ZAKON O PREDUZECIMA

"Sluzbeni list SRJ", br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01

 

DEO PRVI

ZAJEDNICKE ODREDBE

1. Preduzece i preduzetnik

1.1. Pojam

Clan 1.

 1. Preduzece je pravno lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti.
 2. Preduzetnik je fizicko lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti.
 3. Fizicko lice koje obavlja delatnost slobodne profesije uredjenu posebnim propisima smatra se preduzetnikom, u smislu ovog zakona, ako je tim propisima tako uredjeno.
 4. Individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu ovog zakona.
 5. Delatnoscu, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodnja i promet robe i vrsenje usluga na trzistu.

1.2. Oblici preduzeca

Clan 2.

 1. Oblici preduzeca su privredno drustvo, drustveno preduzece i javno preduzece.
 2. Privredno drustvo osniva se kao drustvo lica ili drustvo kapitala (kompanija, korporacija).
 3. Drustvo lica osniva se kao ortacko drustvo ili komanditno drustvo.
 4. Drustvo kapitala osniva se kao akcionarsko drustvo ili drustvo s ogranicenom odgovornoscu.

1.3. Povezivanje preduzeca

Clan 3.

Preduzeca se mogu povezivati putem kapitala ili ugovora (povezana preduzeca maticno i zavisno preduzece).

 

1.4. Ravnopravnost preduzeca

Clan 4.

Preduzeca imaju isti polozaj, prava, obaveze i odgovornosti na trzistu.

 

1.5. Sticanje svojstva pravnog lica

Clan 5.

Preduzece stice svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar (u daljem tekstu: registar).

 

1.6. Prenos potrazivanja i dugovanja

Clan 6.

Upisom preduzeca u registar prava i obaveze koje su stekli, odnosno preuzeli osnivaci prelaze na preduzece bez saglasnosti poverioca, a osnivaci odgovaraju saglasno odredbama ugovora s trecim licem.

1.7. Status dela preduzeca

Clan 7.

 1. Osnivackim aktom drustva lica, odnosno statutom drustva kapitala moze se utvrditi da deo preduzeca ima odredjena ovlascenja u pravnom prometu, kao i poseban obracun rezultata poslovanja i poseban podracun u skladu sa saveznim zakonom.
 2. Deo preduzeca nema svojstvo pravnog lica.

2. Osnivanje

2.1. Osnivaci

Clan 8.

 1. Preduzece mogu osnivati fizicka, odnosno pravna lica (u daljem tekstu: osnivaci).
 2. Fizicka lica mogu osnovati ortacko drustvo, komanditno drustvo, akcionarsko drustvo i drustvo s ogranicenom odgovornoscu.
 3. Pravna lica mogu osnovati akcionarsko drustvo, drustvo s ogranicenom odgovornoscu i komanditno drustvo u svojstvu komanditora.
 4. Drzava, odnosno jedinica lokalne samouprave moze osnovati i javno preduzece.
 5. Strana pravna i fizicka lica mogu, pod uslovima uzajamnosti, osnivati preduzece u skladu s ovim zakonom i saveznim zakonom kojim se uredjuju strana ulaganja.

2.2. Clanstvo i ogranicenja clanstva

Clan 9.

 1. Osnivaci i lica koja naknadno stupe u drustvo su clanovi drustva.
 2. Fizicko lice moze biti clan s neogranicenom solidarnom odgovornoscu samo u jednom preduzecu.

(3) Ortacko drustvo ne moze biti clan drugog ortackog drustva ni komanditnog drustva u svojstvu komplementara.

(4) Komanditno drustvo ne moze biti clan ortackog drustva ni komanditnog

drustva u svojstvu komplementara.

(5) Preduzetnik ne moze biti clan ortackog drustva ni komplementar u

komanditnom drustvu.

2.3. Forma osnivackog akta

Clan 10.

 1. Osnivacki akt preduzeca je ugovor o osnivanju.
 2. Osnivacki akt preduzeca koje osniva jedan osnivac (jednoclano drustvo) je odluka o osnivanju.
 3. Osnivacki akt preduzeca koje osniva drzava, odnosno jedinica lokalne samouprave je akt nadleznog organa.
 4. Osnivacki akt iz st. 1. i 2. ovog clana sacinjava se u pismenom obliku.
 5. Potpisi osnivaca preduzeca iz st. 1. i 2. ovog clana overavaju se kod nadleznog suda.

2.4. Sadrzina osnivackog akta

Clan 11.

Osnivacki akt preduzeca sadrzi odredbe o:

 1. firmi i sedistu preduzeca;
 2. firmi osnivaca i adresi, odnosno sedistu, a kad je osnivac fizicko lice - imenu, adresi i maticnom broju tog fizickog lica;
 3. delatnosti preduzeca;
 4. osnivackom ulogu;
 5. pravima, obavezama i odgovornostima osnivaca prema preduzecu i preduzeca prema osnivacu;
 6. uslovima i nacinu utvrdjivanja i rasporedjivanja dobiti i snosenju rizika;
 7. zastupanju preduzeca;
 8. zastiti zivotne sredine;
 9. drugim pitanjima koja su propisana ovim zakonom.

2.5. Prijava preduzetnika

Clan 12.

 1. Fizicko lice pre otpocinjanja delatnosti kao preduzetnik podnosi prijavu u pismenom obliku.
 2. Prijava iz stava 1. ovog clana sadrzi odredbe o:
  1. imenu, adresi, maticnom broju i firmi preduzetnika;
  2. delatnosti preduzetnika;
  3. zastiti zivotne sredine;
  4. drugim pitanjima koja su propisana zakonom.

2.6. Vreme osnivanja

Clan 13.

 1. Preduzece se osniva na odredjeno ili neodredjeno vreme.
 2. Ako osnivackim aktom nije drukcije odredjeno, smatra se da je preduzece osnovana na neodredjeno vreme.

2.7. Odgovornost osnivaca

Clan 14.

 1. Osnivaci, ako ovim zakonom nije drukcije propisano, odgovaraju solidarno preduzecu zbog neunosenja ili nepotpunog ili neblagovremenog unosenja uloga u stvarima i pravima, zbog neuplate ili neblagovremene uplate novcanih uloga ili zbog drugog stetnog postupanja prilikom osnivanja preduzeca.
 2. Ako osnivac ulozi pravo svojine na stvar, u pogledu odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke stvari shodno se primenjuju pravila ugovora o prodaji.
 3. Ako osnivac ulozi pravo na upotrebu stvari, odgovoran je za materijalne i pravne nedostatke stvari, prema pravilima ugovora o zakupu, odnosno posluzi.
 4. Ako osnivac ulozi potrazivanja, odgovoran je za postojanje i naplativost potrazivanja.
 5. Osnivaci preduzeca cija se registracija ponisti solidarno su odgovorni za stetu koja je clanovima, akcionarima i trecim licima pricinjena ponistajem registracije preduzeca.
 6. Zahteve za naknadu stete nastale u slucajevima iz st. 1. do 4. ovog clana moze podneti preduzece, odnosno clanovi i akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala ili osnivackim aktom, odnosno statutom odredjen manji deo (manjinski akcionari i clanovi) i poverioci preduzeca cija potrazivanja iznose najmanje desetinu osnovnog kapitala preduzeca.

3. Zakonitost osnivanja i poslovanja

Clan 15.

 1. Preduzece je duzno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim obicajima i poslovnim moralom.
 2. Kontrolu zakonitosti osnivanja i poslovanja preduzeca vrse nadlezni organi.

4. Delatnost

4.1. Obavljanje

Clan 16.

 1. Preduzece moze obavljati jednu delatnost ili vise delatnosti ako ispunjava propisane uslove za obavljanje svake od tih delatnosti.
 2. Preduzece moze kao delatnost obavljati sve poslove osim poslova koji se po saveznom zakonu ne mogu obavljati kao delatnost preduzeca.
 3. Delatnosti odredjene saveznim zakonom mogu se obavljati samo uz dozvolu nadleznog organa.
 4. Delatnost od opsteg interesa odredjuje se zakonom.

4.2. Ogranicenja

Clan 17.

(1) Odredjene delatnosti mogu, kad je to odredjeno saveznim zakonom, obavljati

samo pojedini oblici preduzeca.

(2) Ovlascenje drzave, odnosno jedinice lokalne samouprave u obavljanju

delatnosti od opsteg interesa uredjuje se zakonom, odnosno odlukom donetom na osnovu zakona ili ugovorom o koncesiji.

4.3. Uslov za obavljanje delatnosti

Clan 18.

Preduzece moze da otpocne obavljanje delatnosti, da obavlja delatnost i da menja uslove njenog obavljanja kad nadlezni organ donese resenje da su ispunjeni uslovi u pogledu tehnicke opremljenosti, zastite na radu i zastite i unapredjivanja zivotne sredine, kao i drugi propisani uslovi.

4.4. Promena delatnosti

Clan 19.

 1. Osnivackim aktom preduzeca moze se utvrditi da preduzece ne moze promeniti delatnost za odredjeno vreme ili da moze promeniti delatnost uz saglasnost osnivaca ako se promenom delatnosti dovode u pitanje ciljevi osnivanja.
 2. Odluka o promeni delatnosti donosi se na nacin utvrdjen osnivackim aktom.

4.5. Registrovane i neregistrovane delatnosti

Clan 20.

 1. Preduzece moze da zakljucuje ugovore i obavlja druge poslove prometa robe i usluga samo u okviru delatnosti upisanih u registar.
 2. Preduzece moze, bez upisa u registar, da obavlja i druge delatnosti koje sluze delatnosti upisanoj u registar, koje se uobicajeno obavljaju uz te delatnosti, u manjem obimu ili privremeno.
 3. Poslovi zakljuceni suprotno odredbama st. 1. i 2. ovog clana pravno su valjani, osim ako je trece lice znalo ili je moralo znati za prekoracenje.

4.6. Minimalni osnovni kapital za obavljanje

odredjenih delatnosti

Clan 21.

 1. Minimalni iznos osnovnog kapitala utvrdjen ovim zakonom moze biti veci za osnivanje preduzeca za obavljanje odredjenih delatnosti kad je to propisano drugim saveznim zakonom.
 2. Minimalni iznos osnovnog kapitala moze biti nizi za preduzeca koja se osnivaju i posluju samo sa stranim licima, odnosno sa licima koja nemaju sediste na teritoriji SRJ, u skladu sa posebnim zakonom.

5. Sediste

5.1. Pojam

Clan 22.

 1. Sediste preduzeca je mesto u kome preduzece obavlja delatnost, a ako se delatnost obavlja u vise mesta, sedistem preduzeca smatra se mesto u kome je sediste uprave.
 2. Sediste se upisuje u registar.

5.2. Deo preduzeca - upis u registar

Clan 23.

Deo preduzeca koji ima odredjena ovlascenja u pravnom prometu upisuje se u registar prema sedistu preduzeca, a deo preduzeca koji obavlja poslove iz delatnosti preduzeca u mestu van sedista preduzeca - i u registar prema mestu obavljanja tih poslova.

5.3. Promena sedista

Clan 24.

 1. Preduzece moze promeniti sediste odlukom organa odredjenog osnivackim aktom.
 2. Osnivackim aktom moze se predvideti da se sediste moze promeniti samo uz saglasnost osnivaca.

6. Firma

6.1. Pojam

Clan 25.

Firma je naziv pod kojim preduzece posluje.

 

6.2. Firma preduzeca

Clan 26.

 1. Firma ortackog drustva sadrzi licno ime najmanje jednog clana, uz navodjenje da ima vise clanova, i oznaku "o.d.".
 2. Firma komanditnog drustva sadrzi licno ime najmanje jednog komplementara i oznaku "k.d.". U firmi komanditnog drustva ne mogu biti imena komanditora.
 3. Firma akcionarskog drustva, drustva s ogranicenom odgovornoscu i drustvenog preduzeca sadrzi oznaku akcionarskog drustva ("a.d."), drustva s ogranicenom odgovornoscu ("d.o.o."), odnosno drustvenog preduzeca ("d.p.").
 4. Firma javnog preduzeca sadrzi oznaku "j.p.".

6.3. Firma preduzetnika

Clan 27.

Firma preduzetnika sadrzi njegovo licno ime.

6.4. Ostali obavezni elementi

Clan 28.

Firma sadrzi oznaku delatnosti i sediste preduzeca.

6.5. Dodatni elementi

Clan 29.

 1. Firma moze da sadrzi i elemente koji preduzece detaljnije oznacavaju.
 2. Firma maticnih preduzeca moze sadrzati oznaku holding, koncern, kompanija, korporacija, grupacija preduzeca, poslovni sistem i maticno preduzece.
 3. Elementi iz st. 1. i 2. ovog clana ne mogu biti takvi da dovode ili da mogu dovesti u zabunu u pogledu vrste ili obima poslovanja i povezanosti preduzeca, ili da moze doci do zamene s firmom ili znakom razlikovanja drugog lica, ili do povrede prava drugih lica.

6.6. Elementi koje firma ne moze da sadrzi

Clan 30.

 1. Firma ne moze da sadrzi naziv strane drzave, kao ni njen grb, zastavu i druge drzavne ambleme, niti oznake koje ih podrazavaju.
 2. Firma ne moze da sadrzi naziv medjunarodne organizacije ni njene ambleme.
 3. Firma ne moze da sadrzi znakove za kontrolu i garanciju kvaliteta proizvoda i usluga.

6.7. Elementi koji se mogu unositi u firmu uz dozvolu,

odnosno pristanak

Clan 31.

 1. Naziv Savezne Republike Jugoslavije, republike clanice ili jedinice lokalne samouprave moze se uneti u firmu na osnovu dozvole nadleznog organa.
 2. Ime ili deo imena istorijske ili druge znamenite licnosti moze se uneti u firmu uz njen pristanak, a ako je to lice umrlo - uz pristanak njegoviH srodnika do treceg stepena srodstva u pravoj liniji, odnosno uz dozvolu nadleznog organa ako tih srodnika nema.

6.8. Brisanje naziva i imena

Clan 32.

Na zahtev nadleznog organa, odnosno lica iz clana 31. ovog zakona, sud koji vodi registar brisace iz firme naziv drzave, odnosno jedinice lokalne samouprave ili ime istorijske, odnosno druge znamenite licnosti ako oceni da je poslovanjem preduzeca doveden u pitanje njihov ugled.

6.9. Skracena oznaka firme

Clan 33.

 1. Preduzece moze imati i skracenu oznaku firme, koja sadrzi skraceni naziv, oblik i sediste preduzeca.
 2. Skracena oznaka firme upisuje se u registar.

6.10. Koriscenje firme

Clan 34.

 1. U svom poslovanju preduzece koristi firmu u obliku u kom je upisana u registar.
 2. Preduzece moze koristiti i skracenu oznaku firme.
 3. Deo preduzeca koji ima odredjena ovlascenja u pravnom prometu istupa pod firmom preduzeca i svojim nazivom.
 4. Zavisna preduzeca mogu u firmi koristiti elemente firme maticnog preduzeca pod uslovima utvrdjenim statutom tog maticnog preduzeca.

6.11. Jezik na kome firma glasi

Clan 35.

Firma glasi na srpskom jeziku, a moze, pored srpskog jezika, da glasi i na drugom jeziku, s tim da sadrzina bude ista.

6.12. Nacelo iskljucivosti

Clan 36.

 1. Pod istom ili slicnom firmom ne mogu biti upisana kod istog suda koji vodi registar dva ili vise preduzeca koja obavljaju istu ili srodnu delatnost.
 2. Ako preduzetnik ili clan ortackog drustva, odnosno komplementar komanditnog drustva cije je licno ime deo firme ima isto licno ime koje je vec sadrzano u ranije registrovanoj firmi iste ili srodne delatnosti drugog preduzetnika, ortackog drustva ili komanditnog drustva, u firmu se unosi dodatak po kome ce se ta firma jasno razlikovati od registrovane firme.
 3. U slucaju iz st. 1. i 2. ovog clana pravo na upis firme ima preduzece, odnosno preduzetnik koji je prvi podneo prijavu sudu koji vodi registar.

6.13. Zastita firme

Clan 37.

 1. Preduzece koje ima opravdani poslovni interes moze pred nadleznim sudom traziti zastitu registrovane firme od drugog preduzeca s istom ili slicnom firmom, iste ili srodne delatnosti, docnije prijavljene za registraciju kod istog ili drugog suda koji vodi registar.
 2. Pravo na podnosenje zahteva za zastitu firme prestaje po isteku tri godine od dana upisa u registar firme protiv koje se zahteva zastita, odnosno od dana upisa promene pretezne delatnosti.
 3. Tuzbu za zastitu firme, u smislu stava 1. ovog clana, moze podneti i preduzece koje je osteceno zbog toga sto drugo preduzece nepravilno koristi svoju firmu.
 4. Odredbe ovog clana ne iskljucuju zastitu firme po osnovu propisa o nelojalnoj konkurenciji.

6.14. Mere zastite firme

Clan 38.

 1. Preduzecu protiv koga se zahteva zastita firme sud ce zabraniti upotrebu firme i naloziti brisanje firme iz registra ako nadje da je zahtev opravdan.
 2. U slucaju iz stava 1. ovog clana preduzece ima pravo i na naknadu stete.

6.15. Prenos i promena firme

Clan 39.

 1. Firma se moze preneti na drugo lice samo zajedno s preduzecem koje pod tom firmom posluje.
 2. Ako clan privrednog drustva cije je licno ime sadrzano u firmi prestane da bude clan tog drustva, drustvo moze nastaviti poslovanje pod istom firmomsamo uz njegovu saglasnost.
 3. Ako se preduzece prenese na drugo lice, za dalju upotrebu firme pribavlja se saglasnost lica cije je licno ime sadrzano u firmi ili saglasnost njegovih naslednika do treceg stepena srodstva u pravoj liniji.
 4. Odluka o promeni firme donosi se na nacin odredjen osnivackim aktom.

7. Maticni broj

Clan 40.

Preduzece ima maticni broj pod kojim se vodi kod nadleznog organa za statistiku, u skladu sa saveznim zakonom kojim se uredjuje klasifikacija delatnosti.

8. Zastupanje

8.1. Zastupnici

Clan 41.

 1. Preduzece zastupa direktor, ako ovim zakonom nije drukcije propisano.
 2. Osnivackim aktom, odnosno statutom preduzeca moze se odrediti da, pored direktora, preduzece zastupaju i druga lica.
 3. Osnivackim aktom, odnosno statutom preduzeca moze se ograniciti ovlascenje zastupnika na zakljucivanje odredjenih ugovora ili na vrsenje drugih pravnih radnji, a moze se odrediti da zastupnik zakljucuje ugovore i vrsi druge pravne radnje samo uz saglasnost organa upravljanja.
 4. Ovlascenja zastupnika preduzeca, odnosno ogranicenja njegovih ovlascenja i prestanak prava zastupanja upisuju se u registar.
 5. Odredbe osnivackog akta, odnosno statuta koje ogranicavaju ovlascenja zastupnika nemaju pravno dejstvo prema trecim licima.
 6. Zastupnik preduzeca u odnosu na preduzece koje zastupa duzan je da se pridrzava ovlascenja odredjenih statutom i odlukom nadleznih organa preduzeca.

8.2. Punomocnici

Clan 42.

 1. Zastupnik preduzeca moze, u okviru svojih ovlascenja, dati drugom licu pismeno punomocje za zastupanje preduzeca.
 2. Osnivackim aktom preduzeca, odnosno statutom ili odlukom organa upravljanja moze se odrediti da zastupnik moze dati drugom licu punomocje za zastupanje samo uz saglasnost organa upravljanja.
 3. Ovlascenje punomocnika moze biti ograniceno na odredjenu vrstu poslova ili na odredjene poslove, s tim da ta ogranicenja imaju dejstva prema trecem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

8.3. Prokura

8.3.1. Davanje

Clan 43.

Direktor preduzeca, uz saglasnost organa upravljanja, moze odredjenom licu dati prokuru.

8.3.2. Upis u registar

Clan 44.

 1. Davanje prokure upisuje se u registar.
 2. Prestanak prokure prijavljuje se sudu koji vodi registar najdocnije u roku od tri dana od dana prestanka ovlascenja.
 3. Ako u registru nije izricito naznaceno da se prokura daje za deo preduzeca, smatra se da je data za celo preduzece.

8.3.3. Obim ovlascenja

Clan 45.

 1. Prokura sadrzi ovlascenje za zakljucivanje ugovora i vrsenje pravnih poslova i radnji u vezi s delatnoscu preduzeca.
 2. Prokura ne sadrzi ovlascenje za zakljucivanje ugovora koji se odnose na otudjenje i opterecenje nepokretnosti. Ovlascenja iz prokure ne mogu se ograniciti i prokura se ne moze dati za odredjeno vreme, niti se moze vezati za odredjene uslove.
 3. Ogranicenje ovlascenja iz prokure nema pravno dejstvo prema trecim licima.

8.3.4. Vrste

Clan 46.

 1. Prokura moze biti pojedinacna i kolektivna.
 2. Pojedinacna prokura moze se dati jednom licu ili vecem broju lica.
 3. Ako je pojedinacna prokura data vecem broju lica, svaki prokurista ima sva ovlascenja koja po ovom zakonu sadrzi prokura.
 4. Kolektivna prokura moze se dati dvojici ili vecem broju lica zajedno.
 5. U slucaju kolektivne prokure, pravni poslovi i radnje punovazni su ako postoji saglasna izjava volje svih prokurista, a izjave volje i saopstenja trecih lica ucinjenih jednom od prokurista smatraju se ucinjenim svim prokuristima.

8.3.5. Prenos

Clan 47.

Prokurist ne moze preneti prokuru na drugo lice.

8.3.6. Prestanak

Clan 48.

 1. Prokura se moze opozvati u svako doba.
 2. U slucaju opoziva prokure, prokurist moze protiv preduzeca ostvarivati prava koja proizlaze iz odnosa na osnovu kog je prokura data.
 3. Prokura ne prestaje smrcu ili gubitkom poslovne sposobnosti preduzetnika, odnosno jedinog vlasnika preduzeca.

8.4. Potpisivanje

Clan 49.

 1. Preduzece se potpisuje tako sto zastupnik preduzeca uz firmu preduzeca dodaje svoj potpis.
 2. Pri potpisivanju preduzeca prokurista je duzan da unese podatak da je u pitanju prokurista.
 3. Zastupnik i prokurista su obavezni da svoje overene potpise dostave sudu koji vodi registar.
 4. Lica ovlascena za raspolaganje novcanim sredstvima obavezna su da svoje overene potpise dostave organizaciji ovlascenoj za platni promet.

9. Imovina preduzeca

9.1. Pojam imovine

Clan 50.

 1. Imovinu preduzeca cine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novcana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava.
 2. Pocetnu imovinu preduzeca cine ulozi osnivaca (osnovni kapital).
 3. Nenovcani ulozi osnivaca, clanova i akcionara izrazavaju se novcano.

9.2. Rezerve

9.2.1. Obavezna rezerva

Clan 51.

 1. Drustvo kapitala ima obaveznu rezervu.
 2. U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi najmanje 5% dok rezerva ne dostigne statutom utvrdjenu srazmeru prema osnovnom kapitalu, a najmanje 10% osnovnog kapitala.
 3. Ako se obavezna rezerva iz stava 2. ovog clana smanji, mora se dopuniti do propisanog iznosa.

9.2.2. Ostale rezerve

Clan 52.

Statutom preduzeca moze se predvideti izdvajanje iz dobiti i za posebne rezerve.

9.3. Odgovornost za obaveze

Clan 53.

 1. Preduzece odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.
 2. Osnivaci, clanovi i akcionari preduzeca odgovaraju za obaveze preduzeca u slucajevima i pod uslovima propisanim ovim zakonom.
 3. Preduzetnik odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.
 4. Raspolaganja bez naknade ili uz neznatnu naknadu imovinom subjekata neogranicene odgovornosti propisane ovim zakonom, vrsena u poslednje dve godine pre sticanja svojstva ovog subjekta, mogu se pobijati.

9.4. Privid pravne licnosti

Clan 54.

Osnivaci, clanovi i akcionari, clanovi uprave i izvrsnog odbora direktora

odgovaraju za obaveze preduzeca celokupnom svojom imovinom:

 1. ako su preduzece zloupotrebili da bi postigli cilj koji je za njih
 2. zabranjen;

 3. ako su preduzece zloupotrebili da bi ostetili svoje poverioce;
 4. ako su, suprotno propisima, postupali sa imovinom preduzeca kao da je u pitanju njihova imovina;
 5. ako su smanjili imovinu preduzeca u svoju korist ili u korist drugog lica, a znali su ili su morali znati da preduzece nece biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trecim licima.

10. Udeli i akcije

Clan 55.

 1. Osnivaci, clanovi i akcionari, srazmerno svom ulogu u imovini preduzeca, sticu udeo u preduzecu, odnosno akcije preduzeca.
 2. Osnivaci, clanovi i akcionari, srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama, ucestvuju u upravljanju preduzecem, deobi dobiti i snosenju rizika poslovanja ako, u skladu s ovim zakonom, nije drukcije odredjeno osnivackim aktom, odnosno statutom preduzeca.
 3. Zaposleni u preduzecu ucestvuju u deobi dobiti u skladu s osnivackim aktom, odnosno statutom i odlukom skupstine.

11. Odrzavanje osnovnog kapitala

Clan 56.

 1. Dividende, posebne naknade i nagrade ne mogu se isplacivati na teret osnovnog kapitala.
 2. Visina dividende odredjuje se kad se od dobiti odbiju iznosi za rezerve iz cl. 51. i 52. ovog zakona.

12. Vodjenje poslovnih knjiga, sastavljanje i objavljivanje

racunovodstvenih iskaza i revizija

Clan 57.

 1. Preduzece vodi poslovne knjige i sastavlja, podnosi i objavljuje racunovodstvene iskaze i poslovne izvestaje u skladu sa saveznim zakonom.
 2. Revizija racunovodstvenih iskaza preduzeca vrsi se u skladu sa saveznim zakonom.
 3. Preduzece moze ustanoviti i internu reviziju.

13. Upravljanje preduzecem

13.1. Princip

Clan 58.

Preduzecem upravljaju vlasnici, odnosno predstavnici vlasnika, srazmerno udelu i akcijama, osim u sluèaju posedovanja akcija ili udela bez prava upravljanja, kao i u drugim sluèajevima propisanim ovim zakonom.

13.2. Posebni slucajevi

Clan 59. *)

 1. U slucajevima, pod uslovom i na nacin predvidjenim ugovorom o kreditu ili drugim ugovorom, odredjene funkcije upravljanja preduzecem mogu imati i poverioci preduzeca.
 2. Ugovori iz stava 1. ovog clana upisuju se u registar.

*) (3) Upravzanje drustvenim preduzecem, odnosno preduzecem koje

posluje sa veæinskim drustvenim kapitalom moze preuzeti Savezna

vlada ako je osnivac preduzeca savezna drzava, odnosno vlada

republike clanice, u skladu sa zakonom.

----------------------------------------------------

*) Paznja: Odredba clana 59. stav 3. - nije saglasna

sa Ustavom SRJ, videti 5. napomenu

14. Organi preduzeca

14.1. Vrste

Clan 60.

 1. Organi preduzeæa, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno, jesu:
  1. skupstina, kao organ vlasnika;
  2. upravni odbor, kao organ upravljanja;
  3. direktor, kao organ poslovodjenja;
  4. nadzorni odbor, kao organ nadzora.

 2. Upravni odbor i direktor preduzeca, u smislu ovog zakona, cine upravu preduzeca.
 3. Direktor preduzeca moze biti clan upravnog odbora preduzeca.
 4. Direktor preduzeæa ne moze biti predsednik upravnog odbora u drustvenom preduzecu, javnom preduzecu, preduzecu s vecinskim drustvenim i drzavnim kapitalom i akcionarskom drustvu s javnim upisom akcija.
 5. Statutom preduzeca moze se utvrditi da se u preduzecu bira i izvrsni odbor direktora.

14.2. Delokrug

14.2.1. Delokrug skupstine

14.2.1. Delokrug skupstine

Clan 61.

 1. Skupstina:
  1. donosi statut;
  2. utvrdjuje poslovnu politiku;
  3. usvaja godisnji obracun i izvestaje o poslovanju;
  4. odlucuje o raspodeli godisnje dobiti i pokricu gubitka;
  5. odlucuje o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala;
  6. odlucuje o statusnim promenama, promeni oblika i prestanku preduzeca;
  7. bira i opoziva clanove upravnog odbora, predsednika i clanove nadzornog odbora, revizora i likvidatora i odredjuje im primanja, odnosno naknadu;
  8. donosi poslovnik o svom radu;
  9. odlucuje o drugim pitanjima utvrdjenim saveznim zakonom, osnivackim aktom i statutom.

 2. O pitanjima iz tac. 3. i 4. stava 1. ovog clana skupstina odlucuje po pribavljanju misljenja nadzornog odbora, odnosno revizora.

14.2.2. Delokrug upravnog odbora

Clan 62.

Upravni odbor:

 1. priprema predloge odluka za skupstinu i izvrsava njene odluke;
 2. donosi opste akte koje ne donosi skupstina;
 3. stara se o pripremi godisnjeg obracuna i usvaja periodicni obracun;
 4. priprema godisnje racunovodstvene iskaze, izvestaje o poslovanju i sprovodjenju poslovne politike;
 5. predlaze raspodelu dobiti;
 6. bira predsednika upravnog odbora iz svojih redova;
 7. postavlja i razresava direktora;
 8. daje smernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
 9. odlucuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzecima;
 10. donosi investicione odluke, ako statutom nije drukcije odredjeno;
 11. odlucuje o raspolaganju akcijama i udelima preduzeca, ako statutom nije drukcije odredjeno;
 12. odlucuje o osnivanju novih preduzeca;
 13. donosi poslovnik o svom radu;
 14. obavlja i druge poslove utvrdjene saveznim zakonom, osnivackim aktom i statutom.

14.2.3. Delokrug direktora

Clan 63.

Direktor:

 1. organizuje i vodi poslovanje preduzeca;
 2. zastupa preduzece;
 3. stara se o zakonitosti rada preduzeca i odgovara za zakonitost rada preduzeca;
 4. obavlja i druge poslove utvrdjene saveznim zakonom, osnivackim aktom i statutom.

14.2.4. Delokrug nadzornog odbora

Clan 64.

 1. Nadzorni odbor:
  1. vrsi nadzor nad zakonitoscu rada uprave preduzeca i izvrsnog odbora direktora;
  2. pregleda periodicne i godisnje obracune i utvrdjuje da li su sacinjeni u skladu s propisima;
  3. utvrdjuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta preduzeca vode uredno i u skladu s propisima, a moze ih dati na vestacenje;
  4. izvestava o godisnjim racunovodstvenim iskazima i izvestajima o poslovanju preduzeca koji se podnose skupstini;
  5. daje misljenje o predlozima za raspodelu dobiti;
  6. razmatra izvestaje revizora;
  7. donosi poslovnik o svom radu;
  8. obavlja i druge poslove utvrdjene saveznim zakonom, osnivackim aktom i statutom.

(2) Nadzorni odbor podnosi skupstini izvestaj o rezultatima nadzora.

14.3. Obaveza izbora upravnog i nadzornog odbora

Clan 65.

 1. U drustvu kapitala koje ima vise od 100 zaposlenih biraju se upravni i nadzorni odbor.
 2. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, u povezanim preduzecima moze se obrazovati nadzorni odbor samo na nivou maticnog preduzeca, u skladu s odredbama ovog zakona i statutom maticnog i zavisnog preduzeca.
 3. U drustvu kapitala u kome se ne obrazuje upravni i nadzorni odbor o pitanjima iz delokruga tih organa odlucuje organ odredjen osnivackim aktom,odnosno statutom.

14.4. Iskljucenje izbora

Clan 66.

Predstavnici vlasnika, odnosno drustvenog kapitala u skupstini, prokuristi, clanovi uprave i izvrsnog odbora direktora, clanovi nadzornog odbora i likvidatori ne mogu biti lica koja su osudjena za krivicna dela protiv privrede i sluzbene duznosti za koja su nastupile pravne posledice osude, dok te posledice traju.

14.5. Iskljucenje clanstva u nadzornom odboru

Clan 67.

Clanovi uprave, prokuristi, clanovi izvrsnog odbora direktora preduzeca i

povezanih preduzeca i drugi zaposleni u preduzecu, odredjeni osnivackim aktom ili statutom, kao i srodnici tih lica do treceg stepena srodstva, ne mogu biti birani za clanove nadzornog odbora.

14.6. Nespojivost funkcija

clan 68.

 1. U povezanim preduzecima, direktor maticnog preduzeca ne moze biti direktor zavisnog preduzeca, a direktor zavisnog preduzeca - direktor maticnog preduzeca.
 2. U povezanim preduzecima direktor maticnog preduzeca ne moze bitipredsednik upravnog odbora zavisnog preduzeca, a direktor zavisnog preduzeca - predsednik upravnog odbora maticnog preduzeca.
 3. Predstavnik drustvenog kapitala u skupstini preduzeca ne moze biti direktor preduzeca, direktor povezanih preduzeca, clan izvrsnog odbora direktora i clan nadzornog i upravnog odbora.

14.7. Mandat

Clan 69.

Predstavnici vlasnika, odnosno drustvenog kapitala u skupstini, clanovi uprave i izvrsnog odbora direktora i clanovi nadzornog odbora biraju se na vreme odredjeno osnivackim aktom, odnosno statutom, koje ne moze biti duze od pet godina, uz mogucnost ponovnog izbora.

14.8. Ogranicenje izbora

Clan 70.

 1. Isto lice moze istovremeno biti clan upravnog odbora najvise u tri preduzeca koja ne obavljaju istu ili srodnu delatnost, a predsednik - u jednom od tih preduzeca.
 2. Isto lice moze biti clan nadzornog odbora najvise u tri preduzeca koja ne obavljaju istu ili srodnu delatnost, a predsednik - u jednom od tih preduzeca.
 3. Izbor izvrsen protivno odredbama st. 1. i 2. ovog clana nistav je.
 4. Clanstvo u upravnim i nadzornim odborima povezanih preduzeca smatra se clanstvom u jednom odboru.
 5. Lica iz st. 1. i 2. ovog clana obavezna su da preduzece obaveste o visestrukom izboru.

14.9. Opoziv

Clan 71.

Predstavnici vlasnika, odnosno drustvenog kapitala u skupstini i clanovi uprave, nadzornog odbora i izvrsnog odbora direktora opozivaju se po istom postupku po kome se biraju.

14.10. Odgovornost clanova organa preduzeca za stetu

14.10.1. Odgovornost clanova uprave

Clan 72.

 1. Clanovi uprave odgovaraju solidarno za stetu koju svojom odlukom prouzrokuju preduzecu, poveriocima i vlasnicima ako je ta odluka donesena grubom nepaznjom ili s namerom da se steta prouzrokuje.
 2. Odredba stava 1. ovog clana shodno se primenjuje i na likvidatora.
 3. Lica iz st. 1. i 2. ovog clana ne snose odgovornost ako izdvoje svoje misljenje u zapisnik.

14.10.2. Tuzba za naknadu stete

Clan 73.

 1. Skupstina drustva kapitala moze pokrenuti postupak pred nadleznim sudom protiv clanova uprave koji su doneli odluku kojom se nanosi steta preduzecu na nacin iz stava 1. clana 72. ovog zakona.
 2. Postupak iz stava 1. ovog clana mogu pokrenuti upravni i nadzorni odbor,clanovi i akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala ili statutom odredjen manji deo, kao i poverioci preduzeca cija potrazivanja iznose najmanje desetinu osnovnog kapitala ako skupstina, na njihov zahtev, ne pokrene postupak u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva, a u hitnim slucajevima i odmah, kao i u slucaju kad clanovi uprave imaju vecinu glasova u skupstini.
 3. Odredbe st. 1. i 2. ovog clana primenjuju se i na akcionare, clanove i poverioce povezanih preduzeca (visestruka derivacija).
 4. Akcionari, clanovi i poverioci obavestavaju preduzece o pokrenutom sporu.
 5. Akcionari, clanovi i poverioci koji uspeju s tuzbenim zahtevom u celini ili delimicno imaju pravo na naknadu troskova od preduzeca.
 6. Po tuzbi iz st. 1. i 2. ovog clana sud moze, pored naknade stete, ponistiti osporenu odluku, odnosno pravni posao ako je moguca restitucija ili ako to ne prouzrokuje stetu trecem savesnom licu.
 7. Postupak iz st. 1. i 2. ovog clana je hitan.

14.10.3. Iskljucenje ogranicenja i oslobodjenja

Clan 74.

 1. Odredbe osnivackog akta ili statuta kojima se predvidja prethodno misljenje ili odobrenje skupstine ili uprave za podnosenje tuzbe iz clana 73. ovog zakona u ime preduzeca, ili kojima se predvidja odricanje od podnosenja te tuzbe nistave su.
 2. Odlukom skupstine akcionara i clanova ne moze se zabraniti podnosenje tuzbe po osnovu odgovornosti clanova uprave.

14.10.4. Zastarelost

Clan 75.

Pravo na podnosenje tuzbe iz clana 73. ovog zakona zastareva u roku od 90 dana od dana saznanja za odluku, a najdocnije u roku od tri godine od dana donosenja odluke.

14.10.5. Odgovornost nadzornog odbora

Clan 76.

 1. clanovi nadzornog odbora odgovorni su preduzecu za stetu koju, u vrsenjuovlascenja, prouzrokuju namerno ili grubom nepaznjom.
 2. clanovi nadzornog odbora mogu biti odgovorni za stetu prouzrokovanu odlukom clanova uprave ako su za tu odluku znali ili morali znati, a o tome nisu obavestili skupstinu akcionara ili clanova.
 3. Odredbe cl. 72. do 75. ovog zakona shodno se primenjuju i na odgovornost clanova nadzornog odbora.

14.10.6. Individualna tuzba

Clan 77.

 1. Akcionar, odnosno clan drustva kapitala moze podneti individualnu tuzbu za naknadu stete koja mu je neposredno pricinjena odlukom organa drustva.
 2. Individualna tuzba iz stava 1. ovog clana moze se podneti protiv drustva, odnosno clanova uprave koji su odluku doneli grubom nepaznjom ili s namerom da se steta prouzrokuje.

14.11. Odgovornost organa preduzeca za nezakonite odluke

14.11.1. Obustava izvrsenja opsteg akta

Clan 78.

 1. Direktor preduzeca duzan je da obustavi od izvrsenja opsti akt preduzeca za koji smatra da je suprotan zakonu ili drugom propisu i da o tome bez odlaganja obavesti organ koji je doneo taj akt.
 2. Ako organ koji je doneo opsti akt iz stava 1. ovog clana ne uskladi taj akt sa zakonom u roku od 30 dana od dana kad je primio obavestenje direktora preduzeca da je taj akt obustavio od izvrsenja, direktor ce po isteku tog roka, u daljem roku od osam dana, pokrenuti postupak za ocenu njegove zakonitosti.
 3. Do donosenja odluke organa preduzeca povodom obavestenja iz stava 1. ovog clana, odnosno do donosenja odluke nadleznog organa akt iz tog stava se ne primenjuje.

14.11.2. Tuzba za ponistaj nezakonite odluke

Clan 79.

 1. Skupstina drustva kapitala moze pokrenuti postupak pred nadleznim sudom protiv odluke organa preduzeca koju smatra nezakonitom.
 2. Postupak iz stava 1. ovog clana mogu pokrenuti upravni i nadzorni odbor, clanovi i akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala ili statutom odredjeni manji deo, kao i poverioci preduzeca cija potrazivanja iznose najmanje desetinu osnovnog kapitala, ako skupstina, na njihov zahtev, ne pokrene postupak u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva.
 3. Odredbe clana 73. st. 3. do 7. ovog zakona primenjuju se i na tuzbu iz st. 1. i 2. ovog clana.

14.11.3. Mere

Clan 80.

 1. Pokretanje postupka iz clana 79. ovog zakona ne odlaze izvrsenje odluke, ali sud moze, do donosenja svoje odluke, obustaviti izvrsenje osporene odluke.
 2. Po tuzbi protiv nezakonite odluke sud moze:
  1. ponistiti osporenu odluku;
  2. obavezati donosioca na izmene odredaba statuta, odnosno drugih opstih akata na osnovu kojih je donesena nezakonita odluka.

14.12. Ispitivanje bilansa i odluka

Clan 81.

 1. U slucajevima utvrdjenim statutom, clanovi i akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala ili statutom odredjen manji deo, kao i poverioci preduzeca cija potrazivanja iznose najmanje desetinu osnovnog kapitala mogu traziti od skupstine preduzeca da poslednje godisnje racunovodstvene iskaze ili investicionu odluku iz poslednje dve godine ispita vestak. Ako skupstina preduzeca odbije predlog ili ne donese odluku u roku od 60 dana od dana podnosenja predloga
 2. skupstini, vestaka ce, na njihov zahtev, odrediti nadlezni sud.

 3. Zahtev iz stava 1. ovog clana podnosi se u roku od 30 dana od dana odrzavanja skupstine, odnosno u roku od 60 dana od dana podnosenja predloga skupstini.

15. Ucesce zaposlenih u upravljanju preduzecem

15.1. Princip

Clan 82.

Zaposleni ucestvuju u upravljanju preduzecem u skladu s odredbama ovog zakona i drugih saveznih zakona, osnivackog akta i statuta preduzeca.

15.2. Ucesce u upravnom i nadzornom odboru

Clan 83.

 1. U javnom preduzecu i drustvu kapitala s vecinskim drustvenim, odnosno drzavnim kapitalom predstavnici zaposlenih, izabrani na nacin utvrdjen statutom, cine trecinu upravnog i nadzornog odbora.
 2. Vecinsko clanstvo u upravnom i nadzornom odboru ne moze se ni u kom slucaju steci kumulacijom ucesca zaposlenih po osnovu rada i po osnovu svojine.
 3. Predstavnici zaposlenih u upravnom i nadzornom odboru preduzeca iz stava 1. ovog clana biraju se na racun broja predstavnika drustvenog kapitala.
 4. U drustvu kapitala s privatnim, odnosno vecinskim privatnim kapitalom zaposleni biraju u upravni i nadzorni odbor najmanje jednog predstavnika, na nacin utvrdjen statutom.
 5. Drustveni kapital, u smislu ovog clana, ne smatra se kapital koji je u postupku promene vlasnistva prenesen na zakonom odredjene fondove.

15.3. Savet zaposlenih

15.3.1. Izbor

Clan 84.

 1. Zaposleni u preduzecu sa vise od 50 zaposlenih imaju pravo da obrazuju savet zaposlenih.
 2. U preduzecu sa manje od 50 zaposlenih funkciju saveta zaposlenih vrsi predstavnik zaposlenih.
 3. Mandat, broj i nacin izbora clanova saveta zaposlenih, odnosno predstavnika zaposlenih u preduzecu utvrdjuju se kolektivnim ugovorom.

15.3.2. Delokrug

Clan 85.

 1. U delokrug saveta zaposlenih spada:
  1. ucesce u odlucivanju o koriscenju posebnih fondova i drugih sredstava preduzeca u skladu s kolektivnim ugovorom;
  2. BRISANO - sa 33/96;
  3. pracenje primene zakona, kolektivnih ugovora, statuta i drugih opstih akata koji su od znacaja za polozaj zaposlenih, primanje predloga zaposlenih i davanje direktoru preporuka znacajnih za zaposlene;
  4. davanje misljenja o znacajnim odlukama i aktima organa preduzeca koje su od uticaja na polozaj zaposlenih, u skladu s kolektivnim ugovorom;
  5. davanje misljenja o unapredjenju profesionalne rehabilitacije i uslovima rada starijih lica, invalida, zena i omladine;
  6. davanje misljenja o programu zbrinjavanja zaposlenih kao ekonomskog i tehnoloskog viska.

 2. U drustvenom preduzecu i preduzecu s vecinskim drustvenim kapitalom poslove iz delokruga saveta zaposlenih obavlja skupstina preduzeca.
 3. Organi preduzeca duzni su da obaveste savet zaposlenih o razlozima neprihvatanja njegovog misljenja, odnosno predloga iz stava 1. ovog clana.

16. Obavestavanje, poslovna tajna i klauzula konkurencije

16.1. Obavestavanje clanova i akcionara

Clan 86.

 1. Clanovi i akcionari obavestavaju se o radu preduzeca i radu organa preduzeca, o njegovim racunovodstvenim iskazima, ukljucujuci i konsolidovani racunovodstveni iskaz, i o izvestajima uprave o poslovanju,nadzornog odbora i revizora.
 2. Clan i akcionar preduzeca imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumenta preduzeca i da organima odredjenim osnivackim aktom, odnosno statutom pismeno postavljaju pitanja o upravljanju preduzecem, na koja se mora pismeno odgovoriti.
 3. Nacin ostvarivanja prava iz st. 1. i 2. ovog clana uredjuje se osnivackim aktom, odnosno statutom preduzeca.
 4. Ako organ odredjen osnivackim aktom, odnosno statutom ne omoguci clanu iliakcionaru preduzeca ostvarivanje prava na obavestavanje, zainteresovani clan, odnosno akcionar preduzeca moze podneti zahtev nadleznom sudu za ostvarivanje prava iz st. 1. i 2. ovog clana.

16.2. Javnost rada organa preduzeca

Clan 87.

Nacin ostvarivanja javnosti rada organa preduzeca uredjuje se statutom ili drugim opstim aktom preduzeca.

16.3. Obavestavanje poverilaca i trecih lica

Clan 88.

 1. Drustvo kapitala dostavlja sudu koji vodi registar izvode iz racunovodstvenih iskaza preduzeca, konsolidovanog racunovodstvenog iskaza povezanih preduzeca, izvestaja uprave o poslovanju i izvestaja revizora.
 2. Odredba stava 1. ovog clana ne odnosi se na mala preduzeca, u smislu zakona kojim se uredjuje racunovodstvo.
 3. Poverioci preduzeca i treca lica obavestavaju se o poslovanju preduzeca uvidom u akta iz stava 1. ovog clana.

16.4. Obavestavanje zaposlenih

Clan 89.

 1. Uprava preduzeca obavestava zaposlene, na nacin utvrdjen statutom, o svomradu i poslovanju preduzeca, a narocito o razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni polozaj zaposlenih, kretanju i promenama zarada, zastiti i bezbednosti na radu i merama za poboljsanje uslova rada, raspodeli dobiti, statusnim promenama, promeni oblika preduzeca i osnivanju preduzeca.
 2. Zaposleni u preduzecu mogu biti obavestavani i o drugim pitanjima utvrdjenim statutom.
 3. Savet zaposlenih ima pravo da od uprave preduzeca zahteva informacije o pitanjima koja se odnose na prava zaposlenih po osnovu rada i da o svom stavu o tim pitanjima obavesti upravu preduzeca.

16.5. Poslovna tajna

16.5.1. Pojam

Clan 90.

 1. Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrdjeni odlukom uprave preduzeca cije bi saopstavanje neovlascenom licu bilo protivno poslovanju preduzeca i stetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.
 2. Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni ili isprave i podaci o krsenju zakona, dobrih poslovnih obicaja i nacela poslovnog morala.
 3. O odluci iz stava 1. ovog clana obavestavaju se osnivaci, clanovi, akcionari, clanovi organa preduzeca i zaposleni.

16.5.2. Zastita

Clan 91.

 1. Nacin cuvanja i odgovornost lica iz clana 90. stav 3. ovog zakona za cuvanje poslovne tajne utvrdjuje se odlukom uprave preduzeca.
 2. Isprave i podatke koji su poslovna tajna preduzeca obavezna su da cuvaju i lica izvan preduzeca ako su znala ili su, s obzirom na prirodu tih isprava i podataka, morala znati da su poslovna tajna.
 3. Duznost cuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivaca, clana i akcionara, prestanka mandata clana organa preduzeca i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

16.6. Klauzula konkurencije

Clan 92.

 1. clan ortackog drustva, komplementar komanditnog drustva, clan drustva s ogranicenom odgovornoscu i clan uprave, nadzornog odbora i izvrsnog odbora direktora drustva s ogranicenom odgovornoscu, akcionarskog drustva i drustvenog i javnog preduzeca ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposleni, odnosno prokuristi u bilo kom drugom preduzecu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti ili delatnosti koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu delatnost.
 2. Osnivackim aktom, odnosno statutom preduzeca mogu se utvrditi ista ogranicenja i za komanditore u komanditnom drustvu ili za akcionare u akcionarskom drustvu bez javnog upisa akcija.
 3. Osnivackim aktom, odnosno statutom preduzeca moze se utvrditi da zabrana iz stava 1. ovog clana traje i posle gubitka svojstva iz tog stava, ali ne duze od dve godine.
 4. Ako lice iz stava 1. ovog clana prekrsi klauzulu konkurencije, preduzece moze:
  1. izreci prestanak radnog ili drugog ugovornog odnosa;
  2. iskljuciti clana iz drustva;
  3. traziti brisanje konkurentske delatnosti iz registra;
  4. traziti naknadu stete.

 5. Umesto naknade stete, preduzece moze od lica iz stava 1. ovog clana
 6. traziti:

  1. prepustanje poslova ucinjenih za svoj racun kao poslova ucinjenih za racun preduzeca;
  2. prenosenje preduzecu koristi iz poslova zakljucenih za tudj racun kao poslova ucinjenih za racun preduzeca;
  3. ustupanje preduzecu prava iz poslova zakljucenih za tudj racun kao poslova ucinjenih za racun preduzeca.

 7. Zahtev preduzeca za naknadu stete zastareva za 90 dana od dana saznanja za povredu odredaba stava 1. ovog clana i za prekrsioca, a najdocnije u roku od tri godine od dana kad je ucinjena povreda.

16.7. Sukob interesa u vodjenju poslova

(klauzula konfliktnosti interesa)

Clan 93.

 1. Clan ortackog drustva, komplementar komanditnog drustva, clan drustva s ogranicenom odgovornoscu i clan uprave, nadzornog odbora i izvrsnog odbora direktora drustva s ogranicenom odgovornoscu, akcionarskog drustva i drustvenog i javnog preduzeca i prokurista mogu zakljuciti s preduzecem u kome imaju to svojstvo ugovor o kreditu, kauciji, garanciji, avalu i jemstvu, kao i drugi pravni posao utvrdjen osnivackim aktom, odnosno statutom, po odobrenju ostalih clanova drustva, odnosno upravnog i nadzornog odbora.
 2. Odobrenje iz stava 1. ovog clana potrebno je i za pravni posao koji zakljuce druga lica, u kome postoji zainteresovanost lica iz tog stava.
 3. Zainteresovano lice iz stava 1. ovog clana ne moze glasati u upravnom ili nadzornom odboru prilikom odlucivanja o odobrenju.
 4. O odobrenju i pravnom poslu iz stava 1. ovog clana obavestavaju se clanovi drustva i akcionari na prvoj skupstini.
 5. Osnivackim aktom, odnosno statutom moze se predvideti da davanje odobrenja nije potrebno za poslove zakljucene pod uobicajenim uslovima.
 6. Fizicko lice kao osnivac, akcionar i clan jednoclanog drustva ne moze sa svojim drustvom zakljuciti ugovor o kreditu, kauciji, garanciji, avalu i jemstvu.

17. Opsti akti preduzeca

Clan 94.

 1. Opsti akti preduzeca su: statut, pravilnik i odluka kojom se na opsti nacin uredjuju odredjena pitanja, ako ovim zakonom nije drukcije propisano.
 2. Statut je osnovni opsti akt preduzeca.
 3. Drugi opsti akti preduzeca moraju biti u saglasnosti sa statutom.
 4. Pojedinacni akti koje donose organi i ovlasceni pojedinci u preduzecu moraju biti u skladu s opstim aktom preduzeca.

18. Registar

18.1. Predmet upisa

Clan 95.

U registar se upisuju firma, delatnost, sediste, zastupnici, osnivacki ulog i osnovni kapital (upisani i uplaceni) i drugi podaci propisani ovim zakonom.

18.2. Subjekti upisa

Clan 96.

 1. Preduzece, kao i preduzetnik koji ostvaruje godisnji prihod u iznosu vecem od 200.000 SAD dolara u dinarskoj protivrednosti upisuju se u registar koji vodi nadlezni sud, po postupku i na nacin propisan saveznim zakonom.
 2. Ako preduzetnik, koji je upisan u registar koji vodi nadlezni sud ne ostvari u nekoj godini prihod iz stava 1. ovog clana, moze ostati upisan u tom registru.
 3. Fizicko lice, koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti a ne ostvaruje godisnji prihod iz stava 1. ovog clana upisuje se u registar odredjen zakonom kojim se uredjuje njihov pravni polozaj.

18.3. Pretpostavka tacnosti

Clan 97.

 1. Ko se u pravnom prometu, postupajuci savesno, pouzda u podatke upisane u registar, ne snosi stetne pravne posledice koje iz toga nastanu.
 2. Niko se ne moze pozivati na to da mu nisu bili poznati podaci upisani u registar, osim ako ovim zakonom nije drukcije propisano.

18.4. Prijava promene

Clan 98.

Preduzece prijavljuje za upis u registar promene svih podataka koji se upisuju u registar.

18.5. Obavestenje o registarskim podacima

Clan 99.

Poslovna akta preduzeca namenjena trecim licima (memorandum, faktura, narudzbenica i sl.), pored firme i sedista, sadrze i oznacenje suda kod kog je preduzece upisano u registar, broj registarskog upisa, broj racuna i maticni broj, a mogu sadrzati i oznacenje revizora, a za akcionarsko drustvo i drustvo s ogranicenom odgovornoscu - i iznos osnovnog kapitala i iznos jos neuplacenih uloga.

19. Prestanak preduzeca

Clan 100.

 1. Preduzece prestaje:
  1. ako mu je izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti zbog toga sto ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti, a u roku odredjenom u izrecenoj meri ne ispuni te uslove, odnosno ne promeni delatnost;
  2. ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje delatnosti;
  3. istekom vremena za koje je osnovano;
  4. odlukom skupstine, odnosno clanova;
  5. ako se broj njegovih clanova ili akcionara, osim akcionarskog drustva bez javnog upisa akcija i drustva s ogranicenom odgovornoscu, svede na jedan, a u roku od sest meseci se sudu koji vodi registar ne prijavi novi clan ili akcionar;
  6. ako se pravnosnaznom odlukom suda utvrdi nistavost upisa u sudski registar;
  7. ako nije organizovano u skladu s ovim zakonom;
  8. ako ne obavlja delatnost duze od dve godine neprekidno;
  9. stecajem;
  10. ako se osnovni kapital drustva kapitala smanji ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog ovim i drugim saveznim zakonom;
  11. spajanjem sa drugim preduzecem ili podelom;
  12. u drugim slucajevima ako je odredbama ovog zakona o pojedinim oblicima preduzeca to propisano.

 2. U slucajevima iz tac. 1. do 6. stava 1. ovog clana sprovodi se, po pravilu, likvidacija preduzeca, a u slucajevima iz tac. 7, 8. i 10. tog stava, stecaj.
 3. Preduzece prestaje brisanjem iz registra.

20. Prestanak obavljanja delatnosti preduzetnika

Clan 101.

 1. Obavljanje delatnosti preduzetnika prestaje:
  1. pismenom odjavom;
  2. ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje delatnosti;

  1. istekom vremena za koje je obavljanje delatnosti registrovano;
  2. gubitkom poslovne sposobnosti;
  3. smrcu;
  4. ako ne obavlja delatnost duze od dve godine neprekidno;
  5. zabranom obavljanja delatnosti;
  6. ponistenjem resenja o upisu u registar;
  7. u drugim slucajevima propisanim zakonom.

 1. Preduzetnik gubi to svojstvo brisanjem iz registra.

21. Zastarelost potrazivanja

Clan 102.

 1. Potrazivanja clanova i akcionara po osnovu tog svojstva prema preduzecu zastarevaju u roku od tri godine od dana dospelosti, ako saveznim zakonom nije za pojedina potrazivanja drukcije propisano.
 2. Potrazivanja poverilaca preduzeca prema clanovima i akcionarima zastarevaju u roku od tri godine od dana prestanka preduzeca ili od dana prestanka svojstva clana, odnosno svojstva akcionara ako saveznim zakonom za pojedina potrazivanja nije odredjen drugi rok zastarelosti.
 3. Odredbe st. 1. i 2. ovog clana primenjuju se i na potrazivanja preduzeca prema clanovima i akcionarima po osnovu tog svojstva.

22. Primena odredaba ovog dela zakona

22.1. Primena na preduzeca

Clan 103.

Odredbe Dela prvog (Zajednicke odredbe) ovog zakona primenjuju se na sve oblike preduzeca, a odredbe o drustvima kapitala shodno se primenjuju i na drustveno i javno preduzece, ako za pojedine oblike preduzeca ovim zakonom nije drukcije propisano.

22.2. Primena na preduzetnika

Clan 104.

Odredbe Dela prvog (Zajednicke odredbe) ovog zakona shodno se primenjuju na preduzetnika, ako zakonom nije drukcije propisano.

 

DEO DRUGI

POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINA PREDUZEcA

Glava I.

DRUSTVA LICA

I. ORTACKO DRUSTVO

1. Pojam

Clan 105.

Ortacko drustvo je drustvo koje se osniva ugovorom dva fizicka lica ili vise fizickih lica koja se obavezuju da, uz sopstvenu neogranicenu solidarnu odgovornost za obaveze drustva, obavljaju odredjenu delatnost pod zajednickom firmom.

2. Primena pravila o ugovoru o ortakluku

Clan 106.

Na ugovor o osnivanju ortackog drustva primenjuju se pravila o ugovoru o ortakluku, ako ugovorom o osnivanju nije drukcije odredjeno.

3. Organi drustva

Clan 107.

 1. Ortacko drustvo ima direktora (poslovodstvo).
 2. Funkciju direktora moze vrsiti jedan clan ili vise clanova.
 3. Ugovorom o osnivanju ortackog drustva utvrdjuje se nacin vrsenja funkcija drugih organa iz clana 60. ovog zakona kad se ti organi ne biraju.

4. Prijava za upis u registar

Clan 108.

Prijava za upis u registar, pored podataka iz clana 95. ovog zakona, sadrzi i licno ime, zanimanje i prebivaliste svakog clana ortackog drustva.

5. Pravni odnosi izmedju clanova drustva

5.1. Sloboda ugovaranja

Clan 109.

Pravni odnosi izmedju clanova ortackog drustva uredjuju se ugovorom o osnivanju drustva, ako ovim zakonom nije drukcije propisano.

5.2. Ulog

Clan 110.

 1. clan ortackog drustva moze u drustvo da ulozi novac, stvari, prava, rad ili usluge. Vrednost nenovcanog uloga clanovi drustva sporazumno procenjuju i iskazuju u novcu.
 2. Ako nije drukcije ugovoreno, clanovi ortackog drustva ulazu jednake uloge.

5.3. Duznost dobrog postupanja

Clan 111.

 1. clan ortackog drustva, u vrsenju poslova drustva, duzan je da postupa s paznjom koju poklanja svojim stvarima i poslovima.
 2. clan ortackog drustva, u vrsenju poslova drustva, odgovoran je drustvu za stetu koju prouzrokuje namerno ili grubom nepaznjom.

5.4. Naknada troskova

Clan 112.

Clan ortackog drustva ima pravo da od drustva trazi naknadu troskova koje je imao u obavljanju poslova drustva, a koji su bili neophodni s obzirom na okolnosti poslovanja.

5.5. Posledice zakasnjenja

Clan 113.

Clan ortackog drustva koji svoj novcani ulog ne uplati u roku predvidjenom ugovorom o osnivanju drustva, ili novac koji je primio za drustvo ne preda bez odlaganja drustvu, ili novac drustva neopravdano zadrzi za sebe, odnosno zakasni sa unosenjem u imovinu drustva drugih svojih uloga, duzan je da platikamatu od dana kad je bio duzan da uplati, odnosno kad je morao da preda novac ili od dana kad je novac uzeo, odnosno da drustvu nadoknadi pricinjenu stetu.

5.6. Povecanje uloga

Clan 114.

Clan ortackog drustva nije obavezan da svoj ulog poveca iznad ugovorenog iznosa, niti da ga, u slucaju smanjenja bez njegove krivice, dopuni.

5.7. Smanjenje uloga

Clan 115.

Clan ortackog drustva nema pravo da bez odobrenja ostalih clanova drustva smanji svoj ulog u drustvu.

5.8. Raspolaganje ulogom i udelom

Clan 116.

 1. Clan ortackog drustva ne moze svoj ulog povuci ni otudjiti, niti svoj udeo opteretiti bez saglasnosti ostalih clanova drustva.
 2. Ulog ili njegova novcana vrednost moze se povuci samo u slucaju prestanka ortackog drustva ili clanskog odnosa.

5.9. Prenos udela medju clanovima drustva

Clan 117.

Prenosenje udela medju clanovima ortackog drustva slobodno je, ako ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije odredjeno.

5.10. Posledice krsenja klauzule konkurencije

Clan 118.

 1. Ako clan ortackog drustva krsi klauzulu konkurencije, o ostvarivanju zahteva iz clana 92. ovog zakona odlucuju ostali clanovi drustva.
 2. Odredbe clana 92. ovog zakona ne iskljucuju pravo ostalih clanova ortackog drustva da traze prestanak drustva i da ostvaruju druge zahteve na osnovu ovog zakona.

5.11. Pravo na poslovodstvo

Clan 119.

(1) Svi clanovi ortackog drustva imaju pravo da vode poslove drustva (u daljem tekstu: poslovodstvo).

(2) Ako je ugovorom o osnivanju ortackog drustva poslovodstvo preneseno na

jednog clana ili vise clanova drustva, ostali clanovi drustva nemaju pravo na poslovodstvo.

5.12. Obim poslovodstva

Clan 120.

 1. Poslovodstvo obuhvata ovlascenje za obavljanje pravnih poslova i drugih radnji koji se redovno vrse pri obavljanju delatnosti ortackog drustva.
 2. Pravni poslovi i druge radnje koji prelaze ovlascenje iz stava 1. ovog clana mogu se obavljati uz saglasnost svih clanova ortackog drustva, ako ugovorom o osnivanju drustva nije utvrdjeno vecinsko odlucivanje.

5.13. Nacin vrsenja poslovodstva

Clan 121.

 1. Ako pravo na poslovodstvo imaju svi clanovi ortackog drustva ili vise njih, svaki od tih clanova ima pravo da postupa samostalno, osim ako ostali clanovi drustva ovlasceni za poslovodstvo ne uloze protest u skladu sa ugovorom o osnivanju, u kom slucaju se od posla ne mora odustati ako postoji opasnost od odlaganja.
 2. Ako je ugovorom o osnivanju ortackog drustva odredjeno da clanovi drustva ovlasceni za poslovodstvo mogu postupati samo zajedno, za svaki posao potrebna je saglasnost svih clanova drustva ovlascenih za poslovodstvo, osim ako postoji opasnost od odlaganja.

5.14. Prenos prava na poslovodstvo

Clan 122.

(1) clan ortackog drustva ne moze preneti pravo na poslovodstvo na trece lice, osim ako je to predvidjeno ugovorom o osnivanju drustva ili ako se s tim

saglase svi clanovi drustva.

(2) Ako je prenos iz stava 1. ovog clana dozvoljen, clan ortackog drustva

odgovara samo za izbor lica na koje je preneo pravo na poslovodstvo.

5.15. Medjusobno davanje uputstava

Clan 123.

Ugovorom o osnivanju ortackog drustva moze se odrediti da je clan drustva koji je ovlascen za poslovodstvo obavezan da uvazava uputstva drugih clanova drustva ovlascenih za poslovodstvo. Ako clan drustva smatra da uputstva nisu celishodna, o tome obavestava druge clanove drustva ovlascene za poslovodstvo radi donosenja odluke, osim ako postoji opasnost od odlaganja.

5.16. Oduzimanje i otkazivanje poslovodstva

Clan 124.

 1. clan ortackog drustva koji je ovlascen za poslovodstvo moze odustati od poslovodstva, uz otkazni rok utvrdjen ugovorom o osnivanju drustva.
 2. clanovi ortackog drustva mogu clanu drustva uskratiti pravo na poslovodstvo u slucaju teze povrede duznosti ili nesposobnosti za obavljanje poslovodstva, u skladu s ugovorom o osnivanju drustva.

5.17. Donosenje odluke

Clan 125.

 1. U donosenju odluka svaki clan ortackog drustva ima jedan glas, ako ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije utvrdjeno.
 2. clanovi ortackog drustva donose odluke jednoglasno, ako ugovorom o osnivanju drustva nije predvidjeno vecinsko odlucivanje.
 3. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, u donosenju odluka ne ucestvuje clan ortackog drustva na koga se odluka odnosi.

5.18. Prokura

Clan 126.

Prokura se moze dati i opozvati saglasnoscu svih clanova ortackog drustva

ovlascenih za poslovodstvo.

5.19. Duznost obavestavanja i pravo uvida u

poslovne knjige

Clan 127.

 1. clan ortackog drustva ovlascen za poslovodstvo duzan je da ostalim clanovima drustva podnosi izvestaje o poslovanju drustva i da im, na njihov zahtev, podnese obracun.
 2. Svaki clan ortackog drustva moze se licno upoznati s poslovima drustva i ima pravo uvida u poslovne knjige i druga dokumenta drustva.
 3. Ugovorom o osnivanju ortackog drustva ne moze se iskljuciti ili ograniciti ostvarivanje prava clanova drustva iz st. 1. i 2. ovog clana.

5.20. Godisnji obracun

Clan 128.

 1. Ortacko drustvo na kraju godine sastavlja godisnji obracun, kojim se utvrdjuje dobit ili gubitak drustva, kao i ucesce svakog clana drustva u raspodeli dobiti ili snosenju gubitka.
 2. Dobit koja pripada clanu ortackog drustva pripisuje se njegovom udelu, ako je tako ugovorom o osnivanju drustva utvrdjeno, a ucesce clana u gubitku i podignuti novac u toku poslovne godine odbijaju se od njegovog udela.
 3. Iskljucenje clana ortackog drustva iz dobiti ili gubitka nistavo je.

5.21. Raspodela dobiti i snosenje gubitka

Clan 129.

 1. Dobit ortackog drustva raspodeljuje se medju clanovima drustva u skladu s ugovorom o osnivanju drustva.
 2. Pri izracunavanju dela dobiti koji pripada clanu ortackog drustva u skladu sa stavom 1. ovog clana uzima se u obzir uplata uloga koju je clan drustva izvrsio u toku poslovne godine, srazmerno vremenu koje je proteklo od dana uplate. Ako je clan drustva u toku poslovne godine podigao novac po osnovu svog udela, pri izracunavanju dela dobiti koji mu pripada uzima se u obzir umanjeni iznos, srazmerno vremenu koje je proteklo od dana podizanja.
 3. Gubitak ortackog drustva snose clanovi drustva, u skladu s ugovorom o osnivanju drustva.

5.22. Povezanost dobiti i gubitka

Clan 130.

Ako se u ugovoru o osnivanju ortackog drustva odstupi od odredbe clana 129. ovog zakona samo u pogledu udela u dobiti ili udela u gubitku, u sumnji odstupanje se odnosi i na dobit i na gubitak.

5.23. Podizanje novca

Clan 131.

Svaki clan ortackog drustva ima pravo da na teret sopstvenog udela podize novac od drustva do visine utvrdjene ugovorom o osnivanju drustva, a najvise do iznosa od 4% od svog udela u prethodnoj poslovnoj godini.

6. Pravni odnosi ortackog drustva i clanova drustva

prema trecim licima

6.1. Prenos udela trecim licima

Clan 132.

 1. Clan ortackog drustva moze preneti svoj udeo trecem licu uz saglasnost ostalih clanova drustva.

 1. U slucaju prenosa udela trecem licu, clanovi ortackog drustva imaju pravo prece kupovine, u skladu s ugovorom o osnivanju drustva.

6.2. Pravo na zastupanje

Clan 133.

 1. Ortacko drustvo zastupa clan drustva kome je povereno poslovodstvo, a ugovorom o osnivanju drustva mogu se ovlastiti i drugi clanovi za zastupanje drustva.
 2. Ako vise clanova zastupa ortacko drustvo, svaki zastupnik ga zastupa i potpisuje samostalno, osim ako je ugovorom o osnivanju drustva odredjeno kolektivno zastupanje.
 3. Ako su izjava volje, poziv, reklamacija i sl. ucinjeni jednom od clanova ortackog drustva ovlascenih za kolektivno zastupanje, smatra se da su ucinjeni drustvu.

6.3. Prestanak prava na zastupanje

Clan 134.

 1. Zastupnik se moze odreci prava na zastupanje u skladu s ugovorom o osnivanju ortackog drustva.

 1. Clanovi ortackog drustva mogu clanu drustva uskratiti pravo zastupanja u slucaju teze povrede obaveze zastupanja ili nesposobnosti za zastupanje, u skladu s ugovorom o osnivanju drustva.

6.4. Odgovornost clanova drustva

Clan 135.

 1. Za obaveze ortackog drustva solidarno odgovara svaki clan drustva svojom imovinom, bez mogucnosti suprotnog ugovaranja.
 2. Ulozi koje je clan ortackog drustva preneo u svojinu drustva ne mogu se koristiti kao garancija ili za namirenje potrazivanja poverioca clana
 3. drustva.

 4. U slucaju prestanka ortackog drustva ili clanskog odnosa, ulog koji pripada clanu drustva moze se koristiti za namirenje potrazivanja poverioca clana drustva.
 5. Za vreme trajanja clanskog odnosa u ortackom drustvu, poverilac clana drustva moze namiriti svoja potrazivanja i iz potrazivanja tog clana drustva prema drustvu i udela koji pripada tom clanu drustva na osnovu uloga u drustvu.

6.5. Prigovori

Clan 136.

 1. Ako poverilac podnese zahtev protiv clana ortackog drustva za obaveze drustva, clan drustva moze podneti licne prigovore i prigovore koje moze istaci drustvo.
 2. clan ortackog drustva moze odbaciti zahtev poverioca dok postoji pravo drustva da osporava punovaznost pravnog posla koji predstavlja osnov obaveze.

6.6. Kompenzacija

Clan 137.

 1. Ortacko drustvo ne moze izvrsiti kompenzaciju potrazivanja koje prema poveriocu tog drustva ima jedan od clanova.
 2. Clan ortackog drustva ne moze izvrsiti kompenzaciju potrazivanja koje prema njegovom poveriocu ima drustvo ili neki drugi clan drustva.

6.7. Odgovornost novog clana drustva

Clan 138.

Clan ortackog drustva koji naknadno pristupi drustvu odgovara za obaveze drustva kao i raniji clanovi, bez mogucnosti suprotnog ugovaranja sa dejstvom prema trecim licima.

7. Prestanak ortackog drustva prestankom clanskog odnosa

7.1. Posebni slucajevi

Clan 139.

 1. Ortacko drustvo, pored slucajeva iz clana 100. ovog zakona, prestaje i otkazom, iskljucenjem clana drustva i smrcu clana drustva, ako ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije odredjeno.

 1. Ortacko drustvo prestaje i odlukom suda.

7.2. Otkaz clana drustva

Clan 140.

 1. Ako je ortacko drustvo osnovano na neodredjeno vreme, clan drustva moze otkazati clanstvo u drustvu s otkaznim rokom koji ne moze biti kraci od sest meseci.

 1. Iskljucenje ili ogranicenje prava clana ortackog drustva na otkaz ugovora o osnivanju drustva nistavo je.

7.3. Sudska odluka

Clan 141.

 1. Sudskom odlukom moze se po tuzbi clana ortackog drustva izreci prestanak drustva ako drugi clan drustva, namerno ili grubom nepaznjom, prekrsi obavezu iz ugovora o osnivanju drustva ili ako ispunjenje takve obaveze postane nemoguce.
 2. Iskljucenje ili ogranicenje prava iz stava 1. ovog clana ugovorom o osnivanju ortackog drustva nistavo je.

7.4. Iskljucenje clana

Clan 142.

Ako kod jednog clana ortackog drustva nastupe okolnosti koje po odredbi clana 141. ovog zakona daju ostalim clanovima drustva pravo da traze prestanak drustva, sud moze, po tuzbi ostalih clanova drustva, umesto odluke o prestanku drustva doneti odluku o iskljucenju clana iz drustva.

7.5. Nastavljanje drustva s naslednicima

Clan 143.

 1. Ortacko drustvo nastavlja s naslednicima umrlog clana drustva ako je tako utvrdjeno ugovorom o osnivanju drustva i ako to prihvate naslednici.
 2. Pravo iz stava 1. ovog clana naslednici mogu da ostvare u roku od 30 dana od dana pravnosnaznosti odluke o nasledjivanju odnosno u roku od 30 dana od dana imenovanja zastupnika poslovno nesposobnog naslednika.
 3. Ako naslednik uslovi svoj ostanak u ortackom drustvu statusom komanditora, a clanovi drustva to prihvate, ortacko drustvo menja oblik u komanditno drustvo.

7.6. Nastavljanje poslova drustva

Clan 144.

 1. Ako nastupi smrt clana ortackog drustva, naslednik umrlog clana drustva duzan je da o tome bez odlaganja obavesti clanove drustva.
 2. U slucaju iz stava 1. ovog clana, ostali clanovi ortackog drustva duzni su da zavrse zapocete poslove drustva ako preti opasnost od odlaganja.
 3. Odredba stava 2. ovog clana shodno se primenjuje i u drugim posebnim slucajevima prestanka ortackog drustva iz clana 139. ovog zakona.

7.7. Izdvajanje clana drustva prestankom clanskog odnosa

Clan 145.

 1. Ako je u ugovoru o osnivanju ortackog drustva utvrdjeno da ce drustvo, u slucaju da clan drustva otkaze ugovor, i dalje postojati medju preostalim clanovima drustva, clan drustva izdvaja se iz drustva momentom isteka otkaznog roka.
 2. Odredba stava 1. ovog clana shodno se primenjuje i u slucaju iskljucenja i smrti clana ortackog drustva.

7.8. Posebna prava i obaveze izdvojenog clana drustva

Clan 146.

 1. Izdvojenom clanu ortackog drustva vracaju se stvari koje je dao na
 2. koriscenje drustvu.

 3. Izdvojenom clanu ortackog drustva isplacuje se u novcu iznos koji bi primio po obracunu ako bi drustvo prestalo u vreme njegovog izdvajanja.
 4. Ako vrednost imovine ortackog drustva nije dovoljna za pokrice obaveza drustva, izdvojeni clan drustva mora platiti deo iznosa koji nedostaje,

srazmerno svom ucescu u snosenju gubitka.

7.9. Ucesce izdvojenog clana drustva u

nezavrsenim poslovima

Clan 147.

 1. Izdvojeni clan ortackog drustva ima pravo ucesca u dobiti i obavezu snosenja gubitka u poslovima koji nisu bili zavrseni u momentu njegovog izdvajanja, ako ugovorom o osnivanju nije drukcije odredjeno.

 1. U slucaju iz stava 1. ovog clana, izdvojeni clan ortackog drustva moze na kraju svake poslovne godine da trazi obracun zavrsenih poslova u toku te poslovne godine, isplatu iznosa koji mu pripada i obavestenje o stanju nezavrsenih poslova.

7.10. Prijava za upis u registar

Clan 148.

Prestanak ortackog drustva i clanskog odnosa u drustvu prijavljuju se sudu koji vodi registar, radi upisa i objavljivanja.

8. Likvidacija ortackog drustva

8.1. Osnov i postupak

Clan 149.

(1) Kad nastupe uslovi za prestanak ortackog drustva sprovodi se likvidacija,

osim u slucajevima statusnih promena i stecaja.

(2) Postupak likvidacije moze biti redovan i skracen.

8.2. Redovan postupak

8.2.1. Imenovanje likvidatora

Clan 150.

 1. Likvidaciju ortackog drustva sprovode svi clanovi drustva kao likvidatori, osim ako je ugovorom o osnivanju drustva ili odlukom clanova drustva ovlascenje likvidatora povereno jednom clanu ili nekolicini clanova ili trecem licu. Vise naslednika jednog clana drustva odredjuje zajednickog zastupnika.
 2. Ako clanovi ortackog drustva ne imenuju likvidatora u roku od 15 dana od dana nastupanja uslova za prestanak drustva, na zahtev clana drustva likvidatora imenuje nadlezni sud iz reda trecih lica.
 3. Ako ortacko drustvo prestaje u slucajevima iz tac. 1. 5. i 6. stava 1. clana 100. ovog zakona, likvidaciju drustva sprovodi sud.

8.2.2. Prijava registru i objava

Clan 151.

 1. clanovi ortackog drustva prijavljuju za upis u registar imenovanje likvidatora, promene likvidatora i promene njegovih ovlascenja.

 1. Upis sudski imenovanog likvidatora, kao i upis sudskog razresenja likvidatora vrse se po sluzbenoj duznosti.
 2. Likvidator deponuje svoj potpis u sudu koji vodi registar.
 3. Odluka o prestanku ortackog drustva likvidacijom, s pozivom poveriocima da prijave svoja potrazivanja u roku od 30 dana od objave, kao i odluka o imenovanju likvidatora objavljuju se u "Sluzbenom listu SRJ" dva puta, s razmakom od najmanje sedam, a najvise 30 dana.

8.2.3. Prava i obaveze likvidatora

Clan 152.

Likvidator ima prava i obaveze stecajnog upravnika utvrdjene saveznim zakonom kojim se uredjuje stecaj.

8.2.4. Opoziv likvidatora

Clan 153.

 1. Clanovi ortackog drustva mogu, jednoglasnom odlukom, opozvati likvidatora koga su imenovali.

 1. Likvidatora moze razresiti sud na zahtev clana ortackog drustva.

8.2.5. Vracanje stvari date na koriscenje

Clan 154.

Stvar koju je clan ortackog drustva dao drustvu na koriscenje vraca se tom clanu drustva.

8.2.6. Zajednicko zastupanje i vodjenje poslova

Clan 155.

 1. Ako ima vise likvidatora, prava i duznosti likvidatori obavljaju zajedno, osim ako nije odredjeno da mogu postupati i samostalno, sto se upisuje u registar.
 2. Odredba stava 1. ovog clana ne sprecava likvidatore da mogu jednog izmedju sebe ovlastiti za izvrsavanje odredjenih poslova ili odredjenih vrsta poslova.

8.2.7. Neogranicenost ovlascenja

Clan 156.

Ogranicenja ovlascenja likvidatora nemaju dejstva prema trecim licima.

8.2.8. Vezanost za uputstva

Clan 157.

Likvidator, u pogledu vodjenja poslova ortackog drustva, duzan je da postupa u skladu s uputstvima clanova drustva.

8.2.9. Oznacavanje firme

Clan 158.

U firmu ortackog drustva u likvidaciji upisuje se oznaka "u likvidaciji".

8.2.10. Bilansi

Clan 159.

 1. Likvidator sastavlja pocetni likvidacioni bilans stanja na pocetku likvidacije, a na kraju - zavrsne racunovodstvene likvidacione iskaze.

 1. Ako se likvidacija sprovodi duze od godinu dana, likvidator sastavlja racunovodstvene iskaze ortackog drustva na kraju svake poslovne godine.

8.2.11. Raspodela imovine

Clan 160.

 1. Likvidator, posle namirenja poverilaca, raspodeljuje preostalu imovinu ortackog drustva na clanove drustva, srazmerno njihovim udelima u drustvu utvrdjenim zavrsnim likvidacionim bilansom.
 2. Odredba clana 131. ovog zakona ne primenjuje se u toku likvidacije.
 3. Ako izmedju clanova ortackog drustva nastane spor u pogledu raspodele imovine drustva, likvidator odlaze raspodelu do konacnog resenja spora.

8.2.12. Namirenje poverilaca

Clan 161.

Ako imovina ortackog drustva nije dovoljna za isplatu poverilaca, clanovi drustva namirice poverioce u srazmeri po kojoj pokrivaju gubitke. Ako neki clan drustva ne plati svoj deo, ostali clanovi drustva placaju njegov deo, prema toj srazmeri.

8.2.13. Pravni odnos medju clanovima drustva

Clan 162.

Do zavrsetka postupka likvidacije, na pravne odnose medju clanovima ortackog drustva i pravne odnose medju clanovima drustva i trecih lica shodno se primenjuju odredbe cl. 109. do 138. ovog zakona.

8.2.14. Naknada likvidatoru

Clan 163.

 1. Likvidator ima pravo na naknadu troskova i naknadu za svoj rad iz imovine ortackog drustva. Visinu naknade odredjuju clanovi drustva, a u slucaju imenovanja likvidatora od strane suda - sud.
 2. Naknada za rad i naknada troskova likvidatoru isplacuju se posle namirenja poverilaca, ali pre deobe imovine clanovima.

8.2.15. Brisanje drustva i poslovne knjige

Clan 164.

 1. Zavrsetak postupka likvidacije likvidator prijavljuje sudu radi brisanja ortackog drustva iz registra.

 1. Poslovne knjige i dokumentacija ortackog drustva koje je prestalo predaju se na cuvanje jednom od clanova drustva ili trecem licu. Ako se ne postigne sporazum clanova drustva, clana ili trece lice odredjuje sud. Poslovne knjige i dokumentacija cuvaju se u skladu s propisima o registraturskom materijalu i arhivskoj gradji.
 2. U registar se upisuje podatak o tome kod koga se cuvaju poslovne knjige i dokumentacija ortackog drustva.
 3. clanovi ortackog drustva i njihovi naslednici imaju pravo na uvid u poslovne knjige i dokumentaciju i na koriscenje tih knjiga i te dokumentacije.

8.2.16. Pocetak zastarelosti

Clan 165.

 1. Zastarelost potrazivanja od clana ortackog drustva za obaveze drustva pocinje da tece od dana kad je prestanak drustva ili clanskog odnosa upisan u registar.
 2. Ako potrazivanje poverioca iz stava 1. ovog clana prema ortackom drustvu dospeva posle upisa, zastarelost pocinje da tece od dana dospelosti potrazivanja.

8.2.17. Prekid zastarelosti

Clan 166.

 1. Prekid zastarelosti potrazivanja prema ortackom drustvu koje je prestalo dejstvuje protiv clanova drustva koji su bili clanovi drustva u vreme prestanka drustva.

 1. Prekid zastarelosti potrazivanja prema ortackom drustvu koje nije prestalo ne dejstvuje protiv clana drustva ciji je clanski odnos prestao, a prekid zastarelosti koji je nastupio samo prema odredjenom clanu drustva ne dejstvuje protiv ostalih clanova drustva.

8.3. Skraceni postupak

Clan 167.

 1. clanovi ortackog drustva mogu odluciti da se likvidacija drustva sprovede po skracenom postupku ako pred nadleznim sudom daju izjavu da su izmirili sve obaveze drustva prema poveriocima i da su regulisali sve odnose sa zaposlenima.

 1. Clanovi ortackog drustva solidarno odgovaraju za obaveze drustva tri godine od dana brisanja drustva iz registra.
 2. Sud moze traziti dokaze od clanova ortackog drustva o istinitosti izjave iz stava 1. ovog clana, kao i odredjena sredstva obezbedjenja za obaveze
 3. placanja prema poveriocima.

 4. Odluka o prestanku ortackog drustva po skracenom postupku objavljuje se u "Sluzbenom listu SRJ", s licnim imenima i adresom svih clanova drustva.

II. KOMANDITNO DRUSTVO

1. Pojam

Clan 168.

 1. Komanditno drustvo je drustvo koje se osniva ugovorom dva ili vise lica radi obavljanja delatnosti pod zajednickom firmom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograniceno solidarno za obaveze drustva (u daljem tekstu: komplementar), a rizik najmanje jednog lica ogranicen je na iznos ugovorenog uloga (u daljem tekstu: komanditor).
 2. Komplementar moze biti samo fizicko lice, a komanditor - fizicko i pravno lice.

2. Primena odredaba o ortackom drustvu

Clan 169.

 1. Na komanditno drustvo primenjuju se odredbe ovog zakona o ortackom drustvu, ako ovim zakonom nije drukcije propisano.
 2. Komplementari imaju status clanova ortackog drustva.

3. Prijava za upis u registar

Clan 170.

 1. Prijava za upis u registar, pored podataka iz cl. 95. i 108. ovog zakona, sadrzi i licno ime i prebivaliste svakog komanditora, odnosno oznacenje firme i sedista komanditora, kao i oznacenje njihovih uloga.
 2. Ime, odnosno firma komanditora ne objavljuje se.

4. Pravni odnosi medju clanovima

4.1. Predmet uloga

Clan 171.

 1. Ulog komanditora u komanditno drustvo moze biti u novcu, stvarima i pravima.
 2. Ulog komanditora u stvarima i pravima procenjuje ovlasceni procenjivac, osim ako njihova novcana vrednost ne prelazi iznos od 3.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan unosenja uloga, kad procenu vrse osnivaci.
 3. Komanditor unosi u komanditno drustvo ceo ugovoreni ulog do registracije drustva, ako ugovorom o osnivanju nije drukcije odredjeno.
 4. Ulog komanditora ne moze se sastojati u radu i pruzanju usluga komanditnom drustvu.

4.2. Poslovodstvo

Clan 172.

 1. Komplementar upravlja komanditnim drustvom i vodi poslove drustva.
 2. Komanditor ne moze voditi poslove komanditnog drustva.
 3. Komanditor se ne moze protiviti vodjenju poslova komanditnog drustva od strane komplementara, osim ako su u pitanju poslovi izvan delatnosti drustva.

4.3. Klauzula konkurencije

Clan 173.

Ugovorom o osnivanju komanditnog drustva moze se predvideti primena pravila iz clana 92. ovog zakona o klauzuli konkurencije i na komanditora.

4.4. Pravo komanditora na obavestavanje i uvid

u poslovne knjige

Clan 174.

 1. Komanditor ima pravo da trazi prepis godisnjeg obracuna, kao i pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju.
 2. Ako postoji opravdani razlog, sud moze, na zahtev komanditora, u bilo koje vreme da obaveze komanditno drustvo da preda komanditoru prepis obracuna ili da mu podnese na uvid poslovne knjige i dokumentaciju.

4.5. Dobit i gubitak

Clan 175.

 1. Odredbe clana 128. ovog zakona primenjuju se i na komanditore. Dobit komanditora pripisuje se njegovom udelu do iznosa njegovog ugovorenog uloga.
 2. Komanditor ucestvuje u snosenju gubitka do iznosa svog ugovorenog uloga.

4.6. Raspodela dobiti i snosenje gubitka

Clan 176.

Raspodela dobiti i snosenje gubitka medju clanovima komanditnog drustva vrse se u skladu s ugovorom o osnivanju drustva.

4.7. Podizanje novca i isplata dobiti

Clan 177.

 1. Komanditor nema pravo da na teret sopstvenog uloga podize novac iz komanditnog drustva.

 1. Komanditor ne moze da trazi isplatu dobiti dok je njegov udeo zbog gubitka smanjen.
 2. Komanditor nije obavezan da zbog gubitka vrati primljenu dobit.

5. Pravni odnosi komanditnog drustva i njegovih clanova

prema trecim licima

5.1. Zastupanje

Clan 178.

Komanditor ne moze da zastupa komanditno drustvo, osim po dobijenom punomocu ili prokuri.

5.2. Odgovornost komanditora

Clan 179.

 1. Komanditno drustvo i poverioci drustva mogu podneti tuzbu protiv komanditora koji nije uplatio ili nije uneo ugovoreni ulog, odnosno deo tog uloga, u kom slucaju komanditor odgovara samo do visine neizmirenog uloga.
 2. U slucaju iz stava 1. ovog clana, svi komanditori odgovaraju solidarno.
 3. Sporazum clanova komanditnog drustva kojim se komanditor oslobadja placanja uloga, delimicno ili u celini, ili se odlaze placanje uloga, ne proizvodi pravno dejstvo prema poveriocima cija su potrazivanja nastala do upisa ovog sporazuma u registar.
 4. Ako se komanditoru vrati ulog, u odnosu prema poveriocima smatra se da ulog nije vracen.
 5. Ako se komanditoru isplati ucesce u dobiti dok je njegov udeo zbog gubitka smanjen ispod iznosa ugovorenog uloga, ili ako se tom isplatom udeo smanji ispod iznosa ugovorenog uloga u odnosu prema poveriocima, smatra se da isplata nije izvrsena.
 6. Komanditor nije obavezan da komanditnom drustvu vrati ono sto primi u dobroj veri kao dobit na osnovu izvrsenog obracuna, osim u slucaju iz stava 5. ovog clana.

5.3. Odgovornost komanditora kao komplementara

Clan 180.

 1. Komanditor odgovara kao i komplementar ako je njegovo ime uz njegovu saglasnost uneseno u firmu komanditnog drustva.
 2. Komanditor koji kao punomocnik ili prokurist zakljuci ugovor s trecim licem bez naznake da istupa kao punomocnik ili prokurist odgovara prema trecem savesnom licu kao i komplementar za obaveze koje proisteknu iz tog ugovora.
 3. Komanditor odgovara kao i komplementar ako postupa suprotno odredbi clana 172. stav 2. ovog zakona.

5.4. Odgovornost pre upisa

Clan 181.

Ako osnivaci komanditnog drustva preuzmu obaveze u vezi s poslovanjem drustva pre njegovog upisa u registar, komanditor koji je bio saglasan s preuzimanjemobaveze odgovara za te obaveze kao i komplementar.

5.5. Odgovornost novog clana

Clan 182.

Komanditor koji pristupa komanditnom drustvu posle osnivanja odgovara za obaveze drustva prema trecim licima, nastale pre njegovog pristupanja, kao i ostali komanditori.

5.6. Licni poverioci i poverioci drustva

Clan 183.

 1. Licni poverioci komanditora i komplementara nemaju pravo naplate i obezbedjenja placanja iz imovine komanditnog drustva.
 2. Ako imovina komanditnog drustva nije dovoljna za namirenje potrazivanja poverilaca drustva, poverioci drustva svoja potrazivanja prema komplementarima ostvaruju ravnopravno s njihovim licnim poveriocima.
 3. Poverioci komanditnog drustva i drustvo nemaju prioritet u odnosu na komanditorove licne poverioce za deo uloga koji nije, prema ugovoru o osnivanju drustva, uplacen, odnosno unesen u imovinu drustva.

5.7. Prenos udela

Clan 184.

 1. Udeli clanova komanditnog drustva mogu se prenositi u celini ili delimicno.
 2. Udeli clanova komanditnog drustva mogu se slobodno prenositi medju clanovima drustva, ako ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije odredjeno.
 3. Clanovi komanditnog drustva raspolazu udelima prema trecim licima uz saglasnost svih komplementara i komanditora s vecinskim udelom.
 4. Komplementari i komanditori, u slucaju prodaje udela, imaju pravo pravne kupovine, na nacin predvidjen ugovorom o osnivanju komanditnog drustva.

5.8. Izmena ugovora

Clan 185.

 1. Ugovor o osnivanju komanditnog drustva menja se saglasnoscu svih clanova drustva, ako ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije odredjeno.
 2. Izmene ugovora o osnivanju komanditnog drustva kojima se povecavaju obaveze clanova drustva utvrdjene ugovorom o osnivanju drustva ili kojima se utvrdjuju nove obaveze clanova drustva vrse se saglasnoscu svih clanova drustva.

5.9. Prestanak clanstva i promena oblika drustva

Clan 186.

 1. U slucaju smrti clana komanditnog drustva ili prestanka jednog ili vise komanditora, drustvo ne prestaje.
 2. Ako iz komanditnog drustva istupe svi komplementari, drustvo moze nastaviti svoju delatnost kao drustvo s ogranicenom odgovornoscu, akcionarsko drustvo ili kao preduzetnik.
 3. Ako iz komanditnog drustva istupe svi komanditori, drustvo moze nastaviti svoju delatnost kao ortacko drustvo ili kao preduzetnik.
 4. Promene iz st. 1. do 3. ovog clana upisuju se u registar.

 

Glava II

DRUSTVA KAPITALA

(KOMPANIJE, KORPORACIJE)

I. AKCIONARSKO DRUSTVO

1. Pojam

Clan 187.

 1. Akcionarsko drustvo je drustvo koje osnivaju pravna, odnosno fizicka lica radi obavljanja delatnosti, ciji je osnovni kapital utvrdjen i podeljen na akcije odredjene nominalne vrednosti.
 2. Zbir nominalnih vrednosti svih akcija cini osnovni kapital akcionarskog drustva.

2. Osnivanje

2.1. Osnivacki akt i statut

Clan 188.

 1. Akcionarsko drustvo se osniva ugovorom o osnivanju, a ako ga osniva jedan clan - odlukom o osnivanju.
 2. Akt iz stava 1. ovog clana sadrzi odredbe iz clana 11. ovog zakona i druge odredbe znacajne za osnivanje akcionarskog drustva o kojima se sporazumeju osnivaci.
 3. Akcionarsko drustvo ima statut.

2.2. Simultano i sukcesivno osnivanje

Clan 189.

 1. Osnivaci mogu osnovati akcionarsko drustvo:

  1. otkupom svih akcija prilikom osnivanja, bez upucivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija - simultano (istovremeno) osnivanje;
  2. upucivanjem javnog poziva trecim licima za upis i uplatu akcija (prospekt) - sukcesivno (postepeno) osnivanje.

 1. Akcionarsko drustvo koje se osniva javnim pozivom za upis i uplatu akcija mogu osnovati najmanje dva osnivaca, a akcionarsko drustvo koje se osniva bez javnog upisa akcija - i samo jedan osnivac.

3. Minimalni osnovni kapital

Clan 190.

(1) Novcani deo osnovnog kapitala akcionarskog drustva koje se osniva

simultanim osnivanjem ne moze biti manji od 10.000 SAD dolara u dinarskoj

protivvrednosti po kursu na dan uplate.

(2) Novcani deo osnovnog kapitala akcionarskog drustva koje se osniva

sukcesivnim osnivanjem ne moze biti manji od 20.000 SAD dolara u dinarskoj

protivvrednosti po kursu na dan uplate.

4. Emisioni iznos akcija

Clan 191.

Akcije se ne mogu izdavati na iznos koji je manji od, ovim ili drugim saveznim zakonom, utvrdjenog minimalnog iznosa osnovnog kapitala akcionarskog drustva.

5. Minimalni iznos uloga

Clan 192.

 1. Novcani osnivacki ulog jednog akcionara ne moze biti manji od 500 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
 2. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, ako akcionari kupuju akcije pod povlascenim uslovima u skladu sa zakonom, novcani ulog pojedinog akcionara moze biti i manji.

6. Najnizi nominalni iznos akcija

Clan 193.

 1. Najnizi nominalni iznos akcija ne moze biti manji od pet SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate, osim u slucaju iz clana 192. stav 2. ovog zakona. Akcije s nizim nominalnim iznosom su nistave. Za stetu iz takve emisije odgovaraju izdavaoci solidarno.
 2. Visi nominalni iznos akcija treba da glasi na dinarsku vrednost deljivu sa 10.
 3. Akcije se ne mogu izdavati ni prodavati pri izdavanju ispod svoje nominalne vrednosti, osim u slucaju iz clana 192. stav 2. ovog zakona.

7. Ulozi

Clan 194.

 1. Ulozi akcionara mogu biti u gotovom novcu i u stvarima i pravima izrazenim u novcanoj vrednosti.
 2. Uloge u stvarima i pravima procenjuje ovlasceni procenjivac.
 3. Odredba stava 2. ovog clana primenjuje se kad osnovano akcionarsko drustvo kupuje stvari i prava od osnivaca u roku od dve godine od osnivanja drustva.
 4. Izuzetno od odredbe stava 2. ovog clana, ako vrednost uloga u stvarima i pravima ne prelazi minimalni novcani iznos osnovnog kapitala propisan ovim zakonom, ulog procenjuju osnivaci.
 5. Ulozi akcionara ne mogu biti u radu ili pruzanju usluga akcionarskom drustvu.

8. Troskovi osnivanja

Clan 195.

 1. Osnivaci snose troskove osnivanja akcionarskog drustva srazmerno visini
 2. svojih uloga.

 3. Osnivaci mogu zahtevati od akcionarskog drustva naknadu stvarnih troskova osnivanja u granicama najveceg iznosa koji je osnivackim aktom ili odlukom skupstine odredjen za troskove osnivanja.
 4. Troskovi osnivanja, ako ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije ugovoreno, mogu se isplatiti samo iz ostvarene dobiti akcionarskog drustva, a akcionari mogu odluciti da te isplate imaju prioritet u odnosu na ucesce u raspodeli dobiti.

9. Posebna pravila za jednoclano drustvo

Clan 196.

 1. Fizicko lice moze osnovati jedno jednoclano akcionarsko drustvo.
 2. Fizicko lice koje je ortak u ortackom drustvu, odnosno komplementar u komanditnom drustvu, odnosno koje obavlja delatnost kao preduzetnik ne moze osnovati jednoclano akcionarsko drustvo.
 3. U slucaju povrede odredbe st. 1. i 2. ovog clana, svako zainteresovano lice moze pred sudom zahtevati prestanak akcionarskog drustva, s tim sto sud moze ostaviti rok od sest meseci za pristupanje drugog akcionara.
 4. Ako osnivac pre prijave akcionarskog drustva za upis u registar nije u celini uplatio novcani deo osnovnog uloga, odnosno uneo nenovcani ulog, za neuplaceni iznos, odnosno za neuneseni nenovcani ulog pruza odgovarajuca sredstva obezbedjenja i ispravu o tome podnosi sudu pri prijavi registracije.

10. Simultano osnivanje

10.1. Postupak

Clan 197.

 1. Osnivaci osnivaju akcionarsko drustvo otkupom svih akcija do registracije drustva, bez upucivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija i bez odrzavanja osnivacke skupstine.
 2. Svi osnivaci potpisuju ugovor o osnivanju akcionarskog drustva i donose statut drustva. Akcionarsko drustvo bez javnog poziva za upis i uplatu akcija moze imati najvise 50 akcionara, osim u slucaju iz clana 192. stav 2. ovog zakona.

10.2. Uplata uloga

Clan 198.

 1. Ugovoreni novcani ulozi uplacuju se na privremeni racun banke do upisa akcionarskog drustva u registar, i to najmanje 50% novcanog dela osnovnog kapitala, odnosno 50% novcanog uloga svakog akcionara, a ostatak se uplacuje u roku od dve godine od dana upisa drustva u registar, saglasno ugovoru o osnivanju drustva.
 2. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, ako se akcije prodaju iznad nominalne vrednosti, visak iznad te vrednosti u celini treba da bude uplacen do upisa akcionarskog drustva u registar.
 3. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, ako novcani deo osnovnog kapital prelazi iznos od 25.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate, do upisa akcionarskog drustva u registar uplacuje se najmanje 20% tog iznosa.
 4. Ulozi u stvarima i pravima izrazeni u novcanoj vrednosti predaju se u celini, do dana upisa u registar, akcionarskom drustvu koje se osniva, na nacin koji zavisi od njihove prirode, ako ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije ugovoreno.
 5. Ako akcionari ne uplate, odnosno ne unesu uloge u roku odredjenom ugovorom o osnivanju akcionarskog drustva, u skladu s ovim zakonom, duzni su da drustvu plate kamatu, odnosno da mu naknade stetu.
 6. U slucaju prenosa privremene akcije pre celokupne uplate, odnosno unosenja uloga, za uplatu, odnosno unosenje ugovorenog uloga solidarno odgovaraju prenosioci privremenih akcija, u roku od tri godine od dana upisa prenosa akcija u knjigu akcionara.
 7. Neblagovremena uplata, odnosno unosenje uloga, u celini ili delimicno, u imovinu akcionarskog drustva moze biti osnov za iskljucenje akcionara iz drustva, uz odgovornost za naknadu stete drustvu.

10.3. Kogentnost odredaba o uplati uloga

Clan 199.

Akcionarsko drustvo ne moze, sa dejstvom prema trecim licima, osloboditi akcionara, u celini ili delimicno, obaveze uplate, odnosno unosenja uloga i odgovornosti iz clana 198. ovog zakona, niti odloziti izvrsenje te obaveze.

10.4. Izvestaj o ulozima u stvarima i pravima

Clan 200.

 1. Ako se za osnivanje akcionarskog drustva obezbedjuju ulozi u stvarima i pravima, akcionari, pre prijave za upis u registar, sacinjavaju i potpisuju izvestaj o ulozima u stvarima i pravima.
 2. U izvestaju se posebno navode predmeti uloga i isprave o proceni uloga u stvarima i pravima koju je izvrsio ovlasceni procenjivac, odnosno osnivaci, kao i dokazi o stavljanju tih stvari i prava na raspolaganje drustvu.
 3. Ako se u akcionarsko drustvo kao ulog unosi preduzece, uz izvestaj iz stava 1. ovog clana prilaze se bilans preduzeca za poslednje dve poslovne godine, kao i isprava o proceni vrednosti preduzeca.

10.5. Prijava za upis u registar

Clan 201.

Uz prijavu za upis akcionarskog drustva u registar prilazu se:

1) osnivacki akt s overenim potpisima osnivaca;

2) odluka o imenovanju zastupnika ako zastupnik nije odredjen osnivackim aktom;

3) statut drustva;

4) izvestaj o ulozima u stvarima i pravima;

5)izvestaj ovlascenog procenjivaca o vrednosti uloga u stvarima i pravima,

osim u slucaju iz clana 194. stav 4. ovog zakona;

6) izvestaj banke o deponovanim novcanim ulozima na privremeni racun;

7) ispravu o odgovarajucim sredstvima obezbedjenja za nenovcani ulog;

8) druge isprave utvrdjene saveznim propisom.

10.6. Upis u registar jedinog akcionara

Clan 202.

Kad se broj akcionara svede na jednog akcionara, taj akcionar duzan je da tu cinjenicu prijavi nadleznom sudu radi upisa u registar i objavljivanja, a ako to ne ucini, odgovara neograniceno solidarno za obaveze akcionarskog drustva,preuzete za to vreme.

11. Sukcesivno osnivanje

11.1. Javni poziv za upis i uplatu akcija (prospekt)

Clan 203.

(1) Osnivaci akcionarskog drustva upucuju javni poziv za upis i uplatu akcija

(prospekt) koji sadrzi:

1) firmu, sediste i delatnost drustva;

2) visinu osnovnog kapitala;

3) broj i nominalnu vrednost akcija, odnosno vrednost po kojoj se izdaju,

a pri izdavanju raznih vrsta i klasa akcija - njihovo imenovanje i

prava koja se vezuju za njih, kao i rokove uplate;

4) mesto i vreme upisa akcija;

5) rok za upis akcija;

6) mesto, vreme i rok uplate akcija;

7) rok vracanja uplacenih iznosa u slucaju neuspelog osnivanja;

8) naznacenje iznosa koje treba platiti za upisane akcije pre registracije

drustva i posledice neblagovremene uplate;

9) posebna prava koja pripadaju osnivacima (pravo prvenstva upisa akcija

novih emisija, pravo imenovanja prvih clanova uprave, prioritetne

akcije itd.);

10) broj, vrstu i klasu akcija koje su otkupili osnivaci, bez upisivanja na

osnovu javnog poziva (prospekta);

11) predmet i vrednost nenovcanih uloga, broj akcija koje se daju za njih,

ime, odnosno firmu i adresu, odnosno sediste lica koje daje ulog i ime,

odnosno firmu ovlascenog procenjivaca lica koji ga procenjuje;

12) najvisi iznos troskova osnivanja koji padaju na teret drustva;

13) postupak u slucaju upisa viska akcija;

14) nacin sazivanja osnivacke skupstine;

15) potpise osnivaca.

(2) Osnivaci objavljuju javni poziv (prospekt) i otkupljuju deo akcija.

(3) Javni poziv (prospekt) objavljuje se uz odobrenje nadleznog saveznog

organa.

(4) Odredba stava 3. ovog clana ne primenjuje se u slucaju kad javni poziv

(prospekt) upucuje drzava.

11.2. Upisnica

Clan 204.

(1) Akcije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija (upisnica), u tri

primerka.

(2) Akcije se mogu upisati licno ili preko zastupnika, uz prilaganje

ovlascenja.

(3) Upisnica sadrzi:

1) broj, vrstu i klasu upisanih akcija, nominalnu vrednost i cenu po kojoj

se upisuju:

2) izjavu upisnika da ce akcije uplatiti pod uslovima utvrdjenim u javnom

pozivu (prospektu);

3) novcani iznos koji upisnik treba da uplati pri upisu akcija;

4) izjavu upisnika da mu je poznata sadrzina javnog poziva (prospekta),

ugovora o osnivanju akcionarskog drustva i izvestaja osnivaca i da ih

prihvata;

5) potpis upisnika, odnosno ovlascenog lica, uz oznaku prebivalista,

odnosno firme i sedista i potpis ovlascenog lica banke u kojoj su

izvrseni upisi i placanje.

(4) Upisnica koja ne sadrzi podatke iz stava 3. ovog clana nistava je.

11.3. Uplata i unosenje uloga

Clan 205.

(1) Upisnici akcija duzni su da do odrzavanja osnivacke skupstine uplate kod

ovlascene banke najmanje 50% novcanog dela osnovnog kapitala, odnosno 50% novcanog uloga svakog akcionara, a ostatak se uplacuje najdocnije u roku

od dve godine od dana upisa u registar, saglasno ugovoru o osnivanju

akcionarskog drustva i statutu.

(2) Na uplatu akcija koje se prodaju iznad nominalne vrednosti primenjuju se

odredbe clana 198. stav 2. ovog zakona.

(3) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, ako novcani deo osnovnog kapitala

prelazi iznos od 50.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na

dan uplate, do odrzavanja osnivacke skupstine uplacuje se najmanje 20%

tog iznosa.

(4) Novcani ulozi unose se u imovinu akcionarskog drustva u celini do njegove

registracije, na nacin koji zavisi od njihove prirode, osim ako javnim

pozivom (prospektom) nije drukcije odredjeno.

(5) Odredbe st. 1. do 4. ovog clana ne primenjuju se u slucaju iz clana 192.

stav 2. ovog zakona.

11.4. Upis viska akcija

Clan 206.

(1) Ako se upise veci broj akcija nego sto je predvidjeno javnim pozivom

(prospektom), osnivaci mogu odbiti ili prihvatiti upisani visak.

(2) Ako osnivaci ne odluce o upisanom visku akcija, o prihvatanju ili

odbijanju viska akcija odlucuje osnivacka skupstina prilikom konacnog

utvrdjivanja osnovnog kapitala.

(3) U slucaju odbijanja upisanog viska akcija, uplaceni iznos se, u roku od

osam dana od dana odbijanja, bez odbitka, s kamatom, vraca upisnicima

akcija. Za ispunjenje ove obaveze osnivaci odgovaraju solidarno.

11.5. Neuspeo upis

Clan 207.

(1) Rok za upis akcija ne moze biti duzi od tri meseca od dana odredjenog za

pocetak upisivanja.

(2) Ako u roku iz stava 1. ovog clana sve ponudjene akcije nisu upisane,

osnivaci, u roku od 15 dana po isteku tog roka, mogu neupisane akcije sami

da upisu.

(3) Ako se ponudjene akcije ne upisu na nacin iz stava 2. ovog clana, smatra se

da osnivanje nije uspelo, a osnivaci moraju, u roku od osam dana od dana

isteka roka iz stava 2. ovog clana, vratiti upisnicima uplacene iznose,

zajedno sa kamatom, odnosno vratiti uloge u stvarima i pravima. Za

ispunjenje ove obaveze osnivaci odgovaraju solidarno.

(4) Odredbe st. 1. do 3. ovog clana ne primenjuju se ako akcionari kupuju

akcije pod povlascenim uslovima, u skladu sa zakonom.

11.6. Izdavanje potvrda o upisanim akcijama

Clan 208.

(1) Ako je upis akcija uspeo, osnivaci izdaju upisnicima potvrde o upisanim

akcijama, u roku od 15 dana od isteka javnim pozivom (prospektom)

utvrdjenog roka upisa akcija, odnosno naknadnog preuzimanja akcija od

strane osnivaca.

(2) Potvrda o upisu akcija sadrzi: datum donosenja odluke o javnom pozivu

(prospektu), nominalni i emisioni iznos akcija, iznos izvrsenih placanja,

odnosno preostalih placanja, podatke o ulozima u stvarima i pravima,

ukupni nominalni iznos svake klase akcija ako je izdato vise klasa i datum

prestanka obaveze ako do tog datuma ne budu upisane i propisno uplacene

upisane akcije iz objavljenog javnog poziva (prospekta), kao i druge

podatke odredjene saveznim zakonom.

(3) Potvrda o upisu koja ne sadrzi podatke iz stava 2. ovog clana nistava je.

(4) Svako ogranicenje koje nije naznaceno na potvrdi o upisu akcija ne

proizvodi pravno dejstvo prema akcionarskom drustvu.

(5) Upisnicima akcija mora biti dostupan spisak izdatih potvrda o upisu akcija

u banci u kojoj su akcije upisane.

11.7. Neuspela uplata

Clan 209.

Odredbe clana 207. ovog zakona shodno se primenjuju i u slucaju da do dana odrzavanja osnivacke skupstine nije izvrsena uplata novcanog dela osnovnog kapitala iz clana 205. st. 1. i 3. ovog zakona.

11.8. Raspolaganje uplatama

Clan 210.

Osnivaci akcionarskog drustva ne mogu raspolagati uplatama, a uprava drustva moze - posle upisa drustva u registar.

11.9. Osnivacka skupstina

11.9.1. Sazivanje

Clan 211.

(1) Osnivaci su obavezni da sazovu osnivacku skupstinu u roku od 60 dana od

dana isteka roka za upis akcija utvrdjenog u javnom pozivu (prospektu).

(2) Ako osnivaci ne sazovu osnivacku skupstinu u roku iz stava 1. ovog clana,

smatra se da osnivanje nije uspelo.

(3) U slucaju iz stava 2. ovog clana, shodno se primenjuju odredbe clana 207.

stav 3. ovog zakona.

(4) Osnivacka skupstina se saziva oglasom, koji se objavljuje na isti nacin

kao i javni poziv (prospekt), i to najmanje 15 dana pre dana odrzavanja.

(5) U roku iz stava 4. ovog clana, upisnicima akcija kojima su izdate potvrde

o upisu akcija mora biti dostupan ugovor o osnivanju akcionarskog drustva,

predlog statuta, izvestaj osnivaca i ovlascenih procenjivaca uloga u

stvarima i pravima, spisak izdatih potvrda o upisanim akcijama i spisak

broja, vrste i klase akcija koje su preuzeli osnivaci bez upisa na osnovu

prospekta.

11.9.2. Kvorum i ponovni saziv

Clan 212.

(1) Osnivacka skupstina moze punovazno da odlucuje ako skupstini prisustvuju upisnici koji imaju vise od polovine upisanih i uplacenih akcija s pravom glasa.

(2) Ako osnivacka skupstina nema kvorum iz stava 1. ovog clana, osnivaci mogu

ponovo sazvati skupstinu, s tim sto izmedju prvog i drugog sazivanja treba

da protekne najmanje osam, a najvise 15 dana.

(3) Ako osnivaci ponovo ne sazovu osnivacku skupstinu ili ako i ta ponovna

skupstina nema kvorum, smatra se da osnivanje akcionarskog drustva nije

uspelo.

(4) U slucaju iz stava 3. ovog clana shodno se primenjuje odredba clana 207.

stav 3. ovog zakona.

11.9.3. Tok osnivacke skupstine

Clan 213.

 1. Osnivacka skupstina bira predsednika, zapisnicara i dva brojaca glasove, posle cega se citaju izvestaji osnivaca o ulozima u stvarima i pravima i postupku osnivanja i izvestaji ovlascenih procenjivaca, a prilozi uz te izvestaje - samo na zahtev akcionara koji imaju najmanje 10% od svih glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara.
 2. O radu skupstine vodi se zapisnik, koji potpisuju predsednik skupstine, zapisnicar, oba brojaca glasova i osnivaci akcionarskog drustva.

11.9.4. Delokrug

Clan 214.

(1) Osnivacka skupstina:

1) utvrdjuje da je osnovni kapital upisan i uplacen u skladu s ovim

zakonom;

2) prihvata ili odbija upis viska akcija ako to nisu ucinili osnivaci;

3) donosi prvi statut akcionarskog drustva;

4) bira prve organe drustva, osim ako su osnivaci u javnom pozivu

(prospektu) zadrzali za sebe to pravo;

5) odlucuje o posebnim pravima koje pripadaju osnivacima i odobrava

posebne ugovore s osnivacima ili drugim licima (sporedne cinidbe i

dr.);

6) prihvata procenu vrednosti nenovcanih uloga;

7) odobrava iznos troskova osnivanja koji padaju na teret drustva.

(2) Akcionarsko drustvo je osnovano kad skupstina donese odluke iz stava 1.

ovog clana.

11.9.5. Odlucivanje

Clan 215.

(1) Osnivacka skupstina donosi odluke vecinom glasova po osnovu uplacenih

akcija s pravom glasa.

(2) Osnivacka skupstina moze odstupiti od javnog poziva (prospekta) samo

jednoglasnom odlukom svih upisnika akcije, s tim sto se vrednost

nenovcanih uloga ne moze utvrditi u iznosu vecem od procenjenog iznosa i

sto se posebna prava koja pripadaju osnivacima, kao i posebne naknade i

nagrade ne mogu menjati na teret akcionarskog drustva.

(3) Prilikom donosenja odluke o posebnim pravima koja pripadaju osnivacima i o odobravanju posebnih ugovora s osnivacima i drugim licima zainteresovani

upisnici akcija nemaju pravo glasa.

(4) Prilikom donosenja odluke o troskovima osnivanja akcionarskog drustva, ako padaju na teret drustva, osnivaci nemaju pravo glasa.

11.9.6. Shodna primena

Clan 216.

Na rad i odlucivanje osnivacke skupstine akcionarskog drustva shodno tome se primenjuju odredbe ovog zakona o nacinu rada i odlucivanja skupstine akcionara.

11.9.7. Upis u registar

Clan 217.

(1) Akcionarsko drustvo upisuje se u registar kad sud utvrdi:

1) da je osnivacka skupstina sazvana i odrzana u skladu s odredbama ovog

zakona;

2) da je osnovni kapital upisan u celini i uplacen u skladu s ovim

zakonom;

3) da su nenovcani ulozi u celini predati drustvu koje se osniva, osim ako

osnivackim aktom nije drukcije odredjeno;

4) da je dato odobrenje nadleznog organa u skladu sa clanom 203. stav 3.

ovog zakona.

(2) Na upis u registar primenjuju se odredbe clana 201. ovog zakona.

12. Zabrana prenosa prava

Clan 218.

(1) Pre upisa u registar, upisnik akcija ne moze na drugog preneti svoja prava

stecena upisom.

(2) Pre upisa u registar, akcionarsko drustvo ne moze izdavati akcije ni

privremene akcije. Ranije izdate akcije ili privremene akcije nistave su.

Za nastalu stetu na osnovu takvog izdavanja akcija ili privremenih akcija

solidarno odgovaraju osnivaci drustva i izdavaoci akcija.

13. Sadrzina statuta

Clan 219.

(1) Statut akcionarskog drustva sadrzi odredbe o:

1) firmi i sedistu drustva;

2) delatnosti drustva;

3) iznosu osnovnog kapitala i nacinu uplate akcija;

4) nominalnoj vrednosti, vrsti i klasi izdatih akcija i naznaku da li su

akcije izdate na ime ili na donosioca;

5) nacinu potpisivanja firme drustva;

6) nacinu sazivanja skupstine i nacinu donosenja odluka;

7) izboru, opozivu i delokrugu organa drustva;

8) zastupanju;

9) raspodeli dobiti i snosenju gubitaka;

10) rezervama;

11) posledicama propustanja uplate akcija ili neblagovremene uplate kcija;

12) zastiti zivotne sredine;

13) nacinu promene oblika drustva;

14) prestanku drustva;

15) postupku izmene statuta;

16) drugim pitanjima predvidjenim ovim zakonom.

(2) Statut moze sadrzati i odredbe o:

1) posebnim ugovorima koji se odnose na nenovcani ulog i na posebna prava

osnivaca ili trecih lica (uz navodjenje imena, odnosno firme);

2) vrstama obveznica i pravima njihovih imalaca;

3) mogucnostima i postupku povlacenja akcija;

4) ovlascenjima upravnog odbora u vezi s povecanjem osnovnog kapitala;

5) ogranicenju prenosa akcija na ime;

6) mogucnostima pretvaranja jedne vrste ili klase akcija u drugu vrstu ili

klasu akcija;

7) drugim pitanjima znacajnim za akcionarsko drustvo.

14. Akcije

14.1. Vrste i klase (rod)

Clan 220.

(1) Akcije glase na ime ili na donosioca.

(2) Akcije glase na ime ako su izdate pre celokupnog placanja nominalnog ili

viseg emisionog iznosa (privremene akcije), kao i u slucaju upisivanja

akcija akcionara sa zakljucenim ugovorom o sporednim cinidbama.

(3) Prema redosledu izdavanja, akcije mogu biti osnivacke (akcije prve

emisije) i akcije sledecih emisija.

(4) Prema sadrzini prava ucesca u dobiti, akcije mogu biti obicne (redovne) i

prioritetne (povlascene).

(5) Obicne akcije daju pravo na ucesce u upravljanju akcionarskim drustvom,

pravo na ucesce u dobiti i pravo na deo likvidacione mase.

(6) Prioritetne akcije daju pravo na prednost kod isplata odredjenog iznosa ili

procenta od nominalne vrednosti akcija u odnosu na obicne akcije, prednost

kod raspodele likvidacione mase i druga prava utvrdjena saveznim zakonom

kojim se uredjuju hartije od vrednosti i statutom. Prilikom izdavanja

prioritetnih akcija, akcionarsko drustvo moze zahtevati od upisnika

prioritetnih akcija i posebne novcane doplate.

(7) Prioritetne akcije mogu biti kumulativne, participativne i

participativno-kumulativne.

(8) Kumulativna prioritetna akcija daje prioritetno pravo na isplatu svih jos

neisplacenih dividendi pre nego sto se imaocima obicnih akcija u skladu s

odlukom o izdavanju akcija isplate bilo kakve dividende.

(9) Participativne prioritetne akcije daju pravo, pored utvrdjene prioritetne

dividende, i na isplatu dividendi koje pripadaju imaocima obicnih akcija u

skladu s odlukom o izdavanju.

(10) Akcije s istim pravima cine jednu klasu (obicne akcije, prioritetne

akcije, akcije s pravom glasa i akcije bez prava glasa).

14.2. Pravo glasa

Clan 221.

(1) Svaka akcija daje pravo glasa srazmerno nominalnoj vrednosti.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, bez prava glasa mogu se izdavati

samo prioritetne akcije, s tim da njihova nominalna vrednost ne moze biti

veca od 49% od osnovnog kapitala akcionarskog drustva.

(3) Zabranjeno je izdavanje akcija koje bi uz isti nominalni iznos davale

razlicit broj glasova.

(4) Statutom se moze utvrditi najveci broj glasova svakog akcionara, bez

obzira na nominalnu vrednost akcija koje poseduje, pod uslovom da to vazi

za sve akcionare koji poseduju akcije s pravom glasa.

(5) Statutom se moze usloviti ucesce akcionara u odlucivanju skupstine

posedovanjem odredjenog broja, odnosno nominalne vrednosti akcija, s

mogucnoscu udruzivanja akcionara.

14.3. Odluka o izdavanju i izdavanje (stampanje) akcija

Clan 222.

(1) Odluka o izdavanju akcija akcionarskog drustva, koju donose osnivaci,

odnosno skupstina drustva, sadrzi elemente i delove utvrdjene saveznim

zakonom kojim se uredjuju hartije od vrednosti.

(2) Akcionarsko drustvo izdaje (stampa) akcije samo ako je to predvidjeno

statutom i na zahtev akcionara na njegov trosak.

15. Pravni odnosi drustva i akcionara

15.1. Nacelo ravnopravnosti

Clan 223.

Akcionari s akcijama iste vrste i klase, jednake nominalne vrednosti ravnopravni su.

15.2. Uplata uloga

Clan 224.

(1) Akcionar je obavezan da uplati nominalni ili visi emisioni iznos upisanih akcija na racun akcionarskog drustva ili da preda drustvu uloge u stvarima i pravima, u skladu s ovim zakonom, ugovorom o osnivanju i statutom.

(2) Uprava akcionarskog drustva moze, u skladu sa statutom, akcionarima iz

stava 1. ovog clana ostaviti naknadni rok za uplatu, odnosno unosenje

uloga.

(3) Ako akcionar zakasni s uplatom, odnosno unosenjem dospelog uloga, odgovara akcionarskom drustvu u skladu s ovim zakonom, odnosno statutom.

(4) Akcionar ne moze svoje potrazivanje prema akcionarskom drustvu prebijati za uplate akcija, niti moze za uloge u stvarima i pravima vrsiti pravo zaloge i zadrzanja.

(5) Akcionarsko drustvo ne moze, sa dejstvom prema trecim licima, osloboditi

akcionara obaveze uplate i unosenja uloga u imovinu drustva, niti moze te

obaveze odloziti ili smanjiti.

15.3. Lisenje prava iz akcija (iskljucenje akcionara)

Clan 225.

(1) Ako akcionar i u ostavljenom naknadnom roku kasni s uplatom ili unosenjem

uloga, uprava akcionarskog drustva moze mu oduzeti privremenu akciju

(iskljucenje akcionara).

(2) Iskljuceni akcionar odgovara akcionarskom drustvu za neuplaceni iznos

odnosno neuneti ulog i prouzrokovanu stetu ako drustvo ne dobije taj iznos

prodajom akcije na berzi ili javnoj licitaciji, odnosno ako se ne naplati

od njegovih prethodnika upisanih u knjigu akcionara u slucaju prenosa

privremene akcije na drugo lice.

(3) Prethodnici iskljucenog akcionara iz stava 2. ovog clana i iskljuceni

akcionari odgovaraju solidarno u roku od tri godine od dana upisa prenosa

akcija u knjigu akcionara ili iskljucenja.

15.4. Zabrana oslobadjanja placanja

Clan 226.

(1) U slucaju prenosa privremene akcije ili iskljucenja akcionara, akcionari i

njihovi prethodnici ne mogu biti oslobodjeni obaveza placanja uloga, osim u

slucaju smanjenja osnovnog kapitala u skladu s ovim zakonom.

(2) Ako zaostala uplata nije naplacena u roku odredjenom statutom, akcionarsko

drustvo moze smanjiti osnovni kapital za nominalni iznos neuplacene

akcije, uz prestanak njenog vazenja. Ako to smanjenje prelazi 5% osnovnog

kapitala, postupice se po odredbama ovog zakona o smanjenju osnovnog

kapitala.

15.5. Zabrana vracanja uloga

Clan 227.

Ulozi se ne mogu vratiti akcionarima, osim u slucajevima propisanim zakonom.

15.6. Druge obaveze akcionara

Clan 228.

(1) Statutom se mogu utvrditi i posebne obaveze akcionara ako je za prenos

akcija potrebna saglasnost akcionarskog drustva ili ako je ustanovljeno

pravo prece kupovine akcija od strane drustva, odnosno akcionara,

srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju (akcionarsko drustvo

cije se akcije ne kupuju i ne prodaju na berzi). Te obaveze akcionara

oznacavaju se na akcijama ili privremenim akcijama.

(2) Statutom se moze utvrditi i obaveza akcionara koji ulaze stvari i prava da svoje akcije deponuje u akcionarskom drustvu za vreme za koje je po ovom

zakonu odgovoran drustvu (vezane akcije).

(3) Statutom se moze utvrditi i obaveza clanova uprave akcionarskog drustva da poseduju odredjeni broj akcija drustva i da ih deponuju u drustvu dok im

traje svojstvo clana uprave (garancijske akcije).

15.7. Raspodela dobiti

Clan 229.

(1) Akcionar ima pravo na udeo u godisnjoj dobiti koju skupstina odredi za

deobu (dividenda).

(2) Statutom se moze utvrditi i placanje dividendi tokom poslovne godine

(medjudividenda), uz odobrenje nadzornog odbora, s tim da iznos za isplatu

medjudividende ne prelazi 50% dobiti iz prethodne godine.

(3) Dobit se deli srazmerno nominalnoj vrednosti akcija.

(4) Ako akcije nisu uplacene, dobit se deli srazmerno izvrsenoj uplati, prema

vremenu uplata izvrsenih u toku poslovne godine.

(5) Skupstina moze odluciti da se dobit ne deli akcionarima, ili da se ne deli akcionarima koji imaju odredjenu klasu akcija, vec da se upotrebi za druge

namene.

15.8. Vracanje zabranjenih placanja

Clan 230.

(1) Akcionar akcionarskog drustva duzan je da vrati drustvu uloge i dividende koje mu je drustvo isplatilo suprotno odredbama ovog zakona.

(2) Potrazivanja akcionarskog drustva iz stava 1. ovog clana mogu ostvarivati

i njegovi poverioci ako im drustvo ne izmiruje obaveze, kao i akcionari u

skladu s ovim zakonom, a u slucaju stecaja - i stecajni upravnik.

(3) Zastarelost potrazivanja iz st. 1. i 2. ovog clana tece od dana izvrsenih nezakonitih isplata.

15.9. Placanja za dodatne usluge

Clan 231.

Za dodatne usluge akcionarskom drustvu koje su akcionari po statutu duzni da

izvrse, isplacena naknada ne moze preci vrednost usluga.

15.10. Upis u knjigu akcionara i pravo uvida

Clan 232.

(1) Akcija se upisuje u knjigu akcionara.

(2) Kod akcija na ime akcionarom se u odnosu prema akcionarskom drustvu

smatra onaj ko je kao akcionar upisan u knjigu akcionara.

(3) Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

(4) Odredbe st. 1. do 3. ovog clana primenjuju se i na privremene akcije.

15.11. Ogranicenje prenosa akcija na ime

Clan 233.

(1) Prenos akcija na ime akcionarskog drustva cije se akcije ne prodaju i ne

kupuju na berzi statutom se moze usloviti saglasnoscu uprave ili pravom

prece kupovine od ostalih akcionara ili drustva.

(2) Odredba stava 1. ovog clana primenjuje se i na privremene akcije.

15.12. Akcije s vise vlasnika

Clan 234.

(1) Vise lica mogu biti vlasnici jedne akcije.

(2) Vlasnici iz stava 1. ovog clana cine prema akcionarskom drustvu jednog

akcionara i svoja prava vrse preko zajednickog punomocnika, a za obaveze

koje terete akcionare odgovaraju solidarno.

(3) U knjigu akcionara upisuju se akcije iz stava 1. ovog clana i ime

zajednickog punomocnika.

15.13. Amortizacija akcija na ime

Clan 235.

(1) Ako se akcija na ime ili privremena akcija unisti ili nestane, moze se

oglasiti nevazecom i izdati nova akcija, u skladu sa saveznim zakonom

kojim se uredjuju hartije od vrednosti.

(2) Ako kuponi za dividende glase na ime, oglasavanjem akcije ili privremene

akcije nevazecom prestaje i zahtev iz kupona za dividende koje jos nisu

utvrdjene.

15.14. Oglasavanje akcija nevazecim

Clan 236.

(1) Ako je sadrzaj akcije postao netacan zbog statusnih promena akcionarskog

drustva, kao i u drugim slucajevima, drustvo moze da oglasi akcije

nevazecim i da postojecim akcionarima izda (stampa) nove akcije u zamenu

za postojece.

(2) U slucaju iz stava 1. ovog clana akcionarsko drustvo javnim pozivom, koje

objavljuje dva puta u razmaku od 30 dana, poziva akcionare na podnosenje

akcija, uz upozorenje da ce nepredate akcije biti oglasene nevazecim i

ponistene.

(3) Predate akcije akcionarsko drustvo ponistava uz izdavanje novih a

nepredate akcije oglasava nevazecim i ponistava uz dozvolu suda.

15.15. Zamena ostecenih akcija i spajanje

i deljenje akcija

Clan 237.

(1) Ako je akcija ili privremena akcija toliko ostecena da vise nije primerena za promet, a njen sadrzaj je jos citljiv, njen imalac moze zahtevati da mu akcionarsko drustvo, na njegov trosak, izda novu akciju, uz povracaj i

ponistaj stare akcije.

(2) Akcije i privremene akcije mogu se, na zahtev i o trosku imaoca, spojiti u

jednu akciju ili vise akcija, odnosno podeliti na vise akcija, s tim da

nominalna vrednost novih izdatih akcija ne bude manja od nominalne

vrednosti akcija odredjene serije. Akcije koje se spajaju ili dele predaju

se akcionarskom drustvu i ponistavaju.

16. Povlacenje i ponistaj akcija

Clan 238.

(1) Statutom akcionarskog drustva mogu se predvideti slucajevi kad drustvo

moze povuci i ponistiti izdate akcije.

(2) Povlacenje akcija moguce je samo ako je bilo predvidjeno statutom pre upisa

akcija (prinudno povlacenje akcija).

(3) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala u slucaju iz stava 1. ovog clana

donosi skupstina akcionara.

(4) Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog clana, akcionarsko drustvo moze,

saglasnoscu akcionara, odnosno akcionara odredjene klase akcija, cije se

akcije povlace, povuci akcije i kad to nije bilo predvidjeno statutom.

(5) Povlacenjem akcija ne sme se povrediti princip ravnopravnosti akcionara.

(6) Povlacenje akcija ne moze se izvrsiti suprotno odredbama ovog zakona o

ocuvanju i smanjenju osnovnog kapitala.

17. Sticanje i rezim sopstvenih akcija

17.1. Zabrana upisa sopstvenih akcija

Clan 239.

(1) Akcionarsko drustvo ne moze upisivati sopstvene akcije.

(2) Zavisno drustvo i drustvo koje je u vlasnistvu drugog drustva ne moze

upisivati akcije maticnog drustva, odnosno tog drustva iznad iznosa

utvrdjenih ovim zakonom.

(3) Ako je trece lice prilikom osnivanja ili povecanja osnovnog kapitala,

suprotno odredbama ovog zakona, preuzelo akcije za racun akcionarskog

drustva iz st. 1. i 2. ovog clana, smatra se da ih je preuzelo za svoj

racun, s tim da to lice ne stice nikakva prava dok ne preuzme akcije za

svoj racun.

17.2. Direktno sticanje sopstvenih akcija

Clan 240.

(1) Akcionarsko drustvo moze sticati sopstvene akcije samo:

1) ako je sticanje akcija neophodno da bi se sprecila znatna steta za

drustvo;

2) ako akcije treba da se ponude za otkup zaposlenima u drustvu, drugim

zainteresovanim licima ili povezanim drustvima;

3) ako je sticanje akcija besplatno;

4) na osnovu pravnog sledbenistva.

(2) Ukupni nominalni iznos akcija stecenih za namene iz tac. 1. i 2. stava 1.

ovog clana ne moze biti veci od 10% osnovnog kapitala.

(3) Sopstvene akcije mogu se sticati samo ako je uplacen njihov celokupan

nominalni ili visi emisioni iznos.

(4) Akcionarsko drustvo je obavezno da akcije otkupljene u smislu tac. 1. i 2.

stava 1. ovog clana otudji u roku od godinu dana od dana sticanja, odnosno

da akcije iz tacke 2. stava 1. ovog clana ponudi zaposlenima na otkup u

roku od godinu dana od dana sticanja, kao i da akcije stecene u skladu sa

tac. 3. i 4. stava 1. ovog clana otudji u roku od tri godine od dana

sticanja.

(5) Ako se sopstvene akcije ne otudje u skladu sa odredbama stava 4. ovog

clana, akcionarsko drustvo je obavezno da ih u skladu s odredbama ovog

zakona povuce i ponisti.

(6) Sopstvene akcije ne daju akcionarskom drustvu druga prava.

17.3. Sticanje sopstvenih akcija preko treceg lica

Clan 241.

(1) Lice koje posluje u svoje ime, a za racun akcionarskog drustva, moze

sticati akcije drustva pod istim uslovima pod kojima, u skladu sa clanom

240. ovog zakona, drustvo stice sopstvene akcije.

(2) Odredba stava 1. ovog clana primenjuje se u slucaju ako akcije maticnog

drustva stice zavisno drustvo ili drustvo u kome drugo drustvo ima

vecinski akcijski kapital, kao i ako te akcije stice trece lice koje

posluje u svoje ime, a za racun zavisnog drustva, odnosno drustva u kome

drugo drustvo ima vecinski akcijski kapital.

(3) Trece lice iz st. 1. i 2. ovog clana duzno je da akcije prenese u svojinu

akcionarskog drustva za ciji racun ih je steklo, uz naknadu

protivvrednosti.

17.4. Uzimanje sopstvenih akcija u zalogu

Clan 242.

(1) Odredbe ovog zakona o direktnom sticanju sopstvenih akcija, odnosno preko

treceg lica shodno se primenjuju i na uzimanje sopstvenih akcija u zalogu.

(2) Uzimanje sopstvenih akcija u zalogu suprotno odredbi stava 1. ovog clana

nistavo je.

17.5. Posebno pravilo za jednoclano drustvo

Clan 243.

(1) Jednoclano akcionarsko drustvo ne moze sopstvene akcije otkupiti, ni

povlaciti, niti uzimati u zalogu.

(2) Jednoclano akcionarsko drustvo moze sticati sopstvene akcije besplatno i na osnovu pravnog sledbenistva.

18. Pravni rezim pojedinih poslova

18.1. Nistavi poslovi

Clan 244.

(1) Pravni posao ciji je predmet davanje avansa ili kredita, odnosno

obezbedjenje avansa ili kredita od strane akcionarskog drustva radi

sticanja akcija drustva nistav je.

(2) Odredba stava 1. ovog clana ne odnosi se na pravne poslove finansijskih

organizacija, kao ni na sticanje sopstvenih akcija akcionarskog drustva

radi njihove prodaje zaposlenima u drustvu ili zaposlenima u povezanim

drustvima, ako drustvo raspolaze rezervama koji mogu sluziti za ove

namene.

(3) Pravni posao izmedju akcionarskog drustva i treceg lica po kome bi to lice

imalo pravo da stice akcije drustva za racun drustva ili zavisnog drustva

ili drustva u kome drugo drustvo ima vecinski akcijski kapital nistav je

ako drustvo stekne akcije u suprotnosti s odredbama ovog zakona.

18.2. Konverzija kredita u osnovni kapital

clan 245.

(1) Ako je akcionar dao akcionarskom drustvu kredit pod uslovima nepovoljnijim od uobicajenih uslova, ne moze od drustva zahtevati povracaj kredita u stecajnom postupku ili u postupku prinudnog poravnanja.

(2) Ako je trece lice, u slucaju iz stava 1. ovog clana, umesto nekog od

akcionara dalo kredit, a akcionar mu je dao obezbedjenje za vracanje

kredita, to lice moze u stecaju ili u postupku prinudnog poravnanja

zahtevati samo isplatu za iznos koji nije dobilo na ime obezbedjenja za

vracanje kredita.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog clana primenjuju se i na druge pravne poslove

akcionara ili treceg lica ako ti pravni poslovi predstavljaju obezbedjenje

kredita.

18.3. Vracanje kredita pre otvaranja stecaja

clan 246.

(1) Ako je akcionarsko drustvo, u slucajevima iz clana 245. ovog zakona,

vratilo kredit u poslednjoj godini pre otvaranja stecaja, akcionar koji je

primio isplatu kredita, odnosno koji je dao obezbedjenje mora drustvu

naknaditi vraceni iznos kredita. Obaveza akcionara postoji samo do

vrednosti obezbedjenja u vreme vracanja kredita, a prestaje ako su predmeti

koji su poveriocu sluzili kao obezbedjenje stavljeni na raspolaganje

drustvu radi namirenja.

(2) Odredba stava 1. ovog clana primenjuje se i na druge pravne poslove

akcionara ili treceg lica ako ti pravni poslovi predstavljaju obezbedjenje

kredita.

19. Zamenljive i participativne obveznice

Clan 247.

 1. Obveznice cijim se imaocima garantuje pravo na pretvaranje u akcije ili pravo prece kupovine akcija (zamenljive obveznice) i obveznice cijim se imaocima prava vezuju i za dividende akcionara (participativne obveznice) izdaju se na osnovu odluke skupstine.
 2. Skupstina moze ovlastiti upravu za izdavanje obveznica iz stava 1. ovog clana najduze na pet godina. Odluku o izdavanju obveznica iz stava 1. ovog clana uprava prijavljuje sudu koji vodi registar, radi upisa i objavljivanja.
 3. Participativne obveznice mogu davati prioritetno pravo na ucesce u dobiti,kao i prioritetne participativne akcije.
 4. Akcionari akcionarskog drustva imaju pravo prece kupovine zamenljivih obveznica i participativnih obveznica, shodno pravu prece kupovine akcionara na nove akcije.

20. Organi akcionarskog drustva

clan 248.

(1) Organi akcionarskog drustva koje se osniva bez upucivanja javnog poziva za

upis i uplatu akcija su skupstina i direktor, a u slucajevima propisanim

ovim zakonom - upravni odbor i nadzorni odbor.

(2) Organi akcionarskog drustva koje se osniva upucivanjem javnog poziva za

upis i uplatu akcija su skupstina, upravni odbor i direktor, a u

slucajevima propisanim ovim zakonom - i nadzorni odbor.

(3) Poslove skupstine i direktora u jednoclanom akcionarskom drustvu obavlja

vlasnik, ako odlukom o osnivanju nije drukcije odredjeno.

(4) U jednoclanom akcionarskom drustvu odluke koje se donose u vrsenju

funkcija upravljanja drustvom upisuju se u knjigu odluka.

(5) Odluke iz stava 4. ovog clana koje nisu upisane u knjigu odluka ne

proizvode pravno dejstvo.

(6) U knjigu odluka iz stava 4. ovog clana upisuju se:

1) odluke o usvajanju godisnjih racunovodstvenih iskaza i izvestaja o

poslovanju;

2) odluke o raspodeli dobiti i pokricu gubitaka;

3) odluke o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala;

4) investicione odluke;

5) odluke o statusnim promenama, promeni oblika i prestanku akcionarskog

drustva;

6) druge odluke znacajne za vrsenje funkcija upravljanja drustvom.

(7) Knjiga odluka vodi se uredno. Podaci upisani u knjigu odluka ne smeju se

menjati niti brisati.

21. Skupstina akcionara

21.1. Delokrug

clan 249.

(1) Skupstina akcionara, pored delokruga iz clana 61. ovog zakona, odlucuje i

o:

1) promeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija;

2) ostvarivanju zahteva akcionarskog drustva prema clanovima uprave,

nadzornog odbora ili akcionarima u vezi s naknadom stete nastale pri

osnivanju drustva ili vodjenju poslova:

3) zastupanju drustva u sudskim postupcima protiv clanova uprave.

(2) O pitanjima iz delokruga upravnog odbora skupstina moze odlucivati samo nanjegov zahtev.

21.2. Sazivanje skupstine

clan 250.

(1) Skupstina se saziva najmanje jedanput godisnje (redovna).

(2) Skupstinu saziva upravni odbor, a u slucajevima utvrdjenim ovim zakonom - i

nadzorni odbor i akcionari.

(3) Sazivanje skupstine objavljuje se najmanje 21 dan pre odrzavanja, na nacin

odredjen statutom.

(4) Akcionari s akcijama na ime i akcionari koji su dali akcije na cuvanje kod

akcionarskog drustva pozivaju se na skupstinu i posebnim pozivom.

(5) Statutom akcionarskog drustva moze se utvrditi da se ucesce na skupstini i ostvarivanje prava glasa akcionara iz stava 4. ovog clana moze usloviti prijavom najmanje tri dana pre odrzavanja skupstine i deponovanjem akcija, odnosno potvrda na donosioca.

21.3. Zastita prava manjinskih akcionara

clan 251.

(1) Akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala

ili statutom odredjeni manji deo mogu od upravnog odbora zahtevati

sazivanje skupstine, uz navodjenje razloga za sazivanje skupstine i pitanja

o kojima bi skupstina trebalo da odlucuje.

(2) Ako upravni odbor, po pismenom zahtevu akcionara iz stava 1. ovog clana,

ne sazove skupstinu u roku od 15 dana od dana podnosenja zahteva,

skupstinu mogu sazvati ti akcionari.

(3) Ako se skupstina ne sastane u roku od 15 dana po zahtevu iz st. 1. i 2.

ovog clana, u daljem roku od 15 dana skupstinu moze sazvati nadzorni

odbor.

(4) Na sazivanje skupstine iz st. 2. i 3. ovog clana shodno se primenjuju

odredbe clana 250. ovog zakona.

(5) Ako se skupstina ne odrzi ni po zahtevu iz stava 3. ovog clana,

akcionarsko drustvo akcionarima iz stava 1. ovog clana otkupice akcije, na

njihov zahtev, u skladu s odredbama ovog zakona.

21.4. Dnevni red

clan 252.

(1) Dnevni red skupstine objavljuje se istovremeno sa sazivanjem skupstine, na

nacin utvrdjen statutom.

(2) Za svaku tacku dnevnog reda o kojoj skupstina odlucuje, uz objavljeni

dnevni red prilazu se predlozi odluka.

(3) Ako skupstina odlucuje o izmeni statuta, u objavljenom dnevnom redu

naznacuje se mesto gde se nalazi tekst statuta koji se menja.

(4) Na pitanje akcionara u vezi s dnevnim redom, postavljeno u pismenom obliku najmanje osam dana pre odrzavanja skupstine, uprava akcionarskog drustva obavezna je da akcionaru da pismeni odgovor, u skladu s poslovnikom o radu skupstine.

(5) Akcionar koji ima ili predstavlja najmanje desetinu osnovnog kapitala ili

statutom odredjen manji deo, u roku od osam dana od dana sazivanja

skupstine moze od upravnog odbora pismeno zahtevati da uvrsti odredjeno

pitanje u dnevni red skupstine, uz navodjenje razloga.

(6) Ako upravni odbor ne postupi po zahtevu akcionara iz stava 5. ovog clana i

u roku od osam dana od dana prijema zahteva to ne objavi na isti nacin kao

i oglas o sazivanju skupstine, na zahtev akcionara ucinice to nadzorni

odbor, u roku od tri dana od dana podnosenja zahteva nadzornom odboru, a

ako on nije obrazovan ili ako ne uvrsti to pitanje u dnevni red, to moze

uciniti skupstina na zahtev akcionara iz stava 5. ovog clana.

(7) Skupstina se moze odrzati i bez propisnog sazivanja i objavljivanja

dnevnog reda ako joj prisustvuju svi akcionari s pravom glasa i ako se ni

jedan akcionar tome ne protivi.

21.5. Posebna obavestenja

clan 253.

(1) Uprava, u roku od osam dana od dana objavljivanja saziva skupstine,

obavestava o tome lica koja zastupaju akcionare, kao i udruzenja akcionara

koji su na poslednjoj sednici skupstine ostvarivali glasacka prava za

akcionare ili su zahtevali izvestaj o sazivu skupstine, kao i clanove

nadzornog odbora.

(2) Lice koje zastupa akcionare (punomocnik, depozitar akcija) bez odlaganja

obavestava o tome upravu akcionarskog drustva.

(3) Ako lice koje zastupa akcionare na sednici skupstine ostvaruje pravo glasa

za akcionare, saopstava akcionarima svoje predloge za ostvarivanje

glasackog prava po pojedinim tackama dnevnog reda, pri cemu je duzno da

postupa u interesu akcionara. Ako akcionari licu koje ih zastupa ne daju

uputstva za ostvarivanje glasackog prava, to lice ce glasacko pravo po

pojedinim tackama dnevnog reda ostvarivati vodeci racuna o interesu

akcionara.

(4) Odredba stava 3. ovog clana primenjuje se i na udruzenja akcionara na koja

su akcionari ugovorom u pismenoj formi preneli ostvarenje svih ili

odredjenih glasackih prava po svojim akcijama.

21.6. Spisak ucesnika

Clan 254.

(1) Na sednici skupstine sastavlja se spisak prisutnih i zastupanih akcionara

i njihovih punomocnika, uz naznacenje nominalne vrednosti i klase akcija,

kao i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju.

(2) Spisak se sastavlja na osnovu podnesenih akcija ili potvrda o njima,

odnosno na osnovu ovlascenja.

(3) Ako je licu koje zastupa akcionare, odnosno udruzenju akcionara dato

ovlascenje za ostvarivanje prava glasa, u spisku se naznacava nominalna

vrednost i klasa akcija za koje su dobili ovlascenje.

(4) Spisak ucesnika daje se na uvid prisutnim akcionarima i njihovim

zastupnicima pre glasanja.

21.7. Zapisnik

Clan 255.

(1) U zapisniku se navodi narocito: mesto i dan odrzavanja skupstine, dnevni

red, licno ime zapisnicara, rezultat glasanja, konstatacija

predsedavajuceg o donosenju odluke i izdvojena misljenja pojedinih

akcionara.

(2) Svaka odluka skupstine unosi se u zapisnik.

(3) Uz zapisnik se prilazu spisak ucesnika i dokazi o sazivanju skupstine.

(4) Zapisnik potpisuju predsedavajuci skupstine i zapisnicar.

(5) Akcionari i druga lica koja imaju pravni interes imaju pravo pregleda

zapisnika na nacin utvrdjen poslovnikom o radu skupstine.

21.8. Kvorum i odlucivanje

Clan 256.

 1. Skupstina moze odlucivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji imaju vise od polovine ukupnog broja glasova.
 2. Ako se skupstina nije mogla odrzati zbog nedostatka kvoruma iz stava 1. ovog clana, ponovo se saziva s istim dnevnim redom, na nacin odredjen statutom.
 3. U slucaju iz stava 2. ovog clana, skupstina moze odlucivati ako su prisutni akcionari s vise od trecine ukupnog broja glasova, ako statutom nije drukcije odredjeno.
 4. O izmenama statuta skupstina odlucuje vecinom od ukupnog broja glasova akcionara s pravom glasa, ako statutom nije drukcije odredjeno.
 5. Skupstina odlucuje trocetvrtinskom vecinom glasova prisutnih akcionara o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala, statusnim promenama, izboru i opozivu clanova upravnog odbora, predsednika i clanova nadzornog odbora, revizora i likvidatora, promeni oblika i prestanku akcionarskog drustva i raspodeli dobiti, ako statutom nije predvidjeno da se te odluke donose drugom vecinom.
 6. O drugim pitanjima iz svog delokruga skupstina odlucuje vecinom glasova risutnih akcionara, ako ovim zakonom ili statutom nije drukcije odredjeno.
 7. Za punovaznost odluke kojom se akcionarima nalazu dodatne obaveze, odnosno smanjuju prava utvrdjena u skladu s ovim zakonom, statutom i odlukom o izdavanju akcija potrebna je saglasnost akcionara na koje se ta odluka odnosi, osim ako ovim zakonom nije drukcije propisano.
 8. Odredba stava 7. ovog clana primenjuje se i na donosenje odluke o ogranicenju prenosa akcija na ime ili privremenih akcija ako to ogranicenje nije predvidjeno statutom, odnosno odlukom o njihovom izdavanju.

21.9. Nacin glasanja

Clan 257.

(1) Skupstina, po pravilu, odlucuje javnim glasanjem.

(2) Skupstina moze odlucivati tajnim glasanjem o izboru i opozivu clanova

organa akcionarskog drustva i o pojedinim pitanjima kad to zahtevaju

akcionari s najmanje desetinom osnovnog kapitala drustva.

21.10. Pravo glasa

Clan 258.

(1) Akcionar pravo glasa ostvaruje licno ili preko punomocnika.

(2) ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomocnika, punomocnik ne moze

biti clan uprave, izvrsnog odbora direktora i nadzornog odbora.

(3) Punomocje se, po pravilu, daje za jednu skupstinu, a vazi i za ponovnu

skupstinu.

(4) Odsutni akcionar moze glasati i pismeno, na nacin utvrdjen statutom.

(5) Pravo glasa po akcijama datim na plodouzivanje, zalogu ili cuvanje ima

akcionar, a plodouzivalac, zalozni poverilac ili cuvar - samo na osnovu

posebnog ovlascenja akcionara.

(6) Nacin ostvarivanja prava glasa blize se uredjuje poslovnikom o radu

skupstine.

21.11. Iskljucenje prava glasa

Clan 259.

Akcionar ne moze glasati u skupstini kad se odlucuje:

1) o oslobadjanju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;

2) o priznavanju pogodnosti akcionara na racun akcionarskog drustva;

3) o utvrdjivanju zahteva koje drustvo ima u odnosu na tog akcionara;

4) o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;

5) u drugim slucajevima kad taj akcionar ima interes protivan interesu drustva (klauzula konfliktnosti interesa).

21.12. Prioritetne akcije bez prava glasa i

specijalna skupstina

Clan 260.

(1) Prioritetne akcije bez prava glasa obezbedjuju sva druga prava koja ima

akcionar.

(2) Ako prioritetna dividenda nije u celini isplacena u roku od dve godine od

statutom utvrdjenog roka za isplatu dividende, akcionari imaju pravo glasa

dok se taj iznos ne isplati.

(3) Za punovaznost odluke skupstine o ogranicenju, smanjenju ili ukidanju

prioritetnih prava potrebna je saglasnost akcionara.

(4) Saglasnost iz stava 3. ovog clana akcionari s prioritetnim akcijama daju

na zasedanju kome prisustvuju akcionari koji poseduju vise od polovine

nominalne vrednosti prioritetnih akcija (specijalna skupstina). Sazivanje

i odlucivanje specijalne skupstine utvrdjuje se statutom.

(5) Ako je prioritetno pravo u raspodeli dobiti ukinuto u skladu s odredbama

ovog clana, prioritetne akcije obezbedjuju pravo glasa.

22. Upravni odbor i direktor (uprava)

22.1. Izbor i sastav upravnog odbora

Clan 261.

(1) Upravni odbor se sastoji od najmanje tri clana.

(2) clanovi upravnog odbora mogu se birati iz reda akcionara akcionarskog

drustva i zaposlenih u drustvu, kao i iz reda lica izvan drustva.

(3) Statutom akcionarskog drustva moze se predvideti da akcionari drustva koji imaju manjinski udeo u drustvu mogu imati clana upravnog odbora.

(4) clan upravnog odbora iz stava 3. ovog clana ulazi u broj clanova koje bira

skupstina drustva.

22.2. Zamenici i kooptiranje

Clan 262.

(1) Statutom akcionarskog drustva moze se predvideti postojanje zamenika

clanova upravnog odbora.

(2) Ako izmedju dve skupstine mesto clana upravnog odbora ostane upraznjeno, a

statutom akcionarskog drustva nije predvidjeno postojanje zamenika, upravni

odbor moze izvrsiti kooptiranje, ali ne vise od trecine clanova.

(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na clanove upravnog odbora shodno se

primenjuju i na zamenike clanova upravnog odbora.

22.3. Opoziv

Clan 263.

(1) Skupstina akcionarskog drustva moze opozvati clana upravnog odbora pod

uslovima utvrdjenim statutom.

(2) clan upravnog odbora koji je opozvan bez osnovanog razloga ima pravo na

naknadu stete u skladu sa ugovorom.

22.4. Odlucivanje

Clan 264.

(1) Upravni odbor odlucuje ako je prisutno vise od polovine clanova.

(2) Upravni odbor donosi odluke vecinom glasova prisutnih clanova, ako

statutom nije drukcije predvidjeno.

(3) U slucaju jednake podele glasova, glas predsednika je odlucujuci, ako

statutom nije drukcije predvidjeno.

(4) Donosenje odluka upravnog odbora pismeno, telefonski, telegrafski ili

koriscenjem drugih tehnickih sredstava, na nacin utvrdjen statutom,

dozvoljeno je ako se tome ne protivi ni jedan clan upravnog odbora.

(5) Odredbe clana 259. ovog zakona o iskljucenju prava glasa akcionara u

skupstini shodno se primenjuju i na iskljucenje prava glasa clana upravnog

odbora prilikom odlucivanja u upravnom odboru.

22.5. Delokrug direktora

Clan 265.

Pored poslova iz clana 63. ovog zakona, direktor obavlja i druge poslove koji saveznim zakonom, statutom ili drugim opstim aktima akcionarskog drustva nisustavljeni u delokrug drugih organa drustva.

22.6. Poveravanje ovlascenja

Clan 266.

(1) Statutom akcionarskog drustva moze se predvideti da upravni odbor moze

obavljanje odredjenih poslova iz svog delokruga poveriti direktoru, odnosno

predsedniku upravnog odbora.

(2) Pravo na obavljanje poslova iz stava 1. ovog clana moze se opozvati u

svako doba.

(3) Direktor, odnosno predsednik upravnog odbora je obavezan da u roku

utvrdjenom statutom podnosi upravnom odboru izvestaj o obavljanju poslova

iz stava 1. ovog clana.

22.7. Izvrsni odbor direktora

Clan 267.

(1) Statutom akcionarskog drustva moze se predvideti postojanje izvrsnog

odbora direktora.

(2) Izvrsni odbor direktora je pomocni i izvrsni organ direktora.

(3) clanovi izvrsnog odbora direktora postavljaju se i razresavaju na nacin

utvrdjen statutom.

(4) clanovi izvrsnog odbora direktora akcionarskog drustva mogu biti izabraniza clanove upravnog odbora, s tim sto broj tih clanova ne moze preci

trecinu clanova upravnog odbora.

22.8. Dominacija interesa drustva

Clan 268.

clanovi uprave i izvrsnog odbora direktora vrse svoje funkcija u interesu

akcionarskog drustva i u vodjenju poslova postupaju s paznjom dobrog

privrednika.

22.9. Stimulacija clanova uprave

Clan 269.

(1) Statutom se moze utvrditi da se clanovima uprave za njihov rad obezbedi

stimulativna naknada.

(2) Stimulativna naknada isplacuje se u skladu s odlukom skupstine.

22.10. Nacelo za primanja clanova uprave

Clan 270.

Pri odredjivanju primanja clanova uprave (zarada, naknade troskova i druga placanja), skupstina vodi racuna o tome da ta primanja budu u srazmeri sa zadacima clanova uprave i finansijskim stanjem akcionarskog drustva.

22.11. Smanjenje i povracaj isplacenih primanja

Clan 271.

(1) Ako se posle odredjivanja primanja clanova uprave pogorsa finansijsko

stanje akcionarskog drustva, skupstina ima pravo da smanji ranije utvrdjena

primanja.

(2) U slucaju stecaja akcionarskog drustva, clanovi uprave, na zahtev

akcionara i poverilaca drustva, duzni su da vrate primanja po osnovu

stimulativne naknade isplacene u poslednjoj godini.

22.12. Posebna odgovornost clanova uprave

Clan 272.

(1) clanovi uprave duzni su da akcionarskom drustvu naknade stetu ako su

suprotno ovom zakonu:

1) vratili uloge akcionarima;

2) platili kamate ili dividende akcionarima;

3) upisivali, sticali, uzimali u zalog ili povlacili sopstvene akcije

drustva ili drugog drustva;

4) izdavali akcije pre ukupnog placanja nominalnog ili viseg emisionog

iznosa;

5) podelili imovinu drustva;

6) izvrsili placanje kad nastane platezna nesposobnost drustva ili njegova prezaduzenost;

7) izdali akcije kod uslovnog povecanja kapitala u suprotnosti s

odredjenom namenom ili pre ukupnog placanja njihove protivvrednosti.

(2) Zahteve akcionarskog drustva za naknadu stete prema clanovima uprave mogu da ostvaruju i poverioci drustva ako ih drustvo ne moze isplatiti, kao i

akcionari, u skladu s ovim zakonom.

22.13. Ugovor sa clanom uprave

Clan 273.

Pored prava i obaveza koje clan uprave akcionarskog drustva ima po ovom

zakonu, druga prava i obaveze mogu se odrediti ugovorom izmedju clana uprave i

drustva, u skladu sa statutom.

23. Nadzorni odbor

23.1. Sastav i izbor

Clan 274.

(1) Nadzorni odbor sastoji se najmanje od tri clana.

(2) clanove nadzornog odbora bira skupstina iz reda akcionara akcionarskog

drustva i drugih lica izvan drustva, osim clanova koji su predstavnici

zaposlenih u skladu s ovim zakonom.

(3) Statutom drustva moze se predvideti i postojanje zamenika clana nadzornog odbora.

23.2. Odlucivanje

Clan 275.

(1) Nadzorni odbor moze odlucivati ako na sednici prisustvuje najmanje dve

trecine clanova, a odluke donosi vecinom glasova prisutnih clanova.

(2) Donosenje odluka nadzornog odbora pismeno, telefonski, telegrafski ili

koriscenjem drugih tehnickih sredstava, na nacin utvrdjen statutom,

dozvoljeno je ako se tome ne protivi ni jedan clan nadzornog odbora.

23.3. Opoziv

Clan 276.

Na opoziv clana nadzornog odbora shodno se primenjuju odredbe clana 263. ovog

zakona koje se odnose na opoziv clana upravnog odbora akcionarskog drustva.

23.4. Ostvarivanje delokruga

Clan 277.

Poslove iz svog delokruga nadzorni odbor obavlja na sopstvenu inicijativu ili

na zahtev akcionara s najmanje desetinom osnovnog kapitala akcionarskog

drustva, kao i na zahtev poverilaca drustva cija potrazivanja iznose najmanje

desetinu osnovnog kapitala.

23.5. Poseban delokrug

Clan 278.

(1) clanovi nadzornog odbora mogu prisustvovati skupstini i ucestvovati u

raspravi na skupstini akcionara bez prava glasa.

(2) Nadzorni odbor je obavezan da sazove skupstinu akcionara u slucajevima

utvrdjenim ovim zakonom, odnosno statutom.

(3) U poslovima koji se zakljucuju s clanovima uprave i izvrsnog odbora

direktora, kao i u sporovima koji se vode protiv clana uprave i izvrsnog

odbora direktora akcionarsko drustvo zastupa imenovani clan nadzornog

odbora.

(4) Nadzorni odbor ima pravo pregleda poslovnih knjiga i dokumentacije

drustva, na nacin utvrdjen statutom.

23.6. Kontrola zakonitosti rada uprave

Clan 279.

(1) Akcionar koji ima ili predstavlja najmanje desetinu osnovnog kapitala ili

statutom odredjeni manji deo moze pismeno zahtevati od nadzornog odbora da

izvrsi kontrolu zakonitosti rada uprave, uz navodjenje razloga.

(2) Ako nadzorni odbor ne postupi po zahtevu iz stava 1. ovog clana u roku od

30 dana od dana prijema zahteva, akcionar iz stava 1. ovog clana moze se,

po isteku tog roka, obratiti skupstini akcionara.

23.7. Naknada i odgovornost

Clan 280.

(1) Clanovima nadzornog odbora moze se obezbediti naknada za njihov rad u

srazmeri sa zadacima clanova nadzornog odbora i s finansijskim stanjem

akcionarskog drustva, u skladu sa statutom ili odlukom skupstine.

(2) Na postupanje i odgovornost clana nadzornog odbora shodno se primenjuju

odredbe ovog zakona o odgovornosti clanova uprave.

24. Povecanje osnovnog kapitala

24.1. Povecanje kapitala novim ulozima

24.1.1. Uslovi

Clan 281.

(1) Osnovni kapital akcionarskog drustva povecava se izdavanjem novih akcija

po osnovu novih uloga.

(2) Ako postoji vise klasa akcija, a povecanjem osnovnog kapitala menjaju se

utvrdjena prava akcionara odredjene klase akcija, za punovaznost odluke

skupstine potrebna je saglasnost akcionara te klase, koja se daje u skladu

s ovim zakonom.

(3) Akcionarsko drustvo moze povecati svoj osnovni kapital ako je nominalna

vrednost svih ranije upisanih akcija u celini uplacena, osim u slucajevima

iz clana 192. stav 2. ovog zakona, u slucaju spajanja drustva, kao i u

slucaju povecanja osnovnog kapitala nenovcanim ulogom.

(4) Akcionarsko drustvo koje objavljuje javni poziv za upis i uplatu akcija

(prospekt) moze povecati osnovni kapital uz odobrenje nadleznog saveznog

organa, u skladu s odredbama saveznog zakona kojim se uredjuju hartije od

vrednosti.

24.1.2. Prijava odluke

Clan 282.

(1) Odluka o povecanju osnovnog kapitala upisuje se u registar.

(2) Uz prijavu za upis odluke iz stava 1. ovog clana prilaze se izvestaj

ovlascenog procenjivaca o proceni uloga u stvarima i pravima.

24.1.3. Shodna primena

Clan 283.

Odredbe ovog zakona o javnom pozivu za upis i uplatu akcija, uplati i unosenju

uloga, upisnicima, proceni nenovcanih uloga, izvestaju o ulozima u stvarima i

pravima, visku upisanih akcija, neuspelom upisu, raspolaganju uplatama,

lisenju prava iz akcija, zabrani oslobadjanja placanja i zabrani vracanja uloga

i odgovornosti shodno se primenjuju i na povecanje osnovnog kapitala.

24.1.4. Prioritetno pravo

Clan 284.

(1) Akcionar ima pravo prece kupovine akcija iz novih emisija srazmerno

nominalnoj vrednosti akcija, na nacin utvrdjen statutom.

(2) Vlasnici obveznica koje daju pravo prece kupovine akcija mogu to pravo

ostvariti pre akcionara iz stava 1. ovog clana.

(3) Prava iz st. 1. i 2. ovog clana mogu se iskljuciti ili ograniciti odlukom

o povecanju osnovnog kapitala u skladu s ovih zakonom, osim u slucaju iz

clana 192. stav 2. ovog zakona.

24.1.5. Upis povecanja i pocetak vazenja

Clan 285.

(1) Iznos povecanog osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar u

roku od 15 dana od dana sprovodjenja odluke o povecanju kapitala.

(2) Upis povecanja osnovnog kapitala objavljuje se u "Sluzbenom listu SRJ" u

roku od 15 dana od dana upisa u registar.

(3) Povecanje osnovnog kapitala punovazno je od dana upisa u registar.

(4) Na upis povecanja osnovnog kapitala u registar shodno se primenjuju

odredbe ovog zakona o upisu u registar osnivanja akcionarskog drustva.

24.1.6. Zabrana izdavanja akcija

6lan 286.

Akcije i privremene akcije ne mogu se izdavati pre upisa u registar povecanja

osnovnog kapitala novim ulozima. Nove akcije i privremene akcije izdate pre

upisa u registar nistave su, a za stetu iz takvog izdavanja imaocima akcija

solidarno odgovaraju izdavaoci.

24.2. Uslovno povecanje osnovnog kapitala

24.2.1. Osnovi

Clan 287.

(1) Uslovno povecanje kapitala moze se vrsiti radi:

1) garantovanja prava imaocima obveznica koje se mogu pretvoriti u akcije;

2) garantovanja prioritetnih prava akcionarima za kupovinu novih akcija u

zamenu za pretvaranje u ulog novcanih potrazivanja koja im pripadaju po

osnovu ucesca u dobiti.

3) ostvarivanja prava poverilaca za konverziju potrazivanja u ulog.

(2) Nominalni iznos uslovnog povecanja kapitala ne moze biti veci od polovine osnovnog kapitala koji postoji u vreme odlucivanja o uslovnom povecanju kapitala.

24.2.2. Prijava odluke

Clan 288.

(1) Odluka o uslovnom povecanju kapitala upisuje se u registar u roku od 15

dana od dana donosenja odluke o uslovnom povecanju kapitala.

(2) Uslovno povecanje osnovnog kapitala objavljuje se u "Sluzbenom listu SRJ",

u roku od 15 dana od dana upisa u registar.

24.2.3. Zabrana izdavanja akcija

Clan 289.

Na izdavanje akcija i privremenih akcija po osnovu uslovnog povecanja kapitala primenjuje se odredba clana 286. ovog zakona.

24.2.4. Prijava izdavanja akcija

Clan 290.

(1) Sudu koji vodi registar prijavljuje se, u roku od 15 dana od dana

usvajanja godisnjeg obracuna za prethodnu godinu, ukupan iznos za koji su

izdate akcije u prethodnoj poslovnoj godini na osnovu zamene obveznica

koje se mogu pretvoriti u akcije, odnosno ostvarivanja prioritetnog prava

akcionara na kupovinu novih akcija.

(2) Uz prijavu iz stava 1. ovog clana prilaze se izjava direktora da su akcije

izdate za namene odredjene u odluci o uslovnom povecanju kapitala.

24.3. Ovlasceni kapital

Clan 291.

(1) Statutom, odnosno odlukom skupstine moze se ovlastiti uprava da, u roku od pet godina od dana upisa akcionarskog drustva u registar, izdavanjem novih

akcija poveca osnovni kapital do odredjenog iznosa (ovlasceni kapital), a

najvise do polovine osnovnog kapitala koji postoji u trenutku davanja

ovlascenja.

(2) Statutom, odnosno odlukom skupstine moze se utvrditi da se akcije

ovlascenog kapitala izdaju samo zaposlenima u akcionarskom drustvu i

povezanim drustvima.

24.4. Povecanje osnovnog kapitala iz rezervi drustva

24.4.1. Uslovi

Clan 292.

Skupstina moze, posle usvajanja racunovodstvenih iskaza za prethodnu godinu,

odluciti da se osnovni kapital poveca pretvaranjem raspolozivih rezervi i

nerasporedjene dobiti u osnovni kapital.

24.4.2. Pretvaranje rezervi i nerasporedjene dobiti

u osnovni kapital

Clan 293.

(1) Rezerve akcionarskog drustva, u delu koji premasuje desetinu osnovnog

kapitala ili statutom utvrdjen veci deo, kao i nerasporedjena dobit mogu se

pretvoriti u osnovni kapital.

(2) Rezerve akcionarskog drustva i nerasporedjena dobit ne mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako drustvo ima gubitak.

24.4.3. Upis povecanja i pocetak vazenja odluke

Clan 294.

(1) Uz prijavu odluke o povecanju osnovnog kapitala za upis u registar prilazu

se bilans stanja na osnovu kog je kapital povecan, s misljenjem revizora,

i poslednji godisnji bilans uspeha. Uz prijavu odluke podnosi se i potvrda

uprave da od dana usvajanja bilansa do dana podnosenja prijave nije doslo

do smanjenja imovine koje bi sprecavalo povecanje osnovnog kapitala,

odnosno do povrede prava akcionara.

(2) Odluku iz stava 1. ovog clana sud upisuje u registar ako od sastavljanja

racunovodstvenog iskaza na kome se zasniva povecanje kapitala do

podnosenja prijave nije proteklo vise od sest meseci.

(3) Pri upisu u registar odluke iz stava 1. ovog clana navodi se da je kapital

povecan iz rezervi, odnosno nerasporedjene dobiti akcionarskog drustva.

(4) Povecanje osnovnog kapitala punovazno je od dana upisa odluke o povecanju

osnovnog kapitala u registar.

(5) Nove akcije smatraju se uplacenim u potpunosti.

(6) Povecanje osnovnog kapitala objavljuje se u "Sluzbenom listu SRJ", u roku

od 15 dana od dana upisa u registar.

24.4.4. Princip srazmernosti

Clan 295.

(1) Akcionarima pripadaju nove akcije srazmerno nominalnoj vrednosti akcija

akcionarskog drustva koje imaju.

(2) Odluka skupstine donesena suprotno odredbi stava 1. ovog clana nistava je.

24.4.5. Poziv akcionarima

Clan 296.

(1) Posle upisa odluke o povecanju osnovnog kapitala u registar, uprava

akcionarskog drustva objavljuje poziv akcionarima da podignu nove akcije.

U pozivu se navodi:

1) iznos za koji je osnovni kapital povecan;

2) srazmera novih i ranijih akcija;

3) upozorenje da drustvo ima pravo da na trosak akcionara proda akcije

koje nisu preuzete u roku od godinu dana od dana objavljivanja poziva,

posle trostrukog objavljivanja upozorenja s najmanje jednomesecnim

razmacima.

(2) Po isteku godine dana od dana poslednjeg objavljivanja upozorenja iz stava

1. ovog clana, akcionarskog drustvo prodaje nepreuzete akcije na trosak

akcionara, po zvanicnoj berzanskoj ceni, odnosno ceni na javnoj licitaciji

ako ne postoji berzanska cena.

24.4.6. Zabrana izdavanja akcija

Clan 297.

Na izdavanje akcija i privremenih akcija po osnovu povecanja osnovnog kapitala iz sredstava akcionarskog drustva primenjuje se odredba clana 286. ovogzakona.

24.5. Delimicno uplacene akcije

24.5.1. Prava akcionara

Clan 298.

(1) Nominalni iznos osnovnog kapitala povecava se za iznos delimicno uplacenih akcija, a za iznos povecanja osnovnog kapitala povecava se nominalna

vrednost postojecih akcija ili se izdaju nove privremene akcije.

(2) Pravo ucesca u dobiti i pravo glasa po osnovu delimicno uplacenih akcija

povecanjem osnovnog kapitala novim ulozima ili uslovnim povecanjem

ostvaruju se srazmerno visini uplata.

24.5.2. Posebno pravilo za akcije iz sredstava drustva

Clan 299.

(1) Akcionari s novim akcijama iz sredstava akcionarskog drustva ucestvuju u

dobiti cele poslovne godine u kojoj je donesena odluka o povecanju

osnovnog kapitala, ako tom odlukom nije drukcije odredjeno.

(2) Odlukom o povecanju osnovnog kapitala moze se odrediti da akcionari iz

stava 1. ovog clana ucestvuju u dobiti i poslednje poslovne godine koja je

prethodila godini u kojoj je donesena odluka o povecanju osnovnog

kapitala.

24.6. Nistavost odluka

Clan 300.

Odluke o povecanju osnovnog kapitala novim ulozima, uslovnom povecanju i povecanju iz sredstava akcionarskog drustva nistave su ako se nastalo povecanje ne prijavi za upis u registar u roku od tri meseca od dana povecanja.

25. Posebno pravilo za jednoclano drustvo

Clan 301.

Ako se u jednoclanom akcionarskom drustvu poveca osnovni kapital ulozima novih akcionara, drustvo nastavlja sa radom kao akcionarsko drustvo, u skladu s odredbama ovog zakona, sto se upisuje u registar.

26. Zastita prava akcionara

Clan 302.

Medjusobni odnosi akcionara u pogledu ucesca u upravljanju i u strukturi osnovnog kapitala mogu se menjati samo primenom pravila ovog zakona o povecanju, odnosno smanjenju osnovnog kapitala.

27. Raspodela dobiti po osnovu drustvenog kapitala

Clan 303.

Pripadajuca dobit po osnovu drustvenog kapitala u akcionarskom drustvu s

mesovitim kapitalom raspodeljuje se:

1) za povecanje osnovnog kapitala i rezerve, u skladu s ovim zakonom i

statutom;

2) zaposlenima, u skladu sa statutom i kolektivnim ugovorom.

28. Smanjenje osnovnog kapitala

28.1. Redovno smanjenje

28.1.1. Uslovi

Clan 304.

 1. Osnovni kapital akcionarskog drustva moze se smanjiti odlukom skupstine, s tim sto je, ako ima vise klasa akcija, a tom odlukom se menjaju utvrdjena prava akcionara odredjene klase, za donosenje odluke neophodna saglasnost akcionara te klase, data u skladu s ovim zakonom.
 2. Osnovni kapital moze se smanjiti smanjivanjem nominalne vrednosti akcijaili smanjenjem broja akcija.

28.1.2. Prijava i objavljivanje odluke

Clan 305.

(1) Odluka o smanjenju osnovnog kapitala prijavljuje se radi upisa u registar.

(2) Odluka o smanjenju osnovnog kapitala objavljuje se dva puta u razmaku od

30 dana, s pozivom poveriocima da prijave svoja potrazivanja.

28.1.3. Zastita prava poverilaca

Clan 306.

(1) Poverioci koji prijave svoja potrazivanja najdocnije u roku od 30 dana od

dana drugog objavljivanja odluke o smanjenju osnovnog kapitala imaju pravo

na isplatu dospelih potrazivanja, odnosno obezbedjenje nedospelih

potrazivanja.

(2) Placanje akcionarima, odnosno oslobadjanje od obaveza daljih uplata na

osnovu smanjenja osnovnog kapitala ne moze se vrsiti pre isteka roka iz

stava 1. ovog clana ni pre isplate, odnosno obezbedjenja poverilaca.

28.1.4. Oglasavanje akcija nevazecim

Clan 307.

(1) Akcionarsko drustvo javnim pozivom poziva akcionare na donosenje akcija

radi spajanja ili promene nominalne vrednosti.

(2) Javni poziv objavljuje se dva puta u razmaku od 30 dana.

(3) Akcionari s akcijama na ime pozivaju se i licno.

(4) Poziv na podnosenje akcija sadrzi i upozorenje da ce akcije biti oglasene

nevazecim ako se ne podnesu u redovnom ili naknadnom roku.

(5) Predate akcije koje se spoje uz izdavanje novih akcionarsko drustvo

ponistava, a nepredate oglasava nevazecim.

28.1.5. Prijava

Clan 308.

(1) Smanjenje osnovnog kapitala prijavljuje se za upis u registar.

(2) Smanjenje osnovnog kapitala ne moze se upisati u registar pre ispunjenja

zahteva poverilaca iz clana 306. ovog zakona.

(3) Smanjenje osnovnog kapitala objavljuje se u "Sluzbenom listu SRJ", u roku

od 15 dana od dana upisa u registar.

28.1.6. Nacelo ravnopravnosti

Clan 309.

(1) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala ne moze se povrediti princip

ravnopravnosti akcionara.

(2) Pri smanjenju osnovnog kapitala prvo se povlace i ponistavaju sopstvene

akcije akcionarskog drustva.

28.1.7. Primena odredaba na smanjenje

osnovnog kapitala

Clan 310.

Odredbe ovog zakona o minimalnoj nominalnoj vrednosti akcija i minimalnom

osnovnom kapitalu primenjuju se i kad se smanjuje osnovni kapital.

28.2. Pojednostavljeno smanjenje osnovnog kapitala

Clan 311.

(1) Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrivanja gubitaka ili prenosa sredstava u rezerve vrsi se po skracenom postupku (pojednostavljeno smanjenje).

(2) Pojednostavljeno smanjenje osnovnog kapitala akcionarskog drustva vrsi se samo ako se prethodno obezbede sredstva za obavezne rezerve i ako ne

postoji raspoloziva dobit.

(3) Na smanjenje kapitala iz stava 1. ovog clana shodno se primenjuju odredbe

cl. 304. i 305. i cl. 307. do 310. ovog zakona.

28.3. Smanjenje osnovnog kapitala povlacenjem akcija

Clan 312.

Ako se povlacenje akcija, u skladu sa clanom 238. ovog zakona, vrsi na teret

osnovnog kapitala, to povlacenje vrsi se primenom odredaba ovog zakona o

smanjenju osnovnog kapitala.

28.4. Pocetak vazenja smanjenja osnovnog kapitala

Clan 313.

Smanjenje osnovnog kapitala po osnovu redovnog smanjenja, pojednostavljenog

smanjenja ili povlacenja akcija punovazno je danom upisa odluke o smanjenju

osnovnog kapitala u registar.

29. Likvidacija akcionarskog drustva

29.1. Redovan postupak

29.1.1. Odluka

Clan 314.

(1) Odluku o prestanku akcionarskog drustva likvidacijom u slucajevima iz

clana 100. stav 1. tac. 2. do 4. ovog zakona donosi skupstina, a u slucaju

iz tac. 1, 5. i 6. tog stava - sud.

(2) Ako akcionarsko drustvo prestaje na osnovu odluke suda, likvidaciju

sprovodi sud.

(3) Predlog za prestanak akcionarskog drustva likvidacijom moze podneti sudu i svaki akcionar koji ima ili predstavlja najmanje desetinu osnovnog

kapitala.

(4) Odlukom skupstine o prestanku akcionarskog drustva likvidacijom imenuje se jedan likvidator ili vise likvidatora i pozivaju se poverioci i akcionari

s akcijama na donosioca da u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke

prijave svoja potrazivanja, odnosno deponuju svoje akcije ili potvrde o

akcijama.

(5) Odluka iz stava 4. ovog clana objavljuje se u "Sluzbenom listu SRJ", dva

puta s razmakom od najmanje sedam, a najvise 30 dana.

(6) Ako skupstina nije imenovala likvidatora na zahtev akcionara koji imaju

ili predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala i poverilaca

akcionarskog drustva cija potrazivanja iznose najmanje desetinu osnovnog

kapitala, likvidatora imenuje sud.

29.1.2. Upis i objava odluke

Clan 315.

(1) Odluka skupstine o prestanku akcionarskog drustva likvidacijom i

imenovanju likvidatora prijavljuje se sudu koji vodi registar u roku od

tri dana od dana donosenja. Upis u registar te odluke objavljuje se u

"Sluzbenom listu SRJ" dva puta s razmakom od najmanje sedam, a najvise 30

dana.

(2) Likvidator deponuje svoj potpis u sudu koji vodi registar.

29.1.3. Oznaka u firmi

Clan 316.

U firmu akcionarskog drustva u likvidaciji upisuje se oznaka "u likvidaciji".

29.1.4. Izjava likvidatora

Clan 317.

Likvidator daje na sudu pismenu izjavu, kojom se obavezuje da ce odgovorno i

savesno obavljati sve poslove u vezi s likvidacijom akcionarskog drustva.

29.1.5. Opoziv likvidatora

Clan 318.

(1) Organ koji je imenovao likvidatora moze ga opozvati, odnosno razresiti u

svako doba.

(2) Na zahtev akcionara koji imaju ili predstavljaju najmanje desetinu

osnovnog kapitala akcionarskog drustva ili na zahtev poverilaca drustva

cija potrazivanja iznose najmanje desetinu osnovnog kapitala, sud moze

razresiti likvidatora.

29.1.6. Ovlascenja likvidatora

Clan 319.

Likvidator ima ovlascenja stecajnog upravnika.

29.1.7. Odnos likvidacije i stecaja

Clan 320.

Ako likvidator, na osnovu prijavljenih potrazivanja poverilaca, utvrdi da

imovina akcionarskog drustva nije dovoljna za isplatu svih potrazivanja

poverilaca, s kamatom, duzan je da odmah prekine postupak likvidacije i da

podnese predlog za sprovodjenje stecaja.

29.1.8. Bilansi

Clan 321.

(1) Likvidator sastavlja pocetni likvidacioni bilans stanja na pocetku

likvidacije, a na kraju - zavrsne racunovodstvene likvidacione iskaze.

(2) Ako se likvidacija sprovodi duze od godinu dana, likvidator sastavlja

racunovodstvene iskaze akcionarskog drustva na kraju svake poslovne

godine.

29.1.9. Izvestaj i predlog odluke likvidatora

Clan 322.

(1) Posle izmirenja poverilaca akcionarskog drustva, likvidator priprema

izvestaj o toku postupka likvidacije i predlog odluke o podeli imovine,

ako odlukom o prestanku nije drukcije odredjeno.

(2) Organ koji je doneo odluku o prestanku, ako u toj odluci nije drukcije

odredjeno, odlucuje o prihvatanju izvestaja likvidatora i o predlogu odluke

za podelu imovine.

(3) Ako je za usvajanje izvestaja i predloga iz stava 1. ovog clana nadlezna

skupstina koja se ne sastane, odnosno nema kvorum ni posle dva saziva,

smatra se da je predlog likvidatora usvojen.

29.1.10. Podela imovine

Clan 323.

(1) Posle izmirenja poverilaca akcionarskog drustva i deponovanja iznosa

spornih potrazivanja, preostala imovina deli se izmedju akcionara srazmerno nominalnoj vrednosti akcija. Akcije koje jos nisu uplacene uplacuju se, u skladu s odlukom i statutom, pre podele imovine, ako je to potrebno za

izmirenje poverilaca drustva.

(2) Likvidator ne moze vrsiti podelu preostale imovine akcionarima pre isteka roka od 30 dana od dana drugog objavljivanja poziva poveriocima da prijave svoja potrazivanja.

(3) Posle zavrsene podele imovine akcionarskog drustva, likvidator podnosi

sudu zahtev za brisanje drustva iz registra, uz koji prilaze izvestaj o

toku postupka likvidacije i izjavu da je sva imovina podeljena u skladu s

odlukom o podeli.

29.1.11. Odgovornost likvidatora

Clan 324.

(1) Posle brisanja akcionarskog drustva iz registra, radnje likvidatora ne

mogu se pobijati.

(2) Likvidator odgovara poveriocima za naknadu stete prouzrokovane u postupku likvidacije njegovom krivicom. Pored likvidatora, solidarno su odgovorni i akcionari - do visine isplacenih iznosa iz likvidacione mase. Ne smatra se stetom potrazivanje poverioca koje nije blagovremeno prijavljeno u skladu s ovim zakonom, a likvidatoru nije bilo ili nije moglo biti poznato.

(3) Odredba stava 2. ovog clana ne primenjuje se na stetu koju je likvidator

prouzrokovao akcionarima, za koju odgovara po opstim pravilima o

odgovornosti za naknadu stete.

(4) Potrazivanje za naknadu stete prema likvidatoru zastareva u roku od jedne

godine od dana brisanja akcionarskog drustva iz registra.

(5) Ako ima vise likvidatora, odgovaraju solidarno.

29.1.12. Potrazivanja akcionara

Clan 325.

(1) Akcionari mogu u postupku likvidacije ostvarivati svoja potrazivanja iz

pravnih poslova s akcionarskim drustvom.

(2) Potrazivanja po osnovu placenih uloga izmiruju se posle namirenja

poverilaca i naknada troskova likvidacije.

29.1.13. Deponovanje

Clan 326.

(1) Ako se poveriocima, odnosno akcionarima ne mogu isplatiti njihova

potrazivanja, novcani iznos za isplatu deponuje se kod suda, a stvari se

predaju javnom skladistu, na sest meseci.

(2) Istekom roka iz stava 1. ovog clana, deponovan iznos, odnosno iznos

dobijen prodajom uskladistenih stvari ustupa se nadleznom organu jedinice

lokalne samouprave u kojoj je akcionarsko drustvo koje je brisano imalo

sediste, ako odlukom o podeli imovine nije drukcije odredjeno.

29.1.14. Naknada likvidatoru

Clan 327.

(1) Likvidator ima pravo na naknadu troskova i na naknadu za svoj rad iz

imovine akcionarskog drustva. Visinu naknade odredjuje skupstina akcionara, a u slucaju imenovanja likvidatora od strane suda - sud.

(2) Naknada za rad i naknada troskova likvidatoru isplacuje se posle namirenja poverilaca, a pre deobe imovine akcionarima.

29.1.15. cuvanje poslovnih knjiga

Clan 328.

(1) Poslovne knjige akcionarskog drustva i dokumentacija o postupku

likvidacije predaju se na cuvanje jednom od akcionara ili trecem licu.

Poslovne knjige i dokumentacija cuvaju se u skladu s propisima o

registraturskom materijalu i arhivskoj gradji.

(2) U registar se upisuje podatak o tome kod koga se cuvaju poslovne knjige i

dokumentacija.

(3) Poverioci i akcionari imaju pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju.

29.2. Skraceni postupak

29.2.1. Uslovi i postupak

Clan 329.

(1) Akcionarsko drustvo moze prestati po skracenom postupku likvidacije ako

posle donosenja odluke o prestanku drustva po tom postupku svi akcionari

daju na sudu overene izjave da su izmirene sve obaveze drustva prema

poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima.

(2) Akcionari odgovaraju solidarno za obaveze akcionarskog drustva tri godine od dana brisanja drustva iz registra.

(3) Sud moze traziti od akcionara dokaze o istinitosti izjave iz stava 1. ovog

clana, kao i druge oblike obezbedjenja za obaveze placanja.

29.2.2. Postupak protiv odluke o prestanku

Clan 330.

(1) Akcionari, poverioci ili lica koja imaju pravni interes mogu protiv odluke

o prestanku akcionarskog drustva po skracenom postupku pokrenuti postupak

pred sudom u roku od 15 dana od dana njenog objavljivanja.

(2) Sud ponistava odluku o prestanku akcionarskog drustva po skracenom

postupku ako utvrdi da bi akcionari i poverioci bili osteceni tom odlukom.

(3) Sud moze, prema okolnostima slucaja, sprovesti postupak likvidacije ili

imenovati likvidatora koji ce da sprovede likvidaciju akcionarskog drustva po redovnom postupku u skladu s ovim zakonom.

(4) Ponistajem odluke o prestanku akcionarskog drustva po skracenom postupku izjave akcionara o preuzimanju odgovornosti za obaveze drustva ne

proizvode pravno dejstvo.

(5) Ponistaj odluke o prestanku akcionarskog drustva po skracenom postupku

objavljuje se.

29.2.3. Solidarna odgovornost akcionara

Clan 331.

Akcionarsko drustvo koje prestaje po skracenom postupku brise se iz registra,

uz upisivanje u registar licnih imena i adrese, odnosno firme i sedista

akcionara, s naznacenjem njihove solidarne odgovornosti za obaveze drustva.

 

II. DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOScU

1. Pojam

Clan 332.

(1) Drustvo s ogranicenom odgovornoscu je drustvo koje, radi obavljanja

delatnosti, osnivaju pravna ili fizicka lica koja ne odgovaraju za obaveze

drustva, a snose rizik za poslovanje drustva do visine svog uloga. Ulozi

clanova drustva cine osnovni kapital drustva.

(2) clan drustva s ogranicenom odgovornoscu stice udeo u drustvu srazmerno

vrednosti uloga. Svaki clan drustva moze imati samo jedan udeo, a jedan

udeo moze imati vise glasova.

(3) Udeli ne mogu biti izrazeni u akcijama.

2. Osnivanje

Clan 333.

(1) Drustvo s ogranicenom odgovornoscu osniva se ugovorom o osnivanju, a ako

ga osniva jedan osnivac - odlukom o osnivanju.

(2) Drustvo s ogranicenom odgovornoscu ima statut.

(3) Drustvo s ogranicenom odgovornoscu moze imati najvise 30 clanova, osim ako su clanovi drustva zaposleni u drustvu koji kupuju udele pod povlascenim

uslovima u skladu sa zakonom.

3. Sadrzina ugovora

Clan 334.

(1) Ugovor o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu, pored elemenata iz clana 11. ovog zakona, sadrzi i odredbe o:

1) iznosu osnovnog kapitala i iznosu uloga pojedinih clanova;

2) nacinu i vremenu uplate novcanih uloga;

3) broju clanova drustva i postupku odlucivanja u slucaju jednake podele

glasova;

4) imenovanju direktora i zastupnika drustva, a ako ima vise zastupnika -

o nacinu poslovodstva, zastupanju i potpisivanju drustva.

(2) Ugovor o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu moze sadrzati i

odredbe o:

1) nenovcanim ulozima i njihovoj vrednosti;

2) drugim cinidbama imovinske vrednosti koje terete clanove (u daljem

tekstu: sporedne cinidbe) i visini ugovorne kazne koja se placa u

slucaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja sporedne cinidbe;

3) ovlascenju skupstine clanova na propisivanje dopunskih uplata;

4) iskljucenju prenosa udela i podele u slucaju pravnog sledbenistva i

nasledja;

5) povlacenju udela;

6) ogranicenju prava zastupnika;

7) drugim pitanjima znacajnim za drustvo.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog clana shodno se primenjuju i na odluku o

osnivanju jednoclanog drustva s ogranicenom odgovornoscu.

4. Sadrzina statuta

Clan 335.

Statut drustva s ogranicenom odgovornoscu sadrzi odredbe o:

1) firmi i sedistu drustva;

2) delatnosti drustva;

3) ukupnom iznosu osnovnog kapitala, vrsti i visini uloga svakog clana i

nacinu upisa i uplate uloga;

4) deobi dobiti i nacinu snosenja rizika i pokrica gubitaka;

5) izboru, opozivu i delokrugu organa drustva;

6) zastupanju;

7) rezervama;

8) nacinu promene oblika drustva;

9) prestanku drustva;

10) postupku izmene statuta;

11) drugim pitanjima znacajnim za rad drustva.

5. Osnovni kapital i ulozi

Clan 336.

(1) Novcani osnivacki deo osnovnog kapitala drustva s ogranicenom odgovornoscu ne moze biti manji od 5.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po

kursu na dan uplate.

(2) Novcani osnivacki ulog pojedinog clana ne moze biti manji od 500 SAD

dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.

(3) Izuzetno od odredbe stava 2. ovog clana, ako su clanovi drustva s

ogranicenom odgovornoscu lica koja kupuju udele pod povlascenim uslovima u skladu s posebnim propisima, novcani ulog pojedinog clana moze biti i

manji.

6. Uplata i unosenje uloga

Clan 337.

(1) Ulozi clanova drustva s ogranicenom odgovornoscu moraju biti u celini

upisani do prijave upisa u registar.

(2) Ulozi u drustvo s ogranicenom odgovornoscu ne mogu biti u radu i uslugama.

(3) Do upisa u registar uplacuje se na privremeni racun kod ovlascene banke

najmanje 50% novcanog dela osnovnog kapitala, odnosno 50% novcanog uloga

pojedinog clana, a ostatak se uplacuje u roku od dve godine od dana

registracije drustva s ogranicenom odgovornoscu, saglasno ugovoru o

osnivanju drustva.

(4) Izuzetno od odredbe stava 3. ovog clana, ako novcani deo osnovnog kapitala

prelazi iznos od 15.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na

dan uplate, do upisa drustva s ogranicenom odgovornoscu u registar

uplacuje se najmanje 20% tog iznosa.

(5) clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu solidarno odgovaraju drustvu i poveriocima drustva za uplatu neuplacenog dela uloga, odnosno za

neunosenje uloga u stvarima i pravima. Odredbe ovog stava ne primenjuju se

u slucaju iz stava 3. clana 336. ovog zakona.

(6) Na druga pitanja uplate i unosenja uloga clanova drustva s ogranicenom

odgovornoscu koja nisu uredjena ovim clanom shodno se primenjuju odredbe

clana 194. clana 198. st. 4. do 7. clana 198. i odredbe cl. 223. do 227.

ovog zakona.

7. Kogentnost odredaba o uplati uloga

Clan 338.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu ne moze osloboditi clana drustva, u celini ili delimicno, obaveze uplate i unosenja uloga i odgovornosti iz clana 337.ovog zakona, niti odloziti izvrsenje obaveze.

8. Izvestaj o ulozima u stvarima i pravima

Clan 339.

Na izvestaj o ulozima u stvarima i pravima drustva s ogranicenom odgovornoscushodno se primenjuju odredbe clana 200. ovog zakona.

9. Troskovi osnivanja

Clan 340.

Na troskove osnivanja drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju odredbe clana 195. ovog zakona.

10. Posebna pravila za jednoclano drustvo

Clan 341.

Na jednoclano drustvo s ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju odredbe clana 196. ovog zakona.

11. Prijava za upis u registar

Clan 342.

Na prijavu za upis u registar drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se

primenjuju odredbe cl. 201. i 202. ovog zakona.

12. Knjiga clanova drustva

Clan 343.

(1) U drustvu s ogranicenom odgovornoscu vodi se knjiga clanova drustva.

(2) U knjigu clanova drustva s ogranicenom odgovornoscu unose se narocito:

1) ime i adresa, odnosno firma i sediste svakog clana drustva;

2) visina osnovnog uloga svakog clana drustva i iznos koji je uplatio;

3) izmene svih podataka koji se upisuju u knjigu clanova drustva;

4) drugi podaci znacajni za clanove drustva.

(3) Svaki clan drustva s ogranicenom odgovornoscu moze da pregleda knjigu

clanova drustva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka,

a druga zainteresovana lica - po prethodnom odobrenju drustva.

13. Pravni odnosi izmedju drustva i clanova

13.1. Unosenje uloga u imovinu drustva i sticanje udela

Clan 344.

(1) Ugovorom o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu clanovi drustva ne mogu se osloboditi obaveze unosenja uloga u imovinu drustva, osim u

slucaju primene pravila smanjenja osnovnog kapitala.

(2) clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu svoju obavezu unosenja uloga u

imovinu drustva ne mogu prebiti svojim potrazivanjem prema drustvu.

(3) Udeo koji se stice na osnovu uloga moze pripadati jednom licu ili vecem

broju lica.

(4) Ako su vise lica vlasnici jednog udela, ta lica se u odnosu na drustvo s

ogranicenom odgovornoscu smatraju jednim clanom i svoja prava ostvaruju

preko zajednickog predstavnika, a za obaveze koje terete clana odgovaraju

solidarno.

(5) clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu koji su vlasnici jednog udela

mogu se sporazumeti da u odnosima izmedju njih na tom udelu ucestvuju prema

jednakim ili razlicitim delovima.

(6) Pravne radnje drustva s ogranicenom odgovornoscu prema vlasnicima jednog udela dejstvuju prema svim vlasnicima tog udela i kad su izvrsene samo

prema jednom od njih.

(7) Drustvo s ogranicenom odgovornoscu moze clanu drustva kao dokaz za udeo

izdati potvrdu o udelu. Potvrda nema svojstvo hartije od vrednosti.

Potvrda glasi na ime.

13.2. Sporedne cinidbe

Clan 345.

Clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu mogu preuzeti obavezu ispunjenja i sporednih cinidbi.

13.3. Dopunske uplate

13.3.1. Osnov

Clan 346.

(1) Skupstina clanova drustva s ogranicenom odgovornoscu moze utvrditi obavezu dopunskih uplata za clanove drustva i visinu tih uplata ako je ugovorom o osnivanju drustva to predvidjeno.

(2) Dopunska uplata ne uvecava ulog i udeo clana, kao ni osnovni kapital.

(3) Dopunske uplate odredjuju se srazmerno ulozima.

(4) clan drustva s ogranicenom odgovornoscu ne moze obavezu dopunske uplate

prebiti potrazivanjem prema drustvu.

13.3.2. Docnja pri dopunskoj uplati

Clan 347.

Na docnju pri dopunskoj uplati shodno se primenjuju odredbe clana 198. stav 5.

ovog zakona o docnji pri uplati uloga, ako ugovorom o osnivanju drustva s

ogranicenom odgovornoscu nije drukcije utvrdjeno.

13.3.3. Vracanje dopunskih uplata

Clan 348.

(1) clanovima drustva s ogranicenom odgovornoscu mogu se vratiti dopunske

uplate koje ne sluze za pokrice osnovnog kapitala u slucaju gubitka, ali

ne pre isteka roka od 30 dana od dana objavljivanja odluke o vracanju.

(2) Dopunske uplate izvrsene na osnovu ugovora o osnivanju drustva s

ogranicenom odgovornoscu ne mogu se vratiti pre uplate uloga.

(3) Vracene dopunske uplate smatraju se kao da nisu bile uplacene.

13.4. Prenos udela

13.4.1. Redovan prenos

Clan 349.

(1) Udeo se moze slobodno prenositi izmedju clanova drustva s ogranicenom

odgovornoscu, u skladu s ugovorom o osnivanju drustva. Saglasnost drustva

pri prenosu udela potrebna je kad je clan drustva preuzeo obavezu i na

sporednu cinidbu.

(2) Ako clan drustva s ogranicenom odgovornoscu, pri prenosu udela, uz svoj

udeo stekne jos jedan udeo ili vise udela, svi udeli spajaju se u jedan

udeo.

(3) Udeo se moze preneti trecem licu uz pravo prece kupovine ostalih clanova

drustva s ogranicenom odgovornoscu, odnosno drustva, u skladu sa statutom.

(4) Ako vise clanova drustva s ogranicenom odgovornoscu izrazi volju za

kupovinu udela, a ne dodje do sporazuma izmedju prenosioca udela i tih

clanova o visini dela udela koji ce kupiti svaki od njih, udeo ce se

podeliti izmedju njih srazmerno visini njihovih udela u drustvu, ako

ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije utvrdjeno.

(5) Ako clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu, odnosno drustvo ne izraze volju za kupovinu udela u roku od 30 dana od dana ucinjene ponude o

prodaji udela, udeo se moze preneti trecem licu pod uslovima koji ne mogu

biti povoljniji za kupca.

13.4.2. Prenos u izvrsnom postupku

Clan 350.

(1) Ako se udeo clana drustva s ogranicenom odgovornoscu prodaje u izvrsnom

postupku, sud ce o dozvoli prodaje i proceni udela obavestiti clanove

drustva i drustvo.

(2) Ako u roku od 15 dana od dana prijema obavestenja clanovi drustva s

ogranicenom odgovornoscu i drustvo ne izraze volju za kupovinu udela,

udeo ce se prodati u skladu s pravilima izvrsnog postupka.

13.4.3. Prenos udela u slucaju smrti i prestanka clana

Clan 351.

(1) Smrcu ili prestankom clana drustva s ogranicenom odgovornoscu udeo se

prenosi na naslednika ili pravnog sledbenika, ako ugovorom o osnivanju

drustva nije drukcije utvrdjeno.

(2) Ugovorom o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu kojim se

iskljucuje prenos udela utvrdjuje se otkup udela od strane clanova drustva

ili drustva.

(3) Ako clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu ili drustvo ne otkupe udeo, udeo se povlaci uz naknadu njegove vrednosti, u skladu s odredbama ovog

zakona o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog drustva.

13.4.4. Posledice prenosa

Clan 352.

(1) U slucaju prenosa udela, za obaveze iz clanskog odnosa drustvu s

ogranicenom odgovornoscu solidarno odgovaraju prenosilac i sticalac udela.

(2) Prenos udela povlaci izmenu ugovora o osnivanju drustva s ogranicenom

odgovornoscu.

(3) Udeo se prenosi ugovorom u pismenoj formi.

(4) Sticalac udela obavezan je da prijavi drustvu s ogranicenom odgovornoscu

promenu vlasnika i vreme promene radi upisa u knjigu clanova drustva.

(5) Prenos udela ima pravno dejstvo prema drustvu s ogranicenom odgovornoscu od momenta upisa prenosa u knjigu clanova drustva.

13.5. Deoba udela i prenos dela udela

Clan 353.

(1) Udeo se moze podeliti u slucaju nasledjivanja, pravnog sledbenistva clana i prenosa.

(2) Ugovorom o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu moze se iskljuciti deoba udela, osim u slucaju prenosa udela medju clanovima drustva.

(3) Na prenos dela udela shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o prenosu

udela.

13.6. Raspodela dobiti

Clan 354.

(1) clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu imaju pravo na udeo u dobiti

utvrdjenoj godisnjim bilansom, ako ugovorom o osnivanju drustva nije

drukcije utvrdjeno.

(2) Dobit se deli medju clanovima drustva s ogranicenom odgovornoscu srazmerno udelima, ako ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije utvrdjeno.

(3) Na raspodelu dobiti clanova drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju odredbe clana 229. ovog zakona.

13.7. Odgovornost drustva prema clanovima

Clan 355.

(1) Ugovorom o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu moze se predvideti obaveza drustva da u korist jednog clana ili vise clanova drustva nesto ucini, odnosno ne ucini.

(2) Obaveza iz stava 1. ovog clana ne moze biti u suprotnosti s odredbama ovog

zakona o uplatama uloga i odgovornosti clanova za uplatu uloga, kao i s

odredbama ovog zakona o odrzavanju osnovnog kapitala.

13.8. Zabrana vracanja uloga

Clan 356.

Ulozi se ne mogu vratiti clanovima drustva s ogranicenom odgovornoscu, osim u slucajevima propisanim ovim zakonom.

13.9. Vracanje zabranjenih placanja

Clan 357.

(1) clan drustva s ogranicenom odgovornoscu duzan je da vrati drustvu uloge i

dividende koje mu je drustvo isplatilo suprotno odredbama ovog zakona.

(2) Potrazivanja iz stava 1. ovog clana mogu ostvarivati i poverioci drustva s

ogranicenom odgovornoscu ako im drustvo ne izmiruje obaveze, kao i clanovi drustva u skladu s ovim zakonom, a u slucaju stecaja - i stecajni

upravnik.

(3) Ako se od clanova drustva iz stava 1. ovog clana ne moze zahtevati

vracanje isplacenih iznosa, odnosno ako se ne moze izvrsiti naplata, za te

iznose jemce ostali clanovi srazmerno svojim udelima, a ako iznos ne moze

da se trazi, odnosno naplati od pojedinog clana, raspodeljuje se na ostale

clanove srazmerno udelima.

(4) Zastarelost potrazivanja iz st. 1. do 3. ovog clana tece od dana izvrsenja

nezakonitih isplata.

14. Pravni rezim pojedinih poslova

14.1. Nistavi poslovi

Clan 358.

Na pravne poslove koji se odnose na avanse ili kredite koje drustvo s

ogranicenom odgovornoscu daje radi sticanja udela drustva i na druge kreditne poslove shodno se primenjuju odredbe clana 244. ovog zakona.

14.2. Konverzija kredita u osnovni kapital

Clan 359.

Na konverziju kredita clana drustva s ogranicenom odgovornoscu u osnovni

kapital shodno se primenjuju odredbe clana 245. ovog zakona.

14.3. Vracanje kredita pre otvaranja stecaja

Clan 360.

Na vracanje kredita clanovima drustva s ogranicenom odgovornoscu pre otvaranja stecaja shodno se primenjuju odredbe clana 246. ovog zakona.

15. Sticanje i rezim sopstvenih udela

Clan 361.

Na zabranu upisa sopstvenih udela, na direktno sticanje sopstvenih udela, na

sticanje sopstvenih udela preko trecih lica i na uzimanje sopstvenih udela u

zalogu shodno se primenjuju odredbe cl. 239. do 243. ovog zakona.

16. Prestanak udela (povlacenje)

Clan 362.

(1) Udeo prestaje ako je to predvidjeno ugovorom o osnivanju drustva s

ogranicenom odgovornoscu.

(2) Ugovorom o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu odredjuju se osnovi i postupak za prestanak udela.

(3) Udeo prestaje uz saglasnost clanova drustva s ogranicenom odgovornoscu,

ako ugovorom o osnivanju drustva nije drukcije utvrdjeno.

(4) clan drustva s ogranicenom odgovornoscu ciji je udeo prestao gubi prava i

obaveze koje je imao po osnovu tog udela.

(5) Odredbe ovog clana ne iskljucuju primenu odredaba ovog zakona o smanjenju

i ocuvanju osnovnog kapitala drustva s ogranicenom odgovornoscu.

17. Posebno pravilo za jednoclano drustvo

Clan 363.

(1) Jednoclano drustvo s ogranicenom odgovornoscu ne moze sticati sopstveni

udeo, niti ga moze povlaciti.

(2) Jednoclano drustvo s ogranicenom odgovornoscu moze sticati sopstvene udele besplatno i na osnovu pravnog sledbenistva.

18. Prioritetni udeli

Clan 364.

(1) Na prioritetne udele shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o

prioritetnim akcijama.

(2) Ugovorom o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu uredjuju se prava

clanova drustva iz prioritetnih udela.

19. Organi drustva s ogranicenom odgovornoscu

Clan 365.

(1) Organi drustva s ogranicenom odgovornoscu su direktor, upravni i nadzorni odbor u slucajevima propisanim ovim zakonom i skupstina - ako je to

predvidjeno ugovorom o osnivanju drustva.

(2) Poslove skupstine i direktora u jednoclanom drustvu s ogranicenom

odgovornoscu obavlja vlasnik, ako odlukom o osnivanju nije drugacije

odredjeno.

(3) U jednoclanom drustvu s ogranicenom odgovornoscu odluke koje se donose u

vrsenju funkcija upravljanja drustvom upisuju se u knjigu odluka drustva.

(4) Odluke iz stava 3. ovog clana koje nisu upisane u knjigu odluka ne

proizvode pravno dejstvo.

(5) Na knjigu odluka drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju

odredbe clana 248. st. 6. i 7. ovog zakona.

20. Skupstina

20.1. Delokrug

Clan 366.

Skupstina drustva s ogranicenom odgovornoscu, pored delokruga iz clana 61.

ovog zakona, odlucuje i o:

1) dopunskim uplatama;

2) vracanju naknadnih dopunskih uplata;

3) deobi i prestanku udela;

4) ostvarivanju zahteva drustva prema clanovima uprave ili clanovima drustva u vezi s naknadom stete nastale osnivanjem drustva ili vodjenjem poslova;

5) Zastupanju drustva u sudskim i drugim postupcima protiv clanova uprave.

20.2. Sazivanje skupstine

Clan 367.

(1) Skupstinu saziva direktor, odnosno organ odredjen ugovorom o osnivanju

drustva s ogranicenom odgovornoscu.

(2) Skupstinu mogu sazivati i clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu ili nadzorni odbor kad je to ovim zakonom predvidjeno.

(3) Skupstina se obavezno saziva ako je prema bilansu drustva s ogranicenom

odgovornoscu osnovni kapital bitnije smanjen.

20.3. Nacin sazivanja skupstine

Clan 368.

(1) Skupstina se saziva pismenim pozivom. Pismeni poziv, sa dnevnim redom

skupstine, dostavlja se svim clanovima drustva s ogranicenom odgovornoscu najdocnije sedam dana pre zasedanja skupstine.

(2) Ako nije sazvana u skladu s odredbom stava 1. ovog clana, skupstina moze

odlucivati ako su s tim saglasni svi clanovi drustva s ogranicenom

odgovornoscu.

(3) Odredba stava 2. ovog clana odnosi se i na odlucivanje o pitanjima koja

nisu uvrscena u predlog dnevnog reda, s tim da predlog za dopunu dnevnog

reda bude dostavljen clanovima skupstine najdocnije tri dana pre zasedanja

skupstine.

20.4. Zastupanje clana

Clan 369.

(1) clana u skupstini moze zastupati drugi ovlasceni clan ili drugo ovlasceno lice.

(2) clanovi uprave, izvrsnog odbora direktora i nadzornog odbora ne mogu

zastupati druge clanove u skupstini drustva s ogranicenom odgovornoscu.

20.5. Kvorum

Clan 370.

(1) Skupstina moze odlucivati ako su prisutni clanovi koji imaju vise od

polovine ukupnog broja glasova, ako ugovorom o osnivanju drustva s

ogranicenom odgovornoscu, odnosno statutom za rad skupstine nije

predvidjena druga kvalifikovana vecina.

(2) Ako se skupstina nije mogla odrzati zbog nedostatka kvoruma iz stava 1.

ovog clana, ponovo se saziva s istim predlozenim dnevnim redom, u skladu s

ugovorom o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu, odnosno statutom.

20.5.1. Odlucivanje

Clan 371.

(1) Skupstina odlucuje trocetvrtinskom vecinom glasova prisutnih clanova o

donosenju i izmeni statuta, povecanju i smanjenju osnovnog kapitala,

statusnim promenama, promeni oblika i prestanku drustva s ogranicenom

odgovornoscu i o raspodeli dobiti, ako ugovorom o osnivanju drustva,

odnosno statutom nije predvidjeno da se te odluke donose drugom

kvalifikovanom vecinom.

(2) O drugim pitanjima iz svog delokruga skupstina odlucuje na nacin utvrdjen

ugovorom o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu, odnosno statutom.

(3) Za punovaznost odluke kojom se clanovima drustva s ogranicenom

odgovornoscu nalazu dodatne obaveze, odnosno smanjuju prava utvrdjena u

skladu s ovim zakonom i ugovorom o osnivanju drustva potrebna je

saglasnost svih clanova drustva na koje se ta odluka odnosi, ako ovim

zakonom nije drukcije propisano.

20.5.2. Pravo glasa

Clan 372.

(1) Svaki clan, osim clana s prioritetnim udelom bez prava upravljanja, ima

pravo glasa srazmerno svom udelu, s tim sto se ugovorom o osnivanju,

odnosno statutom utvrdjuje koliki ulog daje pravo na jedan glas.

(2) Ugovorom o osnivanju, odnosno statutom ne moze se odrediti da pojedini

clan ima veci broj glasova u odnosu na velicinu udela. Pravo glasa

pojedinih clanova moze se ograniciti, bez obzira na velicinu udela.

20.5.3. Glasanje pismenim putem

Clan 373.

Odsutni clan drustva s ogranicenom odgovornoscu moze glasati i pismeno, na

nacin utvrdjen statutom.

20.5.4. Nacin glasanja

Clan 374.

Na nacin glasanja clanova skupstine drustva s ogranicenom odgovornoscu shodnose primenjuju odredbe clana 257. ovog zakona.

20.5.5. Iskljucenje prava glasa

Clan 375.

Na iskljucenje prava glasa clana drustva s ogranicenom odgovornoscu u

skupstini shodno se primenjuju odredbe clana 259. ovog zakona.

20.5.6. Pravo manjinskih clanova

Clan 376.

(1) clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu koji zajedno imaju ili

predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala ili ugovorom o

osnivanju, odnosno statutom odredjen manji deo mogu zahtevati sazivanje

skupstine, uz navodjenje razloga za sazivanje skupstine i pitanja o kojima

bi skupstina trebalo da odlucuje.

(2) clanovi iz stava 1. ovog clana mogu traziti da se odlucivanje o odredjenom

pitanju stavi na dnevni red vec sazvane skupstine.

(3) clanovi iz stava 1. ovog clana mogu, u skladu s ugovorom o osnivanju

drustva s ogranicenom odgovornoscu, odnosno statutom, sazvati skupstinu

ili staviti pitanje na dnevni red ako njihov zahtev iz st. 1. i 2. ovog

clana nije bio usvojen.

(4) Ako se skupstina ne sastane u roku od 15 dana, po zahtevu clanova iz stava

1. ovog clana skupstinu ce sazvati, u daljem roku od 15 dana, nadzorni

odbor ako je obrazovan.

(5) Ako se skupstina ne odrzi ni po zahtevu iz stava 4. ovog clana, odnosno

ako nije obrazovan nadzorni odbor, drustvo s ogranicenom odgovornoscu

obavezno je da clanovima iz stava 1. ovog clana na njihov zahtev otkupi

udele, u skladu sa ovim zakonom.

20.5.7. Zapisnik

Clan 377.

Na zapisnik sa sednice skupstine drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju odredbe clana 255. ovog zakona.

21. Upravni odbor i direktor

Clan 378.

Na upravni odbor i direktora drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se

primenjuju odredbe ovog zakona o upravnom odboru i direktoru akcionarskog

drustva.

22. Izvrsni odbor direktora

Clan 379.

Na izvrsni odbor direktora drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o izvrsnom odboru direktora akcionarskog drustva.

23. Nadzorni odbor

Clan 380.

Na nadzorni odbor drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju

odredbe ovog zakona o nadzornom odboru akcionarskog drustva.

24. Izmena ugovora o osnivanju drustva

Clan 381.

(1) Ugovor o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu menja se saglasnoscu svih clanova drustva, ako tim ugovorom nije drukcije utvrdjeno.

(2) Izmene ugovora o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu kojima se

povecavaju obaveze clanova drustva utvrdjene ugovorom o osnivanju drustva

ili kojima se utvrdjuju nove obaveze clanova vrse se saglasnoscu svih

clanova drustva.

25. Povecanje osnovnog kapitala

Clan 382.

(1) Osnovni kapital drustva s ogranicenom odgovornoscu povecava se izmenom

ugovora o osnivanju drustva.

(2) clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu imaju pravo prece uplate

odnosno unosenja novih uloga u roku od 30 dana od dana izmene ugovora o

osnivanju drustva, srazmerno ranijim udelima.

(3) Na druga pitanja povecanja osnovnog kapitala drustva s ogranicenom

odgovornoscu shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o povecanju osnovnog

kapitala akcionarskog drustva.

26. Smanjenje osnovnog kapitala

Clan 383.

Na smanjenje osnovnog kapitala drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se

primenjuju odredbe ovog zakona o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog

drustva.

27. Zastita prava clana drustva i raspodela dobiti

po osnovu drustvenog kapitala

Clan 384.

Na medjusobne odnose clanova drustva s ogranicenom odgovornoscu u pogledu

ucesca u strukturi osnovnog kapitala prilikom povecanja, odnosno smanjenja

osnovnog kapitala i raspodelu dobiti po osnovu drustvenog kapitala shodno se

primenjuju odredbe cl. 302. i 303. ovog zakona.

28. Shodna primena odredaba o jednoclanom drustvu

Clan 385.

Na jednoclano drustvo s ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o jednoclanom akcionarskom drustvu.

29. Prestanak drustva i clanskog odnosa

29.1. Posebni slucajevi

Clan 386.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu, pored slucajeva prestanka iz clana 100.

ovog zakona, prestaje, kad je to osnivackim aktom utvrdjeno, i smrcu ili

prestankom clana.

29.2. Istupanje clana

Clan 387.

(1) clan drustva s ogranicenom odgovornoscu moze istupiti iz drustva iz

opravdanih razloga, uz saglasnost ostalih clanova drustva.

(2) Ako se clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu ne saglase sa istupanjemclana iz drustva, clan koji istupa iz drustva moze protiv drustva

pokrenuti postupak pred nadleznim sudom.

(3) clan drustva s ogranicenom odgovornoscu koji istupa iz drustva ima pravo

na naknadu prouzrokovane stete.

29.3. Iskljucenje clana

Clan 388.

(1) Skupstina clanova drustva s ogranicenom odgovornoscu moze, vecinom od

ukupnog broja glasova, iskljuciti pojedinog clana iz drustva ako ne ispuni

obaveze utvrdjene ugovorom o osnivanju drustva ili iz drugih opravdanih

razloga.

(2) clan drustva iz stava 1. ovog clana ne moze glasati o svom iskljucenju.

(3) Iskljuceni clan drustva s ogranicenom odgovornoscu moze pokrenuti spor

pred sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o iskljucenju iz

drustva.

(4) Ako drustvo s ogranicenom odgovornoscu ima dva clana, jedan clan drustva

ne moze doneti odluku o iskljucenju drugog clana.

(5) Drustvo s ogranicenom odgovornoscu ima pravo na naknadu stete

prouzrokovane iskljucenjem clana.

29.4. Zajednicke odredbe za istupanje i

iskljucenje clana

Clan 389.

(1) clan drustva s ogranicenom odgovornoscu koji istupi iz drustva, odnosno

iskljuceni clan drustva ima pravo na naknadu procenjene vrednosti svog

udela.

(2) clanstvo u drustvu s ogranicenom odgovornoscu prestaje donosenjem

pravnosnazne sudske odluke o iskljucenju ili istupanju, odnosno danom

donosenja odluke o istupanju, odnosno iskljucenju, ako spor nije pokrenut.

(3) Osnivackim aktom, odnosno statutom drustva s ogranicenom odgovornoscu ne mogu se iskljuciti prava clanova da istupe iz drustva, odnosno da iskljuce

clana iz drustva.

29.5. Prioritet povracaja

Clan 390.

U slucaju likvidacije drustva s ogranicenom odgovornoscu, iz imovine drustva koja preostane posle namirenja poverilaca prvo se vracaju dopunske uplate, apreostali deo se raspodeljuje medju clanovima drustva srazmerno njihovimudelima.

29.6. Shodna primena pravila akcionarskog drustva

Clan 391.

Na likvidaciju drustva s ogranicenom odgovornoscu shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o likvidaciji akcionarskog drustva.

 

III. DRUSTVENO PREDUZEcE

1. Pojam

Clan 392.

(1) Drustveno preduzece je preduzece koje u celini posluje drustvenim

kapitalom.

(2) Drustveni kapital drustvenog preduzeca podeljen je na akcije ili udele

odredjene nominalne vrednosti i upisuje se u registar.

2. Organi

2.1. Vrste

Clan 393.

(1) Organi drustvenog preduzeca su: skupstina, upravni odbor, direktor i

nadzorni odbor.

(2) U drustvenom preduzecu koje ima do 50 zaposlenih ne bira se upravni i

nadzorni odbor, ako statutom preduzeca nije drukcije odredjeno.

(3) U drustvenom preduzecu u kome se ne bira upravni i nadzorni odbor njihove

funkcije vrse se na nacin utvrdjen statutom.

2.2. Skupstina

Clan 394.

(1) Skupstinu drustvenog preduzeca cine predstavnici zaposlenih.

(2) Skupstinu drustvenog preduzeca koje ima delove cine predstavnici

zaposlenih u svim delovima.

(3) Statutom se utvrdjuje broj clanova, nacin izbora, mandat, sastav i

odgovornost clanova skupstine.

(4) Skupstina drustvenog preduzeca, po pravilu, odlucuje javnim glasanjem.

(5) Skupstina moze odlucivati tajnim glasanjem o izboru i opozivu clanova

organa drustvenog preduzeca.

(6) U drustvenom preduzecu s manje od 50 zaposlenih funkciju skupstine vrse

svi zaposleni.

(7) Skupstina drustvenog preduzeca odlucuje vecinom glasova svih clanova, ako statutom nije predvidjena druga kvalifikovana vecina.

(8) Skupstina drustvenog preduzeca, pored delokruga iz clana 61. ovog zakona,

odlucuje i o:

1) ostvarivanju zahteva prema clanovima uprave i nadzornog odbora u vezi s

naknadom stete nastalom u vodjenju poslova, kao i zahtevima za ponistaj

nezakonite odluke;

2) zastupanju drustvenog preduzeca u sudskim postupcima protiv clanova

uprave;

3) pitanjima iz delokruga upravnog odbora - samo na zahtev upravnog

odbora.

2.3. Upravni odbor

Clan 395.

(1) Upravni odbor drustvenog preduzeca bira skupstina.

(2) clanovi upravnog odbora mogu se birati i iz reda strucnjaka izvan

drustvenog preduzeca.

(3) Na upravni odbor drustvenog preduzeca shodno se primenjuju odredbe ovog

zakona o delokrugu i nacinu odlucivanja upravnog odbora, zamenicima,

opozivu, iskljucenju prava glasa i odgovornosti clanova upravnog odbora

akcionarskog drustva.

2.4. Direktor

Clan 396.

(1) Direktora drustvenog preduzeca bira i razresava upravni odbor.

(2) U drustvenom preduzecu u kome se ne obrazuje upravni odbor, direktora bira i razresava skupstina.

(3) Ako direktor drustvenog preduzeca nije izabran, upravni odbor, odnosno

skupstina ako upravni odbor nije obrazovan, postavlja vrsioca duznosti

direktora, s pravima, duznostima i odgovornostima direktora, na period do

godinu dana.

(4) Direktor drustvenog preduzeca vrsi svoje funkcije u interesu preduzeca.

(5) Pored delokruga utvrdjenog u odredbama clana 63. ovog zakona, direktor

drustvenog preduzeca vrsi i druge poslove koji zakonom, statutom ili

drugim opstim aktom nisu stavljeni u delokrug skupstine, upravnog odbora i

nadzornog odbora.

(6) Direktor drustvenog preduzeca moze biti razresen ako postoje gubici u

poslovanju, ako prekrsi pravila klauzule konkurencije i pravila postupanja

u slucaju sukoba interesa s preduzecem, zbog nesposobnosti, kao i iz

drugih razloga utvrdjenih statutom.

2.5. Izvrsni odbor direktora

Clan 397.

(1) Statutom drustvenog preduzeca moze se predvideti postojanje izvrsnog

odbora direktora.

(2) Izvrsni odbor direktora je pomocni i izvrsni organ direktora.

(3) clanovi izvrsnog odbora direktora postavljaju se i razresavaju na nacin

utvrdjen statutom.

(4) clanovi izvrsnog odbora direktora mogu biti izabrani za clanove upravnog

odbora, s tim sto broj tih clanova ne moze preci trecinu clanova upravnog

odbora.

2.6. Nadzorni odbor

Clan 398.

(1) Nadzorni odbor drustvenog preduzeca ima najmanje tri clana.

(2) clanovi nadzornog odbora mogu se birati i iz reda strucnjaka izvan

drustvenog preduzeca.

(3) Na nadzorni odbor drustvenog preduzeca shodno se primenjuju odredbe ovog

zakona o nadzornom odboru akcionarskog drustva.

3. Sadrzina statuta

Clan 399.

Statut drustvenog preduzeca sadrzi odredbe o:

1) firmi i sedistu preduzeca;

2) delatnosti preduzeca;

3) zastupanju;

4) nacinu rasporedjivanja dobiti i pokricu gubitaka;

5) rezervama;

6) organima preduzeca i izboru, opozivu i delokrugu organa preduzeca;

7) opstim aktima i nacinu njihovog donosenja;

8) pravima, obavezama i odgovornostima organa preduzeca;

9) ovlascenjima delova preduzeca u pravnom prometu;

10) nacinu statusnih promena preduzeca;

11) zastiti zivotne sredine;

12) drugim pitanjima znacajnim za rad i poslovanje preduzeca i za ostvarivanje

prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u preduzecu.

4. Posebne odredbe o upravljanju preduzecem u

postupku promene vlasnistva kapitala

Clan 400.

(1) Upravljanje u preduzecu u postupku promene vlasnistva kapitala vrsi se

srazmerno strukturi osnovnog kapitala i uplacenom udelu, odnosno akcijama,

ako zakonom nije drukcije propisano.

(2) Statutom se utvrdjuje broj clanova, nacin izbora, mandat, nacin

odlucivanja, sastav i odgovornost predstavnika drustvenog kapitala u

skupstini.

(3) U preduzecu iz stava 1. ovog clana koje ima i drustveni kapital, drustveni

kapital se iskazuje u akcijama ili udelima odredjene nominalne vrednosti,

koji nemaju status sopstvenih akcija, odnosno udela, u smislu ovog zakona.

 

IV. JAVNO PREDUZEcE

1. Pojam

Clan 401.

(1) Javno preduzece je preduzece koje obavlja delatnost od opsteg interesa a

koje osniva drzava, odnosno jedinica lokalne samouprave.

(2) Delatnost od opsteg interesa mogu obavljati i drugi oblici preduzeca

utvrdjeni ovim zakonom, deo preduzeca kao i preduzetnik.

(3) Osnivanje i poslovanje preduzeca iz st. 1. i 2. ovog clana vrse se u

skladu s ovim zakonom i zakonom kojim se uredjuju uslovi i nacin obavljanja

delatnosti od opsteg interesa.

2. Organi javnog preduzeca

Clan 402.

(1) Organi javnog preduzeca su upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.

Statutom javnog preduzeca moze se utvrditi obrazovanje i izvrsnog odbora

direktora.

(2) Upravni i nadzorni odbor, osim predstavnika zaposlenih, bira osnivac,

odnosno vlasnik.

(3) Direktora javnog preduzeca bira upravni odbor, ako osnivackim aktom nije

drukcije odredjeno.

V. PREDUZECE ZA ZAPOSLJAVANJE INVALIDA

1. Pojam

Clan 403.

(1) Preduzece koje u skladu sa zakonom obavlja profesionalnu rehabilitaciju

ili koje zaposljava najmanje 40% invalida posluje kao preduzece za

zaposljavanje invalida.

(2) Profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalida moze obavljati i deo preduzeca.

2. Primena

Clan 404.

Na preduzece iz clana 403. ovog zakona primenjuju se odredbe ovog zakona, ako zakonom nije drukcije propisano.

 

DEO TRECI

POVEZIVANJE PREDUZECA

I. POVEZANA PREDUZECA (GRUPACIJE PREDUZECA)

1. Pojam

Clan 405.

(1) Povezana preduzeca su:

1) maticno i zavisno preduzece (mesoviti holding, koncern);

2) preduzece s uzajamnim ucescem;

3) holding.

(2) Preduzeca se ne mogu povezivati u smislu odredaba stava 1. ovog clana ako

je to povezivanje suprotno propisima o monopolima.

2. Maticno i zavisno preduzece

Clan 406.

(1) Ako jedno preduzece ima u drugom preduzecu vecinsko ili znacajno ucesce

kapitala ili ako na osnovu ugovora zakljucenog s drugim preduzecem ima

pravo da imenuje vecinu ili najmanje cevrtinu clanova upravnog odbora tog

drugog preduzeca, odnosno ima vecinu ili najmanje cetvrtinu glasova u

skupstini, to se preduzece smatra maticnim, a drugo preduzece zavisnim.

(2) Maticno preduzece s vecinskim ucescem kapitala je preduzece koje,

neposredno ili posredno preko drugog preduzeca, na osnovu vise od 50%

ucesca u kapitalu drugog preduzeca ima vise od 50% glasova u skupstini i

pravo da imenuje vise od polovine clanova upravnog odbora tog drugog

preduzeca (zavisnog preduzeca).

(3) Maticno preduzece sa znacajnim ucescem kapitala je preduzece koje,

neposredno ili posredno preko drugog preduzeca, na osnovu ucesca od

najmanje 25% u kapitalu drugog preduzeca ima najmanje 25% glasova u

skupstini i pravo da imenuje najmanje 25% clanova upravnog odbora kod

drugog preduzeca (zavisnog preduzeca).

(4) Neposredno ucesce kapitala koji pripada maticnom preduzecu ili drugom licu koje ga drzi za njegov racun odredjuje se na osnovu odnosa nominalnog

iznosa tog ucesca prema ukupnom kapitalu zavisnog preduzeca.

(5) Pri odredjivanju ucesca iz stava 4. ovog clana, od ukupnog kapitala

zavisnog preduzeca oduzimaju se sopstvene akcije i udeli zavisnog

preduzeca i akcije i udeli koje za racun zavisnih preduzeca drzi trece

lice.

(6) Posredno ucesce kapitala koji pripada maticnom preduzecu obuhvata akcije i udele koji pripadaju preduzecu koje zavisi od njega ili koji pripadaju

drugom licu za racun tog preduzeca ili za racun preduzeca koje zavisi od

njega (zavisna preduzeca).

(7) Zavisno preduzece moze u maticnom preduzecu pribaviti akcije i udele i

ostvarivati svoje pravo glasa na osnovu akcija i udela kojima vec

raspolaze, shodno odredbama ovog zakona o preduzecu s uzajamnim ucescem.

(8) Sticanje znacajnog, vecinskog i uzajamnog ucesca kapitala upisuje se u

registar i objavljuje u "Sluzbenom listu SRJ".

3. Preduzeca s uzajamnim ucescem

3.1. Pojam

Clan 407.

Preduzeca sa uzajamnim ucescem kapitala su povezana preduzeca kod kojih svako preduzece ima ucesce kapitala u drugom preduzecu.

3.2. Preduzeca s relativno istim ucescem

Clan 408.

(1) Ako su medjusobna ucesca u kapitalu relativno ista svako preduzece smanjice svoje ucesce u osnovnom kapitalu drugog preduzeca do 10%.

(2) Preduzece je duzno da obavesti drugo preduzece da je steklo vise od 10%

ucesca u njegovom osnovnom kapitalu.

(3) Akcije i udeli koji prelaze 10% osnovnog kapitala drugog preduzeca moraju

se otudjiti u roku od godine dana od dana poslatog obavestenja o uzajamnom

ucescu.

(4) Na osnovu akcija i udela koje preduzece mora otudjiti ne moze se ostvariti

pravo glasa.

3.3. Preduzeca sa vecim ucescem jednog preduzeca

Clan 409.

(1) Ako jedno preduzece poseduje akcije ili udele koje cine vise od 10%

osnovnog kapitala drugog preduzeca, ucesce kapitala tog drugog preduzeca

ne moze biti vece od 10% osnovnog kapitala prvog preduzeca.

(2) Preduzece koje stekne ucesce kapitala u drugom preduzecu vece od 10% duzno je da o tome odmah obavesti to preduzece.

(3) Od dana prijema obavestenja, obavesteno preduzece ne moze kupovati akcije ili udele preduzeca koje je steklo vise od 10% njegovog osnovnog kapitala.

(4) Ako obavesteno preduzece poseduje akcije ili udele koji cine vise od 10%

osnovnog kapitala preduzeca od koga je primilo obavestenje, sporazumom ce

se urediti smanjenje ucesca kapitala jednog preduzeca najvise na 10%

osnovnog kapitala drugog preduzeca.

(5) Ako se ne postigne sporazum iz stava 4. ovog clana, preduzece koje ima

manji procenat ucesca kapitala u drugom preduzecu mora otudjiti svoje

akcije ili udele do 10% osnovnog kapitala drugog preduzeca u roku od jedne

godine dana od dana poslatog obavestenja.

(6) Na osnovu akcija i udela koji se moraju otudjiti saglasno stavu 5. ovog

clana ne moze se ostvarivati pravo glasa.

4. Holding

Clan 410.

(1) Holding je preduzece koje ima u svojini akcije ili udele zavisnog

preduzeca, a prvenstveno obavlja delatnost upravljanja, sticanja, ucesca

kapitala u drugom preduzecu putem akcija, udela ili zamenljivih obveznica

(osnivanje, trajno ulaganje, kupovina, razmena), kao i delatnost

raspolaganja tim hartijama.

(2) Holding se moze organizovati kao ortacko drustvo, komanditno drustvo,

akcionarsko drustvo, drustvo s ogranicenom odgovornoscu, drustveno

preduzece i javno preduzece.

(3) Na odnose holdinga i zavisnih preduzeca shodno se primenjuju odredbe ovog

zakona o maticnom i zavisnom preduzecu, kao i odredbe o preduzecu s

uzajamnim ucescem.

5. Zajednicka pravila za povezana preduzeca

5.1. Postupak sticanja znacajnog i vecinskog ucesca kapitala u

akcionarskim drustvima s javnim upisom akcija

Clan 411.

(1) U osnovanim akcionarskim drustvima s javnim upisom akcija znacajno,

odnosno vecinsko ucesce kapitala moze se pribaviti, neposredno ili preko

treceg lica, upucivanjem javne ponude akcionarima drustva cije se akcije

kupuju i obavestenja drustvu o nameri kupovine njegovih akcija.

(2) Ponuda za kupovinu akcija i obavestenja drustvu o nameri kupovine

objavljuje se u glasilu berze.

(3) Ponuda za kupovinu akcija mora se uciniti najkasnije u roku od 30 dana od

dana objavljivanja obavestenja iz stava 1. ovog clana.

(4) Ponuda sadrzi vrstu, broj i cenu akcija koje se nameravaju kupiti, kao i

rok vezanosti ponudom, koji ne moze biti kraci od 21 dana.

(5) Podnosilac ponude, cija je ponuda prihvacena, duzan je da pribavi

saglasnost nadleznog saveznog organa u skladu sa saveznim zakonom kojim se

uredjuju hartije od vrednosti.

(6) Pribavljeno znacajno i vecinsko ucesce upisuje se u registar i objavljuje

u glasilu berze.

(7) Pribavljanjem vecinskog ili znacajnog ucesca kapitala ne sme se povrediti

princip ravnopravnosti akcionara iste klase.

(8) Postupanjem protivno odredbama st. 1. do 7. ovog clana ne moze se

ostvarivati pravo glasa po osnovu pribavljenog znacajnog ili vecinskog

ucesca.

5.2. Odgovornost za stetu

Clan 412.

(1) Ako maticno preduzece dovede zavisno preduzece u polozaj da izvrsi za sebe stetan pravni posao ili da na svoju stetu nesto ucini ili propusti da

ucini, nadoknadice zavisnom preduzecu stetu prouzrokovanu po tom osnovu.

(2) Zahtev za naknadu stete iz stava 1. ovog clana, u ime zavisnog preduzeca,

mogu podneti i akcionari i clanovi zavisnog preduzeca koji poseduju ili

predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala tog preduzeca ili

statutom odredjeni manji deo, kao i poverioci preduzeca cija potrazivanja

iznose vise od jedne desetine osnovnog kapitala zavisnog preduzeca.

(3) Pored maticnog preduzeca, kao solidarni duznici odgovaraju clanovi uprave maticnog preduzeca koji su zavisno preduzece doveli u polozaj da izvrsi za sebe stetan pravni posao ili da na svoju stetu nesto ucini ili propusti

da ucini.

(4) Kao solidarni duznici odgovaraju i clanovi uprave zavisnog preduzeca ako

su povredili svoje duznosti, osim ako su postupali po uputstvima uprave

maticnog preduzeca.

5.3. Obaveze akcionara s vecinskim ucescem

Clan 413.

(1) Akcionar koji, u skladu s odredbom clana 411. ovog zakona, stekne vecinsko

ucesce kapitala izrazenog u akcijama s pravom glasa obavezan je da u roku

od sest meseci od dana sticanja vecinskog ucesca, na zahtev bilo kog

akcionara maticnog, odnosno zavisnog preduzeca i po izboru tog akcionara:

1) kupi njegove akcije najmanje po istoj ceni po kojoj su kupljene akcije

u postupku preuzimanja vecinskog ucesca; ili

2) zameni njegove akcije u zavisnom preduzecu za akcije maticnog

preduzeca; ili

3) placa akcionaru dividendu koja pripada akcionaru sa participativnim

akcijama.

(2) Ostvarivanjem prava akcionara iz stava 1. ovog clana ne sme se povrediti

princip ravnopravnosti akcionara iste klase, ni iskljuciti pravo

akcionara na podizanje tuzbe.

5.4. Solidarna odgovornost za obaveze

Clan 414.

(1) Akcionar koji poseduje vise od 75% akcija zavisnog drustva odgovara

neograniceno solidarno za njegove obaveze (zavisno drustvo pod neposrednim upravljanjem).

(2) Sticanje ucesca kapitala iz stava 1. ovog clana upisuje se u registar i

objavljuje u glasilu berze.

5.5. Prava akcionara

Clan 415.

Akcionari zavisnog drustva pod neposrednim upravljanjem mogu u svako doba

zahtevati od maticnog drustva:

1) da im se plati dividenda koja pripada akcionaru sa participativnim

akcijama; ili

2) da se njihove akcije kupe po berzanskoj ceni ili ceni javne licitacije ili

po ceni koju odredi vestak; ili

3) da se njihove akcije zamene za akcije maticnog drustva.

5.6. Prava poverilaca

Clan 416.

Poverioci zavisnog akcionarskog drustva pod nesporednim upravljanjem cija su nedospela potrazivanja nastala pre objavljivanja obavestenja i javne ponude zakupovinu akcija radi sticanja vecinskog ucesca kapitala mogu, u roku od 90

dana po objavljivanju sticanja ucesca kapitala od preko 75% zahtevati od

maticnog drustva obezbedjenje do iznosa svojih potrazivanja.

6. Prinudni otkup ili zamena akcija

6.1. Pojam

Clan 417.

(1) Akcionar koji, u skladu sa odredbama cl. 411. i 413. ovog zakona, pribavi

90% akcija zavisnog drustva moze u roku od 60 dana od dana sticanja tog

ucesca odlukom svoje skupstine:

1) kupiti akcije akcionara zavisnog drustva najmanje po ceni po kojoj su

kupljene akcije u postupku preuzimanja vecinskog ucesca; ili

2) zameniti akcije u zavisnom preduzecu za akcije maticnog preduzeca; ili

3) platiti dividendu koja pripada akcionaru sa participativnim akcijama.

(2) Kupovina ili zamena akcija iz stava 1. ovog clana upisuje se u registar i

objavljuje u glasilu berze.

(3) Ostvarivanjem prava akcionara iz stava 1. ovog clana ne sme se povrediti

princip ravnopravnosti akcionara iste klase, ni iskljuciti pravo akcionara na podizanje tuzbe.

(4) Odredbe st. 1. do 3. ovog clana, i odredbe clana 414. ovog zakona shodno

se primenjuju i na akcionarsko drustvo bez javnog upisa akcija i drustvo

s ogranicenom odgovornoscu.

6.2. Solidarna odgovornost za obaveze

Clan 418.

Akcionar iz clana 417. ovog zakona, odnosno clan odgovara neograniceno

solidarno za obaveze zavisnog preduzeca.

 

II. POSLOVNO UDRUZENJE I DRUGI OBLICI POVEZIVANJA

1. Poslovno udruzenje

Clan 419.

(1) Poslovno udruzenje mogu osnovati dva ili vise preduzeca, odnosno

preduzetnika radi unapredjivanja sopstvenog privredjivanja i uskladjivanja

svoje delatnosti.

(2) Poslovno udruzenje ne osniva se radi sticanja dobiti.

(3) Prava clanova poslovnog udruzenja ne mogu biti izrazena u hartijama od

vrednosti.

(4) Poslovno udruzenje je pravno lice.

(5) Poslovno udruzenje upisuje se u registar.

(6) Oznaka "poslovno udruzenje" navodi se u firmi.

(7) Poslovno udruzenje istupa u pravnom prometu u svoje ime i za racun svojih

clanova i u ime i za racun svojih clanova.

(8) Za obaveze preuzete u pravnom prometu poslovno udruzenje odgovara svojom

imovinom, a clanovi odgovaraju na nacin odredjen ugovorom o osnivanju,

odnosno ugovorom s trecim licem.

(9) Ugovorom o osnivanju utvrdjuju se naziv, vreme osnivanja, cilj i delatnost,

sediste, upravljanje, zastupanje, odgovornost, pristupanje, istupanje,

istupanje u pravnom prometu, iskljucenje, imovina, nadzor, prestanak, kao

i druga pitanja znacajna za ostvarivanje ciljeva osnivanja poslovnog

udruzenja.

2. Drugi oblici povezivanja preduzeca

Clan 420.

Preduzeca i preduzetnici se mogu povezivati ugovorom i u druge oblike

povezivanja (konzorcijum, fransizing, zajednica preduzeca, poslovna unija,

poslovni sistem, pul i dr.).

DEOCETVRTI

STATUSNE PROMENE I PROMENE OBLIKA PREDUZEcA

1. Opsta pravila

Clan 421.

(1) Preduzece se moze spojiti sa drugim preduzecem (spajanje), podeliti na dva

ili vise preduzeca (podela) i promeniti oblik (promena oblika preduzeca).

(2) Mogu se spajati preduzeca istog ili razlicitog oblika ako su najmanje

jednu godinu upisana u registru. To vazi i za promenu oblika preduzeca.

(3) Preduzeca se ne mogu spajati ako je to suprotno propisima o monopolima.

2. Spajanje

2.1. Pojam

Clan 422.

Dva ili vise preduzeca mogu se spojiti:

1) prenosom imovine jednog ili vise preduzeca (preuzeta preduzeca) na drugo

preduzece (preduzece preuzimalac), u zamenu za obezbedjenje akcija ili udela

tog preduzeca (spajanje preuzimanjem - pripajanje);

2) osnivanjem novog preduzeca na koje prelazi imovina preduzeca koja se

spajaju, u zamenu za obezbedjenje akcija ili udela novog preduzeca (spajanje

novim osnivanjem).

2.2. Spajanje preuzimanjem (pripajanje)

2.2.1. Ugovor o spajanju preuzimanjem i

izvestaj o spajanju

Clan 423.

(1) Ugovor o spajanju preuzimanjem sadrzi narocito:

1) firmu i sediste preduzeca spojenih preuzimanjem;

2) sporazum o prenosu imovine svakog preduzeca koje se spaja u zamenu za

akcije i udele preduzeca preuzimaoca;

3) odnos zamene akcija ili udela i vrednost preduzeca koja ucestvuju u

spajanju;

4) pojedinosti o prenosu akcija ili udela preduzeca - preuzimaoca;

5) odredjivanje prava koja proizlaze iz akcija ili udela preduzeca

preuzimaoca;

6) prava koja preduzece preuzimalac obezbedjuje pojedinim akcionarima i

drugim imaocima hartija od vrednosti ili clanovima preuzetog preduzeca;

7) posebna prava koja se obezbedjuju clanovima uprave i nadzornog odbora i

revizoru preuzetog preduzeca.

(2) Uprave preduzeca ucesnika u spajanju preuzimanjem duzne su da sacine

pismeni izvestaj, s obrazlozenjem ugovora o spajanju i kriterijumima za

vrednovanje imovine koji su osnov za utvrdjivanje odnosa zamene akcija ili

udela.

2.2.2. Procena

Clan 424.

(1) Uprave preduzeca koja pristupaju spajanju preuzimanjem imenuju ovlascene

procenjivace za svoje preduzece ili sporazumno mogu imenovati zajednickog

ovlascenog procenjivaca ili ce to na njihov predlog uciniti sud.

(2) Ovlasceni procenjivaci podnose izvestaj o rezultatu procene, s

obrazlozenjem odnosa zamene akcija ili udela.

2.2.3. Punovaznost ugovora o spajanju

Clan 425.

(1) Ugovor o spajanju preuzimanjem proizvodi pravno dejstvo kad ga potvrde

skupstine preduzeca koja ucestvuju u spajanju preuzimanjem, a za javna

preduzeca - i kad nadlezni organ da saglasnost, ako ovim zakonom nije

drukcije propisano.

(2) Ako ima vise klasa akcija, a spajanjem preduzeca se menjaju utvrdjena prava

akcionara odredjene klase, za punovaznost odluke skupstine potrebna je

saglasnost akcionara te klase akcija, koja se daje u skladu sa ovim

zakonom.

(3) Akcionari i clanovi preduzeca koja ucestvuju u spajanju preuzimanjem imaju

pravo uvida u dokumentaciju na osnovu koje se sprovodi spajanje.

2.2.4. Povecanje osnovnog kapitala - izuzeci

Clan 426.

Na povecanje osnovnog kapitala spajanjem preuzimanjem ne primenjuju se odredbe ovog zakona o povecanju osnovnog kapitala preduzeca preuzimaoca koje se odnose na:

1) zabranu povecanja osnovnog kapitala dok se upisani ulozi ne izmire;

2) uslove za upis novih akcija ili udela:

3) prioritetna prava akcionara i clanova na kupovinu novih akcija ili udela.

2.2.5. Sprovodjenje spajanja i povecanje

osnovnog kapitala

Clan 427.

(1) Preduzece preuzimalac ne moze povecati osnovni kapital iz spajanja

preuzimanjem dok drzi sopstvene akcije ili udele, odnosno dok ima u

svojini akcije ili udele drustva koje preuzima, a koje nisu u celini

uplacene.

(2) Odredba stava 1. ovog clana odnosi se i na preuzeto preduzece koje ima

sopstvene akcije, odnosno udele ili akcije, odnosno udele preduzeca

preuzimaoca koje nisu u celini uplacene.

2.2.6. Zastita prava poverilaca

Clan 428.

(1) Poverioci preduzeca koja ucestvuju u spajanju preuzimanjem mogu, u roku od

30 dana od dana drugog objavljivanja obavestenja o pokretanju postupka za

spajanje preuzimanjem, zahtevati obezbedjenje svojih potrazivanja ili

njihovu isplatu.

(2) Dovoljnim obezbedjenjem poverilaca smatra se i pismena izjava uprava

preduzeca koja ucestvuju u spajanju preuzimanjem da ce se imovinom tih

preduzeca upravljati odvojeno do namirenja poverilaca svakog preduzeca

posebno. U protivnom, sud moze ponistiti spajanje preuzimanjem po tuzbi

poverilaca.

(3) Prava na obezbedjenje iz stava 1. ovog clana nemaju poverioci koji u

stecaju imaju pravo prvenstva naplate.

2.2.7. Zastita nosilaca posebnih prava

Clan 429.

Preduzece preuzimalac obezbedjuje imaocima zamenljivih i participativnih

obveznica koje su izdala preuzeta preduzeca jednaka prava koja su obezbedjivala i preuzeta preduzeca.

2.2.8. Upis u registar

Clan 430.

(1) Spajanje preuzimanjem prijavljuje se za upis u registar.

(2) Ako se pri spajanju preuzimanjem povecava osnovni kapital preduzeca

preuzimaoca, istovremeno sa upisom spajanja u registar upisuje se i

povecanje osnovnog kapitala.

(3) Upisom spajanja preuzimanjem u registar sedista preduzeca preuzimaoca

imovina preuzetih preduzeca, ukljucujuci i obaveze, prelazi na preduzece

preuzimaoca.

(4) Upisom spajanja preuzimanjem u registar prestaju da postoje preuzeta

preduzeca. Upisom spajanja preuzimanjem akcionari ili clanovi preuzetih

preduzeca postaju akcionari ili clanovi preduzeca preuzimaoca.

(5) Upisi iz st. 2. i 4. ovog clana ne mogu se vrsiti pre isplate ili

obezbedjenja potrazivanja poverilaca preduzeca koja ucestvuju u spajanju

preuzimanjem u skladu s odredbom clana 428. ovog zakona.

(6) Statusna promena spajanja preuzimanjem objavljuje se u "Sluzbenom listu

SRJ" dva puta u razmaku od najmanje sedam, a najvise 30 dana.

2.2.9. Zastita prava akcionara i clanova

Clan 431.

(1) Akcionari i clanovi preduzeca koja ucestvuju u spajanju preuzimanjem, koji

se protive tom spajanju, imaju pravo da im preduzece preuzimalac po

trzisnoj ceni, a u slucaju spora po ceni koju odredi sud, otkupi akcije

ili udele, u skladu sa odredbama ovog zakona, odnosno da im preduzece

zameni akcije ili udele s pravom glasa u prioritetne akcije ili udele bez

prava glasa.

(2) Akcionari i clanovi preuzetih preduzeca i preduzeca preuzimaoca, koji se

protive spajanju preuzimanjem, mogu pobijati pred sudom odluku o spajanju

preuzimanjem ako smatraju da odnos zamene njihovih akcija ili udela nije

odredjen u odgovarajucoj srazmeri.

(3) Prava iz st. 1. i 2. ovog clana mogu se ostvarivati najdocnije u roku od

60 dana od dana druge objave upisa spajanja preuzimanjem u registar.

2.2.10. Odgovornost clanova uprave i nadzornog odbora

Clan 432.

(1) clanovi uprave i nadzornog odbora preduzeca preuzimaoca odgovaraju

solidarno s preduzecem preuzimaocem za naknadu stete koju je spajanje

preuzimanjem prouzrokovalo clanovima ili akcionarima i poveriocima

preuzetog preduzeca, odnosno preduzeca preuzimaoca.

(2) Odgovornost iz stava 1. ovog clana obuhvata i clanove uprave i nadzornog

odbora preuzetog preduzeca.

2.2.11. Spajanje preuzimanjem u posebnim slucajevima

Clan 433.

(1) Ako se najmanje 90% osnovnog kapitala zavisnog preduzeca nalazi u svojini

maticnog preduzeca, spajanje preuzimanjem vrsi se bez saglasnosti

skupstine zavisnog preduzeca, osim ako akcionari ili clanovi ovog drustva

koji poseduju ili predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala

drustva zahtevaju sazivanje skupstine radi donosenja odluke. Od osnovnog

kapitala se oduzimaju sopstvene akcije ili udeli zavisnog preduzeca i

akcije ili udeli koji pripadaju drugome za racun tog preduzeca.

(2) Ako sve akcije ili udeli zavisnog preduzeca pripadaju maticnom preduzecu,

preuzimaocu nisu potrebni podaci o zameni akcija ili udela, kao ni

procena ovlascenog procenjivaca (jednoclana drustva).

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog clana primenjuju se i na spajanje preuzimanjem

izmedju dva ili vise preduzeca u drustvenoj, odnosno drzavnoj svojini.

2.3. Spajanje novim osnivanjem (spajanje)

Clan 434.

(1) Na spajanje preduzeca novim osnivanjem shodno se primenjuju odredbe ovog

zakona o spajanju preuzimanjem. Novoosnovano preduzece smatra se

preduzecem preuzimaocem.

(2) Ugovor o spajanju potvrdjuju skupstine preduzeca koja se spajaju novim

osnivanjem.

(3) Na osnivanje novoosnovanog preduzeca shodno se primenjuju odredbe ovog

zakona o osnivanju preduzeca.

(4) Upisom novoosnovanog preduzeca u registar, imovina preduzeca koja se

spajaju, ukljucujuci i obaveze, prelazi na novoosnovano preduzece. Upisom

novoosnovanog preduzeca prestaju da postoje preduzeca koja su se spojila.

(5) Akcionari i clanovi preduzeca koja su se spojila postaju akcionari i

clanovi novoosnovanog preduzeca.

3. Podela

Clan 435.

(1) Odlukom skupstine preduzece se moze podeliti na dva nova preduzeca ili

vise novih preduzeca, uz prestanak postojeceg preduzeca.

(2) Na podelu preduzeca shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o zastiti

akcionara i clanova i odredbe o spajanju novim osnivanjem.

(3) Preduzeca nastala podelom odgovaraju solidarno za obaveze podeljenog

preduzeca.

(4) Brisanje podeljenog preduzeca iz registra i upis preduzeca nastalih

podelom izvrsice se posle razgranicenja sredstava, prava i obaveza (deobni

bilans).

4. Promena oblika preduzeca

Clan 436.

(1) Preduzece moze promeniti jedan oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika preduzeca utvrdjene ovim zakonom.

(2) Promena oblika preduzeca ne znaci nastanak novog preduzeca u smislu

preuzetih prava i obaveza.

(3) Odluku o promeni oblika preduzeca donosi skupstina, s tim sto je, ako se

promenom oblika preduzeca menjaju utvrdjena prava i obaveze akcionara i

clanova preduzeca, za punovaznost odluke o promeni oblika preduzeca

potrebna saglasnost i tih akcionara i clanova, data u skladu s ovim

zakonom.

(4) Javnim pozivom, koji se objavljuje dva puta u razmaku od najmanje 15 a

najvise 30 dana, skupstina poziva sve akcionare i clanove preduzeca koji

nisu bili prisutni, odnosno zastupljeni na skupstini da se u roku od 60

dana od dana poslednjeg objavljivanja pismeno izjasne da li prihvataju

promenu oblika preduzeca po odluci skupstine.

(5) Objavljivanje javnog poziva iz stava 4. ovog clana nije potrebno ako su

svi clanovi i akcionari bili prisutni, odnosno zastupljeni na skupstini,

ili ako su poimenicno pozvani, u kom slucaju rok od 60 dana tece od dana

prijema poziva.

(6) Ako se akcionari i clanovi u propisanom roku pismeno ne izjasne o odluci

skupstine o promeni oblika preduzeca, smatra se da su dali svoju

saglasnost.

(7) Akcionari i clanovi koji se protive promeni oblika preduzeca mogu, u roku

od 60 dana od dana objavljivanja upisa promene oblika u registar, traziti

da im preduzece otkupi akcije ili udele u skladu s odredbama ovog zakona,

odnosno da im preduzece zameni akcije i udele s pravom glasa u prioritetne

akcije i udele bez prava glasa.

(8) Akcije i udele iz stava 7. ovog clana preduzece otkupljuje po trzisnoj

ceni, a u slucaju spora - po ceni koju odredi sud.

(9) Promena oblika preduzeca upisuje se u registar i objavljuje u "Sluzbenom

listu SRJ".

 

DEO PETI

KAZNENE ODREDBE

1. Krivicna dela

1.1. Lazni bilansi

Clan 437.

Ko u preduzecu ili u drugom subjektu poslovanja sacini lazni bilans kojim se

utvrdjuje dobit ili gubitak preduzeca ili kojim se utvrdjuje udeo svakog clana

drustva u dobiti ili gubitku u nameri pribavljanja koristi sebi ili drugom ili u nameri da drugom nanese kakvu stetu, kaznice se za krivicno delo zatvorom

od tri meseca do pet godina.

1.2. Zloupotreba procene

Clan 438.

Ako ovlasceni procenjivac zloupotrebi svoje ovlascenje prilikom procene

imovine preduzeca ili drugog subjekta poslovanja i na taj nacin sebi ili

drugom pribavi kakvu korist ili drugom nanese kakvu stetu, kaznice se za

krivicno delo zatvorom od tri meseca do pet godina.

2. Privredni prestupi preduzeca i odgovornog lica

Clan 439.

(1) Novcanom kaznom od 45.000 do 450.000 novih dinara kaznice se za privredni

prestup preduzece ili drugi subjekt poslovanja koji ima svojstvo pravnog

lica.

1) ako obavlja delatnost za koju ne ispunjava propisane uslove, ili

obavlja delatnost koja se po saveznom zakonu ne moze obavljati, ili ako

izmeni uslove obavljanja delatnosti pre nego sto nadlezni organ donese

resenje da su ispunjeni uslovi u pogledu tehnicke opremljenosti ili

zastite na radu ili druge propisane uslove (clan 16. st. 1. i 2. i clan

18);

2) ako zakljuci ugovor ili obavlja druge poslove prometa robe i usluga

izvan okvira delatnosti upisane u registar (clan 20. stav 1);

3) ako u svom poslovanju ne koristi firmu onako kako je upisana u registar

(clan 34);

4) ako suprotno odredbama ovog zakona ne izdvaja sredstva u obavezne

rezerve ili ih smanji, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno (clan

51);

5) ako kao clan ili akcionar zloupotrebi preduzece da bi za sebe postigao

zabranjeni cilj ili da bi ostetio svoje poverioce ili ako u suprotnosti

sa zakonom postupa sa imovinom preduzeca kao da je u pitanju njegova

imovina ili ako, radi ostvarivanja svoje koristi ili koristi drugog

lica, smanji imovinu preduzeca (clan 54);

6) ako ne vodi poslovne knjige i ne sastavlja, objavljuje i podnosi

racunovodstvene iskaze i poslovne izvestaje na nacin propisan saveznim

zakonom (clan 57. stav 1);

7) ako protivno odredbama ovog zakona povredi klauzulu konkurencije (clan

92);

8) ako sacini neistinit godisnji obracun kojim se utvrdjuje dobit ili

gubitak drustva i ucesce svakog clana drustva u dobiti ili gubitku

(clan 128. stav 1);

9) ako suprotno ovom zakonu ne donese odluku o prestanku drustva

likvidacijom ili ne izmiri obaveze prema poveriocima pre podele imovine (clan 100. clan 149 stav 1. cl. 160. 161. i 169. clan 314. stav 1. i

cl. 323. i 390);

10) ako izda akcije u iznosu manjem od saveznim zakonom utvrdjenog

minimalnog iznosa osnovnog kapitala (clan 191);

11) ako oslobodi akcionara ili clana drustva obaveze uplate uloga i

odgovornosti ili mu odlozi izvrsenje obaveze suprotno ovom zakonu (cl.

199. i 338);

12) ako ne vodi knjigu akcionara ili knjigu clanova drustva ili knjigu

odluka na nacin utvrdjen ovim zakonom (cl. 232. i 343. clan 248. st. 4.

do 7. i clan 365. st. 3. do 5.);

13) ako vrsi isplatu dividende, povracaja, posebnih naknada i nagrada na

teret osnovnog kapitala ili suprotno ovom zakonu ili osnivackom aktu

smanjuje osnovni kapital drustva (clan 56. stav 1. clan 210. stav 2. i

clan 383);

14) ako protivno ovom zakonu ili osnivackom aktu vrsi podelu dobiti,

gubitka, dividendi, udela ili akcija ili kamata i podizanje novca ili

na drugi nacin, suprotno tim aktima, vrsi namirenje akcionara ili

clanova drustva ili namirenje drugih troskova drustva (clan 55. clan

56. stav 2. cl. 128. do 131. cl. 175. do 177. cl. 229. do 231. cl. 353.

do 357).

(2) Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznice se za privredni prestup i

odgovorno lice u preduzecu ili drugom subjektu poslovanja koji ima

svojstvo pravnog lica novcanom kaznom od 3.000 do 30.000 novih dinara.

3. Prekrsaji preduzeca i odgovornog lica

Clan 440.

(1) Novcanom kaznom od 15.000 do 150.000 novih dinara kaznice se za prekrsaj

preduzece ili drugi subjekt poslovanja:

1) ako osnivacki akt ne sacini u pismenom obliku ili ako u tom aktu ne

navede bilo koji podatak koji je trebalo navesti u njemu ili statutu

(cl. 10. 11. 219. 334. 335 i 399. clan 419. stav 9. i clan 423);

2) ako u roku ne podnese prijavu za upis u registar nekog od podataka

propisanih ovih zakonom, odnosno promene ovih podataka (clan 22. stav

2. clan 23. clan 24. clan 33. stav 2. clan 41. stav 4. clan 44. stav 1.

clan 59. stav 2. clan 95. clan 98. clan 148. clan 151. stav 1. clan

186. stav 4. clan 202. clan 247. stav 2. clan 282. stav 1. clan 285.

stav 1. clan 288. stav 1. clan 290. stav 1. clan 301. clan 305. stav 1.

clan 308. stav 1. clan 311. stav 3. clan 315. stav 1. clan 323. stav 3.

clan 328. stav 2. clan 342. clan 392. stav 2. clan 406. stav 8. clan

411. stav 6. clan 414. stav 2. clan 417. stav 2. clan 419. stav 5. clan

430. clan 434. stav 1. clan 435. stav 4. i clan 436. stav 9);

3) ako preduzme poslove zastupanja i druge poslove u vezi s tim bez

odobrenja ili saglasnosti predvidjene ovim zakonom ili se ne pridrzava

ovlascenja koja su mu odredjena statutom i odlukom nadleznih organa

preduzeca (clan 41. st. 3. i 6. clan 42. stav 2. i clan 43);

4) ako kao zastupnik ili prokurista ne dostavi svoj overeni potpis sudu

koji vodi registar (clan 49. stav 3);

5) ako ne izabere organe preduzeca (clan 60. i clan 65);

6) ako prihvati da istovremeno bude clan upravnog ili nadzornog odbora u

vise od tri preduzeca ili predsednik u vise od jednog preduzeca ili ako

ne obavesti ili da netacno obavestenje o visestrukom clanstvu u

upravnom ili nadzornom odboru u preduzecu (clan 70. st. 1, 2, 4. i 5.);

7) ako uskrati davanje trazenog obavestenja ili odgovora koji je zasnovan

na ovom zakonu ili osnivackom aktu clanu ili akcionaru ili zaposlenom u

preduzecu ili mu da neistinita obevestenja ili mu onemoguci

ostvarivanje prava na obavestavanje ili ako ne da bilo koje od javnih

saopstenja ili drugih saopstenja propisanih u zakonu ili da neistinito

javno ili drugo saopstenje (cl. 86. do 89. clan 252. stav 4. i clan

253. stav 2);

8) ako odlukom uprave ne utvrdi isprave i podatke koji se smatraju

poslovnom tajnom ili ne utvrdi nacin cuvanja isprava i podataka (clan

90. i clan 91. stav 3);

9) ako kao clan drustva, clan uprave ili nekog drugog organa drustva i

preduzeca zakljuci pravni posao sa drustvom ili preduzecem bez

prethodnog odobrenja ostalih clanova drustva ili drugog nadleznog

organa (clan 93);

10) ako kao clan ortackog drustva ovlascen za poslovodstvo ne podnese

izvestaj o poslovanju drustva i obracun ostalim clanovima drustva, na

njihov zahtev (clan 127. stav 1);

11) ako izmeni ugovor o osnivanju bez saglasnosti svih clanova drustva, ili

ga izmeni suprotno ovom zakonu (cl. 185. i 381);

12) ako ostane kao jedini akcionar, a to ne prijavi nadleznom sudu radi

upisa u registar i objavljivanja (clan 202);

13) ako kao osnivac, u slucaju neuspelog upisa akcija, u propisanom roku ne

vrati upisnicima uplacene iznose (clan 207. stav 3);

14) ako kao osnivac u propisanom roku ne sazove osnivacku skupstinu (clan

211. stav 1);

15) ako kao lice koje posluje u svoje ime a za racun akcionarskog drustva

ne prenese akcije u svojinu akcionarskog drustva za ciji racun ih je

stekao (clan 241. stav 3);

16) ako ne sazove skupstinu kad je na to ovim zakonom obavezan ili je

sazove suprotno odredbama ovog zakona, osnivackog akta i statuta (cl.

250. i 367);

17) ako uputi javni poziv za upis i uplatu akcija (prospekt) koji sadrzi

neistinite podatke ili ne sadrzi podatke i ne ispunjava uslove

predvidjene ovim zakonom (clan 203. stav 1. i clan 204. st. 1. do 3.);

18) ako ne izda potvrde o upisanim akcijama u zakonom predvidjenom roku

(clan 208. stav 1);

19) ako kao direktor kome je upravni odbor poverio poslove iz svog

delokruga ne podnese upravnom odboru izvestaj o obavljanju tih poslova

(clan 266. stav 3);

20) ako ne podnese predlog za sprovodjenje stecaja (clan 320);

21) ako znacajno, odnosno vecinsko ucesce kapitala ne ostvaruje na osnovu

javne ponude i to ne objavi, kao i njegovo sticanje (clan 411);

22) ako u uzajamnom ucescu sa drugim preduzecem ne svede kapital do iznosa

utvrdjenog ovim zakonom (clan 408. stav 1);

23) ako ne obavesti drugo preduzece i ne objavi u glasilu berze srazmeru

pribavljenih akcija ili udela (clan 408. stav 2, clan 409. stav 2. clan

411. st. 2. i 6. clan 414. stav 2. i clan 417. stav 2);

24) ako ne organizuje i svoje opste akte ne uskladi s odredbama ovog zakona

ili ih ne uskladi u propisanom roku, ako ovim zakonom nije drukcije

propisano (clan 442. st. 3. i 4);

(2) Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznice se za prekrsaj i odgovorno lice u

preduzecu ili drugom subjektu poslovanja koji ima svojstvo pravnog lica

novcanom kaznom od 900 do 9.000 novih dinara.

4. Privredni prestup i prekrsaj preduzetnika

Clan 441.

(1) Novcanom kaznom od 15.000 do 150.000 novih dinara kaznice se za privredni

prestup preduzetnik ako izvrsi neku od radnji iz clana 439. stav 1. ovog

zakona.

(2) Novcanom kaznom od 6.000 do 60.000 novih dinara kaznice se za prekrsaj

preduzetnik ako izvrsi neku od radnji iz clana 440. stav 1. ovog zakona.

 

DEO SESTI

PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

1. Nastavljanje sa radom preduzeca i preduzetnika i

duznost uskladjivanja s ovim zakonom

Clan 442.

(1) Postojeca preduzeca i drugi oblici organizovanja i povezivanja za

obavljanje privredne delatnosti, kao i preduzetnici, danom stupanja na

snagu ovog zakona nastavljaju da rade na nacin i pod uslovima pod kojima

su upisani u registar.

(2) Promena vlasnistva u preduzecima koja raspolazu drustvenim kapitalom vrsi se po postupku i u rokovima predvidjenim posebnim zakonom.

(3) Preduzeca i drugi oblici organizovanja i povezivanja iz stava 1. ovog

clana, kao i preduzetnici duzni su da se organizuju i usklade svoje opste

akte s odredbama ovog zakona do 30. juna 2000. godine, ako ovim zakonom

nije drukcije propisano.

(4) Ako se postojeca preduzeca i drugi oblici organizovanja i povezivanja iz

stava 3. ovog clana organizuju kao drustva kapitala duzni su da prilikom

preregistracije podnesu dokaz o ispunjenju uslova u pogledu novcanog dela

osnovnog kapitala utvrdjenih u odredbama cl. 190, 198, 205, 336. i 337.

ovog zakona.

(5) Postojeca preduzeca i drugi oblici organizovanja i povezivanja za

obavljanje privredne delatnosti, kao i preduzetnici iz clana 96. stav 1.

ovog zakona, koji ne postupe po odredbama stava 3. ovog clana prestaju sa

radom i sud ce ih posle sprovedenog postupka likvidacije brisati iz

registra.

(6) Ako u roku iz stava 3. ovog clana postojece drustveno preduzece donese

odluku o pokretanju postupka promene vlasnistva u skladu sa zakonom, nije

duzno da se organizuje i uskladi svoje akte s odredbama ovog zakona koje

se odnose na drustveno preduzece.

(7) Odlukom radnickog saveta postojecih drustvenih preduzeca uredjuju se broj

clanova, sastav, nacin izbora, nacin sazivanja i odlucivanja, odgovornost

i mandat clanova prve skupstine.

2. Zapoceti postupci upisa privatnih preduzeca, radnji i

poljoprivrednih gazdinstava

Clan 443.

Privatno preduzece, radnja ili poljoprivredno gazdinstvo sa svojstvom pravnog lica koji su upisani u registar nadleznog privrednog suda do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji se u postupku uskladjivanja s ovim zakonom registruju kao preduzetnik, registruju se u istom registru.

3. Primena odredbi o promeni oblika preduzeca

Clan 444.

Odredbe clana 436. ovog zakona o promeni oblika preduzeca primenjivace se od 1. januara 1999. godine.

4. Zapoceti postupci

Clan 445.

Ako je postupak osnivanja ili promene osnivaca, akcionara i clana drustva, kao i postupak izbora organa i donosenja opstih akata preduzeca i drugih oblika organizovanja za obavljanje privredne delatnosti bio u toku na dan stupanja na snagu ovog zakona, okoncace se po odredbama ovog zakona.

5. Drustvo kapitala nastalo iz poslovnog udruzenja

Clan 446.

Drustvo kapitala nastalo iz poslovnog udruzenja, koje pored svoje delatnosti obavlja i delatnost koju u skladu s ovim zakonom moze da obavlja poslovno udruzenje, moze nastaviti da obavlja i tu delatnost kao drustvo kapitala, u skladu s osnivackim aktom i bez osnivanja poslovnog udruzenja.

6. Primena odredaba o statusnim promenama

Clan 447.

 1. Odredbe cl. 421. do 435. ovog zakona o statusnim promenama primenjivace se od 1. januara 1999. godine
 2. Do 1. januara 1999. godine statusne promene vrsice se tako:
  1. da odluku o statusnoj promeni preduzeca (podeli, spajanju ili pripajanju) donosi organ upravljanja;
  2. da preduzeca nastala podelom, spajanjem sa drugim preduzecem ili pripajanjem drugom preduzecu solidarno odgovaraju za obaveze preduzeca koja su prestala da postoje;
  3. da se medjusobni odnosi preduzeca koji su nastali statusnom promenom uredjuju ugovorom.

7. Primena odredaba o obaveznoj rezervi i informisanju

Clan 448.

Odredbe clana 51. ovog zakona o obaveznoj rezervi i odredbe clana 88. ovog zakona o obavestavanju poverilaca i trecih lica primenjivace se od 1. januara 1999. godine.

8. Prestanak vazenja postojecih propisa

Clan 449.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vaze Zakon o preduzecima ("Sluzbeni list SFRJ", br. 77/88, 40/89, 46/90 i 61/90), Odluka o povecanju najmanjeg iznosa sredstava potrebnih za osnivanje deonicarskog drustva i drustva sa ogranicenom odgovornoscu ("Sluzbeni list SFRJ", br. 15/91 i 17/92 i "Sluzbeni list SRJ", br. 7/93, 20/94 i 13/96) i clan 27. Zakona o izmenama saveznih zakona kojima su odredjene novcane kazne za privredne prestupe i prekrsaje ("Sluzbeni list SRJ", br. 24/94).

9. Stupanje na snagu zakona

Clan 450.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu

SRJ".