"Sluzbeni list SRJ", br. 30/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 53/99

ZAKON O OSNOVAMA PORESKOG SISTEMA

I. OSNOVNE ODREDBE

clan 1.

Osnove poreskog sistema su: vrste poreza na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Jugoslavija), predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreska osnovica, vrste poreskih stopa, kao i visina, odnosno raspon poreskih stopa, poreska oslobodjenja i poreske olaksice za poreze koji su od znacaja za jedinstveno trziste.

clan 2.

Vrste poreza na teritoriji Jugoslavije su:

 1. porez na promet;
 2. porez na dobit;
 3. porez na dohodak;
 4. porezi na imovinu;
 5. porez na prihod od medjunarodnog saobracaja;
 6. porez na finansijske transakcije;
 7. porez na upotrebu, drzanje i nosenje pokretnih stvari;
 8. porez na fomd zarada;
 9. vanredni porezi.

clan 3.

Poreski obveznik poreza iz clana 2. ovog zakona je rezident i nerezident Jugoslavije koji podleze oporezivanju na teritoriji Jugoslavije. Rezident Jugoslavije podleze oporezivanju dobiti i dohotka koje ostvari, odnosno imovine koju ima na teritoriji Jugoslavije i u inostranstvu. Rezident Jugoslavije podleze oporezivanju prometa proizvoda i usluga koji ostvari na teritoriji Jugoslavije.

clan 4.

Rezident Jugoslavije je:

 1. pravno lice koje je osnovano ili ima sediste stvarne uprave i kontrole na teritoriji Jugoslavije;
 2. fizicko lice:

clan 5.

Nerezident Jugoslavije podleze oporezivanju dobiti i dohotka koje ostvari, odnosno imovine koju ima na teritoriji Jugoslavije.

Nerezident Jugoslavije podleze oporezivanju prihoda ostvarenog od prevoza putnika i robe u Jugoslaviji i iz Jugoslavije, pod uslovom reciprociteta.

Nerezident Jugoslavije podleze oporezivanju prometa proizvoda i usluga koji ostvari na teritoriji Jugoslavije.

clan 6.

Nerezident Jugoslavije je:

 1. pravno lice koje je osnovano ili ima sediste stvarne uprave i kontrole van teritorije Jugoslavije, a poslovanje obavlja:
 2. Stalna jedinica je mesto poslovanja preko koga pravno lice potpuno ili delimicno obavlja poslovanje;

  1. fizicko lice koje na teritoriji Jugoslavije:

  clan 7.

  Rezident republike podleze oporezivanju dobiti i dohotka koje ostvari, odnosno imovine koju ima na teritoriji te republike i druge republike.

  clan 8.

  Rezident republike je:

  1. pravno lice koje je osnovano ili ima sediste stvarne uprave i kontrole na teritoriji te republike;
  2. fizicko lice:
   • koje na teritoriji te republike ima prebivaliste, boraviste ili centar poslovnih i zivotnih interesa;
   • koje na teritoriji te republike, neprekidno ili s prekidima, boravi 183 ili vise dana u periodu od dvanaest meseci koji pocinje ili se zavrsava u odnosnoj poreskoj godini;
   • koje je upuceno u drugu republiku radi obavljanja poslova za rezidenta republike.

   clan 9.

   Nerezident republike podleze oporezivanju dobiti i dohotka koje ostvari, odnosno imovine koju ima na teritoriji te republike.

   clan 10.

   Nerezident republike je:

   1. pravno lice koje je osnovano ili ima sediste stvarne uprave i kontrole na teritoriji druge republike, a poslovanje obavlja preko stalne jedinice koja se nalazi na teritoriji republike;
   2. fizicko lice koje na teritoriji republike:
    • nema prebivaliste, boraviste ili centar poslovnih i zivotnih interesa;
    • ne boravi 183 ili vise dana u periodu od dvanaest meseci koji pocinje ili se zavrsava u odnosnoj poreskoj godini.

     

    II. POREZ NA PROMET

    Oblici poreza na promet

    clan 11.

    Oblici poreza na promet su:

    1. akciza;
    2. porez na promet proizvoda;
    3. porez na promet usluga.

    Akcize i porez na promet proizvoda i usluga, jedinstveni su i primenjuju se na teritoriji Jugoslavije.

     

    Akciza

    Predmet akcize

    clan 12.

    Akcizom se oporezuje promet, odnosno uvoz sledecih proizvoda:

    1. derivata nafte;

    2. duvanskih preradjevina;

    3. alkoholnih pica;

    4. etil-alkohola (etanola);

    5. kafe (sirove, przene, mlevene i ekstrakt-kafe);

    6. osvezavajuca bezalkoholna pica;

    7. so za ishranu;

    8. luksuznih proizvoda, odnosno proizvoda viseg standarda:

    proizvodi svih vrsta i oblika izradjeni sa vise od 2% zlata i drugi plemenitih metala, kao i proizvodi izradjeni sa vise od 50% srebra; prirodno drago kamenje, prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izradjeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera; koza od reptilija i svi proizvodi izradjeni od te koze, kao i prirodno krzno i proizvodi izradjeni od tog krzna, ako su koza i krzno zastupljeni s najmanje 50%, osim koze i krzna od domacih zivotinja.

    clan 13.

    Poreska obaveza po osnovu akcize nastaje stavljanjem u promet ili uvozom proizvoda iz clana 12. ovog zakona.

    Stavljanjem u promet proizvoda smatra se svako otpremanje proizvoda iz fabrike proizvodjaca proizvoda na koje se placa akciza (otpremanje u sopstveno skladiste na drugoj lokaciji, isporuka sopstvenoj prodavnici, isporuka kupcu).

    Na dalje otpremanje proizvoda iz sopstvenog skladista ne obracunava se akciza.

    Poreska obaveza po osnovu akcize nastaje i:

    1. davanjem proizvoda bez naknade (poklon, ustupanje) ili razmenom za drugi proizvod ili uslugu;
    2. iskazivanjem manjka proizvoda koji se ne moze pravdati visom silom (u daljem tekstu: manjak);
    3. iskazivanjem rashoda (kalo, rastur, lom i kvar) iznad kolicine odredjene uzansama (u daljem tekstu: rashod);
    4. koriscenjem proizvoda sopstvene proizvodnje.

     

    Obveznik akcize

    clan 14.

    Obveznik akcize je proizvodjac koji izvrsi promet proizvoda iz clana 12. ovog zakona ili lice koje uveze te proizvode.

    Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, obveznik akcize je i pravno lice ili preduzetnik koji neposredno od fizickog lica - proizvodjaca otkupi proizvode na koje se placa akciza.

    Pravno lice ili preduzetnik iz stava 2. ovog clana obavezan je da obezbedi dokaz da je placena akciza.

    Ako se akcizni proizvodi uvoze u svoje ime a za tudj racun, obveznik akcize je za ciji se racun proizvodi uvoz.

    Osnovica akciza

    clan 15.

    Osnovicu za obracun akcize cini jedinica mere (litar, kilogram, komad, paklica, hektolitarski stepen i dr).

    Osnovicu za obracun akcize na luksuzne proizvode cini prodajna cena tih proizvoda.

    Prodajnom cenom iz stava 2. ovog clana smatra se ukupna bruto naknada koju kupac placa prodavcu za kupljene proizvode, u koju se uracunavaju i svi zavisni troskovi koje prodavac zaracunava kupcu.

    U slucaju uvoza proizvoda iz stava 2. ovog clana, osnovicu za obracun akcize cini vrednost proizvoda utvrdjena po carinskim propisima, uvecana za iznos carina i drugih uvoznih dazbina.

    U osnovicu za obracun akciza ne uracunavaju se transportni i drugi troskovi koji nisu sadrzani u prodajnoj ceni proizvoda nego su nastali po nalogu i za racun kupca, za prevoz ili za isporuku kupljenih proizvoda, ako je za njih izdata posebna faktura.

    U slucaju davanja bez naknade proizvoda iz stava 2. ovog clana, ili davanja u razmenu za drugi proizvod ili uslugu, kao i u slucaju koriscenja proizvoda za sopstvene potrebe, osnovicu cini cena koja bi se postigla prodajom u trenutku prenosa po jednom od ovih osnova.

    U slucaju manjka ili rashoda proizvoda iz stava 2. ovog clana, osnovicu cini vrednost manjka, odnosno rashoda, iskazana na propisni nacin.

    Stope akcize i iznosi

    clan 16.

    Akciza se placa po proporcionalnim stopama, odnosno propisanim iznosima

    clan 17.

    Na derivate nafte akciza se placa u sledecim iznosima, i to na:

    1. sve vrste motornih benzina___________________________________________ 10,00 din/lit.
    2. sve vrste dizel-goriva________________________________________________ 7,00 din/lit.
    3. ulje za lozenje specijalno (L) i ulje za lozenje lako specijalno (LS)___________5,40 din/lit.
    4. mlazno gorivo i avionski benzin_______________________________________2,70 din/lit.
    5. motorna ulja i maziva_______________________________________________50,00 din/lit.
    6. tecni naftni gas____________________________________________________ 1,90 din/kg.
    7. petrolej za osvetljenje_______________________________________________2,50 din/kg.

    Proizvodima iz stava 1. tacke 5. ovog clana smatraju se motorna i avionska ulja, ostala mazivna ulja i masti, hipoidna ulja i masti, kao i ulja i maziva dobijena na bazi sintetickih sirovina.

    Ulja za lozenje iz stava 1. tacka 3. ovog clana moraju se pre stavljanja u promet, odnosno pre uvoza obojiti jasnom crvenom bojom.

    Ako nije ispunjen uslov iz stava 3. ovog clana, na ulja za lozenje placa se akciza iz stava 1. tacka 2. ovog clana.

    Za motorna ulja i maziva koja su proizvedena iz najmanje 25% baznog ulja dobijenog rerafinacijom upotrebljavanih motornih i industrijskih ulja, iznos akcize iz stava 1. tacka 5. ovog clana umanjuje se za 50%.

    clan 18.

    Na duvanske preradjevine akciza se placa u pakovanju od 20 komada po paklici, odnosno po komadu ili po kilogramu, u sledecim iznosima, i to na:

    1. cigarete grupe A_____________________________12,00 din/pak.
    2. cigarete grupe B_____________________________5,00 din/pak.
    3. cigarete grupe C_____________________________2,00 din/pak.
    4. cigare i cigarilosi_____________________________0,50 din/kom.
    5. rezani duvan, duvan za lulu i zvakanje i burmut_____9,80 din/kg.

    Ako se cigarete stavljaju u promet u vecem ili manjem pakovanju od 20 komada po paklici, akciza se placa srazmerno pakovanju.

    Proizvode iz tacke 1. do 3. ovog clana proizvodjac, odnosno uvoznik duzan je da obelezi kontrolnim akciznim markicima, u skladu sa odredbom clana 19a. ovog zakona.

    clan 19.

    Na alkoholna pica akciza se placa po litru, u sledecim iznosima, i to na:

    1. prirodna vina, medicinska vina i medovinu______________________12,00 din/lit.
    2. pivo____________________________________________________5,00 din/lit.
    3. prirodnu rakiju i vinjak______________________________________30,00 din/lit.

    1. 4.zestoka pica i druga alkoholna pica, osim viskija, dzina i konjaka____40,00 din/lit.

    1. viski, dzin i konjak_________________________________________60,00 din/lit.

    Alkoholnim picima iz stava 1. ovog clana smatraju se pica koja sadrze vise od 2% alkohola a stavljaju se u promet u skladu sa propisima kojim se uredjuje proizvodnja i promet alkoholnih pica.

    Alkoholnim picem, u smislu ovog clana, smatra se i pivo bez obzira na sadrzaj alkohola i nacin pakovanja.

    Na alkoholna pica koja se stavljaju u promet u pakovanjima vecim ili manjim od jednog litra, akciza se placa srazmerno pakovanju.

    Proizvode iz ovog clana, proizvodjac, odnosno uvoznik, duzan je da obelezi kontrolnim akciznim markicama, u skladu sa odredbom clana 19a ovog zakona.

     

     

    clan 19a.

    Proizvodjac i uvoznik, odnosno drzalac konsignacionog skladista, duzni su da cigarete iz tac. 1. do 3. clana 18. i alkoholna pica iz clana 19. ovog zakona, osim piva, posebno obeleze kontrolnom akciznom markicom. Narodna banka Jugoslavije stampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidenciju o izdatim markicama. Sredstva za stampanje i izdavanje kontrolnih akciznih markica obezbedjuju lica iz stava 1. ovog clana. Poreski obveznik radi vodjenja poreskih evidencija, u toku godine, tromesecno pismeno izvestava nadlezni poreski organ o stanju nabavki, utroska, zaliha i unistenih, odnosno vracenih akciznih markica.

    Savezna vlada utvrdjuje izgled kontrolne akcizne markice, nacin izdavanja tih markica, nacin vodjenja evidencije o izdatim kontrolnim markicama i nacin obelezavanja proizvoda iz cl. 18. i 19. ovog zakona.

    clan 19b.

    Prodaja proizvoda iz cl. 18. i 19. ovog zakona na domacem trzistu i u slobodnim carinskim prodavnicama bez kontrolnih akciznih markica smatra se nedozvoljenom prodajom.

    clan 20.

    Na etil-alkohol (etanol) akciza se placa po hektolitarskom stepenu, i to na:

    1. denaturisani alkohol za gorivo______________________________________________7 din.
    2. alkohol koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pica i kozmetickih proizvoda__________20 din.
    3. alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama, trgovini i drugim krajnjim potrosacima___13 din.

    clan 21.

    Na kafu (sirovu, przenu, mlevenu i ekstrakt-kafe) akciza se placa u iznosu od 10 dinara po kilogramu.

    Ako se kafa stavlja u promet u pakovanju vecem ili manjem od jednog kilograma, akciza se obracunava srazmerno pakovanju.

    clan 22.

    Na osvezavajuca bezalkoholna pica placa se akciza u iznosu od 1,50 dinara po litru.

    Na osvezavjuca bezalkoholna pica koja se pridaju u pakovanju vecem ili manjem od pakovanja iz stava 1. ovog clana, akciza se obracunava srazmerno pakovanju.

    Osvezavajucim bezalkoholnim picima iz stava 1. ovog clana smatraju se osvezavajuca pica od vocne baze, biljnih ekstrakata i zitarica, vestacka osvezavajuca bezalkoholna pica, sirupi, praskovi i pastele za proizvodnju osvezavajucih bezalkoholnih pica, koja se u skladu sa propisima o proizvodnji i prometu bezalkoholnih pica stavljaju u promet kao takva vrsta bezalkoholnih pica.

    clan 22a.

    Na so za ishranu akciza se placa u iznosu od 2 dinara po kilogramu.

    Ako se so za ishranu stavlja u promet u pakovanju vecem ili manjem od jednog kilograma, akciza se obracunava srazmerno pakovanju.

     

    clan 23.

    Na luksuzne proizvode, odnosno proizvode viseg standarda akciza sa placa po sledecim stopama, i to na:

    1. proizvode svih vrsta i oblika izradjenih sa vise od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvode izradjene sa vise od 50% srebra _________________________________________________ 20 %
    2. prirodno drago kamenje i prirodne bisere i proizvode svih vrsta i oblika izradjenih od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera ______________________________________________ 20 %
    3. koze reptilija i sve proizvode izradjene od te koze, kao i prirodno krzno i proizvode od tog krzna, ako su koza i krzno zastupljeni sa najmanje 50%, osim koze i krzna domacih zivotinja _____________________________________________________ 30 %.

    Oslobodjenja i olaksice

    clan 24.

    Akciza se ne placa na:

    1. proizvode koje izvozi proizvodjac;
    2. proizvode koje pod uslovom reciprociteta, na osnovu posebnih potvrda saveznog organa nadleznog za inostrane poslove, nabavljaju diplomatska i konzularna predstavnistva i strano diplomatsko osoblje i konzularni funkcioneri, kao i u drugim slucajevima predvidjenim medjunarodnim ugovorima;
    3. derivate nafte , etil-alkohol (etanol) koji se koristi u medicinske svrhe i na kafu koju uvoze medjunarodne humanitarne organizacije, kao i na derivate nafte i etil-alkohol koje kao humanitarnu pomoc bez naknade dobijaju domace himanitarne organizacije preko ili posredstvom Crvenog krsta.
    4. uvoz proizvoda radi prodaje na granicnim prelazima, u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristanistima za medjunarodni saobracaj, na kojima je organizovana pasoska i carinska kontrola.

    clan 25.

    Poreski obveznik ima pravo na umanjenje obracunate akcize za proizvode na koje se placa akciza, u visini akcize placene na proizvode koji su kao reprodukcioni materijal upotrebljeni u proizvodnji tih proizvoda.

    Reprodukcionim materijalom, u smislu stava 2. ovog clana smatraju se proizvodi koji u procesu proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda.

    Ako lice koje nije proizvodjac izvozi proizvod na koji je placena akciza, ima pravo na povracaj placene akcize.

    Porez na promet proizvoda

    Predmet oporezivanja

    clan 26.

    Porezom na promet proizvoda oporezuje se promet proizvoda i uvoz koji sluzi krajnjoj potrosnji.

    Prometom proizvoda koji sluzi krajnjoj potrosnji smatra se prodaja proizvoda, kao i:

    1. davanje proizvoda bez naknade (poklon, ustupanje) i razmena proizvoda, osim zamene proizvoda u garantnom roku;
    2. iskazivanje manjka;
    3. iskazivanje rashoda kalo, rastur, kvar i lom iznad kolicine utvrdjene propisom;
    4. koriscenje proizvoda sopstvene proizvodnje za krajnu potrosnju obveznika ili njegovih zaposlenih ukljucujuci i trosenje tih proizvoda za reprezentaciju i propagandu.

    clan 27.

    Ne smatra se prometom odnosno uvozom proizvoda koji sluzi krajnjoj potrosnji:

    1. prodaja proizvoda licu koje je registrovano i koje obavlja promet proizvoda, a te proizvode nabavlja radi dalje prodaje;
    2. prodaja proizvoda licu koje je registrovano i koje obavlja ugostiteljsku delatnost, a te proizvode nabavlja kao reprodukcioni materijal, odnosno radi dalje prodaje;
    3. prodaja proizvoda koji predstavljaju reprodukcioni materijal licu koje je registrovano i obavlja proizvodnu delatnost;
    4. uvoz proizvoda koji predstavljaju reprodukcioni materijal i uvoz proizvoda radi dalje prodaje.

    1. Prodaja proizvoda za svrhe iz stava 1. tac. 1. do 3. ovog clana ne smatra se prometom proizvoda koji sluze krajnjoj potrosnji pod sledecim uslovima:

    1. da se proizvodi prodaju sa stovarista, iz magacina, skladista i sl. (promet na veliko), uz obavezno izdavanje fakture;
    2. da je kupac pre preuzimanja proizvoda, odnosno pre ispostavljanja fakture dao prodavcu pismenu izjavu da ce proizvode koristiti iskljucivo za svrhe iz stava 1. tac. 1. do 3. ovog clana;
    3. da je u fakturi o prodaji proizvoda prodavac uneo klauzulu da su proizvodi prodati bez obracunavanja poreza na promet proizvoda na osnovu pismene izjave kupca;
    4. da je placanje izvrseno bezgotovinski;
    5. da pismena izjava kupca mora da sadrzi registarski broj prijave i maticni broj kupca, redni broj izjave, datum izdavanja, potpis ovlascenog lica i overu tog potpisa. Kupac je duzan da vodi evidenciju o datim izjavama po rednim brojevima.
    6. Prodaja proizvoda za svrhe iz stava 1. tac. 1. do 3. ovog clana ne moze se vrsiti iz prodavnica i drugih jedinica koje vrse promet na malo.

     Odredbe stava 1. ovog clana ne odnose se na prodaju, motornog benzina, dizel-goriva i loz-ulja, duvanskih preradjevina, alkoholnih pica i kafe - sirove, przene, mlevene i ekstrakt kafe (u daljem tekstu: kafa).

    7. Uslovi iz stava 2. tacka 1. do 3. ovog clana ne odnose se na proizvode koje fizicko lice u okviru raspolaganja svojom imovinom, od slucaja do slucaja, prodaje pravnom licu ili preduzetniku, kao ni na otkup sumskih plodova i sekundarnih sirovina (osim obaveze iz tacke 4. da se sredtva od strane kupaca uplacuju prodavcu na ziro-racun.

    clan 28.

    Reprodukcioni materijal, u smislu ovog zakona, jeste:

    1. materijal, sirovine, poluproizvodi i delovi koji se preradom, doradom, ugradjivanjem, nanosenjem ili na drugi nacin trose u procesu proizvodnje;
    2. materijal za izgradnju novih, odnosno dogradnju postojecih gradjevinskih objekata, na osnovu odobrenja za gradnju od strane nadleznog organa - ako je propisom koji regulise izgradnji objekata predvidjeno izdavanje odobrenja za gradnju, materijal za konzervatorsko-restauratorske radove, rekonstrukciju i revitalizaciju gradjevinskih objekata koji su proglaseni kulturnim dobrima;
    3. pogonska energija i ogrevni materijal, osim derivata nafte;
    4. ambalaza i drugi materijal za pakovanje;
    5. prehrambeni i drugi proizvodi koji sluze kao sirovine za spravljanje hrane i pica u ugostiteljstvu;
    6. derivati nafte i alkohol (etanol) koji se kao osnovni materijal koriste u procesu proizvodnje drugih proizvoda.

    Kancelarijski materijal , u smislu stava 1. ovog clana, ne smatra se reprodukcionim materijalom.

    Poreski obveznik

    clan 29.

    Obveznik poreza na promet proizvoda koji sluzi krajnjoj potrosnji je:

    1. lice koje proda proizvod;
    2. lice koje uveze proizvode;
    3. lice koje izvrsi promet proizvoda na nacin propisan clanom 26. stav 2. tac. 1. do 4. ovog zakona;
    4. lice koje proizvode nabavljene uz poresko oslobodjenje upotrebi u svrhe za koje nije predvidjeno poresko oslobodjenje.

    Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, poreski obveznik je:

    1. pravno lice ili preduzetnik koje proizvode kupi neposredno od fizickog lica;
    2. lice koje kupi novo motorno vozilo, odnosno novi plovni objekat koji podlezu obavezi godisnje registracije;
    3. proizvodjac, odnosno uvoznik motornog benzina, dizel-goriva i ulja za lozenje.

    Obveznik poreza na promet duvanskih preradjevina, alkoholnih pica i kafe je svaki ucesnik u prometu - prodavac (proizvodjac, uvoznik, prodavac na veliko, prodavac na malo i dr.). Obveznik iz stava 3. ovog clana ima pravo da od utvrdjene obaveze placanja poreza na promet proizvoda iz tog stava odbije porez na promet proizvoda koji mu je na te proizvode obracunao prethodni ucesnik u prometu.

    Poreska osnovica

    clan 30.

    Osnovica poreza na promet proizvoda koji sluze krajnjoj potrosnji je:

    1. prodajna cena proizvoda;
    2. vrednost uvezenog proizvoda utvrdjena po carinskim propisima, uvecana za iznos carine i drugih uvoznih dazbina koje se placaju pri uvozu;
    3. cena koja bi se postigla prodajom proizvoda - za proizvode koji se daju bez naknade, za proizvode koji se razmenjuju za drugi proizvod i za potrosnju proizvoda sopstvene proizvodnje;
    4. vrednost iskazanog manjka;
    5. vrednost iskazanog rashoda.

    U osnovicu poreza na promet proizvoda, na koje se placa akciza, uracunava se akciza.

    Prodajnom cenom smatra se ukupna bruto naknada koju kupac placa prodavcu za kupljene proizvode, u koju se uracunavaju i svi sporedni troskovi koje je prodavac zaracunao kupcu, a u koju nije ukljucen na porez na promet proizvoda.

    Naknadno odobreni popusti u ceni proizvoda ne mogu se odbiti od poreske osnovice.

    U poresku osnovicu poreza na promet proizvoda uracunavaju se transportni i drugi troskovi, koji nisu sadrzani u prodajnoj ceni proizvoda, nego su nastali po nalogu i za racun kupca za prevoz ili isporuku kupljenih proizvoda, ako je za njih izdata posebna faktura.

    Ako se jedan proizvod razmenjuje za drugi, smatra se da su izvrsene dve prodaje proizvoda, a poreska osnovica se utvrdjuje za svaku prodaju posebno.

    Poreska osnovica poreza na promet proizvoda koji se prodaju javnim nadmetanjem (licitacija) jeste cena postignuta na licitaciji.

     

    Poreske stope

    clan 31.

    Stope poreza na promet proizvoda iznosi 17%.

     

    clan 32.

    Niza stopa primenjuje se na promet, odnosno na uvoz:

    1. proizvoda za ishranu ljudi i zivotinja;
    2. osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva;
    3. pomocnih lekovitih sredstava utvrdjenih prema propisima o proizvodnji i prometu lekova;
    4. elektricne energije;
    5. prirodnog zemnog gasa;
    6. dnevne i povremene stampe;
    7. knjiga, brosura, casopisa i publikacija strucnog, naucnog, umetnickog, kulturnog i obrazovnog karaktera, osim knjiga, brosura, casopisa i publikacija za koje je propisano poresko oslobodjenje;
    8. originalnih umetnickih dela iz oblasti slikarstva, vajarstva, arhitekture, grafike i ostalih likovnih delatnosti i unikata primenjene umetnosti;
    9. upotrebljavanih motornih vozila i plovnih objekata;
    10. pogrebne opreme;
    11. gramofonskih ploca, audio-kaseta, video-kaseta i kompakt-diskova sa umetnickim sadrzajem, a na osnovu misljenja nadleznog republickog ministarstva;
    12. prirodnih i vestackih djubriva i sredstava za zastitu bilja;
    13. gradjevinski materijal - cement, betonsko gvozdje, sve vrste blokova, cigle i crepa;
    14. putnickih automobila radne zapremine 1,2 litra.
    15. licencnih, uvoznih i domacih cigareta i cigara, cigarilosa, rezanog duvana, duvana za lulu i zvakanje i burmuta;
    16. prirodnih rakija, vinjaka i ostalih zestokih alkoholnih pica.

    Savezna vlada utvrdjuje proizvode iz tac. 2. i 10. stava 1. ovog clana.

     

    PORESKE OLAKSICE

    clan 33.

    Poresku olaksicu u vidu povecaja placenog poreza na promet proizvoda po ovom zakonu mogu ostvariti poreski obveznici - verske organizavije u toku godine, po zavrsnom racunu, uz uslov da se vracena sredstva iskljucivo koriste za obnovu i oporavak verskih objekata i za skolovanje kadra.

     

    clan 34.

    Porez na promet proizvoda ne placa se na:

    1. izvoz proizvoda;
    2. proizvode koji se uvoze, a za koje je prema odredbama cl. 22. do 25. Carinskog zakona predvidjeno oslobodjenje od placanja carine, kao i na proizvode koji se uvoze radi prodaje na granicnim prelazima, u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristanistima, lukama i pristanistima za medjunarodni saobracaj na kojima je organizovana pasoska i carinska kontrola;
    3. sve vrste hleba i mleka;
    4. djubriva i sredstva za zastitu bilja, seme za reprodukciju, sadni materijal i komplet krmne smese za ishranu stoke;
    5. proizvode koje, pod uslovima reciprociteta, nabavljaju diplomatska i konzularna predstavnistva i strano diplomatsko osoblje i konzularni funkcioneri, na osnovu posebnih potvrda saveznog organa nadleznog za inostrane poslove, kao i u slucajevima predvidjenim medjunarodnim ugovorom, o cemu misljenje na zahtev korisnika daje nadlezni savezni organ za poslove finansija;
    6. vazece taksene i postanske marke i hartije od vrednosti;
    7. proizvode koji se uvoze kao humanitarna pomoc preko ili posredstvom medjunarodne, odnosno domace humanitarne organizacije, kao i na proizvode koji se nabavljaju u zemlji iz novcanih sredstava dobijenih kao humanitarna pomoc preko ili posredstvom medjunarodne humanitarne organizacije;
    8. proizvode koje kao humanitarnu pomoc u zemlji bez naknade dobijaju Crveni krst i druge domace humanitarne organizacije, odnosno komesarijat za izbeglice.
    9. Pravo na oslobadjanje iz tacke 7. i 8. ovog clana ostvaruje se na osnovu misljenja nadleznog saveznog organa za poslove finansija, odnosno resenja nadleznog poreskog organa;
    10. predmete koje muzej otkupljuje kao muzejske vrednosti, kao i na zlato, nakit i druge predmete od plemenitih metala koje otkupljuje Narodna banka Jugoslavije;
    11. sredstva naoruzanja i opreme koju Vojska Jugoslavije i organi unutrasnjih poslova nabavljaju, pod uslovima iz clana 27. ovog zakona, za sopstvene potrebe.
    12. Posebnim propisima se utvrdjuju proizvodi iz stava 1. ove tacke;
    13. proizvode dobijene po osnovu zamene u garantnom roku.

     Ako je prodajna cena proizvoda iz stava 1. ove tacke veca od cene proizvoda koji se zamenjuje, porez

     na promet se placa na razliku u ceni;

     promet upotrebljivih proizvoda koji se vrsi neposredno izmedju fizickih lica, kao i na promet upotrebljivih

     motornih vozila i plovnih objekata koja se godisnje registruju, ako se prodaja vrsi izmedju pravnih lica,

     odnosno fizickih i pravnih lica;

    14. poljoprivredne proizvode i proizvode sumarstva koje prodaje fizicko lice - poljoprivredni proizvodjac;
    15. opremu, u skladu sa propisima o amortizaciji, i rezervne delove za tu opremu (osim putnickih automobila, namestaja, tepiha, umetnickih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta za opremanje administrativnih prostorija, elektricnih aparata za domacinstvo, televizijskih i radio prijemnika i aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slika), koju pravna lica i preduzetnici nabavljaju pod uslovima iz clana 27. ovog zakona za vrsenje delatnosti.
    16. Oprema za vrsenje delatnosti, izuzetno od stava 1. ove tacke, jesu specijalni putnicki automobili sa ugradjenim uredjajima za bolesnike, specijalni putnicki automobili za obuku vozaca, sa ugradjenim duplim komandama, putnicki automobili za taksi i rentakar, koji su posebno oznaceni, kao i televizijski i radio prijemnici i aparati za snimanje i reprodukciju zvuka i slike. kada ih nabavljaju pravna lica iz oblasti telekomunikacija, kinematografije i video proizvodnje.

     U slucaju prestanka obavljanja taksi ili rentakar delatnosti, kao i u slucaju prodaje ili otudjenja na drugi nacin putnickog automobila pribavljenog za obavljanje tih delatnosti pre isteka roka od pet godina od dana nabavke, poreski obveznik je duzan da to prijavi nadleznom poreskom organu u roku od pet dana od dana prodaje, odnosno otudjenja na drugi nacin i da plati porez na promet koji bi bio duzan da plati da nije koristio poresko oslobodjenje, kao i kamatu od dana nabavke do dana prijavljivanja.

    17. poljoprivrednu mehanizaciju, uredjaje i drugu opremu i delove poljoprivredne mehanizacije koji sluze za obradu zemljista.
    18. Posebnim propisima se utvrdjuje sta se smatra poljoprivrednom mehanizacijom, uredjajima i drugom opremom i delovima poljoprivredne mehanizacije iz stava 1. ove tacke;

    19. publikacije od posebnog interesa za nauku, umetnost i kulturu.

    clan 34a

    Porez na promet proizvoda ne placa se na proizvode nabavljene po osnovu ugovora o donaciji koji Savezna Republika Jugoslavija, odnosno republika-clanica zakljucuje se medjunarodnom finansijskom organizacijom, kao i po osnovu ugovora koji sa medjunarodnom finansijskom organizacijom zakljucuje treca strana, u kojoj se Savezna Republika Jugoslavija, odnosno republika-clanica poljavljuje kao garant, a tim ugovorom nije predvidjeno da se od dobijenih sredstava pokrivaju i troskovi poreza

    Oslobadjanje iz stava 1. ovog clana primenjuje se i u slucaju proizvoda nabavljenih po osnovu potvrdjenog i objavljenog medjunarodnog ugovora o donaciji.

     

    clan 35.

    U prometu proizvoda za krajnju potrosnju (u prometu na malo) poreski obveznik je duzan da na proizvodu, odnosno na racunu o izvrsenoj prodaji proizvoda posebno iskaze poresku osnovicu a posebno iznos obracunatog poreza na promet proizvoda.

    Porez na promet usluga

    Predmet oporezivanja

    clan 36.

    Predmet poreza na promet usluga je vrsenje usluga uz naknadu.

    Uslugama iz stava 1. ovog clana smatraju se:

    1. usluge uvoza i izvoza proizvoda;
    2. promet proizvoda na veliko;
    3. izrada proizvoda od materijala kupca;
    4. zanatske i licne usluge, gradjevinske i druge opravke, odrzavanje i servisiranje proizvoda;
    5. prevoz robe i putnika, cevovodni i drugi transport, pretovar, utovar, istovar, spedicija i dr.;
    6. davanje u zakup pokretnih stvari, poslovnog i drugog prostora koje lice vrsi;
    7. ugostiteljske i turisticke usluge;
    8. bankarske i kreditne usluge i usluge platnog prometa, berzanske usluge, postansko-telegrafsko-telefonske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja imovine i lica;
    9. zastupnicke, posrednicke, agencijske, komisione i konsignacione usluge;
    10. advokatske, konsultantske ili druge profesionalne usluge;
    11. projektantske, geoloske i geodetske usluge i usluge inzenjeringa;
    12. emitovanje tona i slike;
    13. reklame;
    14. priredjivanje igara na srecu;
    15. organizovanje priredbe, estrada, sportskih i drugih takmicenja i rekreacija;
    16. ostale usluge utvrdjene Jedinstvenom klasifikacijom delatnosti.

    Poreski obveznik

    clan 37.

    Obveznik poreza na promet usluga je lice koje izvrsi uslugu iz clana 36. ovog zakona.

    Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, ako fizicko lice, odnosno strano lice izvrsi uslugu pravnom licu ili preduzetniku, poreski obveznik poreza na promet usluga je pravno lice, odnosno preduzetnik, kome je usluga izvrsena.

    Poreskom obvezniku koji nije u mogucnosti da vodi poslovne knjige ili kome vodjenje tih knjiga znatno otezava obavljanje delatnosti, moze se utvrditi porez na promet usluga prema pausalnoj osnovici.

    Poreska osnovica

    clan 38.

    Osnovica poreza na promet usluga je iznos naknade za izvrsenu uslugu.

    Prilikom popravke proizvoda, osnovica iz stava 1. ovog clana umanjuje se za vrednost rezervnih delova i materijala na koje je placen porez na promet proizvoda ako je posebno iskazana u fakturi, odnosno racunu.

    clan 39.

    Za pojedine vrste usluga naknadu cini:

    1. za usluge prometa na veliko - razlika izmedju nabavne i prodajne cene;
    2. za usluge uvoza proizvoda i ostale spoljnotrgovinske usluge - provizija, marza i sl.;
    3. za usluge zastupanja lica, agencijske, posrednicke, komisione, bankarske, berzanske i usluge platnog prometa - provizija i sl.;
    4. za usluge osiguranja, odnosno reosiguranja - bruto premija osiguranja umanjena za iznos tehnicke premije i doprinosa za preventivu;
    5. za igre na srecu - vrednost primljenih uplata, umanjena za isplacene dobitke i za iznose uplacene socijalne i humanitarne svrhe;

    Poreska stopa

    clan 40.

    Stopa poreza na promet usluga iznosi 17%.

     

    Poreska oslobodjenja

    clan 41.

    Porez na promet usluga ne placa se na:

    1. usluge izvrsene u inostranstvu i usluge izvoza proizvoda;
    2. usluge iz oblasti zdravstva, nauke, kulture, obrazovanja (osnovnog, srednjeg, viseg i visokog), socijalne zastite i sporta;
    3. usluge koje vrse drzavni organi, organi teritorijalne autonomije i organi lokalne samouprave u ostvarivanju javne funkcije;
    4. usluge koje vrse verske organizacije;
    5. kamate, osim kamata (redovne i zatezne) za date kredite i pozajmice cija je visina na dan zakljucivanja ugovora o kreditu ili pozajmici, veca od stope rasta cena na malo uvecane za 0,5 procentnih poena;
    6. usluge koje se vrse diplomatskim i konzularnim predstavnistvima, odnosno diplomatskom osoblju i konzularnim funkcionerima, pod uslovom reciprociteta, o cijem ispunjenju se pribavlja potvrda saveznog organa nadleznog za inostrane poslove.

     

    clan 41a

     

    Porez na promet usluga ne placa se na usluge izvrsene po osnovu ugovora o donaciji o donaciji koji Savezna Republika Jugoslavija, odnosno republika-clanica zakljucuje se medjunarodnom finansijskom organizacijom, kao i po osnovu ugovora koji sa medjunarodnom finansijskom organizacijom zakljucuje treca strana, u kojoj se Savezna Republika Jugoslavija, odnosno republika-clanica poljavljuje kao garant, a tim ugovorom nije predvidjeno da se od dobijenih sredstava pokrivaju i troskovi poreza

    Oslobadjanje iz stava 1. ovog clana primenjuje se i u slucaju proizvoda nabavljenih po osnovu potvrdjenog i objavljenog medjunarodnog ugovora o donaciji.

     

     

     

    III. POREZ NA DOBIT

    Predmet oporezivanja

    clan 42.

    Predmet oporezivanja porezom na dobit jeste dobit koju poreski obveznik ostvari u toku kalendarske godine.

    Poreski obveznik

    clan 43.

    Poreski obveznik poreza na dobit (u daljem tekstu: poreski obveznik) jeste pravno lice koje kao drustvo kapitala obavlja delatnost radi sticanja dobiti.

    Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana poreski obveznik je i pravno lice koje nije organizovano kao drustvo kapitala niti je organizovano kao ortacko ili komanditno drustvo ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda ili vrsenjem usluga uz naknadu na trzistu.

    Poreska osnovica

    clan 44.

    Poreska osnovica poreza na dobit (u daljem tekstu: poreska osnovica) jeste oporeziva dobit poreskog obveznika.

    Oporeziva dobit utvrdjuje se uskladjivanjem dobiti poreskog obveznika, iskazana u bilansu uspeha na nacin predvidjen ovim zakonom.

    Uskladjivanje dobiti iz stava 2. ovog clana vrsi se uskladjivanjem prihoda i rashoda.

    Uskladjivanje prihoda

    clan 45.

    Za utvrdjivanje oporezive dobiti u poreskom bilansu priznaju se poslovni, finansijski, neposlovni i vanredni prihodi, kao i revalorizacioni prihodi obracunati u bilansu uspeha u skladu sa saveznim zakonom kojim se uredjuje racunovodstvo, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi nacin utvrdjivanja.

    clan 46.

    Prihodi po osnovu dividendi i ucesca u dobiti drugih preduzeca oporezuju se na nacin utvrdjen ovim zakonom.

    clan 47.

    Prihodi od kamate po osnovu javnog zajma ne ulaze u poresku osnovicu.

    clan 48.

    Za utvrdjivanje oporezive dobiti u vrednost zaliha nedovrsene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda priznaju se troskovi proizvodnje u skladu sa odredbama saveznog zakona kojim se uredjuje racunovodstvo.

    U slucaju dugog proizvodnog ciklusa i naglasenog sezonskog uticaja na obim aktivnosti, u vrednost zaliha ukljucuje se i pripadajuci deo opstih troskova upravljanja i prodaje i troskova finansiranja.

    Vrednost zaliha obracunata saglasno st. 1. i 2. ovog clana ne moze biti veca od njihove prodajne vrednosti na dan podnosenja poreskog bilansa.

    Uskladjivanje rashoda

    clan 49.

    Za utvrdjivanje oporezive dobiti iz clana 44. ovog zakona u poreskom bilansu priznaju se rashodi u iznosima utvrdjenim u skladu s odredbama saveznog zakona kojim se uredjuje racunovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi nacin utvrdjivanja.

    Troskovi

    clan 50.

    Troskovi materijala i nabavna vrednost prodate robe priznaju se kao rashod u iznosima obracunatim primenom metode prosecne cene, u skladu s odredbama saveznog zakona kojim se uredjuje racunovodstvo.

    Ako se zalihe materijala i robe evidentiraju po obracunskim cenama koje dstupaju od nabavnih cena, odstupanje se obracunava tako sto se troskovi materijala, odnosno nabavne vrednosti prodate robe svode na iznose koji proizlaze iz primene metode prosecne cene.

    clan 51.

    Zarade zaposlenih priznaju se kao rashod u iznosu obracunatom na teret poslovnih rashoda.

    Pod zaradom zaposlenih, u smislu stava 1. ovog clana, ne podrazumevaju se primanja zaposlenih koja poticu iz raspodele po osnovu prava ucesca zaposlenih u dobiti.

    Amortizacija stalnih sredstava

    clan 52.

    Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod do iznosa utvrdjenog rimenom proporcionalne, funkcionalne ili degresivne metode.

    Odabrana metoda amortizacije primenjuje se do konacnog amortizovanja osnovice ojedinacnih sredstava ili grupe sredstava, osim u slucaju prelaska sa degresivne na proporcionalnu metodu amortizacije.

    U slucaju prelaska sa degresivne na proporcionalnu metodu amortizacije, eotpisana vrednost sredstava ili grupe sredstava rasporedjuje se na jednake amortizacione iznose za preostali otpisni vek.

    Amortizovana sredstva ili grupe sredstava ne mogu se ponovo ukljucivati u bracun amortizacije za potrebe poreskog bilansa.

    Sadasnja vrednost sredstava koja se ne mogu dalje koristiti moze se mortizovati u celini, nezavisno od propisanog veka trajanja, pri cemu takva amortizacija u potpunosti ulazi u rashode.

    clan 53.

    Pri koriscenju proporcionalne metode amortizacije primenjuju se godisnje stope amortizacije i vek trajanja sredstava propisanih u nomenklaturi sredstava za amortizaciju.

    clan 54.

    Pri koriscenju funkcionalne metode amortizacije osnovica za amortizaciju sredstava deli se ocekivanim obimom ucinka, a amortizacija se utvrdjuje mnozenjem dobijenog kolicnika sa stvarnim ucincima u obracunskoj godini. Ako se primenom postupka iz stava 1. ovog clana ukupna amortizacija obveznika poveca za vise od 5 % od amortizacije obracunate proporcionalnom metodom, za obracun funkcionalnom metodom amortizacije potrebna je saglasnost nadleznog porskog organa.

    Iznos amortizacije iz stava 2. ovog clana sa kojim se saglasi poreski organ ukljucuje se u rashode u poreskom bilansu.

    clan 55.

    Pri koriscenju degresivne metode amortizacije, dopustena je upotreba metode progresije, kojom se opadanje amortizacionih kvota utvrdjuje primenom stopa mortizacije iz clana 53. ovog zakona na sadasnju vrednost sredstava ili grupe sredstava za otpisivanje i povecanjem dobijenih amortizacionih kvota primenom ledecih koeficijenata:

    -----------------------------------------------

    Otpisni vek Koeficijent

    -----------------------------------------------

    - do 4 godine 1,5

    - preko 4 godine do 7 godina 2

    - preko 7 godina 2,5

    -----------------------------------------------

    U godini kad amortizacione kvote obracunate primenom degresivne metode padnu spod iznosa koji bi bio obracunat primenom proporcionalne metode, mortizacija se obracunava deobom sadasnje vrednosti sa preostalim brojem godina.

    Izdaci za zdravstvene, kulturne, obrazovne, naucne,

    humanitarne, verske i sportske namene i

    za zastitu zivotne sredine

    clan 56.

    Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naucne, humanitarne, verske i sportske namene i za zastitu zivotne sredine priznaju se kao rashod u iznosu,do 3,5% od ukupnog prihoda.

    Izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvrseni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene.

    Izdaci za ulaganje u oblasti kulture priznaju se kao rashod u iznosu od 1,5% od ukupnog prihoda.

     

    Izdaci za reklamu i propagandu

    clan 57.

    Izdaci za reklamu i propagandu priznaju se kao rashod u iznosu do 3% od ukupnog prihoda.

    Kao izdatak za propagandu, u poreskom bilansu, priznaju se pokloni i drugi rashodi koji sluze direktnoj ili indirektnoj promociji poslovanja poreskog obveznika.

    Ako se propaganda obavlja putem davanja poklona za koje nije dokumentovan primalac, ili ciji je primalac povezano lice u smislu clana 81. ovog zakona, ti rashodi ne priznaju se u poreskom bilansu.

    Canarine

    clan 58.

    Canarine komorama, savezima i udruzenjima priznaju se kao rashod u iznosu od 0,1% od ukupnog prihoda.

    Canarine cija je visina propisana zakonom priznaju se kao rashod u iznosu koji je propisan zakonom.

    Canarine i prilozi dati politickim organizacijama ne priznaju se kao rashod u poreskom bilansu.

    Kamate, novcane kazne, penali i druge obaveze

    clan 59.

    Ukupno obracunate kamate, osim kamate za neblagovremeno placane poreze i oprinose i druge obaveze propisane zakonom priznaju se kao rashod.

    Novcane kazne i penali ne priznaju se kao rashod.

     

    clan 59a.

     

    Kamata i pripadajuci troskovi po osnovu zajma odobrenog stalnoj jedinici iz clana 6. ovog zakona, od strane njene nerezedentne centrale, ne priznaju se kao rashod u poreskom bilansu stalne jedinice.

    Naknada po osnovu autorskog prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada), koju stalna jedinica isplacuje svojoj rezidentnoj centrali, ne priznaje se kao rashod u poreskom bilansu stalne jedinice.

    Rezerve

    clan 60.

    BRISAN - sa 59/98

    clan 61.

    Ispravljanje ili otpis vrednosti pojedinacnih potrazivanja priznaje se kao rashod ako je izvrseno u skladu s odredbama saveznog zakona kojim se uredjuje racunovodstvo.

    Ispravljanje vrednosti pojedinacnih potrazivanja iz st. 1. ovog clana ne priznaje se licima koja imaju medjusobna potrazivanja.

    Ispravljena, otpisana i druga pojedinacna potrazivanja za koja je izvrseno rezervisanje uracunavaju se u prihode u trenutku naplate.

    Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se i rezervisanja za pokrice drugih troskova i rizika, kao i za revalorizaciju amortizacije i drugih troskova obracunatih u skladu s odredbama saveznog zakona kojima se uredjuje racunovodstvo.

    clan 61a.

    Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se rezervisanja koja su izvrsena za troskove investicionog odrzavanja osnovnih sredstava prema dugorocnom planu investicionog odrzavanja osnovnih sredstava, koji se donosi u skladu sa saveznim propisima kojima se uredjuje racunovodstvo.

    Ako se ulaganja ne vrse po dugorocnom planu, na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se samo stvarni troskovi izvrsenih ulaganja, a ne i iznos rezervisanja.

    clan 61b.

    Pozitivni rezultat revalorizacije (visak revalorizacionih prihoda na revalorizacionim rashodima) iskazuje se u poreskom bilansu najmanje u visini 1/3 godisnjeg viska usmerenog u rezerve.

     

    clan 61v.

    Na teret rashoda u poreskom bilansu, banci-poreskom obvezniku priznaje se posebna rezerva za obezbedjenje od potencijalnih gubitaka u iznosu od 90% od procenta iz kategorije V, G i D iz Odluke o kriterijumima za klasifikaciju bilansne i vanbilansne aktive banaka i drugih finansijskih organizacija prema stepenu naplativosti ("Sluzbeni list SRJ", br. 31/99), priznata kao rezervisanje u bilansu uspeha.

    Porezi, doprinosi, takse i druge obaveze

    po osnovu javnih prihoda

    clan 62.

    Placeni porez na imovinu, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koje placa poslodavac, takse i druge obaveze po osnovu javnih prihoda koje ne zavise od rezultata poslovanja, priznaju se kao rashod.

    Kapitalni dobitak i gubitak

    clan 63.

    Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja):

    1. stvarnih prava na nepokretnostima;
    2. trajnog prava koriscenja i prava gradnje na gradskom gradjevinskom
    3. zemljistu;
    4. intelektualnog prava (industrijsko pravo, autorsko pravo i srodna prava);
    5. udela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti;
    6. opreme;
    7. ostale stalne imovine.

    Kapitalni dobitak, odnosno kapitalni gubitak ostvaren prodajom hartija od vrednosti koje je poreski obveznik drzao u svom portfelju do 12 meseci, kao i prodajom druge stvari ili prenosom drugog prava iz stava 1. ovog clana koje je poreski obveznik imao do 12 meseci, smatra se kratkorocnim kapitalnim dobitkom, odnosno kapitalnim gubitkom.

    Kapitalni dobitak, odnosno kapitalni gubitak ostvaren prodajom hartija od vrednosti koje je poreski obveznik drzao u svom portfelju duze od 12 meseci, kao i prodajom druge stvari ili prenosom drugog prava iz stava 1. ovog clana koje je poreski obveznik imao vise od 12 meseci, smatra se dugorocnim kapitalnim dobitkom, odnosno kapitalnim gubitkom.

    clan 64.

    Za svrhu odredjivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, pod prodajnom cenom smatra se ugovorena cena, odnosno trzisna cena ako se oceni da je ugovorena cena niza od trzisne.

    Kao ugovorena, odnosno trzisna cena iz stava 1. ovog clana uzima se cena bez poreza na prenos apsolutnih prava.

    Kod prenosa prava putem razmene za drugo pravo, prodajnom cenom se smatra trzisna cena prava koja se dobija uz naknadu, utvrdjena na nacin iz stava 1. ovog clana, korigovana za eventualno primljenu ili placenu razliku u novcu.

    clan 64a

    Za svrhu odredjivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, pod nabavnom cenom smatra se cena po kojoj je obveznik stekao imovinu, umanjena po osnovu amortizacije, odnosno uvecana po osnovu revalorizacije do dana prodaje, u skladu sa propisima kojima se uredjuje racunovodstvo.

    Ako cena po kojoj je imovina nabavljena nije iskazana u poslovnim knjigama obveznika, ili nije iskazana u skladu sa stavom 1. ovog clana, nabavna cena za svrhu odredjivanja kapitalnog dobitka jeste trzisna cena na dan nabavke na nacin propisan u stavu 1. ovog clana.

    Kod prodaje nepokretnosti u izgradnji, nabavnu cenu iz stava 1. ovog clana cini iznos troskova izgradnje koji su do dana prodaje iskazani u skladu sa propisima kojima se uredjuje racunovodstvo.

    Kod hartija od vrednosti koje su kotirane na berzi, nabavna cena jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno placenu, a ako to ne ucini - njena nominalna vrednost.

    Kod prodaje stvarnih prava na nepokretnostima nabavna cena iz stava 1. ovog clana uskladjuje se uvecanjem po osnovu:

    1. troskova investicionog odrzavanja nepokretnosti;
    2. troskova unapredjenja nepokretnosti u vidu dodatnih ulaganja radi povecanja kapaciteta, odnosno poboljsanja kvaliteta ili promene namene, s tim sto se u nabavnu cenu ti troskovi priznaju u visini stvarnih ulaganja revalorizovanih do dana prodaje u skladu sa propisima kojima se uredjuje racunovodstvo.

    clan 64b

    Pripajanje, spajanje ili podela pravnog lica odlaze nastanak poreske obaveze po osnovu kapitalnih dobitaka.

    Poreska obaveza po osnovu kapitalnih dobitaka iz stava 1. ovog clana nastace u trenutku kad pravno lice koje je nastalo statusnom promenom izvrsi prodaju imovine preuzete po osnovu te statusne promene.

    Kapitalni dobitak iz stava 2. ovog clana obracunava se kao razlika izmedju prodajne cene imovine i njene nabavne cene koju je platilo pravno lice koje je tu imovinu unelo u pravno lice nastalo statusnom promenom, uskladjene na nacin iz clana 64a. ovog zakona od dana nabavke do dana prodaje.

    Pravo na odlaganje placanja poreza na dobit preduzeca za kapitalne dobitke ostvarene na nacin iz stava 1. ovog clana stice se i ako je vlasnik pravnog lica koje je izvrsilo prenos imovine prilikom pripajanja, spajanja ili podele dobio naknadu u obliku deonica ili udela u pravnom licu na kojoj je prenos imovine izvrsen, kao i eventualnu gotovinsku naknadu ciji iznos ne prelazi 10% nominalne vrednosti dobijenih deonica, odnosno udela.

    Ako gotovinska naknada iz stava 4. ovog clana prelazi 10 % nominalne vrednosti dobijenih deonica, odnosno udela, poreska obaveza po osnovu kapitalnog dobitka nastaje u momentu statusne promene, a kapitalni dobitak se obracunava kao razlika izmedju cene po kojoj bi se imovina mogla prodati na trzistu i nabavne cene iz clana 64a. ovog zakona.

    clan 65.

    U poresku osnovicu ukljucuje se kapitalni dobitak u celini.

    clan 66.

    Kapitalni gubitak nastao prodajom stvari ili prenosom prava moze se prebiti sa kapitalnim dobitkom ostvarenim prodajom druge stvari ili prenosom drugog prava u istoj godini.

    Ako kapitalni gubitak ostane i posle prebijanja iz stava 1. ovog clana, dopusteno je njegovo prebijanje na racun kapitalnih dobitaka koji ce se ostvariti u narednih pet godina.

    Prenosenje poslovnih gubitaka

    clan 67.

    Gubitak ostvaren iz poslovnih, finansijskih i neposlovnih transakcija iskazan u poreskom bilansu, osim kratkorocnog ili dugorocnog kapitalnog gubitka, moze se na zahtev poreskog obveznika preneti na racun dobiti buducih obracunskih perioda, ali ne duze od pet godina.

    clan 68.

    Koriscenje poreske olaksice ne prestaje u slucaju statusnih promena po osnovu spajanja, pripajanja kao i u drugim slucajevima statusnih promena poreskog obveznika.

    U slucaju podele, olaksice iz clana 67. ovog zakona srazmerno se dele.

    Poreski tretman likvidacije i

    stecaja poreskog obveznika

    clan 69.

    Dobit utvrdjena u postupku likvidacije poreskog obveznika podleze oporezivanju.

    Dobit poreskog obveznika u toku likvidacije se utvrdjuje kao pozitivna razlika neto imovine obveznika sa kraja i sa pocetka likvidacionog postupka.

    Period za koji se utvrdjuje osnovica iz stava 2. ovog clana odgovara stvarnom trajanju postupka likvidacije ali ne moze biti duzi od jedne godine.

    U slucaju da likvidacija traje duze od jedne godine, dobit iz stava 1. ovog clana utvrdjuje se godisnje.

    clan 70.

    Likvidacioni visak (ostatak neto imovine) koji pripada poreskom obvezniku predstavlja povracaj kapitala u iznosu do revalorizovane vrednosti ulozenog kapitala.

    Likvidacioni visak iznad revalorizovane vrednosti ulozenog kapitala smatra se kapitalnim dobitkom.

    clan 71.

    Odredbe cl. 69. i 70. ovog zakona shodno se primenjuju i u postupku stecaja.

    Poreska stopa

    clan 72.

    Stopa poreza na dobit je proporcionalna i ne moze biti manja od 20% niti veca od 30%.

    clan 73.

    Poreski obveznik duzan je da obracuna i naplati porez po odbitku po stopi od 20 %, i to na:

    1. dividende i udele u dobiti u pravnom licu;
    2. autorske naknade i kamate koje ostvari nerezidentni obveznik.

    Poreska oslobodjenja

    clan 74.

    Ne placa porez na dobit novoosnovano pravno lice u periodu do 72 meseca od dana upisa u registar.

    Pod novoosnovanim pravnim licem ne smatra se pravno lice nastalo spajanjem ili podelom postojeceg pravnog lica, kao i pravno lice nastalo drugom statusnom promenom.

    Novoosnovanim pravnim licem ne smatra se ni pravno lice koje je u periodu od tri godine koje prethode osnivanju tog pravnog lica prestalo da postoji, odnosno prekinulo sa poslovanjem u istoj ili slicnoj delatnosti.

    Pravo na olaksicu nema ni novoosnovano pravno lice ciji je osnivac, odnosno suosnivac povezano lice iz clana 81. ovog zakona, odnosno ciji je osnivac ili suosnivac bio vlasnik radnje iste ili slicne delatnosti koja je u periodu od tri godine koje prethode godini osnivanja tog pravnog lica prestala da postoji.

    Ako novoosnovano pravno lice prekine sa poslovanjem u toku trajanja poreskog oslobodjenja, kao i u roku od tri godine posle isteka oslobodjenja, gubi pravo na poresko oslobodjenje, a duzno je da plati neplaceni porez koji se valorizuje primenom stope rasta cena na malo prema podacima organa nadleznog za poslove statistike.

    Poreske olaksice

    clan 75.

    Poreske olaksice kod poreza na dobit se odobravaju u vidu ubrzane amortizacije, umanjenja obracunatog poreza na dobit.

    clan 76.

    Ubrzana amortizacija priznaje se na stalna sredstva koja se koriste za sprecavanje zagadjivanja vazduha, vode i zemljista, ublazavanje buke, ustedu energije, posumljavanje, prikupljanje i koriscenje otpadaka kao industrijskih sirovina ili energetskih goriva, naucnoistrazivacki rad, skolovanje i obuku kadrova kao i na racunarsku opremu - po stopama koje mogu biti do 25% vise od propisanih.

    clan 77.

    U slucaju koncesionog ulaganja, koncesiono preduzece, odnosno koncesionar koji ima registrovano preduzece za obavljanje koncesione delatnosti, oslobadja se poreza na dobit ostvarenu po osnovu prihoda od predmeta koncesije na rok do pet godina od dana ugovorenog zavrsetka koncesionog ulaganja u celini.

    Koncesionar koji saglasno zakonu kojim se uredjuju koncesije nije duzan da osnuje koncesiono preduzece, radi ostvarivanja prava na oslobadjanje od placanja poreza ma dobit, posebno obracunava i utvrdjuje dobit ostvarenu po osnovu prihoda od predmeta koncesije u skladu sa zakonom.

     

    clan 77a

    Obvezniku koji izvrsi ulaganja u osnovno sredstvo u sopstvenoj registrovanoj delatnost, umanjuje se obracunati porez na dobit za 10% izvrsenog ulaganja u godini u kojoj je osnovno sredstvo stavljeno u upotrebu.

    Poreski kredit iz stava 1. ovog clana ne moze biti veci od 50% obracunatog poreza u godini u kojoj je osnovno sredstvo stavljeno u upotrebu.

    Neiskorisceni deo poreskog kredita moze se preneti na racun poreza na dobit iz buducih obracunskih perioda, najvise iz limita iz stava 2. ovog clana , ali ne duze od 5 godina.

    U svakoj od godina perioda iz stava 3. ovog clana prvo se primenjuje poreski kredit po osnovu ulaganja iz te godine, a zatim se do limita iz stava 2. ovog clana primenjuje poreski kredit po redosledu ulaganja.

    Osnovnim sredstvima iz stava 1. ovog clana ne smatraju se: putnicki automoili, osim automobili za taksi prevoz, rentakar, obuku vozaca, i specijalnih putnickih automobila sa ugradjenim uredjajima za bolesnike, namestaj, osim namestaja za opremanje hotela, motela, restorana, omladinskih, decijih i radnickih odmaralista, tepisi, umetnicka dela likovne i primenjene umetnosti i ukrasni predmeti za uredjenje prostora, ka ni alat i inventarsa kalkulativnim opisom.

    U slucaju otudjenja osnovnih sredstava iz stava 1. ovog clana pre isteka roka od tri godine od dana nabavke, poreski obveznik gubi pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog clana i duza je da plati neplaceni porez, koji se indeksira stopom rasta cena na malo prema podacima organa nadleznog za poslove statistike.

    U slucaju iz stava 6. ovog clana poreski obveznik je duzan da otudjenje osnovnih sredstava prijavi nadleznom poreskom organu u roku od pet dana od dana otudjenja tih sredstava.

     

     

    clan 77b

    Obvezniku koji na neodredjeno vreme zaposli nove radnike, obracunati porez se umanjuje za iznos koji je jednak iznosu koji cini 40 % bruto zarada, odnosno plata isplacenih tim zaposlenim,uvecanih za pripadajuce placene javne prihode na teret poslodavca.

    Poreski kredit iz stava 1. ovog clana priznaje se za period od dve godine od dana zaposlenja, pod uslovom da se u tom periodu nije smanjivao broj zaposlenih, kao i da obveznik u tom periodu od 12 meseci pre dana zaposlenja nije smanjivao broj zaposlenih.

    clan 77v

    Oslobadja se placanja poreza na dobit preduzeca preduzece za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica, srazmerno ucescu tih lica u ukupnom broju zaposlenih.

    clan 77g

    Poreskom obvezniku kome je odobren ugovor o dugorocnoj proizvodnoj kooperaciji umanjuje se poreska osnovica za 50 % na uvoz sirovina, reprodukcionog materijala, poluproizvoda, komponenti i proizvoda koji se vrsi u okviru tog ugovora.

    Poreski obveznik gubi pravo na poresku olaksicu iz stava 1. ovog clana nakon prestanka ugovora o dugorocnoj proizvodnoj kooperaciji.

    Grupno oporezivanje

    clan 78.

    Maticna preduzeca i zavisna preduzeca, u smislu ovog zakona, cine grupaciju povezanih preduzeca ako medju njima postoji neposredna ili posredna kontrola nad najmanje 70% akcija ili udela.

    Povezana preduzeca imaju pravo da traze poresko konsolidovanje pod uslovom da su sva povezana preduzeca rezident iste republike.

    clan 79.

    Povezano preduzece duzno je da podnese svoj poreski bilans, a maticno preduzece podnosi poreski bilans za grupaciju povezanih preduzeca.

    U konsolidovanom poreskom bilansu gubici jednog ili vise povezanih preduzeca prebijaju se na racun dobiti ostalih preduzeca u grupaciji.

    Poreski obveznici za porez na dobit obracunatog po konsolidovanom bilansu su pojedinacni clanovi grupacije povezanih preduzeca srazmerno dobiti koja se oporezuje iz njihovog poreskog bilansa, a porez obracunat po konsolidovanom bilansu placa maticno preduzece.

    clan 80.

    Jednom odobreno poresko konsolidovanje primenjuje se najmanje pet godina.

    Ako se pre isteka roka iz stava 1. ovog clana izmene uslovi pod kojima je odobreno poresko konsolidovanje, ili se jedno preduzece, vise povezanih preduzeca, ili sva povezana preduzeca u grupaciji naknadno opredele za pojedinacno oporezivanje pre isteka roka iz stava 1. ovog clana, sva povezana preduzeca su duzna da srazmerno plate razliku na ime poreske privilegije koju su iskoristili.

    Transferne cene

    clan 81.

    Transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza medju povezanim licima.

    Mogucnost kontrole postoji u slucaju posedovanja vise od polovine ili pojedinacnog najveceg dela akcija ili udela.

    Posedovanje vise od polovine ili pojedinacno najveceg dela deonica ili udela smatra se da postoji mogucnost kontrole.

    Znacajnim uticajem smatra se uzajamno veliki obim kupoprodaja, tehnoloska zavisnost ili na bilo koji nacin stecena kontrola nad upravljanjem.

    Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizicka ili pravna lica neposredno ili posredno ucestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na nacin odredjen u st. 3. i 4. ovog clana.

    clan 82.

    Poreski obveznik poreza na dobit je duzan da transakcije iz clana 81. stav 1. ovog zakona posebno prikaze u svom poreskom bilansu po transfernim cenama i istovremeno po cenama koje bi se ostvarile na trzistu takvih ili slicnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (u daljem tekstu: trzisne cene).

    Razlika izmedju trzisne cene i obveznikove transferne cene ukljucuje se u poresku osnovicu.

    Kod utvrdjivanja trzisnih cena koriste se uporedive cene na trzistu, a kada to nije moguce, cena kostanja uvecana za uobicajenu zaradu.

    clan 83.

    Kamata i pripadajuci troskovi koje poreski obveznik duguje poveriocu sa statusom povezanog lica po osnovu zajma ili kredita priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u iznosu koji ne moze biti veci od iznosa koji bi nastao da je na trzistu bilo moguce zaduziti se, odnosno uzeti kredit u obracunskom periodu.

    Kamata i pripadajuci troskovi koji ulaze u prihode u poreskom bilansu po osnovu potrazivanja od duznika sa statusom povezanog lica ne mogu biti manji od onih koji bi se ostvarili da je na trzistu bilo moguce ugovoriti ta potrazivanja, odnosno odobriti kredit u obracunskom periodu.

    Razlika izmedju trzisne kamate i obracunate kamate po kreditu izmedju povezanih lica iz st. 1. i 2. ovog clana ulazi u oporezivu dobit.

    IV. POREZ NA DOHODAK

    Predmet oporezivanja

    clan 84.

    Porez na dohodak placa se na neto prihode iz svih izvora, osim prihoda koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

    Porezu na dohodak podlezu sledece vrste prihoda:

    1. licna primanja;
    2. prihodi od poljoprivrede i sumarstva;
    3. prihodi od samostalne delatnosti;
    4. prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine;
    5. prihodi od kapitala;
    6. prihodi od nepokretnosti;
    7. kapitalni dobici;
    8. ostali prihodi.

    Neto prihod je razlika izmedju zbira godisnjih bruto prihoda iz stava 2. ovog clana i troskova koje je obveznik imao pri ostvarivanju tih prihoda, s tim sto se ti troskovi odbijaju za svaku vrstu prihoda.

    Pod prihodima se podrazumevaju primanja u novcu ili novcani ekvivalenti primanja u naturi, cinjenjem ili u drugom obliku.

    clan 85.

    Poreski obveznik poreza na dohodak godisnje placa porez na dohodak. Dohodak je zbir neto prihoda iz clana 84. ovog zakona.

    clan 86.

    Prihodi iz clana 84. ovog zakona oporezuju se tokom godine akontacionim porezima.

    Akontacioni porezi placaju se:

    1. po odbitku od svakog pojedinacnog prihoda;
    2. na osnovu resenja nadleznog poreskog organa;

    Naplaceni akontacioni porez priznaje se kao poreski odbitak od utvrdjenog godisnjeg poreza na dohodak.

    Poreska oslobodjenja i olaksice koji se priznaju prilikom naplate akontacionog poreza na prihode iz clana 84. ovog zakona priznaju se i prilikom utvrdjivanje godisnjeg poreza na dohodak.

     

    Godisnji porez na dohodak

    Poreski obveznik

    clan 87.

    Poreski obveznik poreza na dohodak je fizicko lice koje ostvaruje dohodak.

    Poreska osnovica

    clan 88.

    Poreska osnovica poreza na dohodak je oporezivi dohodak.

    Oporezivi dohodak je dohodak za oporezivanje umanjen za standardne i nestandardne odbitke.

    Dohodak za oporezivanje je dohodak iz clana 85. ovog zakona umanjen za primanja ostvarena na osnovu:

    1. primanja ratnih invalida u skladu s propisima
    2. zarada, odnosno plata invalidnih lica koja su zaposlena u preduzecu ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida;
    3. decjeg i materinskog dodatka i novcane pomoci novorodjenom detetu;
    4. naknada za vreme nezaposlenosti;
    5. materijalnog obezbedjenja u skladu sa zakonom;
    6. naknada iz zdravstvenog osiguranja, osim naknada zarade, odnosno plate;
    7. pomoci u slucaju unistenja ili ostecenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih dogadjaja;
    8. isplata osiguranih suma osiguranja imovine, osim isplata osiguranja za izmaklu korist, kao i isplata osiguranih suma osiguranja lica kojima se nadoknadjuje pretrpljena steta, ako nije nadoknadjena od stetnika;
    9. naknada stvarne materijalne i nematerijalne stete;
    10. naknada za tudju pomoc i negu i naknada za telesno ostecenje;
    11. penzije i invalidnine;
    12. stipendija i kredita ucenika i studenata do iznosa propisanog zakonom;
    13. pomoci u slucaju smrti zaposlenog ili clana njegove porodice do propisanog iznosa.

    Standardni odbici

    clan 89.

    Standardni odbici su odbici koji ne zavise od velicine rashoda poreskog

    obveznika i priznaju se po osnovu:

    1. licnog oslobodjenja u visini od 30% prosecne godisnje zarade, odnosno plate u republici u godini za koju se utvrdjuje porez;
    2. izdrzavanja dece, zakljucno s trecim detetom, a u opstinama u kojima je prirodni prirastaj stanovnistva nizak - zakljucno sa cetvrtim detetom, kao i po osnovu izdrzavanja ostalih clanova porodice, u visini do 10% od prosecne godisnje zarade, odnosno plate po izdrzavanom clanu;
    3. izdrzavanja dece i drugih clanova porodice sa smetnjama u psiho-fizickom razvoju koji su trajno nesposobni za privredjivanje, u visini od 35% prosecne godisnje zarade, odnosno plate;
    4. navrsenih 65 godina zivota, u visini do 10% prosecne godisnje zarade, odnosno plate.

    Ako izdrzavani clan porodice ima sopstvene prihode, odbici iz stava 1. ovog clana umanjuju se za iznos godisnjih prihoda tog clana porodice.

    Odbici iz stava 1. ovog clana priznaju se poreskom obvezniku samo za vreme u kome je izdrzavao clana porodice.

    Poreski obveznik - nerezident nema pravo na standardne odbitke.

    clan 90.

    Izdrzavanim clanovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se:

    1. maloletna deca i usvojenici;
    2. maloletni unuci, pod uslovom da ih roditelji ne izdrzavaju i da zive u domacinstvu s poreskim obveznikom;
    3. deca ili usvojenici na redovnom skolovanju ili na studijama, pod uslovom da su nezaposleni;
    4. unuci na redovnom skolovanju ili na studijama, pod uslovom da su nezaposleni, da ih roditelji ne izdrzavaju i da zive u domacinstvu s poreskim obveznikom;
    5. bracni drug, koga je poreski obveznik duzan da izdrzava po zakonu;
    6. roditelji i usvojioci, koje je poreski obveznik duzan da izdrzava po zakonu.

    Pod domacinstvom, u smislu ovog zakona, podrazumeva se zajednica zivota, privredjivanja i trosenja ostvarenih prihoda.

    Nestandardni odbici

    clan 91.

    Nestandardni odbici su odbici koji zavise od velicine rashoda poreskog obveznika i mogu iznositi najvise do 15% od dohotka za oporezivanje.

    Nestandardni odbici priznaju se po osnovu:

    1. kupovine, odnosno izgradnje stambene zgrade ili stana radi resavanja stambenog pitanja obveznika ili clana njegove porodice, kao i po osnovu investicionog odrzavanja tih objekata i otkupa stana;
    2. ulaganja u opremu namenjenu zastiti zivotne sredine, stednji energije i navodnjavanju;
    3. placanja srednjeg, viseg ili visokog obrazovanja, magistrature, specijalizacije ili doktorata, kao i kurseva za inovaciju znanja za poreskog obveznika i za izdrzavane clanove porodice;
    4. kupovine opreme, knjiga i casopisa iz oblasti nauke, kulture, umetnosti iobrazovanja;
    5. ulaganja u predmete posebne kulturne, istorijske ili naucne vrednosti;
    6. clanarina placenih komorama i sindikatima;
    7. clanarina placenih naucnim, strucnim, kulturnim i umetnickim udruzenjima;
    8. dobrovoljnih priloga za zdravstvene, kulturne, obrazovne, naucne, verske, humanitarne i sportske namene, placenih novcem ili u naturi;
    9. uplata po osnovu ugovora u samostalnu delatnost drugog lica, ulaganja u otpocinjanje sopstvene samostalne delatnosti i ulaganja u drustva lica, kao i kupovinu akcija ili udela pravnih lica - rezidenata;
    10. premija placenih za osiguranje zivota i dobrovoljnog socijalnog osiguranja poreskog obveznika;
    11. troskova za nabavku lekova, zdravstvenih i ortopedskih pomagala i za lecenje i rehabilitaciju u zdravstvenim ustanovama ili u okviru kucne nege poreskog obveznika i izdrzavanih clanova porodice;
    12. placenih poreza i drugih javnih dazbina na imovinu i na prihode, osim poreza na dohodak;
    13. doprinosa za socijalno osiguranje placenih iz prihoda poreskog obveznika.

     

    Akontaciono oporezivanje

    pojedinih vrsta prihoda

    Licna primanja

    clan 92.

    Poreski obveznik poreza na dohodak po osnovu licnih primanja je fizicko lice koje licno primanje ostvari po osnovu radnog odnosa, ukljucujuci i prihode po ugovoru o povremenom ili privremenom obavljanju poslova.

    clan 93.

    Poresku osnovicu poreza na dohodak po osnovu licnih primanja cini svako pojedinacno primanje koje poreski obveznik ostvari po osnovu radnog odnosa, povremenog ili privremenog posla, koji se ostvari u novcanom iznosu i drugim oblicima.

    Prihodi od poljoprivrede i sumarstva

    clan 94.

    Poreski obveznik poreza na dohodak po osnovu prihoda od poljoprivrede i sumarstva je fizicko lice koje ostvaruje prihod od poljoprivrede i sumarstva kao vlasnik, zakupac, plodouzivalac ili lice koje koristi zemljiste upisano u katastar zemljista prema stanju na dan 31. decembra godine, koja prethodi

    godini, za koju se utvrdjuje porez.

    Ako suvlasnici odnosno nosioci zajednicke svojine zive u jednom domacinstvu i nisu izvrsili deobu imovine, poreski obveznik je jedan od punoletnih suvlasnika odnosno nosilaca zajednicke svojine.

    Odredba stava 2. ovog clana shodno se primenjuje na korisnike ili plodouzivaoce zemljista ili sume.

     

    clan 95.

    Poresku osnovicu poreza na dohodak po osnovu prihoda od poljoprivrede i sumarstva cini katastarski prihod ili stvarni prihod, ako se poreski obveznik na to odluci pre pocetka godine za koju se porez utvrdjuje.

    Katastarski prihod od poljoprivrede i sumarstva je prihod koji je u katastru zemljista utvrdjen za svaku posebnu jedinicu zemljista, odnosno sume koja se moze koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno sumarstvo, bez obzira na to da li se kao takva koristi ili ne.

    Stvarni prihod od poljoprivrede i sumarstva utvrdjuje se na isti nacin kao osnovica poreza na dohodak po osnovu prihoda od samostalne delatnosti.

    Prihodi od samostalne delatnosti

    clan 96.

    Poreski obveznik poreza na dohodak po osnovu prihoda od samostalne delatnosti je fizicko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem samostalne delatnosti na koje ne placa porez po drugom osnovu.

    clan 97.

    Poreska osnovica poreza na dohodak po osnovu prihoda od samostalne delatnosti je oporeziva dobit.

    Oporezivu dobit cini neto prihod koji se utvrdjuje u poreskom bilansu korigovanjem dobiti poreskog obveznika iz clana 96. ovog zakona uskladjivanjem prihoda i rashoda, na nacin predvidjen ovim zakonom.

    Poreskom obvezniku iz clana 96. ovog zakona koji nije u mogucnosti da vodi poslovne knjige ili kome vodjenje tih knjiga, znatno otezava obavljanje delatnosti moze se utvrditi porez na dohodak po osnovu prihoda od samostalne delatnosti prema pausalno utvrdjenom neto prihodu.

     

    Uskladjivanje prihoda i rashoda

    clan 98.

    Uskladjivanje prihoda i rashoda vrsi se na nacin propisan odredbama od cl. 45. do 62. ovog zakona.

    clan 99.

    Na teret rashoda priznaju se ukupno obracunate kamate, osim kamata zbog neblagovremeno placenih poreza, doprinosa i drugih javnih dazbina.

    Ako poreski obveznik iz clana 96. ovog zakona uzima kredit od poverioca sa statusom povezanog lica, kamata i troskovi koji se priznaju u rashode ne mogu biti veci od kamata i troskova po kojima je u obracunskom periodu bilo moguce uzeti kredit na trzistu kapitala.

    Razlika izmedju trzisne kamate i kamate po kreditu izmedju povezanih lica ulazi u oporezivu dobit.

    Povezana lica, u smislu stava 3. ovog clana, jesu lica medju kojima postoji mogucnost kontrole ili znacajnog uticaja na poslovne odluke.

    Mogucnost kontrole postoji u slucaju posedovanja vise od polovine ili pojedinacno najveceg dela akcija ili udela.

    Znacajnim uticajem smatra se uzajamno veliki obim kupoprodaja, tehnoloska zavisnost ili na bilo koji nacin stecena kontrola nad upravljanjem.

    Lica povezana sa poreskim obveznikom iz clana 96. ovog zakona su i:

    1. clanovi porodice poreskog obveznika;
    2. braca i sestre poreskog obveznika;
    3. roditelji bracnog druga i pastorci poreskog obveznika.

    Kapitalni dobici i gubici

    clan 100.

    Kapitalni dobici i gubici ostvareni obavljanjem samostalne delatnosti iskazuju se, shodno, odredbama cl. 63. do 66. ovog zakona.

    Prenosenje poslovnih gubitaka

    clan 101.

    Gubitak ostvaren iz poslovnih, finansijskih i neposlovnih transakcija iskazan u poreskom bilansu, osim kratkorocnog ili dugorocnog kapitalnog gubitka, moze se preneti na racun dobiti iz buducih obracunskih perioda, ali ne duze od pet godina.

    Prihod od autorskih prava i

    prava industrijske svojine

    clan 102.

    Poreski obveznik poreza na dohodak po osnovu prihoda od autorskih prava i prava industrijske svojine je:

    1. fizicko lice koje kao autor ili vlasnik prava industrijske svojine ostvari prihod od tih prava;
    2. naslednik imovinskog autorskog prava i prava industrijske svojine i svako drugo fizicko lice koje ostvari prihod po osnovu tih prava.

     

    clan 103.

    Prihod od autorskih prava i prava industrijske svojine je naknada koju poreski obveznik iz clana 102. ovog zakona ostvari po osnovu:

    1. pisanih dela (knjizevna, naucna, strucna, publicisticka i druga dela, studije, recenzije);
    2. govornih dela;
    3. dramskih i dramsko-muzickih dela;
    4. pantomimskih i koreografskih dela cije je predstavljanje utvrdjeno pismeno ili na neki drugi nacin;
    5. muzickih dela s tekstom ili bez teksta;
    6. kinematografskih dela i dela slicnih kinematografskim delima;
    7. dela likovne umetnosti;
    8. kartografskih dela;
    9. idejnih projekata, skica, crteza i plasticnih dela koji se odnose na arhitekturu, geografiju, topografiju ili neku drugu oblast nauke ili umetnosti;
    10. stripova i ukrstenica;
    11. redakcijskih dela koja su, prema izboru i rasporedu gradje, samostalna duhovna tvorevina;
    12. prevoda, lekture, aranzmana, muzicke obrade i druge prerade autorskih dela;
    13. nagrada na konkursima za izradu umetnickih, naucnih strucnih i ostalih autorskih dela i idejnih projekata kao i nagrada za uspeh u nauci i umetnosti;
    14. izvodjenja muzickih, knjizevnih i drugih dela;
    15. koriscenja muzickog materijala;
    16. izrade prototipova umetnickih predmeta koji se ustupaju preduzecima kao modeli za umnozavanje (proizvodnju);
    17. likovnih dela iz oblasti primenjenih umetnosti;
    18. ostalih autorskih dela;
    19. patenata;
    20. malih patenata;
    21. zigova;
    22. modela i uzoraka;
    23. tehnickih unapredjenja.

    Pod likovnim delima iz oblasti primenjenih umetnosti iz tacke 17. stav 1. ovog

    clana podrazumevaju se unikati koje je autor izradio po sopstvenoj zamisli kao sto su:

    1. plasticna dela od kamena, dragog kamena, drveta, metala, plemenitog metala, stakla, plastike i drugog materijala;
    2. umetnicka keramika;
    3. radovi iz oblasti unutrasnje i fasadne arhitekture i oblikovanja prostora i umetnicki nadzor nad izvodjenjem tih radova;
    4. umetnicka resenja iz oblasti hortikulture;
    5. zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru (freska, grafika, mozaik, intarzija, vitraz, emajl) i intarzirani predmeti i predmeti od emajla;
    6. umetnicka graficka resenja (plakati, prigodna grafika, serigrafija, oprema knjiga, casopisa i listova, ambalaza, godisnjaci, katalozi, prospekti, almanasi i sl.);
    7. umetnicka fotografija i dela stvorena postupkom slicnim za izradu fotografije;
    8. umetnicka obrada tekstila (tapiserija, tkani tekstil);
    9. umetnicka resenja za scenografiju i kostimografiju;
    10. modno kreatorstvo;
    11. resenja za industrijsko oblikovanje materijala;
    12. restauratorska i konzervatorska dela iz oblasti kulture i umetnosti;
    13. idejne skice i crtezi u primenjenoj umetnosti i prototipovi primenjene umetnosti ako su, prema postojecim obicajima, zadrzali karakter originala.

    clan 104.

    Poreska osnovica poreza na dohodak po osnovu prihoda od autorskih prava prava industrijske svojine je neto prihod od tih prava.

    Neto prihod iz stava 1. ovog clana utvrdjuje se tako sto se od bruto prihod odbiju troskovi koje poreski obveznik iz clana 102. ovog zakona ima prema ostvarivanju i ocuvanju tih prihoda:

    1. 1.za vajarska dela, tapiserije, umetnicku keramiku, keramoplastiku i vitraz do 80% od bruto prihoda;
    2. za umetnicku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetnicku obradu tekstila (tkani tekstil, stampani tekstil) do 70% od bruto prihoda;
    3. za slikarska i graficka dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove iz oblasti unutrasnje i fasadne arhitekture i oblikovanja prostora, radova iz oblasti hortikulture i umetnicki nadzor nad izvodjenjem tih radova, za izradu modela i maketa, umetnicka resenja za scenografiju, naucna, strucna i publicisticka dela, prevodjenje, muzicka i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti do 65% od bruto prihoda;
    4. za izvodjenje umetnickih dela (sviranje, pevanje, pozorisna i filmska gluma, recitovanje), prevode (osim knjizevnih prevoda), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju ako se ne izvode u materijalu do 50% od bruto prihoda;
    5. za ostala autorska dela do 40% od prihoda.

    Kao trosak iz stava 2. ovog clana smatra se i naknada u punom iznosu koja se placa za usluge odgovarajucoj autorskoj agenciji, organizaciji za zastitu autorskih prava i preduzecima i drugim pravnim licima ovlascenim za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela.

    Poreskom obvezniku iz clana 102. tacka 1. ovog zakona na njegov zahtev, umesto troskova iz stava 2. ovog clana, priznace se stvarni troskovi koje je imao pri ostvarivanju i ocuvanju prihoda, ako za to podnese dokaze.

    Poreskom obvezniku iz clana 102. tacka 1. ovog zakona priznaju se kao trosak pri utvrdjivanju neto prihoda od patenata, malih patenata, zigova, modela, uzoraka i tehnickih unapredjenja sledeci izdaci:

    1. takse i troskovi koji se placaju za zastitu patenata, malih patenata, zigova, modela, uzoraka ili tehnickih unapredjenja prema potvrdi nadleznog saveznog organa za zastitu tih prava;
    2. troskovi izrade nacrta i tehnickog opisa patenata, malih patenata, zigova, modela, uzoraka ili tehnickih unapredjenja, koji su bili sastavni deo prijave kojom se od nadleznog organa trazi zastita tih prava prema potvrdi strucnih lica koja su izradila te nacrte i tehnicke opise i uz misljenje o realnosti ovih troskova koje izdaje odgovarajuca strukovna organizacija pronalazaca;
    3. troskovi za izradu prototipa, potrebnog da bi se patent, odnosno mali patent, zig, model, uzorak i tehnicko unapredjenje proverili, pod uslovom da su prijavljeni, odnosno zasticeni. Ako je prototip izradjen u preduzecu, odnosno ustanovi, potvrdu o troskovima izrade izdaje izradjivac.

    Ako je prototip izradio pronalazac u sopstvenoj reziji, priznaju se stvarni troskovi koje je imao, a misljenje o realnosti troskova izdaje odgovarajuca strukovna organizacija pronalazaca.

    clan 105.

    Prihodi koje je poreski obveznik iz clana 102. ovog zakona ostvario za delo koje je ostvario duze od jedne godine dele se prilikom utvrdjivanja neto prihoda, na zahtev poreskog obveznika, na onoliko jednakih delova koliko je godina delo stvarano, s tim sto broj godina ne moze biti veci od pet.

    Prihodi od kapitala

    clan 106.

    Poreski obveznik poreza na dohodak po osnovu prihoda od kapitala je fizicko lice koje ostvaruje prihode od kapitala.

    clan 107.

    Poresku osnovicu poreza na dohodak po osnovu prihoda od kapitala cine sledeci prihodi:

    1. iznos kamata i drugih prihoda po osnovu zajma, stednih i drugih depozita (po vidjenju ili orocenih) i po osnovu obveznica i drugih hartija od vrednosti;
    2. iznos do 90% dividendi i drugih prihoda ostvarenih ucescem u dobiti, ukljucujuci i sve oblike prihoda koji se smatraju dividendom (likvidacioni visak, dodatak na kamatu po osnovu transferne cene);
    3. iznos kamata na sredstva koja je clan ortackog drustva, komanditor ili komplementar u komanditnom drustvu dao na koriscenje drustvu, najmanje u visini kamate na orocena sredstva na stednju za isti period.

    Prihodi od nepokretnosti

    clan 108.

    Poreski obveznik poreza na dohodak po osnovu prihoda od nepokretnosti je fizicko lice koje ostvaruje prihode od nepokretnosti.

    clan 109.

    Pod prihodima od nepokretnosti podrazumevaju se prihodi koje poreski obveznik iz clana 108. ovog zakona ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup pokretnosti: zemljista, stambenih i poslovnih zgrada, delova tih zgrada,

    stanova, delova stanova, poslovnih prostorija i garaza.

    Prihode od nepokretnosti iz stava 1. ovog clana cini ostvarena zakupnina i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se zakupac, odnosno podzakupac obavezao.

    clan 110.

    Poreska osnovica poreza na dohodak po osnovu prihoda od nepokretnosti je neto prihod od nepokretnosti. Neto prihod od nepokretnosti utvrdjuje se tako sto se od bruto prihoda odbijaju troskovi u visini 35% prihoda od nepokretnosti.

    Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, poreskom obvezniku iz clana 108. ovog zakona ce se na njegov zahtev, priznati stvarni troskovi koje je imao pri ostvarivanju prihoda ako za to podnese dokaze.

    clan 111.

    Prihodi od nepokretnosti u obliku zakupnine koji su primljeni za vise godina dele se prilikom utvrdjivanja neto prihoda na zahtev poreskog obveznika iz clana 108. ovog zakona, na onoliko jednakih delova za koliko je godina zakupnina placena, s tim sto broj godina ne moze biti veci od pet.

    Kapitalni dobitak

    clan 112.

    Poreski obveznik poreza na dohodak po osnovu kapitalnih dobitaka je fizicko lice koje ostvari kapitalni dobitak.

    Poresku osnovicu poreza na dohodak po osnovu kapitalnih dobitaka cini razlika izmedju prodajne i nabavne cene ostvarene prenosom uz naknadu stvarnih prava na nepokretnosti, trajnog prava koriscenja i prava gradnje na gradskom gradjevinskom zemljistu, autorskog prava i prava industrijske svojine, udela u

    imovini pravnih lica i hartija od vrednosti.

    Ostali prihodi

    clan 113.

    Ostali prihodi obuhvataju prihod od davanja u zakup pokretne stvari, dobitak od igara na srecu i druge prihode.

    clan 114.

    Poreski obveznik po osnovu prihoda od davanja u zakup pokretne stvari je fizicko lice koje ostvari prihod od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i druge pokretne stvari.

    clan 115.

    Poreska osnovica po osnovu prihoda od davanja u zakup pokretne stvari je prihod koji se utvrdjuje tako sto se od prihoda u zakup pokretne stvari odbiju troskovi u visini od 35%.

    Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, poreskom obvezniku ce se, na njegov zahtev, priznati stvarni troskovi koje je imao za odrzavanje pokretne stvari i ostvarivanje prihoda ako za to podnese dokaze.

    Pod stvarnim troskovima iz stava 2. ovog clana podrazumevaju se troskovi amortizacije, finansiranja investicionog i tekuceg odrzavanja i drugi troskovi u vezi sa ostvarivanjem prihoda od davanja u zakup pokretne stvari.

    clan 116.

    Poreski obveznik po osnovu dobiti od igara na srecu je fizicko lice koje ostvari dobitak.

    Poreska osnovica po osnovu dobitka od igara na srecu je prihod od svakog pojedinacnog dobitka od igara na srecu.

    clan 117.

    Poreski obveznik po osnovu drugih prihoda je fizicko lice koje ostvari prihod koji nije oporezovan niti izuzet od oporezivanja u skladu sa ovim zakonom.

    clan 118.

    Poreska osnovica po osnovu ostalih prihoda je ostvareni prihod umanjen za troskove do 35%.

    Poreske stope

    clan 119.

    Stope godisnjeg poreza na dohodak su progresivne i iznose od 10% do 40%.

    Stope akontacionih poreza na dohodak iznose od 12% do 30%.

    Poreska oslobodjenja

    clan 120.

    Ne placa se porez na osnovu licnih primanja ostvarenih za rad u stranim diplomatskim, konzularnim i medjunarodnim predstavnistvima ili medjunarodnim organizacijama, odnosno predstavnika ili sluzbenika takvih predstavnistava ili organizacija u Jugoslaviji, i to:

    1. sefova stranih diplomatskih misija akreditovanih u Jugoslaviji i osoblja stranih diplomatskih misija u Jugoslaviji, kao i clanova njihovih domacinstava ako nisu jugoslovenski drzavljani ili rezidenti;
    2. sefova i funkcionera konzulata, kao i clanova njihovih domacinstava ako nisu jugoslovenski drzavljani ili rezidenti,
    3. funkcionera i strucnjaka tehnicke pomoci Ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija i funkcionera, strucnjaka i administrativnog osoblja drugih medjunarodnih organizacija ako nisu jugoslovenski drzavljani ili rezidenti;
    4. zaposlenih u stranim diplomatskim i konzularnim predstavnistvima ili medjunarodnim organizacijama i kod lica iz tac. 1. do 3. stava 1. ovog clana ako nisu jugoslovenski drzavljani ili rezidenti;
    5. pocasnih konzula stranih drzava za primanja od drzave koja ih je imenovala za pocasnog konzula.

    clan 121.

    Ne placa se porez po osnovu prihoda od poljoprivrede i sumarstva na:

    1. zemljiste na kome su podignuti nasipi, kanali i ustave, odbrambeni vrbaci i drugi slicni zasadi, rovovi i drugi objekti od zemlje namenjeni za odbranu od poplava, za odrzavanje, za navodnjavanje ili za zastitu od erozije;
    2. zemljiste cije je iskoriscavanje zakonom zabranjeno;
    3. zemljiste stranih drzava pod zgradama i uz zgrade diplomatskih i konzularnih predstavnistava, pod uslovom reciprociteta, kao i zemljiste pod zgradama medjunarodnih organizacija;
    4. zemljiste koje cini okolinu zasticenih spomenika kulture i zasticenih objekata prirode, kao i od zemljista u svojini crkava, hramova, manastira i dzamija koji su proglaseni spomenicima kulture;
    5. zemljiste koje cini dvoriste crkava, hramova, manastira i dzamija;
    6. zemljiste pod zgradama i uz zgrade za stanovanje u svojini gradjana do 500 m2.

    clan 122.

    Na poreskog obveznika poreza na dohodak od samostalne delatnosti shodno se primenjuju odredbe clana 74. ovog zakona o poreskim oslobodjenjima.

    clan 123.

    Za prihode koje poreski obveznik rezident Jugoslavije ostvari od pravnog ili fizickog lica rezidenta Jugoslavije po osnovu prava industrijske svojine, obracunati porez umanjuje se za 50 %.

    clan 124.

    Ne placa se porez na prihod od kamata dobijenih po osnovu stednje i depozita na dinarska sredstva po vidjenju i kamata po osnovu javnih zajmova.

    Ne placa se porez na pojedinacno ostvareni dobitak od igara na srecu do iznosa od tri prosecne neto zarade u republici prema poslednjim podacima nadleznog organa za poslove statistike.

    Poreske olaksice

    clan 125.

    Katastarski prihod zemljista umanjuje se srazmerno smanjenju prinosa ako se zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i stetocina ili zbog drugih vanrednih dogadjaja, koje obveznik nije mogao da spreci prinos sa zemljista smanji za vise od 25% od prosecnog prihoda za poslednje tri godine u opstini.

    clan 126.

    Na obveznika poreza na dohodak od samostalne delatnosti shodno se primenjuju odredbe cl. 75. do 77. ovog zakona o poreskim olaksicama.

     

    V. POREZ NA IMOVINU

     

    clan 127.

    Oblici poreza na imovinu su:

    1. porez na imovinu,
    2. porez na nasledje i poklon;
    3. porez na promet nepokretnosti i prava.

    Porez na imovinu

    Predmet oporezivanja

    clan 128.

    Porez na imovinu placa se na sledeca prava na nepokretnosti:

    1. pravo svojine;
    2. pravo plodouzivanja;
    3. pravo upotrebe i pravo stanovanja;
    4. pravo vremenskog koriscenja;
    5. pravo dugorocnog zakupa;
    6. pravo koriscenja gradskog gradjevinskog zemljista preko 10 ari.

    Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog clana, smatraju se: zemljiste, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaze, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi gradjevinski objekti.

    clan 129.

    Porez na imovinu placa se na pravo svojine na sledecoj pokretnoj stvari:

    1. na akcije izdate na ime;
    2. na udele u drustvima sa ogranicenom odgovornoscu.

    Poreski obveznik

    clan 130.

    Poreski obveznik poreza na imovinu na prava na nepokretnosti iz clana 128. stav 1. ovog zakona je rezident i nerezident Jugoslavije, imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Jugoslavije.

    Poreski obveznik poreza na imovinu na prava na nepokretnosti iz clana 128. stav 1. ovog zakona je rezident i nerezident republike, imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji republike.

    Ako vise pravnih ili fizickih lica ima jedno od prava iz clana 128. stav 1. ovog zakona na istoj nepokretnosti, poreski obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu.

    Porez na imovinu ne placa vlasnik nepokretnosti ako na toj nepokretnosti drugo lice ima jedno od prava iz clana 128. stav 1. tac. 2. do 6.

    Poreski obveznik poreza na imovinu - nosilac prava svojine na pokretnoj stvari iz clana 129. ovog zakona je rezident Jugoslavije za pokretnu stvar koja se nalazi na teritoriji Jugoslavije i u inostranstvu.

    Poreski obveznik poreza na imovinu - nosilac prava svojine na pokretnoj stvari iz clana 129. ovog zakona je nerezident Jugoslavije za pokretnu stvar koja se nalazi na teritoriji Jugoslavije.

    Poreski obveznik poreza na imovinu - nosilac prava svojine na pokretnoj stvari iz clana 129. ovog zakona je

    rezident republike za pokretnu stvar koja se nalazi na teritoriji te ili druge republike.

    clan 131.

    Osnovica poreza na imovinu je trzisna vrednost nepokretnosti i pokretne stvari, ako zakonom nije drukcije propisano.

    Porez na nasledje i poklon

    Predmet oporezivanja

    clan 132.

    Porez na nasledje i poklon placa se na pravo svojine i na druga stvarna prava na nepokretnosti koju naslednici, odnosno poklonoprimci nasledjuju, odnosno prime na poklon.

    Porez na nasledje i poklon placa se i na nasledjeni, odnosno na poklon primljeni gotov novac, stedne uloge, depozite, novcana potrazivanja i pokretne stvari, na pojedinacni iznos, odnosno na pojedinacnu trzisnu vrednost stvari koja je veca od prosecne zarade radnika u privredi republike u godini koja prethodi godini u kojoj se utvrdjuje obaveza placanja poreza na nasledje i poklon.

    Poreski obveznik

    clan 133.

    Poreski obveznik poreza na nasledje i poklon koji nasledi ili na poklon primi nepokretnost je rezident i nerezident Jugoslavije za nepokretnost koja se nalazi na teritoriji Jugoslavije.

    Poreski obveznik poreza na nasledje i poklon koji nasledi ili na poklon primi nepokretnost je rezident i nerezident republike za nepokretnost koja se nalazi na teritoriji republike.

    Poreski obveznik poreza na nasledje i poklon koji nasledi ili na poklon primi pokretnu stvar iz clana 132. stav 2. ovog zakona je rezident Jugoslavije za pokretnu stvar koja se nalazi na teritoriji Jugoslavije ili u inostranstvu.

    Poreski obveznik poreza na nasledje i poklon koji nasledi ili na poklon primi pokretnu stvar iz clana 132. stav 2. ovog zakona je nerezident Jugoslavije za pokretnu stvar koja se nalazi na teritoriji Jugoslavije.

    Poreski obveznik poreza na nasledje i poklon koji nasledi ili na poklon primi pokretnu stvar iz clana 132. stav 2. ovog zakona je rezident republike za pokretnu stvar koja se nalazi na teritoji te ili druge republike.

    Poreska osnovica

    clan 134.

    Poreska osnovica poreza na nasledje i poklon je trzisna vrednost nasledjene, odnosno na poklon primljene imovine, umanjena za iznos dugova, troskova i drugih tereta koje je obveznik duzan da isplati ili na drugi nacin izmiri iz nasledjene ili na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze.

    Porez na promet nepokretnosti i prava

    Predmet oporezivanja

    clan 135.

    Porez na promet nepokretnosti i prava placa se kod prenosa uz naknadu:

    1. stvarnih prava na nepokretnostima iz clana 128. ovog zakona;
    2. prava intelektualne svojine;
    3. udela u pravnom licu i hartija od vrednosti sa pravom ucesca;
    4. prava koriscenja gradskog gradjevinskog zemljista koji vrsi opstina fizickom ili pravnom licu radi izgradnje objekta;
    5. trajnog prava koriscenja i prava gradnje na gradskom gradjevinsko zemljistu, koji se obavlja izmedju fizickih, odnosno pravnih lica, odnosno fizickih i pravnih lica.

    Poreski obveznik

    clan 136.

    Obveznik poreza na promet nepokretnosti i prava je prodavac, odnosno prenosilac prava iz cl. 128. i 129. ovog zakona.

    Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, poreski obveznik je korisnik gradsko gradjevinskog zemljista.

    U slucaju prenosa prava na osnovu ugovora o dozivotnom izdrzavanju, poreski obveznik je davalac izdrzavanja.

    Poreska osnovica

    clan 137.

    Osnovica poreza na promet nepokretnosti i prava je njihova trzisna vrednost, ako zakonom nije drukcije propisano.

    Porez na prihod od medjunarodnog saobracaja

    clan 138.

    Obveznik poreza na prihod od medjunarodnog saobracaja je nerezident Jugoslavije koji uz naknadu obavlja prevoz putnika i robe u Jugoslaviji i iz Jugoslavije i registrovan je u zemlji u kojoj rezident Jugoslavije placa odgovarajuci porez na prihod ostvaren od prevoza putnika i robe iz te zemlje.

    clan 139.

    Osnovica poreza na prihod od medjunarodnog saobracaja je svaki pojedinacni bruto prihod ostvaren od prevoza putnika i robe u Jugoslaviju i iz Jugoslavije.

    clan 140.

    Stopa poreza na prihod od medjunarodnog saobracaja je 10%.

    clan 141.

    Ako je u zemlji poreskog obveznika iz clana 138. ovog zakona propisana visa ili niza poreska stopa od stope iz clana 140. ovog zakona za rezidenta Jugoslavije na prihod ostvaren od prevoza putnika i robe iz te zemlje, Savezna vlada propisace stopu u visini koja odgovara visini stope koju rezident Jugoslavije placa u toj zemlji.

    clan 142.

    Porez na prihod od medjunarodnog saobracaja obracunava i uplacuje isplatilac naknade za prevoz putnika i robe u Jugoslaviji i iz Jugoslavije.

    Porez iz stava 1. ovog clana placa se u trenutku isplate svake pojedinacne naknade.

    Otklanjanje dvostrukog oporezivanja

    clan 143.

    Rezidentu Jugoslavije koji ostvari dobit, dohodak ili koji ima imovinu koji se oporezuju u drugoj drzavi umanjuje se porez na dobit, porez na dohodak, odnosno porez na imovinu za iznos tih poreza koji su placeni u drugoj drzavi.

    Umanjenja iz stava 1. ovog clana ne mogu biti veca od iznosa poreza koji bi bio placen u Jugoslaviji na dobit, dohodak i imovinu koje rezident Jugoslavije ostvari, odnosno ima u drugoj drzavi.

    Rezidentu republike koji ostvari dobit, dohodak ili koji ima imovinu koji se oporezuju u drugoj republici umanjuje se porez na dobit, porez na dohodak, odnosno porez na imovinu za iznos tih porez koji su placeni u drugoj republici.

    Umanjenja iz stava 3. ovog clana ne mogu biti veca od iznosa poreza koji bi bio placen u republici na dobit, dohodak i imovinu koje rezident republike ostvari u drugoj republici.

    clan 144.

    Maticnom preduzecu - rezidentu Jugoslavije porez na dobit koji se placa u Jugoslaviji umanjuje se za iznos poreza koji je njegova filijala platila u drugoj drzavi na dobit koja je ukljucena u prihode maticne kompanije.

    Pravo na umanjenje ima maticno preduzece koje je neprekidno u periodu od najmanje godinu dana koji prethodi donosenju bilansa imalo neposrednu ili posrednu kontrolu nad filijalom - nerezidenta.

    Maticno preduzece je duzno da nadleznom poreskom organu podnese odgovarajuce dokaze o velicini svog ucesca u kapitalu filijale - nerezidenta, duzini trajanja tog ucesca u kapitalu u porezu koji je filijala platila u drugoj drzavi, odnosno u drugoj republici, zajedno s njenim bilansom uspeha i

    poreskim bilansom.

     

    ZAVRSNA ODREDBA

    clan 145.

    Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu SRJ".