosti za stetu koju upotrebom motornog vozila

pricini trecim licima usled smrti, povrede tela, narusavanja zdravlja,

unistenja ili ostecenja stvari, osim za stetu na stvarima koje je primio na

prevoz ( u daljem tekstu: osiguranje od autoodgovornosti).

 

Clan 84.

Motorno i prikljucno vozilo (u daljem tekstu: motorno vozilo), u smislu ovog

zakona, jesu vozila za prevoz lica, za prevoz stvari i za vucu i radna vozila

koja, prema propisima o registraciji drumskih vozila, moraju imati saobracajnu

dozvolu koja se produzava u rokovima ne duzim od 12 meseci.

Registracija motornog vozila, produzenje registracije i izdavanje probnih

tablica moze se izvrsiti tek kada se organu nadleznom za registraciju podnese

dokaz o zakljucenom ugovoru o osiguranju.

Za stetu od upotrebe vozila na motorni pogon koja ne podlezu registraciji u

smislu stava 1. ovog clana (neregistrovani traktori, motokultivatori, radne

masine, mopedi i dr.) ne postoji obaveza organizacije za osiguranje da naknadi

stetu.

 

Clan 85.

Nema pravo na naknadu stete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti:

1) vlasnik, odnosno korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila cijom

je upotrebom pricinjena steta, bez obzira da li je upravljao vozilom u

momentu nastanka stete;

2) vozac motornog vozila cijom je upotrebom pricinjena steta koji je

odgovoran za stetu;

3) lice koje je ucestvovalo u protivpravnom oduzimanju motornog vozila cijom

je upotrebom prouzrokovana steta.

 

Clan 86.

Najnizi osigurani iznosi na koje se mora ugovoriti osiguranje od

autoodgovornsoti za autobuse i teretno vozilo iznosi 200.000 SAD dolara, a za

ostala motorna vozila - 100.000 SAD dolara, u dinarskoj protivvrednosti po

kursu na dan zakljucenja ugovora o osiguranju.

Ako iznos iz stava 1. ovog clana nije dovoljan da se naknade sve stete

prouzrokovane istim stetnim dogadjajem, prvenstveno se naknadjuju stete na

licima.

Ako ima vise ostecenih lica, a ukupna naknada je veca od dvostrukog iznosa iz

stava 1. ovog clana, prava ostecenih lica prema organizaciji za osiguranje

srazmerno se smanjuju.

Organizacija za osiguranje koja je isplatila jednom ostecenom licu iznos veci

od onog koji mu pripada s obzirom na srazmerno snizene naknade, jer nije znala

niti je mogla znati da postoje i druga ostecena lica, ostaje u obavezi prema

tim drugim licima samo do visine iznosa iz st. 1. i 3. ovog clana.

 

Clan 87.

Ako je osteceno lice istaklo odstetni zahtev neposredno prema organizaciji za

osiguranje, organiacija za osiguranje ne moze u odgovoru na takav zahtev

isticati prigovore koje bi na osnovu zakona ili ugovora o osiguranju mogla

istaci prema osiguranom licu zbog nepridrzavanja zakona ili ugovora.

Organizacija za osiguranje koja je naknadila stetu ostecenom licu stupa u

njegovo pravo prema licu odgovornom za stetu za iznos isplacene naknade,

kamatu i troskove, ako nije nastupila njena obaveza prema uslovima ugovora o

osiguranju od autoodgovornosti.

 

Clan 88.

Osiguranjem od autoodgovornosti obuhvacene su, u skladu s odredbama ovog

zakona, i stete prouzrokovane upotrebom motornog vozila koje je koristilo,

odnosno kojim je upravljalo lice koje za to nije imalo ovlascenje.

Organizacija za osiguranje koja naknadi stetu, u slucaju iz stava 1. ovog

clana, stupa u prava ostecenog lica prema licu koje je odgovorno za stetu i to

za isplaceni iznos naknade stete, kamatu i troskove.

 

Clan 89.

Ako se u toku trajanja osiguranja promeni vlasnik, odnosno korisnik motornog

vozila prava i obaveze iz ugovora o osiguranju od autoodgovornsoti prelaze na

novog vlasnika i traju do isteka tekuceg perioda osiguranja.

 

Clan 90.

Organizacija za osiguranje kod koje se vlasnik, odnosno korisnik vozila

osigurao od autoodgovornosti duzna je da stetu koja je upotrebom vozila

prouzrokovana u inostranstvu naknadi trecem licu do visine odredjene propisima

o obaveznom osiguranju drzave u kojoj je steta nastala.

 

b) Naknada stete prouzrokovane upotrebom

motornog vozila inostrane registracije

Clan 91.

Lice koje motornim vozilom inostrane registracije ulazi na teritoriju Savezne

Republike Jugoslavije mora imati valjanu medjunarodnu ispravu o osiguranju od

autoodgovornosti koja vazi za teritoriju Savezne Republike Jugoslavije ili

neki drugi dokaz o postojanju takvog osiguranja, koja pokriva stete najmanje

do iznosa iz clana 86. st. 1 i 3. ovog zakona.

Medjunarodna isprava iz stava 1. ovog clana potrebna je i za motorno vozilo

koje se doprema u Saveznu Republiku Jugoslaviju nekim prevoznim sredstvom,

osim ako u Saveznoj Republici Jugoslaviji nece biti korisceno.

 

Clan 92.

Medjunarodnim ispravama i dokazima iz clana 91. stav 1. ovog zakona smatraju se

one isprave i dokazi ciju valjanost priznaje Udruzenje osiguravajucih

organizacija Jugoslavije (u daljem tekstu: Udruzenje).

Priznavanje valjanosti medjunarodnih isprava i dokaza Udruzenje moze vrsiti

samo unapred, obavestavanjem saveznog organa nadleznog za unutrasnje poslove.

Priznavanje valjanosti medjunarodnih isprava i dokaza ukljucuje i garantovanje

Udruzenja za obaveze zasnovane tim ispravama i dokazima, do iznosa iz clana

86. ovog zakona.

 

 

Clan 93.

Lica koja nemaju valjanu medjunarodnu ispravu ili dokaz iz clana 91. stav 1.

ovog zakona moraju na granici zakljuciti ugovor o osiguranju od

autoodgovornosti koji vazi za teritoriju Savezne Republike Jugoslavije s

domacom organizacijom za osiguranje.

 

Clan 94.

Lice kome je pricinjena steta upotrebom vozila inostrane registracije za koje

postoji valjana medjunarodna isprava ili dokaz o postojanju osiguranja od

autoodgovornosti iz clana 91. stav 1. ovog zakona podnosi odstetni zahtev

jednoj od organizacija za osiguranje koja obavlja osiguranje od

autoodgovornosti.

Ako organizacija za osiguranje kojoj je podnesen odstetni zahtev u roku od 60

dana od dana prijema odstetnog zahteva, s potrebnom dokumentacijom, ne isplati

naknadu stete, osteceno lice ima pravo da odstetni zahtev podnese Udruzenju.

Ako Udruzenje ne isplati naknadu stete u roku od 30 dana od dana podnosenja

zahteva s potrebnom dokumentacijom, osteceno lice moze podneti tuzbu protiv

Udruzenja i organizacije za osiguranje iz stava 1. ovog clana.

 

Clan 95.

Stetu prouzrokovanu upotrebom vozila inostrane registracije ciji se vlasnik

osigurao od autoodgovornosti kod domace organizacije za osiguranje naknadjuje

ta organizacija prema odredbama ovog zakona koje vaze za osiguranje vlasnika

vozila jugoslovenske registracije.

 

Clan 96.

Steta koja je prouzrokovana upotrebom vozila inostrane registracije ciji se

vlasnik nije osigurao od autoodgovornosti naknadjuje se iz garantnog fonda.

 

3. Osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti

za stetu pricinjenu trecim licima

Clan 97.

Vlasnik jugoslovenskog vazduhoplova duzan je da se osigura od odgovornosti za

stete iz posedovanja ili upotrebe vazduhoplova.

Vlasnik inostranog vazduhoplova koji ulazi u vazdusni prostor Savezne

Republike Jugoslavije mora biti osiguran od odgovornosti za stete iz stava 1.

ovog clana, ako nije pruzeno drugo obezbedjenje za naknadu stete ili ako

medjunarodnim ugovorom nije drukcije odredjeno.

 

Clan 98.

Najnizi osigurani iznosi na koje se mora ugovoriti osiguranje vlasnika

vazduhoplova su:

1) za vazduhoplove koji se koriste za javni prevoz putnika i robe u domacem i

medjunarodnom vazdusnom saobracaju:

a) mase do 2.700 kg - 35.000 SAD dolara;

b) mase od 2.701 kg do 5.700 kg - 85.000 SAD dolara;

 

v) mase od 5.701 kg do 27.000 kg - 250.000 SAD dolara;

g) mase od 27.001 kg do 72.000 kg - 500.000 SAD dolara;

d) mase preko 72.000 kg - 800.000 SAD dolara.

2) za ostale vazduhoplove:

a) za zmajeve, ultralake jedrilice, paraglajdere - 2.000 SAD dolara;

b) za jedrilice, balone, zmajeve s motorom, ultralake vazduhoplove s motorom -

2.500 SAD dolara;

v) za vazduhoplove sa sopstvenim pogonom koji se koriste za sportsku delatnost

ili koje gradjani koriste za licne potrebe - 4.000 SAD dolara;

g) za vazduhoplove koji se koriste u druge svrhe (vrsenje privrednih

delatnosti, vrsenje upravnih poslova, vrsenje naucnoistrazivackog rada,

pruzanje sanitetske pomoci, protivpozarne sluzbe i dr.) - 20.000 SAD

dolara;

d) za vazduhoplove koji se koriste za obuku letackog osoblja - 25.000 SAD

dolara.

Iznosi iskazani u SAD dolarima u stavu 1. ovog clana obracunavaju se u

dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan zakljucenja ugovora o osiguranju.

 

4. Garantni fond

Clan 99.

Garantni fond cine sredstva koja se obrazuju doprinosom organizacija za

osiguranje radi ekonomske zastite putnika i trecih ostecenih lica.

Sredstva garantnog fonda koriste se za naknadu stete:

1) prouzrokovane upotrebom motornog vozila, vazduhoplova ili drugog prevoznog

sredstva za koji nije bio zakljucen ugovor o obaveznom osiguranju u smislu

ovog zakona;

2) zbog smrti, povrede tela ili narusavanja zdravlja prouzrokovane upotrebom

nepoznatog motornog vozila ili vazduhoplova;

3) prouzrokovane upotrebom motornog vozila, vazduhoplova ili drugog prevoznog

sredstva za koji je zakljucen ugovor o obaveznom osiguranju sa

organizacijom za osiguranje nad kojom je otvoren stecajni postupak.

 

Clan 100.

Sredstva garantnog fonda za podmirenje obaveza iz clana 99. ovog zakona i za

pokrivanje troskova poslovanja tog fonda, organizacije za osiguranje obrazuju

izdvajanjem iz premije obaveznih osiguranja i sredstava ostvarenih od

regresnih zahteva prema licima koja nisu zakljucila ugovor o obaveznom

osiguranju.

 

Clan 101.

O poslovanju garantnog fonda sastavlja se obracun prihoda i rashoda i izvestaj

o poslovanju.

 

Clan 102.

 

Visak prihoda nad rashodima garantnog fonda prenosi se u narednu godinu i

uracunava se prilikom odredjivanja visine doprinosa za naredni period.

 

Clan 103.

Organizacija za osiguranje ne odgovara za obaveze iz garantnog fonda prema

trecim ostecenim licima.

 

Clan 104.

Steta prouzrokovna upotrebom motornog vozila, vazduhoplova ili drugog

prevoznog sredstva ciji vlasnik nije zakljucio ugovor o obaveznom osiguranju,

a bio je duzan da se osigura prema odredbama ovog zakona, naknadjuje se u istom

obimu i prema istim uslovima kao da je bio zakljucen ugovor o obaveznom

osiguranju.

Regresni zahtev, po isplati naknade stete, ostvaruje se od vlasnika motornog

vozila, vazduhoplova ili drugog prevoznog sredstva koji nije zakljucio ugovor

o obaveznom osiguranju, i to za isplaceni iznos naknade stete, kamatu i

troskove.

 

Clan 105.

Steta zbog smrti, povrede tela ili narusavanja zdravlja prouzrokovana

upotrebom nepoznatog motornog vozila ili vazduhoplova naknadjuje se do iznosa

na koji je ovim zakonom ogranicena obaveza organiacija za osiguranje za stete

prouzrokovane upotrebom putnickih vozila, odnosno vazduhoplova.

Ako se posle isplate naknade stete ustanovi da je odredjeno motorno vozilo,

odnosno vazduhoplov prouzrokovao stetu, regresni zahtev se ostvaruje prema

organizaciji za osiguranje s kojom je bio zakljucen ugovor o obaveznom

osiguranju i to za isplaceni iznos naknade stete, kamatu i troskove.

 

Clan 106.

Steta prouzrokovana upotrebom motornog vozila, vazduhoplova ili drugog

prevoznog sredstva, a ugovor o obaveznom osiguranju je bio zakljucen s

organizacijom za osiguranje nad kojom je otvoren postupak stecaja, koja nije

naknadjena iz stecajne mase, odnosno deo stete koji nije naknadjen iz stecajne

mase, naknadjuje se iz sredstava garantnog fonda.

 

Clan 107.

Lice koje nije jugoslovenski drzavljanin, a kome je na teritoriji Savezne

Republike Jugoslavije upotrebom motornog vozila u slucajevima iz clana 99.

ovog zakona prouzrokovana steta, ima pravo na naknadu stete prema odredbama

ovog zakona, ako po zakonu drzave ciji je drzavljanin jugoslovenski drzavljani

imaju pravo na naknadu u istim slucajevima.

Lice koje nije jugoslovenski drzavljanin, a kome je na teritoriji Savezne

Republike Jugoslavije upotrebom motornog vozila u slucajevima iz clana 99.

ovog zakona prouzrokovana steta, ima pravo na naknadu stete prema odredbama

ovog zakona i u slucaju predvidjenom ugovorom Udruzenja s nacionalnim biroom

osiguranja iz drzave ciji je drzavljanin, ili ako je nacionalni biro

osiguranja iz drzave ciji je drzavljanin potpisao visestrani ugovor, odnosno

sporazum koji je potpisalo i Udruzenje.

 

5. Osiguranje depozita gradjana kod banaka

i drugih finansijskih organizacija

Clan 108.

Nacin i uslovi pod kojima banke i druge finansijske organizacije osiguravaju

depozite gradjana uredjuju se u skladu sa saveznim zakonom kojim se uredjuje

poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija.

 

VI. KONTROLA POSLOVANJA ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE

1. Nadzor nad poslovanjem

Clan 109.

Nadzor nad poslovanjem organizacije za osiguranje vrsi savezni organ nadlezan

za poslove finansija.

 

Clan 110.

Nadzorom nad poslovanjem organizacije za osiguranje utvrdjuje se da li su opsta

akta, akta poslovne politike i poslovanje organizacije za osiguranje u skladu

s ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

 

Clan 111.

Poslovanje organizacije za osiguranje koja se bavi osiguranjem od

autoodgovornosti u skladu s ekonomskim nacelima i pravilima struke osiguranja

obezbedjuje se propisivanjem:

1) strukture premijskih stopa;

2) pravila za izracunavanje premijskih stopa klasifikovane prema grupama koje

se mogu definisati i obeleziti jednakim faktorima rizika;

3) uslovima pod kojima se nove premijske stope mogu voditi ili postojece

premijske stope menjati;

4) uslova pod kojima se moze odstupiti od premijskih stopa osiguranja

pojedinih vrsta ili grupa vozila;

5) uslova za izracunavanje viskova premija radi smanjenja premijskih stopa;

6) iznosa maksimalnih naknada (provizija) koje se mogu placati za obavljanje

poslova posredovanja i zastupanja u poslovima osiguranja autoodgovornosti

prema vrsti i obimu izvrsenih usluga.

Ako se prilikom vrsenja kontrole propisanih uslova za poslovanje organizacije

za osiguranje iz stava 1. ovog clana utvrdi da nisu ispunjeni ovi uslovi -

nalozice se njihovo ispunjenje u roku od 15 dana od dana utvrdjivanja da ovi

nisu ispunjeni.

 

Clan 112.

Organizacija za osiguranje koja obavlja poslove osiguranja od autoodgovornosti

se u svom poslovanju ne pridrzava ekonomskih nacela i pravila struke

osiguranja ako njene premije s uslovima za tarifiranje, trajno ne garantuju

solidan odnos premija i steta kojim se obezbedjuje ispunjenje ugovornih obaveza

organizacije za osiguranje, a koji proizilazi iz sopstvenog iskustva po

stetama i iskustva svih organizacija za osiguranje u zemlji ili iz iskustva

inostranih organizacija za osiguranje.

 

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog clana utvrdjuje savezni organ nadlezan za

poslove finansija.

 

Clan 113.

Prilikom vrsenja nadzora nad poslovanjem organizacije za osiguranje savezni

organ nadlezan za poslove finansija ima pravo uvida u opsta akta, akta

poslovne politike i u poslovne knjige i moze zahtevati objasnjenja i

informacije koje smatra neophodnim radi utvrdjivanja da li se u svom poslovanju

organizacija za osiguranje pridrzava odredaba ovog zakona i propisa donesenih

na osnovu njega.

 

Clan 114.

Organizacija za osiguranje dostavlja saveznom organu nadleznom za poslove

finansija:

1) godisnji racun i godisnji izvestaj o poslovanju, s misljenjem ovlascenog

aktuara;

2) kopiju izvestaja o obavljenoj reviziji s komentarom tog izvestaja od strane

nadleznog organa i komentarom nadzornog odbora;

3) izmene i dopune akata poslovne politike iz clana 17. stav 2. tacka 4. ovog

zakona, s misljenjem ovlascenog aktuara;

4) izvestaj o sprovodjenju politike saosiguranja i reosiguranja, s misljenjem

ovlascenog aktuara;

5) izmene i dopune opstih akata.

Sadrzaj misljenja ovlascenog aktuara iz tac. 1, 3. i 4. stav 1. ovog clana

propisuje savezni organ nadlezan za poslove finansija.

Dokumenta i podatke iz stava 1. tac. 1, 2. i 4. ovog clana organizacija za

osiguranje duzna je da dostavi u roku od 15 dana od dana njihovog usvajanja, a

najkasnije do 31. maja tekuce godine za prethodnu godinu, a dokumenta i

podatke iz stava 1. tac. 3. i 5. ovog clana u roku od 15 dana od dana nastanka

promene.

Na osnovu dostavljene dokumentacije iz stava 1. ovog clana savezni organ

nadlezan za poslove finansija utvrdjuje da li organizacija za osiguranje

posluje u skladu s ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega i da li

su izmene i dopune opstih akata i akata poslovne politike u skladu s ovim

zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

 

Clan 115.

Organizacija za osiguranje dostavlja na propisan nacin Udruzenju statisticke i

druge podatke po grupama i vrstama osiguranja, radi izrade tehnickih osnova,

tarifa premija i obavljanja drugih aktuarskih poslova.

 

Clan 116.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija oduzece dozvolu za rad

organizaciji za osiguranje kad utvrdi:

1) da je dozvola za rad izdata na osnovu neistinitih podatak osnivaca;

2) da organizacija za osiguranje nije odrzala osnivacku skupstinu u roku od 30

dana od dana prijema resenja o izdavanju dozvole za rad, odnosno nije u tom

roku podnela prijavu za upis u sudski registar;

3) da su garantne rezerve akcionarskog drustva za osiguranje manje od iznosa

utvrdjenih za pocetni fond sigurnosti iz clana 14. ovog zakona;

4) da su garantne rezerve drustva za uzajamno osiguranje manje od iznosa iz

clana 30. ovog zakona, a nisu koriscene za pokrice manjka;

5) da organizacija za osiguranje ne posluje u skladu s ovim zakonom i

propisima donesenim na osnovu njega, a u ostavljenom roku nije otklonila

uocene nedostatke u poslovanju;

6) da organizacija za osiguranje nije naknadila sredstva pocetnog fonda

sigurnosti na nacin iz clana 71. stav 1. ovog zakona;

7) da organizacija za osiguranje, saglasno clanu 71. ovog zakona nije usvojila

program sanacije, odnosno nije ga po usvajanju dostavila saveznom organu

nadleznom za poslove finansija, odnosno da ne sprovodi program, odnosno ne

sprovodi nalozene dodatne mere;

8) da organizacija za osiguranje nije uskladila garantne rezerve i obim

premijskog prihoda na nacin i u rokovima iz clana 60. ovog zakona;

9) da organizacija za osiguranje nije obezbedila sigurnost ulaganja,

odnosno ulaganja iz clana 54. ovog zakona;

10) da organizacija za osiguranje nije izracunala i unela sredstva matematicke

rezerve osiguranja zivota u poslovne knjige na kraju svake godine,

odvojeno za svaku vrstu osiguranja;

11) da se broj clanova (osiguranika) drustva za uzajamno osiguranje smanjio

ispod broja utvrdjenog u clanu 28. ovog zakona, a u roku od sest meseci se

nije povecao do tog broja;

12) da organizacija za osiguranje nije uplatila doprinos u garantni fond;

13) da je portfelj osiguranja prenet bez saglasnosti saveznog organa nadleznog

za poslove finansija;

14) da je organizacija za osiguranje stampala, odnosno neovlasceno izdala

medjunarodnu kartu za osiguranje automobila (zelena karta);

15) da je organizacija za obavljanje poslova reosiguranja u zemlji izvrsila

reosiguranje dela obaveza u inostranstvu.

 

Clan 117.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija moze oduzeti dozvolu za rad

organizaciji za osiguranje kad utvrdi:

1) da organizacija za osiguranje nije postupila po nalogu saveznog organa

nadleznog za poslove finansija iz cl. 111, 123. i 127. ovog zakona;

2) da organizacija za osiguranje nije omogucila vrsenje nadzora na nacin iz

clana 113. ovog zakona, odnosno da nije omogucila ovlascenom revizoru da

izvrsi reviziju;

3) da organizacija za osiguranje povredjuje prava osiguranika i trecih

ostecenih lica, odnosno korisnika osiguranja predvidjena ovim zakonom;

4) da organizacija za osiguranje ne dostavlja propisane podatke u smislu clana

115. ovog zakona;

5) da organizacija za osiguranje nije dostavila dokumente, odnosno podatke iz

clana 114. ovog zakona i u rokovima iz tog clana;

6) da organizacija za osiguranje nije obezbedila obavljanje aktuarskih poslova

preko ovlascenih aktuara, saglasno clanu 122. ovog zakona;

7) da je organizacija za osiguranje usvojila godisnji racun, odnosno donela

akt poslovne politike, a da prethodno nije razmotrila misljenje ovlascenog

aktuara.

 

Clan 118.

Organizaciji za osiguranje oduzima se dozvola za rad resenjem u upravnom

postupku.

Resenje iz stava 1. ovog clana je konacno.

 

Clan 119.

Kada resenje o oduzimanju dozvole postane izvrsno, savezni organ nadlezan za

poslove finansija podnosi predlog za pokretanje postupka likvidacije.

 

Clan 120.

Na oduzimanje dozvole za rad agenciji, odnosno pravnom licu koje ima posebno

organizovan deo za obavljanje poslova pruzanja drugih usluga u osiguranju i na

oduzimanje dozvole za prosirenje, odnosno dozvole za suzenje delatnosti shodno

se primenjuju odredbe cl. 116. do 119. ovog zakona.

 

2. Aktuarstvo

Clan 121.

Aktuarske poslove, u smislu ovog zakona, obavljaju ovlasceni aktuari.

Zvanje ovlascenog aktuara stice se na propisan nacin.

 

Clan 122.

Organizacija za osiguranje koja se bavi poslovima osiguranja zivota mora u

roku od 30 dana od dana upisa u sudski registar da obezbedi obavljanje

aktuarskih poslova preko ovlascenog aktuara i da o tome podnese dokaz saveznom

organu nadleznom za poslove finansija.

 

Clan 123.

Organizacija za osiguranje duzna je da, u roku od 15 dana od dana kad je,

prilikom usvajanja godisnjeg racuna, odnosno donosenja akata poslovne politike

odbijeno misljenje ovlascenog aktuara o tome obavesti savezni organ nadlezan

za poslove finansija.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija donosi resenje kojim nalaze

organizaciji za osiguranje sta da uradi, a organizacija za osiguranje je duzna

da to i izvrsi.

 

Clan 124.

Ako revizor utvrdi da godisnji racun ne prikazuje istinito i objektivno stanje

imovine, kao i rezultate poslovanja, izvestaj o obavljenoj reviziji

organizacija za osiguranje dostavlja u roku od pet dana ovlascenom aktuaru

koji je, saglasno odredbama ovog zakona, sacinio misljenje o godisnjem racunu

te organizacije

 

Clan 125.

Ovlasceni aktuar duzan je da preispita svoje misljenje u roku od 30 dana od

dana dostavljanja izvestaja iz clana 124. ovog zakona i da o tome obavesti

organ te organizacije za osiguranje koji je usvojio godisnji racun.

 

Clan 126.

Ako se ovlasceni aktuar ne slozi s izvestajem o obavljenoj reviziji,

organizacija za osiguranje duzna je da u roku od sedam dana od dana prijema

misljenja aktuara o tome obavesti savezni organ nadlezan za poslove finansija.

 

Clan 127.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija moze da se saglasi s misljenjem

ovlascenog aktuara ili s izvestajem o obavljenoj reviziji ili da ima svoje

misljenje, o cemu obavestava organizaciju za osiguranje.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija donosi resenje kojim nalaze

organizaciji za osiguranje sta da uradi, a organizacija za osiguranje je duzna

da to i izvrsi .

 

3. Revizija

Clan 128.

Revizija racunovodstvenih iskaza organizacije za osiguranje vrsi se u skladu

sa saveznim zakonom kojim se uredjuje revizija racunovodstvenih iskaza, ako

ovim zakonom nije drukcije odredjeno.

Sadrzaj izvestaja o obavljenoj reviziji racunovodstvenih iskaza organizacija

za osiguranje propisuje savezni organ nadlezan za poslove finansija.

 

Clan 129.

Organizacija za osiguranje obavestava savezni organ nadlezan za poslove

finansija o izboru revizora.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija moze da stavi primedbu na izbor

revizora i da zahteva da se u odredjenom roku izabere drugo lice za revizora.

Ako organizacija za osiguranje ne izabere drugo lice za revizora ili ako

savezni organ nadlezan za poslove finansija stavi primedbu i na izbor drugog

lica za revizora - revizora bira savezni organ nadlezan za poslove finansija.

 

 

VII. PRESTANAK ORGANIZACIJE ZA OSIGURANJE,

ODNOSNO AGENCIJE

Clan 130.

Organizacija za osiguranje, odnosno agencija prestaje:

1) ako joj je oduzeta dozvola za rad;

 

2) ako joj je izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti zbog toga sto ne

ispunjava uslove za obavljanje delatnosti, a u roku odredjenom u izrecenoj

meri ne ispuni te uslove, odnosno ne promeni delatnost;

3) odlukom skupstine;

4) ako se broj akcionara, osim akcionarskog drustva bez javnog upisa akcija

smanji na jedan, a u roku od sest meseci se sudu koji vodi registar ne

prijavi novi akcionar, odnosno ako se broj clanova (osiguranika) drustva za

uzajamno osiguranje svede na broj manji od utvrdjenog u clanu 28. ovog

zakona, a u roku od sest meseci se nije povecao do tog broja;

5) ako se pravnosnaznom odlukom suda utvrdi nistavost upisa u registar;

6) ako ne obavlja poslove duze od dve godine neprekidno;

7) stecajem;

8) spajanjem s drugim pravnim licem ili podelom;

9) u drugim slucajevima, propisanim ovim zakonom i drugim saveznim zakonima.

U slucaju iz tacke 1. stav 1. ovog clana savezni organ nadlezan za poslove

finansija pokrenuce postupak likvidacije, odnosno stecaja.

U slucajevima iz tac. 2. do 5. stav 1. ovog clana sprovodi se po pravilu,

postupak likvidacije, a u slucajevima iz tac. 6. i 8. tog stava postupak

stecaja.

Dan prestanka organizacije za osiguranje likvidacioni, odnosno stecajni

upravnik objavljuje u sredstvima javnog obavestavanja.

 

Clan 131.

Ako organizacija za osiguranje obavlja poslove osiguranja zivota i ostale

poslove osiguranja ili reosiguranja, a stecajno vece je donelo resenje o

otvaranju stecajnog postupka nad tom organizacijom, osiguranici zivota mogu

sredstvima osiguranja zivota te organizacije da osnuju novu organizaciju za

obavljanje poslova osiguranja zivota pod uslovima i na nacin utvrdjenim ovim

zakonom.

Ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom za osnivanje nove

organizacije iz stava 1. ovog clana, ugovori o osiguranju zivota sa sredstvima

ustupaju se drugim organizacijama za osiguranje, ako ih one prihvate.

U slucajevima iz st. 1. i 2. ovog clana preuzete obaveze prema osiguranicima

se ne menjaju.

Postupak stecaja, odnosno likvidacije miruje do okoncanja postupka iz st. 1. i

2. ovog clana.

 

Clan 132.

Ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom za osnivanje nove

organizacije iz clana 131. stav 1. ovog zakona, odnosno ako ugovori o

osiguranju zivota sa sredstvima ne budu prihvaceni od strane drugih

organizacija za osiguranje ugovorene sume osiguranja mogu se smanjiti.

 

Clan 133.

Osiguranici zivota kod organizacije za osiguranje nad kojom je otvoren

stecajni postupak obrazuju osnivacki odbor koji preduzima pripremne radnje za

osnivanje nove organizacije za obavljanje poslova osiguranja zivota u skladu s

odredbama ovog zakona ili za ustupanje ugovora o osiguranju zivota sa

sredstvima drugim organizacijama za osiguranje.

Za osnivanje nove organizacije za obavljanje poslova osiguranja zivota i za

smanjenje ugovorenih suma osiguranja, odbor iz stava 1. ovog clana zatrazice

misljenje ovlascenog aktuara i o njemu obavestiti savezni organ nadlezan za

poslove finansija.

 

Clan 134.

Postupak stecaja organizacije za osiguranje pokrece se ako u roku od 60 dana

neprekidno ili 60 dana sa prekidima u poslednjih 75 dana od dana nastanka

nelikvidnosti, organizacija za osiguranje ne uspostavi svoju likvidnost.

 

Clan 135.

Iz stecajne mase izmiruju se obaveze organizacije za osiguranje po sledecem

redosledu:

1) potrazivanja poverilaca po osnovu ugovora o osiguranju i reosiguranju

zivota do visine obaveza iskazanih u sredstvima matematicke rezerve iz

clana 56. ovog zakona;

2) potrazivanja poverilaca po osnovu ugovora o osiguranju od posledica

nesrecnog slucaja;

3) potrazivanja poverilaca po osnovu ugovora o osiguranju ostalih vrsta

osiguranja i po osnovu ugovora o reosiguranju;

4) potrazivanja osnivaca organizacije za osiguranje;

5) druga potrazivanja poverilaca.

 

Clan 136.

U slucaju likvidacije drustva za uzajamno osiguranje, imovina se koristi za

povracaj uloga osnivacima i podelu izmedju clanova (osiguranika) srazmerno

visini njihovog uplacenog doprinosa u poslednje tri godine.

 

Clan 137.

Na postupak likvidacije i stecaja organizacije za osiguranje primenjuju se

odredbe saveznog zakona kojim se uredjuju likvidacija i stecaj.

 

 

VIII. STATUSNE PROMENE, PROMENA OBLIKA ORGANIZOVANJA

I PRENOS PORTFELJA OSIGURANJA

Clan 138.

Organizacija za osiguranje moze se spojiti s drugom organizacijom za

osiguranje, podeliti na dve ili vise organizacija za osiguranje ili promeniti

oblik.

Portfelj osiguranja moze se prenositi s jedne organizacije za osiguranje na

drugu organizaciju za osiguranje.

 

Clan 139.

 

Na statusne promene i promene oblika organizacije za osiguranje shodno se

primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na osnivanje nove organizacije

za osiguranje.

 

Clan 140.

U slucaju prenosenja portfelja osiguranja organizacija za osiguranje koja

prenosi portfelj osiguranja duzna je da pribavi saglasnost saveznog organa

nadleznog za poslove finansija.

Uz zahtev za davanje saglasnosti za prenosenje portfelja osiguranja

organizacija za osiguranje duzna je da dostavi obrazlozenje.

 

Clan 141.

Organizacija za osiguranje na koju se prenosi portfelj osiguranja duzna je da

podnese zahtev za prihvatanje portfelja saveznom organu nadleznom za poslove

finansija.

Na zahtev za prihvatanje portfelja osiguranja shodno se primenjuju odredbe

ovog zakona o zahtevu za izdavanje dozvole za rad.

 

Clan 142.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija moze odbiti davanje saglasnosti na

prenosenje portfelja osiguranja ako utvrdi da prenosenje nije u skladu s ovim

zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija ce o zahtevima iz clana 141. ovog

zakona i stava 1. ovog clana doneti jedinstveno resenje.

 

 

IX. POVERAVANJE JAVNIH OVLASCENJA UDRUZENJU

OSIGURAVAJUCIH ORGANIZACIJA JUGOSLAVIJE

Clan 143.

Udruzenje vrsi sledeca javna ovlascenja:

1) propisuje i stampa obrasce i vrsi kontrolu upotrebe medjunarodne karte za

osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za stete nastale

upotrebom motornih vozila u zemlji ili inostranstvu kao i obradu odstetnih

zahteva u vezi s tim osiguranjem (zelena karta);

2) predstavlja organizacije za osiguranje pred drzavnim i drugim nadleznim

organima u zemlji i medjunarodnim organizacijama za osiguranje;

3) utvrdjuje visinu doprinosa organizacija za osiguranje za obrazovanje

sredstava garantnog fonda;

4) upravlja i koristi sredstva garantnog fonda;

5) prima, vrsi procenu i likvidaciju odstetnih zahteva, isplatu naknade stete

i ostvaruje regresne zahteve u vezi sa koriscenjem sredstava garantnog

fonda;

6) donosi kodeks o ponasanju u poslovima osiguranja;

7) prikuplja statisticke i druge podatke od organizacija za osiguranje i vrsi

njihovu obradu po grupama i vrstama osiguranja, radi izrade tehnickih

osnova, tarifa premija i obavljanja drugih aktuarskih poslova.

Savezni organ nadlezan za poslove finansija daje saglasnost na visinu

doprinosa iz tacke 3. stav. 1. ovog clana.

Udruzenje sastavlja obracun prihoda i rashoda i izvestaj o poslovanju

garantnog fonda i dostavlja ih saveznom organu nadleznom za poslove finansija.

 

Clan 144.

Nadzor nad vrsenjem javnih ovlascenja od strane Udruzenja vrsi savezni organ

nadlezan za poslove finansija.

Ako savezni organ nadlezan za poslove finansija utvrdi da se javna ovlascenja

ne vrse u skladu s ovim zakonom, nalozice da se utvrdjene nepravilnosti otklone

u odredjenom roku.

 

Clan 145.

Savezna vlada daje saglasnost na deo statuta udruzenja koji se odnosi na

vrsenje javnih ovlascenja.

Udruzenje podnosi Saveznoj vladi, godisnji izvestaj o vrsenju javnih

ovlascenja najkasnije do 31. marta tekuce godine za prethodnu godinu.

 

Clan 146.

Radi vrsenja javnih ovlascenja poverenih ovim zakonom Udruzenju, statutom

Udruzenja odredjuje se koji ce organi Udruzenja obavljati poslove koji se

odnose na medjunarodnu kartu osiguranja, tehnicke osnove i tarife premija, kao

i na upravljanje i koriscenje sredstvima garantnog fonda.

 

X. KAZNENE ODREDBE

Clan 147.

Novcanom kaznom od 90.000 do 450.000 dinara, kaznice se za privredni prestup

organizacija za osiguranje, agencija, preduzece ili drugo pravno lice:

1) ako osigurava ili posreduje u osiguranju imovine, odnosno lica kod

organizacija za osiguranje koje nisu ovlascene po ovom zakonu (clan 6. stav

1.);

2) ako deo rizika koji ne moze pokriti svojim sredstvima (samopridrzaj) ne

reosigurava kod organizacije za reosiguranje u zemlji (clan 7. stav 3);

2a) ako u svom poslovanju ne obezbedjuje da pocetni fond sigurnosti u dinarskoj

protivvrednosti uvek bude u visini koja nije manja od iznosa u SAD

dolarima iz stava 1. clana 14. ovog zakona u zavisnosti od vrste

osiguranja za koju ima dozvolu za rad (clan 14. stav 2);

3) ako organizacija za poslove reosiguranja u zemlji izvrsi reosiguranje

rizika u inostranstvu bez dozvole za obavljanje poslova (clan 17. stav 5);

3a) ako od saveznog organa nadleznog za poslove finansija ne zatrazi

saglasnost na: promenu firme i sedista organizacije za osiguranje (clan

19a. stav 1);

3b) ako od saveznog organa nadleznog za poslove finansija ne zatrazi misljenje

na odluku o imenovanju direktora (clan 19a. stav 4);

 

3v) ako u svom poslovanju ne obezbedi da novcani deo osnovnog kapitala u

dinarskoj protivvrednosti uvek bude u visini koja nije manja od iznosa u

SAD dolarima iz clana 40. st. 2. i 3. ovog zakona u zavisnosti od oblika

organizovanja (clan 40. stav 4);

3g) ako u svom poslovanju ne obezbedi da na posebnom racunu ima iznos u

dinarskoj protivvrednosti uvek u visini koja nije manja od iznosa u SAD

dolarima iz clana 43. stav 1. ovog zakona za preduzece ili drugo pravno

lice (clan 43. stav 2);

4) ako sredstva osiguranja zivota ne vodi na posebnom racunu ili ako ih

koristi, odnosno ako su predmet prinudnog izvrsenja, za pokrivanje obaveza

iz drugih vrsta osiguranja, odnosno reosiguranja ili drugih obaveza (clan

51);

5) ako sredstva tehnicke premije ili sredstva preventive koristi suprotno

njihovoj nameni propisanoj clanom 47. st. 4. i 5. ovog zakona (clan 50. st.

3. i 4);

5a) ako deponuje ili ulaze sredstva kod pravnih ili fizickih lica sa kojima je

povezana putem kapitala ili ugovora (povezana preduzeca - maticno i

zavisno preduzece) bez prethodno pribavljenog misljenja saveznog organa

nadleznog za poslove finansija (clan 53. stav 2);

6) ako vise od 50% od ukupnih sredstava matematicke rezerve plasira u

nepokretnosti (clan 53. stav 3);

7) ako vodi sredstva na racunima, odnosno plasira ih u inostranstvu kada to

nije propisom odobreno (clan 55. stav 3);

8) ako na nacin uredjen aktom poslovne politike, u skladu s aktuarskim osnovama

ne izracuna i ne iskaze matematicku rezervu osiguranja zivota u poslovne

knjige i ako ovlasceni aktuar nije potvrdio da je iskazana matematicka

rezerva izracunata na nacin uredjen aktom poslovne politike u skladu s

aktuarskim osnovama ili ne utvrdi i ne iskaze sredstva matematicke rezerve

na propisan nacin (clan 56. st. 1. i 2.);

9) ako ne obrazuje garantnu rezervu i ako ne obezbedi ukupan iznos garantnih

rezervi (cl. 57, 58. i 59);

10) ako u toku poslovanja ne obezbedi uskladjenost visine minimalne garantne

rezerve i visine premije osiguranja u samopridrzaju ili ako ne donese

programe mera i ne uskladi obim premijskog prihoda, odnosno premije

samopridrzaja u roku od narednih sest meseci (clan 60);

11) ako ne dostavi saveznom organu nadleznom za poslove finansija programa

mera za uskladjivanje poslovanja i ako ne preduzima dodatne mere nalozene

od strane tog organa (clan 61);

12) ako u tekucoj poslovnoj godini ne pokrije nepokriveni gubitak, odnosno

manjak iz prethodne godine i ne naknadi sredstva pocetnog fonda sigurnosti

i o nastalom gubitku, odnosno manjku ne obavesti savezni organ nadlezan za

poslove finansija i ne dostavi program mera za sanaciju odnosno ne

sprovodi ga i ne preduzme dodatne mere za sanaciju (clan 71);

13) ako posebno ne utvrdi dobit, odnosno visak i gubitak, odnosno manjak za

poslove osiguranja zivota, osiguranja depozita gradjana i zdravstvenog i

penzijskog osiguranja i ako posebno ne utvrdi dobit, odnosno visak i

gubitak, odnosno manjak za poslove obaveznih osiguranja i ostalih vrsta

imovinskih osiguranja, a posebno za poslove reosiguranja (clan 72);

14) ako ne uplacuje doprinos za obrazovanje garantnog fonda (clan 100);

15) ako ne dostavlja statisticke i druge podatke po vrstama i grupama

osiguranja na propisan nacin (clan 115. stav 1);

16) ako ne postupi po resenju saveznog organa nadleznog za poslove finansija

(clan 127. stav 2);

17) ako kod osnivanja nove organizacije za obavljanje poslova osiguranja

zivota i za smanjenje ugovorenih suma osiguranja ne zatrazi misljenje

ovlascenog aktuara i o tom misljenju ne obavesti savezni organ nadlezan za

poslove finansija (clan 133. stav 2);

18) ako ne podnese zahtev za prenosenje portfelja osiguranja saveznom organu

nadleznom za poslove finansija (clan 141. stav 1).

Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznice se za privredni prestup i odgovorno

lice u organizaciji za osiguranje, ili agenciji, novcanom kaznom od 3.000 do

30.000 dinara.

 

Clan 148.

Novcanom kaznom od 90.000 do 450.000 dinara kaznice se za privredni prestup

preduzece ili drugo pravno lice koje vrsi prevoz putnika i robe:

1) ako kao vlasnik prevoznog sredstva ne zakljuci ugovor o obaveznom

osiguranju s organizacijom za osiguranje pre nego sto se prevozno sredstvo

stavi u saobracaj (clan 74. st. 1. i 2);

2) ako kao vlasnik prevoznog sredstva koje sluzi za prevoz putnika u javnom

saobracaju ne zakljuci ugovor o osiguranju putnika od posledica nesrecnog

slucaja (clan 79. stav 1);

3) ako kao vlasnik motornog i prikljucnog vozila ne zakljuci ugovor o

osiguranju od odgovornosti za stetu koju upotrebom motornog vozila pricini

trecim licima usled smrti, povrede tela, narusavanja zdravlja i unistenja

ili ostecenja stvari, osim od odgovornosti za stetu na stvarima koje je

primio na prevoz (clan 83);

4) ako se kao vlasnik jugoslovenskog vazduhoplovstva ne osigurava od

odgovornosti za stete prouzrokovane upotrebom vazduhoplova (clan 97. stav

1).

Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznice se za privredni prestup i odgovorno

lice u preduzecu ili drugom pravnom licu koje vrsi prevoz putnika i robe

novcanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara.

 

Clan 148a.

Novcanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara kaznice se za prekrsaj

organizacija za osiguranje ako dokumenta i podatke iz clana 114. stav 1. tac.

1, 2. i 4. ovog zakona ne dostavi u roku od 15 dana od dana njihovog

usvajanja, a najkasnije do 31. maja tekuce godine za prethodnu godinu, a

dokumenta i podatke iz tac. 3. i 5. u roku od 15 dana od dana nastanka promene

(clan 114. stav 3.).

Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznice se za prekrsaj i odgovorno lice u

organizaciji za osiguranje novcanom kaznom od 900 do 9.000 dinara.

 

Clan 149.

Novcanom kaznom od 6.000 do 60.500 dinara, kaznice se za prekrsaj preduzetnik

ili drugi pojedinac za radnje iz cl. 147. i 148. ovog zakona.

 

XI. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

 

Clan 150.

Postojece organizacije za osiguranje i reosiguranje i posebne organizacije za

obavljanje drugih poslova osiguranja duzne su da se organizuju i usklade svoje

opste akte s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na

snagu ovog zakona.

 

Clan 151.

Organizacije iz clana 150. ovog zakona duzne su da, pre preregistracije,

podnesu saveznom organu nadleznom za poslove finansija dokaz o ispunjenosti

uslova propisanih ovim zakonom u pogledu novcanog iznosa pocetnog fonda

sigurnosti.

Na osnovu dokumentacije koju dostavlja organizacija iz clana 150. ovog zakona,

savezni organ nadlezan za poslove finansija je duzan da u roku od 90 dana od

dana dostavljanja potrebne dokumentacije, donese resenje kojim ce oceniti da

li su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom za osnivanje takvih

organizacija.

 

 

Clan 152.

Ako organizacije iz clana 150. ovog zakona ne usklade svoju organizaciju,

opste akte i novcani iznos pocetnog fonda sigurnosti s odredbama ovog zakona u

propisanom roku, oduzece im se dozvola za rad.

U slucaju iz stava 1. ovog clana organizacije iz clana 150. ovog zakona

prestaju s radom, a nadlezni sud ce ih, posle sprovedenog postupka

likvidacije brisati iz sudskog registra.

 

Clan 153.

Ako je postupak osnivanja organizacije iz clana 150. ovog zakona bio u toku na

dan stupanja na snagu ovog zakona, okoncace se po odredbama ovog zakona.

 

Clan 154.

Propisi za izvrsenje ovog zakona iz clana 17. donece se u roku od dva meseca

od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi za izvrsavanje ovog zakona iz cl. 10, 111, 115. i 121. donece se u

roku od sest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Clan 155.

Udruzenje osiguravajucih organizacija Jugoslavije je duzno da, u roku od 90

dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladi odredbe statuta Udruzenja

koje se odnose na vrsenje javnih ovlascenja i da ga dostavi Saveznoj vladi na

saglasnost.

Clan 156.

Odredbe cl. 99. do 107. ovog zakona o garantnom fondu primenjivace se po

isteku roka od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

PRIMENA ODREDABA O NAKNADI STETE

 

Clan 157.

Do isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona stete

neosiguranim putnicima, stete prouzrokovane upotrebom vozila ciji se vlasnik

nije osigurao od autoodgovornosti i stete prouzrokovane upotrebom nepoznatog

vozila naknadice se po sledecem postupku:

1) zahtev za naknadu stete, u slucaju kada je nesrecni slucaj prouzrokovalo

motorno vozilo ciji vlasnik nije zakljucio ugovor o osiguranju putnika

saglasno odredbama ovog zakona, putnik odnosno lice koje bi bilo korisnik

osiguranja da je ugovor o osiguranju zakljucen moze podneti organizaciji za

osiguranje koja obavlja tu vrstu osiguranja i ima sediste na teritoriji

republike na kojoj se nesrecni slucaj dogodio, a ako takve organizacije

nema ili je nad njom otvoren postupak stecaja - organizaciji za osiguranje

koja ima poslovno mesto na teritoriji republike na kojoj se nesrecni slucaj

dogodio;

2) zahtev za naknadu stete koja je prouzrokovana upotrebom motornog vozila

ciji se vlasnik nije osigurao od autoodgovornosti moze se podneti

organizaciji za osiguranje koja obavlja poslove obaveznog osiguranja od

autoodgovornosti sa sedistem na teritoriji republike na kojoj je steta

nastala, a ako takve organizacije nema ili je nad njom otvoren postupak

stecaja - organizaciji za osiguranje koja ima poslovno mesto na teritoriji

republike na kojoj je steta nastala;

3) zahtev za naknadu stete zbog smrti, povrede tela ili narusavanje zdravlja

prouzrokovane upotrebom nepoznatog motornog vozila moze se podneti

organizaciji za osiguranje koja obavlja poslove osiguranja od

autoodgovornosti cije je sediste na teritoriji republike na kojoj je steta

nastala, a ako takve organizacije nema ili je nad njom otvoren postupak

stecaja - organizaciji za osiguranje koja ima poslovno mesto na teritoriji

republike na kojoj je steta nastala.

Organizacija za osiguranje kojoj je podnet zahtev za naknadu stete u

slucajevima iz stava 1. ovog clana duzna je da naknadi stetu kao da je

odgovarajuci ugovor o obaveznom osiguranju bio zakljucen.

Organizacija za osiguranje koja je isplatila naknadu stete ostecenom licu ima

pravo regresa od lica koje je odgovorno za stetu za isplaceni iznos, kamatu i

troskove.

Ako organizacija za osiguranje ne moze da ostvari pravo na regres iz stava 3.

ovog clana ni u sudskom postupku, ima pravo na naknadu iznosa stete koji nije

ostvarila po osnovu regresa od odgovornog lica, od drugih organizacija za

osiguranje koje obavljaju istu vrstu osiguranja na teritoriji te republike.

Organizacija za osiguranje iz stava 4. ovog clana naknadjuje neostvareni iznos

steta po osnovu tog regres od drugih organizacija za osiguranje srazmerno

premiji ostvarenoj u obaveznom osiguranju putnika u javnom saobracaju u odnosu

na ukupnu premiju osiguranja u toj vrsti osiguranja na teritoriji republike, a

u obaveznom osiguranju od autoodgovornosti ukljucujuci i stete prouzrokovane

upotrebom nepoznatog vozila - srazmerno premiji ostvarenoj u osiguranju od

autoodgovornosti pomnozenoj brojem vozila u odnosu na ukupnu premiju ostvarenu

na teritoriji republike za ta osiguranja pomnozenu brojem vozila.

Ako se pronadje vozilo cijom je upotrebom prouzrokovana steta, organizacija za

osiguranje koja je naknadila stetu, odnosno njen srazmerni deo, ima pravo na

regres od organizacije za osiguranje koja je zakljucila ugovor o osiguranju od

autoodgovornosti tog motornog vozila.

Steta pricinjena upotrebom nepoznatog motornog vozila na teritoriji Savezne

Republike Jugoslavije naknadjuje se po postupku propisanom ovim clanom i licu

koje nije jugoslovenski drzavljanin ako po pravu drzave cije je to lice

drzavljanin, jugoslovenski drzavljani imaju pravo na naknadu stete pricinjeno

upotrebom nepoznatog motornog vozila, ili ako je to predvidjeno ugovorom

Udruzenja i nacionalnog biroa osiguranja drzave cije je to lice drzavljanin

ili visestranim ugovorom koji su potpisali Udruzenje i nacionalni biroi

osiguranja drzava ciji je drzavljanin i lice kome je pricinjena steta.

Steta prouzrokovana upotrebom motornog vozila inostrane registracije ciji se

vlasnik nije osigurao od autoodgovornosti naknadjuje se po postupku propisanom

ovim clanom za takvu stetu prouzrokovanu upotrebom motornog vozila domace

registracije.

 

Clan 158.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vaze Zakon o osnovama sistema

osiguranja imovine i lica ("Sluzbeni list SFRJ", br. 17/90 i 92/90 i "Sluzbeni

list SRJ", broj 31/93), Odluka o utvrdjivanju visine novcanog iznosa sredstava

pocetnog fonda sigurnosti u momentu osnivanja deonickog drustva za osiguranje

("Sluzbeni list SRJ), broj 14/94), Odluka o utvrdjivanju visine ukupnog uloga

potrebnog za osnivanje posebne organizacije za obavljanje drugih poslova

osiguranja ("Sluzbeni list SRJ", br. 14/94), Odluka o odredjivanju najnizih

iznosa u visini osiguranih suma na koje mora biti ugovoreno osiguranje po

jednom putniku u javnom prevozu za slucaj smrti, trajnog gubitka opste radne

sposobnosti, prolazne nesposobnosti za rad, na ime naknade za gubitak zarade i

stvarnih nuznih troskova lecenja ("Sluzbeni list SFRJ", br. 39/90, 56/91 i

17/92 i "Sluzbeni list SRJ", br. 38/92, 13/93, 29/93, 42/93, 52/93, 66/93,

74/93, 79/93, 87/93, 14/94, 39/95 i 13/96), Odluka o odredjivanju najnizih

osiguranih iznosa na koje se mora ugovoriti osiguranje autoodgovornosti za

stete pricinjene trecim licima ("Sluzbeni list SFRJ". 56/91 i 17/92 i

"Sluzbeni list SRJ". br. 38/92, 13/93, 29/93, 42/93, 52/93, 66/93, 74/93,

79/93, 87/93, 14/94, 39/95 i 13/96). Odluka o odredjivanju najnizih iznosa na

koje pojedine vrste vazduhoplova moraju biti osigurane od odgovornosti za

stete koje vazduhoplov moze priciniti trecim licima ("Sluzbeni list SFRJ", br.

36/91 i 22/92 i "Sluzbeni list SRJ", br. 1/93, 29/93, 52/93, 66/93, 74/93,

79/93, 87/93, 14/94 i 11/96) Odluka o odredjivanju imovine i lica u Jugoslaviji

i o uslovima pod kojima se mogu osigurati ili saosigurati kod inostranog

osiguravaca ("Sluzbeni list SFRJ", br. 70/90) i clan 59. Zakona o izmenama

saveznih zakona kojima su odredjene novcane kazne za privredne prestupe i

prekrsaje ("Sluzbeni list SRJ", broj 24/94).

 

Clan 159.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu

SRJ".