ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

"Sluzbeni list SRJ", br. 46/92, 49/92, 16/93, 24/94, 28/96, 29/97, 59/98, 44/99, 53/99, 55/99, 73/00, 23/2001

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se spoljnotrgovinsko poslovanje koje obuhvata spoljnotrgovinski promet i obavljanje privrednih delatnosti u inostranstvu.

Clan 2.

Spoljnotrgovinski promet i privredne delatnosti u inostranstvu mogu da obavljaju preduzeca i druga pravna lica, ako ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Bankarske i druge finansijske poslove u inostranstvu mogu da obavljaju banke u skladu sa ovim zakonom i saveznim zakonom kojim se uredjuje osnivanje i poslovanje banaka, a poslove osiguranja i reosiguranja u inostranstvu - osiguravajuce i reosiguravajuce organizacije, u skladu sa ovim zakonom i saveznim zakonom kojim se uredjuje osnivanje i poslovanje tih organizacija.

Clan 3.

Na spoljnotrgovinsko poslovanje u oblasti naoruzanja i vojne opreme primenjuju se odredbe ovog zakona, ako saveznim zakonom nije drukcije odredjeno.

Clan 4.

Spoljnotrgovinski promet moze za potrebe svoje delatnosti obavljati domace fizicko lice koje obavlja privrednu delatnost, ako je upisano u registar kod nadleznih organa u skladu sa ovim zakonom.

Clan 5.

Preduzece i drugo pravno lice stice pravo da obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje danom upisa tog poslovanja u odgovarajuci registar, ako ovim zakonom nije drugacije propisano.

Clan 5a

BRISAN - sa 73/2000

II. USLOVI ZA VRSENJE SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA

Clan 6.

Spoljnotrgovinski promet je promet robe i usluga izmedju preduzeca i drugih pravnih lica sa sedistem u Saveznoj Republici Jugoslaviji (u daljem tekstu: Jugoslavija) i stranih pravnih i fizickih lica, koji se vrsi na osnovu ugovora zakljucenih u skladu sa domacim propisima i medjunarodnim ugovorima.

Za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa preduzece i drugo pravno lice je duzno da ispunjava uslove propisane saveznim zakonom kojim se uredjuje njihov pravni polozaj u Jugoslaviji, kao i uslove propisane medjunarodnim ugovorima i aktima donetim radi njihovog izvrsenja.

Spoljnotrgovinski promet predmeta naoruzanja i vojne opreme mogu obavljati preduzeca i druga pravna lica koja dobiju i odobrenje saveznog organa nadleznog za poslove odbrane.

Clan 7.

BRISAN - sa 73/2000

Clan 8.

Preduzece i drugo pravno lice moze bez upisa u registar za obavljanje poslova spoljnotrgovinskog prometa pruzati usluge stranim licima u Jugoslaviji u okviru delatnosti koju obavlja, a u inostranstvu moze pruzati usluge montaze opreme koju izvozi.

Clan 9.

Drzavni organ, politicka stranka i druga organizacija mogu izvrsiti pojedinacan posao spoljnotrgovinskog prometa za svoje potrebe, a preduzece i drugo pravno lice koje nije upisano u registar za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa moze da izvrsi pojedinacan posao spoljnotrgovinskog prometa za svoje potrebe, odnosno da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u vezi sa njegovom delatnoscu na osnovu odobrenja saveznog organa nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom (u daljem tekstu: nadlezni savezni organ).

Izvoz i uvoz robe iz stava 1. ovog clana obavlja se u skladu sa propisanim oblicima izvoza i uvoza.

Clan 10.

Roba se moze uvoziti ili privremeno uvoziti ako ispunjava uslove propisane za stavljanje u promet, odnosno za upotrebu na domacem trzistu, a usluge u skladu sa domacim propisima i medjunarodnim ugovorima.

Roba za koju je obavezna zdravstvena, veterinarska, ekoloska ili fitopatoloska kontrola ili kontrola kvaliteta moze se uvoziti ili privremeno uvoziti ako ispunjava propisane uslove.

Roba se ne moze uvoziti ili privremeno uvoziti ako je njen promet zabranjen u zemlji iz koje se uvozi ili u zemlji u kojoj je proizvedena.

Preduzece i drugo pravno lice ne moze uvoziti opremu i trajna dobra za licnu potrosnju ako nije u zemlji obezbedilo rezervne delove, potrosni materijal i pribor za njihovo odrzavanje u rokovima predvidjenim propisima o stavljanju robe u promet na domacem trzistu.

Odredbe stava 1. ovog clana ne odnose se na robu koja se uvozi ili privremeno uvozi u slobodne i carinske zone, osim robe koja se iz zone uvozi u carinsko podrucje Jugoslavije.

Radi sprecavanja ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i zivotne sredine, Savezna vlada zabranice uvoz i tranzit odredjene robe preko teritorije Jugoslavije ili propisati uslove pod kojima se takva roba moze uvoziti, odnosno izvoziti, kao i zabraniti ili propisati posebne uslove uvoza koriscene opreme i motornih vozila.

Clan 11.

Izvoz, odnosno uvoz izvrsen je kad je roba ocarinjena i kad je presla carinsku liniju, odnosno kad je usluga pruzena. Kao dan izvoza, odnosno uvoza robe smatra se dan kad je izvrseno carinjenje robe.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, nadlezni savezni organ moze da izda odobrenje da se izvrsi izvozno-uvozno carinjenje robe i bez prelaska robe preko carinske linije, ako se time smanjuju troskovi transporta robe, a u skladu sa propisima koji se primenjuju na izvoz i uvoz robe koja prelazi carinsku liniju.

Funkcioner koji rukovodi saveznim organom nadleznim za ekonomske odnose sa inostranstvom propisuje koji se dan smatra danom izvrsenja usluga.

III. OBLICI IZVOZA I UVOZA

Clan 12.

Izvoz i uvoz robe i usluga su slobodni (LB).

Radi obezbedjenja snabdevenosti domaceg trzista, izvoz robe moze se regulisati odredjivanjem kvote ( K ).

Radi izvrsavanja medjunarodnih ugovora, regulisanja izvoza i uvoza naoruzanja (oruzja, municije, eksploziva, reprodukcionog materijala za proizvodnju eksploziva, kao i sportskog i lovackog oruzja i municije) i vojne opreme, izvoza i uvoza istorijskih i umetnickih dela i pojedinih plemenitih metala i strateskih proizvoda odredjena roba moze se izvoziti i uvoziti na osnovu dozvole (D).

Savezna vlada razvrstava robu na pojedine oblike uvoza i izvoza.

Uvoz rezervnih delova za odrzavanje uvezene opreme, odnosno delova uvezene opreme i trajnih potrosnih dobara je slobodan.

Uvoz opasnih otpadnih materija je zabranjen.

Dozvolu iz stava 3. ovog clana izdaje nadlezni savezni organ.

Clan 13.

Savezna vlada utvrdjuje kvote za izvoz robe prema tar. brojevima i tar. oznakama Carinske tarife, po vrednosti, odnosno po kolicini dinamiku izvoza za period od godinu dana, najdocnije do 30. novembra tekuce godine za narednu godinu.

Savezna vlada propisuje uslove, kriterijume i postupak odobrenja kvota, na osnovu kojih nadlezni savezni organ izdaje resenje o dodeli kvote.

Clan 14.

Koriscenje kvote prati savezni organ nadlezan za carinske poslove i o tome obavestava nadlezni savezni organ.

IV. POSEBNI OBLICI SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA

Clan 16.

Uvoz opreme i drugih osnovnih sredstava, kao i materijala za izgradnju objekta, koji predstavljaju ulog stranog lica ili povecanje tog uloga, vrsi se slobodno, u skladu sa ugovorom o osnivanju preduzeca i drugog pravnog lica, odnosno ugovorom o ulaganju u preduzece i drugo pravno lice.

Clan 17.

Preduzece i drugo pravno lice, u okviru svoje proizvodne delatnosti, moze sa stranim licem - proizvodjacem zakljuciti ugovor o dugorocnoj proizvodnoj kooperaciji na osnovu odobrenja nadleznog saveznog organa. Odobrenje se moze dati ako je ugovor zakljucen u pismenom obliku sa rokom trajanja od najmanje tri godine, ako je vrednost izvoza po tom ugovoru najmanje jednaka vrednosti uvoza i ako se razmenjuju reprodukcioni materijal, poluproizvodi, delovi sklopova, sklopovi i gotovi proizvodi u istorodnoj proizvodnji, a radi specijalizacije te proizvodnje.

Placanje i naplacivanje po osnovu medjusobnih isporuka po ugovoru iz stava 1. ovog clana vrsi se saglasno saveznom zakonu kojim se uredjuje devizno poslovanje.

Na osnovu ugovora iz stava 1. ovog clana roba se izvozi, odnosno uvozi slobodno, u skladu sa odobrenjem iz tog stava.

Ugovor iz stava 1. ovog clana i njegove izmene i dopune podnose se nadleznom saveznom organu u roku od 30 dana od dana zakljucenja, odnosno od dana njegovih izmena ili dopuna, u originalu i overenom prevodu, sa specifikacijom robe koja se izvozi i uvozi, i to zbirnu i po godinama za vreme trajanja ugovora. Uz ugovor se podnosi i ekonomsko-tehnicko-tehnoloski elaborat.

Funkcioner koji rukovodi nadleznim saveznim organom blize propisuje sta narocito treba da sadrzi ugovor i ekonomsko-tehnicko-tehnoloski elaborat iz ovog clana.

Clan 18.

Preduzece i drugo pravno lice moze, na osnovu odobrenja nadleznog saveznog organa, zakljucivati ugovore o izvozu robe i usluga koji se naplacuju uvozom robe i usluga u istoj vrednosti (u daljem tekstu: kompenzacioni poslovi).

Nadlezni savezni organ odobrava kompenzacioni posao ako se izvoz u zemlje sa platnobilansnim teskocama ne moze naplatiti u devizama, ako se izvozom robe i usluga placa uvoz energetskih i drugih sirovina i reprodukcionog materijala, uvoz ili zakupnina opreme koja je u funkciji izvoza ili uvoz robe od znacaja za snabdevanje domaceg trzista.

Izvoz i uvoz robe u okviru kompenzacionog posla vrsi se u skladu sa propisanim oblicima izvoza i uvoza.

Savezna vlada propisuje blize uslove, nacin i rokove pod kojima se poslovi iz stava 1. ovog clana mogu zakljucivati.

Clan 19.

Preduzece i drugo pravno lice moze kupovati robu u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu, a kupljenu i uvezenu, odnosno privremeno uvezenu robu moze ponovo izvoziti na osnovu odobrenja nadleznog saveznog organa.

U slucaju kupovine robe u inostranstvu, uvoza te robe i izvoza iste kolicine robe iz istog tarifnog broja Carinske tarife izvoz i uvoz su slobodni.

Placanje i naplata po poslovima iz stava 1. ovog clana mogu se odobriti i uvozom robe, pod uslovima iz clana 18. ovog zakona.

Poslove iz stava 1. ovog clana odobrava nadlezni savezni organ, a finansijske transakcije u vezi sa tim poslovima - savezni organ nadlezan za poslove finansija, odnosno Narodna banka Jugoslavije.

Nadlezni savezni organi i Narodna banka Jugoslavije odobravaju poslove izovog clana ako su ti poslovi u skladu sa zakljucenim trgovinskim i medjunarodnim ugovorima, ako se njima ne remeti redovan izvoz robe, ako se obezbedjuje zaposljavanje slobodnih domacih proizvodnih kapaciteta, kao i ako se obezbedjuje povecanje priliva deviza koje su predmet kupoprodaje na deviznom trzistu, smanjivanje dospelog, a nenaplacenog potrazivanja Jugoslavije sa odredjenim zemljama i uravnotezenje razmene sa zemljama sa kojima su zakljuceni sporazumi o uravnotezenoj razmeni robe i usluga.

Savezna vlada propisuje blize uslove i nacin odobravanja, prijavljivanja, evidencije i kontrole poslova iz stava 1. ovog clana.

Clan 20.

Malogranicni promet vrsi se u pogranicnom i susednom prekomorskom podrucju u skladu sa ovim zakonom, zakljucenim medjudrzavnim ugovorima i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

Pod pogranicnim i susednim prekomorskim podrucjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se podrucje odredjeno medjudrzavnim ugovorom.

Ako medjudrzavnim ugovorom nije odredjeno podrucje iz stava 2. ovog clana, to podrucje na teritoriji Jugoslavije odredjuje Savezna vlada.

Izvoz i uvoz robe i usluga u malogranicnom prometu moze da obavlja preduzece i drugo pravno lice koje je upisano u registar za tu vrstu poslova, koje ima sediste ili predstavnistvo na podrucju iz st. 2. i 3. ovog clana, ako medjudrzavnim ugovorom nije drukcije odredjeno.

Savezna vlada moze predvideti mere podsticaja malogranicnog prometa (bescarinsku razmenu, zajednicko osnivanje slobodnih zona i sl.) pod uslovima uzajamnosti.

U okviru malogranicnog prometa roba se izvozi i uvozi u skladu sa propisanim oblicima izvoza i uvoza.

Clan 21.

Po medjunarodnim sajamskim kompenzacionim poslovima robu moze izvoziti i uvoziti preduzece i drugo pravno lice koje je upisano u registar za obavljanje poslova spoljnotrgovinskog prometa, u okviru ukupne vrednosti izvoza i uvoza koju za pojedine sajmove svake godine utvrdjuje Savezna vlada, a Privredna komora Jugoslavije u okviru te vrednosti utvrdjuje liste robe za izvoz i uvoz.

Po medjunarodnim sajamskim kompenzacionim poslovima roba se izvozi i uvozi u skladu sa propisanim oblicima izvoza i uvoza.

V. USLUGE U SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU

Clan 22.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu mogu da obavljaju preduzeca i druga pravna lica upisana u registar za obavljanje tih usluga, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.

Uslugama u spoljnotrgovinskom prometu smatraju se narocito: izvodjenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji, usluge medjunarodnog transporta robe i putnika, pomor- sko-tehnicke usluge na moru i podmorju i druge usluge koje su u vezi sa medjunarodnim transportom (medjunarodna spedicija, skladistenje i aerodromske usluge, agencijske usluge u transportu i sl.), ugostiteljske i turisticke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, postansko- telefonsko-telegrafske i druge telekomunikacione usluge, usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta u izvozu i uvozu robe, naucnoistrazivacke, istrazivacko-razvojne i usluge pruzanja i koriscenja informacija i znanja u privredi i nauci, usluge atestiranja i druge usluge u skladu sa prihvacenom klasifikacijom i nomenklaturom.

Clan 23.

Preduzece i drugo pravno lice koje izvodi investicione radove u inostranstvu moze, bez uvoza u Jugoslaviju, kupovati u inostranstvu opremu za izvodjenje tih radova, deo opreme i materijal koji se ugradjuju u izvezenu opremu, odnosno u objekat koji se gradi u inostranstvu.

Preduzece i drugo pravno lice koje izvodi investicione radove u inostranstvu moze uvoziti deo opreme i materijal za ugradnju u opremu koju izvozi u inostranstvo radi izvodjenja investicionih radova.

Na kupovinu opreme, dela opreme i materijala iz st. 1. i 2. ovog clana ne primenjuju se propisi koji se odnose na uvoz te opreme i materijala u Jugoslaviju.

Clan 24.

Preduzece i drugo pravno lice koje izvodi investicione radove u inostranstvu moze osnovna sredstva i rezervne delove za ta sredstva, koja je nabavilo i koristilo za izvrsenje poslova iz ugovora o izvodjenju investicionih radova u inostranstvu, slobodno uvesti u Jugoslaviju.

Preduzece i drugo pravno lice je duzno da, prilikom uvoza sredstava i rezervnih delova iz stava 1. ovog clana, pored dokaza o nabavci, podnese i izjavu ovlascenog lica da su ta sredstva koriscena u inostranstvu za izvodjenje investicionih radova.

Ako preduzece i drugo pravno lice zadrzi, odnosno otpise u inostranstvu osnovna sredstva koja koristi za izvodjenje investicionih radova u inostranstvu, duzno je da o tome, uz konacan obracun radova, sluzbi nadleznoj za platni promet i finansijski nadzor dostavi odluku poslovodnog organa.

Clan 25.

Izvodjenje investicionih radova, odnosno izvodjenje pojedinih radova na investicionom objektu u Jugoslaviji (u daljem tekstu: investicioni radovi u Jugoslaviji), moze se ustupiti stranom izvodjacu na osnovu prethodno odrzanog javnog nadmetanja ili izvrsenog prikupljanja ponuda odredjenog najmanjeg broja ponudjaca, u skladu sa propisima kojima se uredjuje javno nadmetanje i prikupljanje ponuda.

Clan 26.

Uslove za ustupanje izvodjenja investicionih radova u Jugoslaviji stranom izvodjacu utvrdjuje investitor, kao i visinu, odnosno oblik kaucije koja se obavezno polaze za ucesce na javnom konkursu.

Radovi iz stava 1. ovog clana mogu se ustupiti ako strani izvodjac:

 1. podnese garanciju banke za naknadu stete koju bi investitor mogao pretrpeti zbog neurednog ispunjenja ugovora od strane izvodjaca;
 2. prihvati primenu jugoslovenskih standarda, tehnickih normativa i normi kvaliteta, odnosno primenu medjunarodnih standarda, tehnickih normativa i normi kvaliteta ili standarda stranih drzava, ako za odredjeni proizvod, proizvodnju, uslugu, odnosno radove nisu doneti propisi, jugoslovenski standardi, tehnicki normativi i norme kvaliteta o cemu se pribavlja potvrda organizacije nadlezne za poslove standardizacije, koja je duzna da izda tu potvrdu u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva;
 3. angazuje domace izvrsioce, a rukovodilac radova i strucnjaci neophodni za izvrsenje tih radova mogu biti i strani drzavljani.

Clan 27.

Ugovor o izvodjenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovor o izvodjenju investicionih radova u Jugoslaviji zakljucuje se u pismenom obliku i upisuje se u poseban registar koji vodi nadlezni savezni organ.

Ugovor iz stava 1. ovog clana, izmene i dopune tog ugovora i prestanak vazenja ugovora prijavljuju se u roku od 30 dana od dana potpisivanja, dana nastale promene, odnosno od dana prestanka vazenja ugovora.

Funkcioner koji rukovodi nadleznim saveznim organom blize propisuje sta narocito treba da sadrzi ugovor iz stava 1. ovog clana.

Clan 28.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za poslove medjunarodne spedicije moze organizovati otpremanje i dopremanje robe u medjunarodnom saobracaju u svoje ime i po nalogu i za racun komitenta i zakljucivati ugovore o prevozu, utovaru, istovaru, pretovaru, sortiranju, pakovanju, uskladistenju i osiguranju robe, organizovati prevoz razlicitim prevoznim sredstvima, zastupati i vrsiti poslove u vezi sa carinjenjem robe, osiguranjem povlastica i refakcija od vozara, ispostavljati i pribavljati transportna i druga dokumenta i vrsiti druge poslove u vezi sa spediterskim uslugama u spoljnotrgovinskom prometu.

Clan 29.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za medjunarodni

transport robe i putnika moze prevoziti robu i putnike u medjunarodnom

zeleznickom, drumskom, pomorskom, vazdusnom, recnom i jezerskom saobracaju,

utovarati i servisirati i opravljati transportna sredstva i delove.

Clan 30.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za obavljanje pomorsko-tehnickih i istrazivackih usluga na moru i podmorju moze ugovarati i vrsiti vadjenje potonulih stvari i njihovo dopremanje na obalno odrediste, istrazivanje nafte i mineralnih dobara sa dna mora, ugovarati i organizovati postavljanje platformi za eksploataciju nafte i mineralnih dobara iz podmorja, kao i ugovarati i vrsiti snabdevanje tih platformi rezervnim delovima, hranom za posadu i drugim potrebama.

Clan 31.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za medjunarodne saobracajno-agencijske poslove moze zastupati i posredovati u prevozu robe i putnika u medjunarodnom saobracaju i vrsiti druge poslove u vezi sa tim prevozom.

Poslovima iz stava 1. ovog clana smatraju se narocito: obezbedjenje mesta u prevoznom sredstvu za robu komitenta, obezbedjenje potrebne kolicine robe za prevozno sredstvo komitenta, obezbedjenje sredstava za prevoz robe i putnika, prodaja voznih isprava i drugi poslovi u vezi sa zastupanjem i posredovanjem u medjunarodnom saobracaju.

Preduzece i drugo pravno lice iz stava 1. ovog clana zakljucuje ugovor o medjunarodnim saobracajno-agencijskim poslovima u ime i za racun komitenta ili samo posreduje pri zakljucivanju tih ugovora.

Clan 32.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za vrsenje turistickih poslova sa inostranstvom moze pruzati usluge stranim licima, a narocito: ugostiteljske usluge (smestaj, ishrana i dr.), turisticko-agencijske usluge, organizovati turisticka putovanja i izlete u Jugoslaviji i u inostranstvu, organizovati posete kulturnim, privrednim, sportskim ili drugim priredbama, organizovati sportski lov i ribolov, iznajmljivati motorna vozila i plovila, prihvatati, cuvati i odrzavati strana plovila, pruzati usluge igara na srecu, kao i usluge turistickih putovanja i izlete u inostranstvo domacim licima.

Pod uslugama iz stava 1. ovog clana podrazumevaju se i usluge kongresnog i zdravstveno-rekreativnog turizma, kao i saobracajne usluge u medjunarodnom turistickom prometu.

Clan 33.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za snabdevanje prevoznih sredstava moze snabdevati strana prevozna sredstva i domaca prevozna sredstva koja saobracaju na inostranim relacijama gorivom, mazivom, rezervnim delovima, industrijskom i drugom robom, kao i snabdevati njihove posade i putnike industrijskom i drugom robom.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za pruzanje luckih usluga moze pruzati usluge prihvatanja i otpreme brodova i putnika, cuvanje brodova i tereta, pretovara i uskladistenja robe, snabdevanje stranih transportnih sredstava, iznajmljivanje transportnih sredstava i opreme i druge usluge.

Usluge uskladistenja robe mogu se pruzati u zeleznickim stanicama i u ostalim mestima medjunarodnog saobracaja, kao i u drugim javnim skladistima.

Pod uslugama uskladistenja robe podrazumevaju se narocito prihvatanje, cuvanje i sortiranje robe, izdavanje skladisnica i drugi poslovi u vezi sa robom po nalogu stranog lica, kao sto su utovar, istovar, obavljanje carinskih formalnosti i osiguranje robe.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za pruzanje aerodromskih usluga moze narocito prihvatiti i otpremati stranu robu i putnike u vazdusnom saobracaju, pruzati usluge pri sletanju i preletanju stranih vazduhoplova, prihvatati, snabdevati i otpremati te vazduhoplove.

Clan 34.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za organizovanje medjunarodnih sajmova moze priredjivati sajmove, izlozbe i druge oblike prikazivanja privrednih i drugih delatnosti u Jugoslaviji i inostranstvu i pruzati druge usluge u oblasti organizovanja medjunarodnih sajmova.

Preduzece i drugo pravno lice koje nije upisano u sudski registar za organizovanje medjunarodnih sajmova u Jugoslaviji i inostranstvu moze ucestvovati na medjunarodnim sajmovima, izlozbama i drugim oblicima prikazivanja privrednih i drugih delatnosti, a moze izlagati sopstvene proizvode samo ili u saradnji sa drugim preduzecima u inostranstvu.

Clan 35.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta robe u medjunarodnom prometu vrsi tu kontrolu prvenstveno radi utvrdjivanja da kvalitet, kvantitet i druga svojstva robe ispunjavaju uslove iz ugovora zakljucenog izmedju kupca i prodavca robe, a moze vrsiti i propisane ili uobicajene delatnosti u vezi s tom kontrolom, kao sto su: kontrola pakovanja i otpremanja robe, kontrola utovara, istovara, pretovara, transporta i slaganja robe u transportno sredstvo, kontrola skladisnog prostora, kontrola transportnih sredstava, vrsenje ekspertiza i dr.

Preduzece i drugo pravno lice koje vrsi kontrolu kvaliteta, kvantiteta i drugih svojstava robe u medjunarodnom prometu odgovorno je za tacnost podataka sadrzanih u ispravi koju je u vrsenju te kontrole izdalo korisniku usluge.

Clan 36.

Preduzece i drugo pravno lice registrovano za pruzanje naucnoistrazivackih i istrazivacko-razvojnih usluga, odnosno registrovana naucnoistrazivacka organizacija moze zakljucivati ugovore sa stranim licem za izvodjenje naucnoistrazivackog projekta ili dela projekta, za obuku kadrova, obavljanje konsalting poslova i drugih slicnih usluga u okviru realizacije medjunarodnih naucnoistrazivackih projekata.

Clan 37.

Preduzece i drugo pravno lice moze sa stranim licem zakljuciti ugovor o zastupanju stranih lica u Jugoslaviji, ugovor o prodaji strane robe sa ansignacionih skladista u zemlji i pruzanju usluga odrzavanja uvezene opreme i trajnih dobara za licnu potrosnju.

Ugovori iz stava 1. ovog clana zakljucuju se u pismenom obliku i upisuju se u registar koji vodi nadlezni savezni organ ako su ispunjeni propisani uslovi.

Preduzece i drugo pravno lice iz stava 1. ovog clana - generalni zastupnik, ili konsignater, duzno je da obezbedi servis, potrosni materijal, pribor i rezervne delove za odrzavanje uvezene opreme i trajnih dobara za licnu potrosnju, u skladu sa propisima o stavljanju u promet robe na domacem trzistu, a najmanje tri godine.

Preduzece i drugo pravno lice iz stava 4. ovog clana moze pruzanje usluga servisiranja poveriti drugom preduzecu, drugom pravnom licu ili domacem fizickom licu iz clana 4. ovog zakona.

Preduzece i drugo pravno lice koje se bavi pruzanjem usluga u spoljnotrgovinskom prometu moze, bez upisa u sudski registar za zastupanje stranih lica, zastupati strana lica za iste vrste usluznih delatnosti koje obavlja u spoljnotrgovinskom prometu.

Blize uslove za obavljanje poslova iz stava 1. ovog clana propisuje Savezna vlada.

Clan 38.

Robu iz slobodnih carinskih prodavnica moze prodavati preduzece i drugo pravno lice koje sa stranim licem ili njegovim zastupnikom u Jugoslaviji, za robu koja je predmet generalnog zastupanja, ima zakljucen ugovor o prodaji robe u slobodnoj carinskoj prodavnici.

Preduzece i drugo pravno lice iz stava 1. ovog clana moze u slobodnoj carinskoj prodavnici, pored strane robe, prodavati i robu domace proizvodnje.

Roba iz slobodnih carinskih prodavnica moze se prodavati stranim i domacim fizickim licima. Savezna vlada moze odrediti robu koja se ne moze prodavati u slobodnim carinskim prodavnicama.

Na smestaj robe u slobodne carinske prodavnice primenjuju se propisi o privremenom uvozu robe.

Clan 39.

Preduzece i drugo pravno lice moze, radi obavljanja privrednih delatnosti u slobodnoj i carinskoj zoni, slobodno uvoziti i izvoziti robu i usluge u zonu i snabdevati prevozna sredstva u medjunarodnom saobracaju.

Roba se iz slobodne i carinske zone, radi njenog oplemenjivanja, moze privremeno unositi slobodno, uz poseban carinski nadzor do vracanja oplemenjene robe u zonu, odnosno do njenog izvoza.

Na uvoz robe iz slobodne i carinske zone, odnosno na izvoz robe u slobodnu i carinsku zonu primenjuju se odredbe clana 12. ovog zakona.

Na privremeni izvoz u slobodnu i carinsku zonu i privremeni uvoz iz slobodne carinske zone u carinsko podrucje Jugoslavije primenjuju se odredbe cl. 44. i 46. ovog zakona.

Clan 40.

Savezna vlada moze odrediti vrste usluga i uslove pod kojima strana lica mogu bavljati usluzne delatnosti u Jugoslaviji, a moze im ograniciti obavljanje usluznih delatnosti radi bezbednosti zemlje, zastite zivota i zdravlja ljudi i zivotne sredine, radi zastite i razvoja domacih usluznih kapaciteta.

Pojedine usluzne delatnosti mogu se obavljati pod uslovima uzajamnosti.

Strana lica koja obavljaju usluzne delatnosti u Jugoslaviji duzna su da se pridrzavaju domacih propisa, medjunarodnih ugovora i profesionalnih kodeksa.

Clan 41.

Strano lice moze otvoriti predstavnistvo u Jugoslaviji u oblasti proizvodnje, prometa robe i usluznih delatnosti, bankarstva i osiguranja.

Predstavnistvo iz stava 1. ovog clana moze preduzimati prethodne i pripremne radnje u vezi sa zakljucivanjem ugovora, ali ne moze zakljucivati ugovor o spoljnotrgovinskom prometu.

Savezna vlada propisuje blize uslove za otvaranje i rad predstavnistva stranih lica u Jugoslaviji.

Clan 42.

Strani izlagaci mogu na medjunarodnim sajmovima u Jugoslaviji prodavati svoje eksponate za dinare do iznosa troskova izlaganja na sajmu, carina i drugih uvoznih dazbina.

Funkcioner koji rukovodi saveznim organom nadleznim za ekonomske odnose sa inostranstvom blize propisuje koji troskovi se mogu placati dinarima iz stava 1. ovog clana.

VI. PRIVREMENI IZVOZ I UVOZ

Clan 43.

Radi pruzanja usluga stranim licima i koriscenja usluga stranih lica i u drugim slucajevima kad se roba izvozi, odnosno uvozi sa obavezom vracanja u odredjenom roku, u istom ili promenjenom stanju, roba se moze privremeno izvoziti, odnosno privremeno uvoziti.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, carinarnica moze odobriti izvoz, odnosno uvoz robe dobijene preradom, obradom ili doradom i pre privremenog uvoza, odnosno izvoza reprodukcionog materijala potrebnog za proizvodnju te robe, osim poljoprivrednih proizvoda.

Carinarnica odobrava privremeni uvoz i izvoz robe iz st. 1. i 2. ovog clana na nacin, po postupku i pod uslovima propisanim saveznim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Privremeno izvezena roba mora se vratiti u Jugoslaviju ili definitivno izvesti, a privremeno uvezena roba mora se vratiti u inostranstvo ili definitivno uvesti i ocariniti po propisima kojima se uredjuje izvoz, uvoz, carinjenje te robe, kao i rokovi privremenog izvoza i uvoza.

Clan 44.

Preduzece i drugo pravno lice moze privremeno izvoziti, odnosno uvoziti u zakup opremu radi koriscenja u proizvodnji i radi pruzanja usluga.

Ugovor o zakupu obavezno sadrzi rok trajanja zakupa, a moze se predvideti da po isteku ugovornog roka zakupac trajno zadrzi privremeno izvezenu, odnosno uvezenu opremu - lizing.

Ugovorom o zakupu, odnosno lizingu prenosi se pravo koriscenja opreme uvezene u zakup uz placanje naknade (zakupnine), a moze se predvideti i obaveza zakupodavca da zakupcu obezbedi nesmetano koriscenje, odrzavanje i tehnicko-tehnolosko unapredjenje opreme, kao i zamena uvezene opreme novom tehnicko-tehnoloski savrsenijom opremom za vreme trajanja roka zakupa.

Carinarnica, u skladu sa propisanim oblikom izvoza, odnosno uvoza i pod uslovima propisanim saveznim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, odobrava privremeni izvoz, odnosno privremeni uvoz opreme u zakup, odnosno lizing.

Clan 45.

Na robu koja se privremeno izvozi, odnosno uvozi ne primenjuju se odredbe cl.12, 48. i 49. ovog zakona, osim ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.

Privremeno izvezena, odnosno uvezena roba moze se upotrebiti samo za namene za koje je privremeno izvezena, odnosno uvezena.

Clan 46.

Preduzece i drugo pravno lice moze da obavlja poslove oplemenjivanja robe(preradu, doradu i obradu) stranog lica ili preduzeca koje obavlja poslove reeksporta, odnosno moze dati na oplemenjivanje robu stranom licu.

Poslovi iz stava 1. ovog clana mogu da se vrse u vise faza i da ih obavlja vise preduzeca i drugih pravnih lica, odnosno stranih lica.

Preduzece i drugo pravno lice moze, na osnovu odobrenja nadleznog saveznog organa, uslugu oplemenjivanja platiti, odnosno naplatiti u robi koja je data na oplemenjivanje, odnosno koja je oplemenjena. Na izvoz i uvoz robe kojom se placa, odnosno naplacuje usluga oplemenjivanja primenjuju se propisi kojima se uredjuje izvoz, odnosno uvoz te robe.

Clan 47.

Savezna vlada odredjuje vrstu i namenu privremenog izvoza i uvoza, rokove privremenog izvoza i uvoza po namenama, a moze odrediti koja se roba ne moze privremeno izvoziti i uvoziti.

 

VII. OSTALE ODREDBE O IZVOZU I UVOZU

Clan 48.

Preduzece i drugo pravno lice moze uvoziti robu na osnovu prethodno odrzanog javnog nadmetanja, prikupljanja ponuda ili neposredne pogodbe.

Javno nadmetanje i prikupljanje ponuda objavljuje se u javnom glasilu, a na njemu mogu da ucestvuju strana i domaca lica.

Pod uvozom na osnovu prethodno odrzanog javnog nadmetanja podrazumeva se i kupovina robe na robnim berzama.

Savezna vlada odredjuje vrstu, vrednost, odnosno kolicinu robe koja se obavezno uvozi na osnovu prethodno odrzanog javnog nadmetanja ili na osnovu izvrsenog prikupljanja ponuda odredjenog najmanjeg broja ponudjaca i propisuje postupak javnog nadmetanja i prikupljanja ponuda.

Clan 49.

Ako je ugovorom sa stranim licem ili medjunarodnim ugovorom predvidjeno da robu koja se izvozi ili uvozi treba da prate odredjena uverenja, odnosno overene isprave za cije izdavanje zakonom nije odredjen drugi organ, ta uverenja, odnosno isprave izdaje, odnosno overava Privredna komora Jugoslavije, na nacin koji utvrdi svojim aktom.

Ako propisi zemlje u kojoj ce se upotrebiti uverenja, odnosno isprave iz stava 1. ovog clana predvidjaju overu tih uverenja, odnosno isprava od strane drzavnih organa, tu overu vrsi savezni organ nadlezan za inostrane poslove.

Savezna vlada propisuje nacin izdavanja uverenja i overavanja isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu, sta se smatra robom domaceg porekla, u kojim slucajevima je potrebno pribaviti uverenja o poreklu robe koja se izvozi ili uvozi i odredjuje carinski ili drugi organ koji ta uverenja izdaje.

Clan 50.

Preduzece i drugo pravno lice moze u okviru zakljucenih ugovora o izvozu i uvozu izvoziti i uvoziti robu radi zamene ranije isporucene robe za koju je komisijski utvrdjeno da je neispravna ili da ne odgovara ugovorenim uslovima do roka predvidjenog ugovorom za otklanjanje nedostataka i izvoziti i uvoziti robu kao naknadu za dugorocnu poslovnu saradnju kada je to predvidjeno ugovorom.

Izvoz i uvoz robe iz stava 1. ovog clana su slobodni.

Clan 51.

Nadlezni savezni organ moze izdati odobrenje za izvoz, odnosno uvoz robe radi zamene zbog razlicitih transportnih pariteta, ako je zakljucen ugovor sa stranim licem i ako se time smanjuju transportni troskovi za domace preduzece, odnosno drugo pravno lice.

Nadlezni savezni organ moze izdati odobrenje za izvoz, odnosno uvoz radi zamene stare uvezene opreme tehnicko-tehnoloski savrsenijom opremom, ako je takva mogucnost predvidjena ugovorom o kupovini opreme koja se zamenjuje novom.

Roba iz st. 1. i 2. ovog clana izvozi se i uvozi u skladu sa propisanim oblicima izvoza i uvoza.

Clan 52.

Preduzece, drugo pravno lice i domace fizicko lice iz clana 4. ovog zakona moze, u vezi sa vrsenjem svoje delatnosti, izvoziti robu i usluge bez naplate protivuvrednosti i uvoziti robu i usluge bez placanja protivuvrednosti radi reklamiranja, ispunjenja obaveza iz ugovora, ako se radi o uzorku, projektu i drugoj tehnickoj dokumentaciji koji prate izvezenu, odnosno uvezenu robu ili sluze za ucesce na medjunarodnim javnim nadmetanjima, ako oprema svoja predstavnistva u inostranstvu, ako salje ili prima robu u humanitarne, naucno-prosvetne, kulturne, zdravstvene i socijalne svrhe, ako salje ili prima robu kao pomoc radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda, ekoloskog udesa i drugih oblika vise sile, odnosno kad postoji uzajamnost sa odnosnom zemljom ili ako je to predvidjeno medjunarodnim ugovorima.

Preduzece i drugo pravno lice upisano u sudski registar za zastupanje stranih lica moze primati alate, merne instrumente i uredjaje, servisna vozila i opremu koje mu salje strano lice sa kojim je zakljucilo ugovor o zastupanju, drzanju konsignacionog skladista i vrsenju servisnih usluga, radi pruzanja usluga u okviru zakljucenog ugovora.

Pravna i fizicka lica mogu slati i primati robu i primati i pruzati usluge u humanitarne, naucno-prosvetne, kulturne, zdravstvene, ekoloske, socijalne, sportske, verske i druge nekomercijalne svrhe.

Predstavnistva stranih lica i druge strane organizacije u zemlji mogu uvoziti osnovna sredstva i potrosnu robu koji su neophodni za njihov rad.

Izvoz i uvoz, odnosno primanje i slanje robe i primanje i pruzanje usluga iz st. 1. do 4. ovog clana vrsi se slobodno. Za izvoz robe bez naplate protivuvrednosti, preduzece podnosi nadleznoj carinarnici odluku ovlascenog lica.

Izuzetno od odredaba st. 1. do 4. ovog clana, mogu se izvoziti i uvoziti i druga roba i usluge bez naplate i placanja protivuvrednosti na osnovu odobrenja nadleznog saveznog organa.

Nadleznoj carinarnici, uz carinsku deklaraciju, podnosi se dokaz o izvozu bez naplate, odnosno uvozu bez placanja protivuvrednosti.

 

VIII. PRIBAVLJANJE I USTUPANJE PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

I ZNANJA I ISKUSTVA (KNOW-HOW)

Clan 53.

Preduzece i drugo pravno lice moze pribavljati od stranog lica, odnosno ustupiti stranom licu pravo industrijske svojine i znanje i iskustvo.

Clan 54.

Pribavljanje i ustupanje prava industrijske svojine i znanja i iskustva izmedju preduzeca, drugih pravnih lica i stranih lica vrsi se na osnovu ugovora, koji se zakljucuje u pismenom obliku. Ugovorom se mogu pribavljati sva prava industrijske svojine ili deo tih prava.

Ugovor iz stava 1. ovog clana i njegove izmene i dopune prijavljuju se nadleznom saveznom organu u roku od 30 dana od dana njegovog potpisivanja i smatra se punovaznim danom upisa u registar koji vodi nadlezni savezni organ.

Nadlezni savezni organ upisuje ugovor iz stava 1. ovog clana u registar ako utvrdi da je ugovor zakljucen u skladu sa ovim zakonom.

Nadlezni savezni organ duzan je da o podnetom zahtevu donese resenje najdocnije u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva. Protiv tog resenja ne moze se izjaviti zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor.

Ako nadlezni savezni organ ne donese resenje u roku iz stava 4. ovog clana smatra se da je ugovor iz stava 1. ovog clana punovazan.

Clan 55.

Ugovor o pribavljanju patenta i znanja i iskustva mora da sadrzi:

 1. obavezu davaoca patenta i znanja i iskustva da ce se primenom patenta, odnosno znanja i iskustva proizvesti roba ugovorenog kvaliteta, kao i obavezu da se za vreme vazenja ugovora primaocu stavljaju na raspolaganje poboljsanja na patentu i znanju i iskustvu;
 2. obavezu davaoca patenta i znanja i iskustva da njihovo koriscenje ne utice stetno na zivot i zdravlje ljudi, odnosno stvari i zivotnu sredinu;
 3. klauzulu da se stavljanjem u promet proizovda proizvedenih po pribavljenom patentu i znanju i iskustvu ne povredjuju prava trecih lica ili obavezu davaoca da ce preduzecu, drugom pravnom licu i trecem licu nadoknaditi stetu nastalu u slucaju povredjivanja prava treceg lica.

Clan 56.

Ugovorom o pribavljanju patenta i znanja i iskustva ne moze se predvideti

zabrana da:

 1. preduzece i drugo pravno lice primenjuje, unapredjuje, dopunjuje i dalje razvija pribavljeni patent i znanje i iskustvo i da u svoje ime zasticuje inovacije do kojih je doslo sopstvenim istrazivanjem;
 2. preduzece i drugo pravno lice samostalno odlucuje o nabavci ili koriscenju sirovina, reprodukcionog materijala, rezervnih delova i opreme;
 3. preduzece i drugo pravno lice izvozi proizvode i usluge u odredjene zemlje, osim u zemlje u kojima davalac patenta i znanja i iskustva ima ili je dao iskljucivo pravo proizvodnje, odnosno vrsenja usluga za iste proizvode i usluge;
 4. patent, znanje i iskustvo, ciji je rok vaznosti istekao za vreme vazenja ugovora, koristi i posle prestanka ugovora, odnosno obaveza preduzeca i drugog pravnog lica da placa naknadu za koriscenje patenta i znanja i iskustva posle prestanka ugovora.

Clan 57.

Pre odlucivanja o zahtevu za upis u registar ugovora o pribavljanju prava industrijske svojine i znanja i iskustva nadlezni savezni organ pribavlja:

 1. misljenje savezne organizacije za standardizaciju da standardi proizvoda koji ce se proizvoditi po pribavljenom pravu na patent i znanje i iskustvo nisu u suprotnosti sa domacim standardima, unifikacijom i tipizacijom, osim ako su proizvodi namenjeni izvozu;
 2. potvrdu savezne organizacije za patente o tome da li je i na koji nacin odnosno pravo zasticeno;
 3. akt saveznog organa nadleznog za poslove rada, zdravstva i socijalne politike o pustanju u promet lekova, odnosno saveznog organa nadleznog za poslove poljoprivrede - za sredstva za zastitu bilja, ako je ugovorena proizvodnja tih proizvoda.

IX. PRIVREMENE MERE

Clan 58.

Ako nastanu poremecaji u spoljnotrgovinskoj razmeni i platnom bilansu, Savezna vlada preduzece mere za otklanjanje tih poremecaja.

Clan 59.

Ako se usled nepredvidjenih okolnosti u kratkom vremenskom periodu znatno poveca uvoz odredjene robe ili se uvoz te robe vrsi pod uslovima koji dovode do poremecaja na domacem trzistu i nanose, ili prete da nanesu znatnu stetu domacoj proizvodnji slicne robe, Savezna vlada privremeno preduzima mere za otklanjanje nastalih poremecaja i steta. Te mere se primenjuju za vreme neophodno za sprecavanje ili otklanjanje stete, odnosno poremecaja.

Predlog za donosenje mera iz stava 1. ovog clana mogu podneti i nadlezni savezni organ, savezni organ nadlezan za poslove trgovine, Privredna komora Jugoslavije, kao i zainteresovana preduzeca i pravna lica sa podacima o stvarnoj steti koja je nastala ili moze nastati i o uzrocno-posledicnoj vezi izmedju uvoza u odredjenim okolnostima i stete.

Pre preduzimanja mera iz stava 1. ovog clana, Savezna vlada obavestava strane ugovornice GATT-a, s tim sto ce se stranama koje imaju poseban interes kao izvoznice proizvoda, pruzati mogucnost za konsultacije. U hitnim slucajevima, kada bi svako odlaganje primene mera dovelo do tesko otklonjive stete,Savezna vlada preduzima mere i pre konsultacija, s tim da se one obave u najkracem mogucem roku po preduzimanju mera.

Radi sprecavanja poremecaja u snabdevanju prehrambenim proizvodima i drugim strateskim proizvodima, kao i radi zastite iscrpljivih prirodnih izvora, Savezna vlada moze preduzeti mere privremenog ogranicavanja ili zabrane izvoza tih proizvoda.

Clan 60.

Ako se u posebno sprovedenom postupku utvrdi da uvoz prouzrokuje stetu ili postoji opasnost od nastanka stete za domacu proizvodnju (damping) nadlezni savezni organ propisuje antidampinsku dazbinu.

Smatra se da postoji damping kada se neka roba uvozi po ceni koja je niza od njene normalne vrednosti pri cemu izaziva ili preti da izazove ozbiljnu stetu postojecoj domacoj proizvodnji ili ako bi takav uvoz znatno usporio osvajanje odredjene domace proizvodnje.

Predlog za pokretanje antidampinskog postupka podnose zainteresovana preduzeca, druga pravna lica ili preduzetnici Privrednoj komori Jugoslavije.

Privredna komora Jugoslavije dostavlja predlog iz stava 3. ovog a clana nadleznom saveznom organu posle ispitivanja dokaza o postojanju dampinga i time prouzrokovane stete, kojim se opravdava pokretanje postupka, u roku od 30 dana od dana prijema, sa obrazlozenim misljenjem.

Nadlezni savezni organ razmatra predlog iz stava 3. ovog clana, sprovodi postupak i donosi mere shodno odredbama Zakona o potvrdjivanju Zakona o primeni clana VI GATT-a 1994.

Odluka o pokretanju, odnosno obustavljanju postupka, kao i preduzimanju mera objavljuje se u "Sluzbenom listu SRJ".

Protiv odluke iz stava 5. ovog clana ne moze se izjaviti zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor.

Ako subvencija ili premija koja se direktno ili indirektno odobrava u zemlji porekla ili izvoza odredjenog proizvoda, izaziva ili preti da izazove ozbiljnu stetu domacoj proizvodnji ili da znatno uspori osnivanje i razvoj nove domace proizvodnje, nadlezni savezni organ moze po posebno sprovedenom postupku propisati kompenzatornu carinu do iznosa subvencije ili premije.

--------------------

*) STUPIO NA SNAGU - 01.10.99 - videti NAPOMENU 5.

X. UNAPREdjENJE IZVOZA ROBE I USLUGA

Clan 61.

Izvoz robe i usluga i ostvarivanje deviznog priliva, pruzanje usluga domacim stranim licima u medjunarodnom saobracaju (medjunarodni transport robe i putnika postansko-telefonsko-telegrafske i druge telekomunikacione usluge) podsticu se: politikom realnog kursa dinara, razvojnom politikom, kreditno-monetarnom politikom, sistemom i mehanizmom povracaja poreskih, carinskih i drugih dazbina, povracajem dela vozarine na inostranoj relaciji i drugim merama ekonomske politike.

Merama iz stava 1. ovog clana dodatno ce se podsticati izvoz poljoprivrednih proizvoda i proizvoda prehrambene industrije, u skladu sa izvrsenjem programa izvoza koje donose proizvodjaci i izvoznici za pojedine grupe tih proizvoda.

Programe odobrava Savezna vlada na predlog saveznog organa nadleznog za poslove poljoprivrede.

Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog clana, dodatno ce se podsticati izvoz onih proizvoda koji je u duzem periodu ogranicen stranim uvoznim barijerama za te proizvode i izvoz naucnoistrazivackih usluga, zavisno od ostvarivanja platnog bilansa i u skladu sa ciljevima razvoja.

Savezna vlada propisuje povracaj carinskih, poreskih i drugih dazbina i druge mere iz st. 1. do 3. ovog clana, kao i visinu i nacin isplate dodatnog podsticaja izvoza po programima iz stava 2. ovog clana.

Prava iz stava 1. ovog clana odnose se i na naplate potrazivanja preko kontokorentnih ili deviznih racuna u inostranstvu.

Clan 62.

Sredstva za povracaj poreskih, carinskih i drugih uvoznih dazbina i za opstu privrednu propagandu i opstu turisticko-informativnu delatnost prema inostranstvu, za primenu drugih mera iz clana 61. ovog zakona, utvrdjuju se u saveznom budzetu u okviru sredstava nadleznog saveznog organa. Iznos potrebnih sredstava utvrdjuje se aktom o deviznoj politici za svaku kalendarsku godinu.

Nadlezni savezni organ prenosice tokom godine sredstva namenjena za opstu privrednu propagandu prema inostranstvu Privrednoj komori Jugoslavije, u skladu sa dinamikom ostvarivanja programa koji se utvrdjuje u Privrednoj komori Jugoslavije.

Sredstva za opstu turisticko-informativnu delatnost prema inostranstvu koriste se prema programu koji utvrdjuje Savezna vlada.

Clan 63.

Osnovica za obracun povracaja poreskih, carinskih i drugih dazbina odredjuje se primenom srednjih kurseva stranih valuta utvrdjenih na Medjubankarskoj berzi deviznog trzista na dan obracuna.

Povracaj poreskih, carinskih i drugih dazbina za robu koja se izvozi na kredit vrsi se po izvrsenom izvozu.

 

XI. OBAVLJANJE PRIVREDNIH DELATNOSTI U INOSTRANSTVU

Clan 64.

Pod obavljanjem privrednih delatnosti u inostranstvu, u smislu ovog zakona, podrazumeva se obavljanje proizvodnih, trgovinskih, usluznih, naucnoistrazivackih i istrazivacko-razvojnih delatnosti, bankarskih i drugih finansijskih poslova i poslova osiguranja i reosiguranja, u skladu sa propisima zemlje u kojoj se te delatnosti, odnosno poslovi obavljaju.

Preduzeca, druga pravna lica, osiguravajuce i reosiguravajuce organizacije koji obavljaju privredne delatnosti u inostranstvu upisuju se u registar koji vodi nadlezni savezni organ.

O zahtevu za upis u registar nadlezni savezni organ duzan je da donese resenje u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva.

Protiv resenja iz stava 3. ovog clana moze se izjaviti zalba Saveznoj vladi u roku od 15 dana od dana prijema tog resenja. Resenje Savezne vlade je konacno i protiv njega se ne moze voditi upravni spor.

Clan 65.

Preduzece, drugo pravno lice, banka i druga organizacija iz clana 64. stav 2. ovog zakona (u daljem tekstu: osnivac) moze u inostranstvu osnovati preduzece i drugi oblik organizovanja za obavljanje privrednih delatnosti u inostranstvu koji za svoje obaveze odgovaraju do visine ulozenih sredstava.

Clan 66.

Osnivac moze odluciti da preduzece koje je osnovao u inostranstvu osnuje drugo preduzece u inostranstvu; da pristupi kao osnivac preduzecu koje je osnovalo drugo preduzece; da otkupi osnivacki ulog stranog lica, odnosno domaceg lica u preduzecu u inostranstvu i da poveca svoj osnivacki ulog u preduzecu u inostranstvu, o cemu je duzan da, u roku od 30 dana od dana izvrsene promene, obavesti Savezno ministarstvo radi upisa u registar.

Osnivac moze odluciti da preduzece koje je osnovao u inostranstvu otvori predstavnistvo ili osnuje poslovnu jedinicu u toj ili drugoj zemlji, koji cine sastavni deo preduzeca, odnosno drugog pravnog lica koje ih je otvorilo, odnosno osnovalo, o cemu je duzan da, u roku od 30 dana od dana otvaranja, odnosno osnivanja, obavesti nadlezni savezni organ radi upisa u registar.

Preduzece koje je osnovano u inostranstvu po odredbama ovog zakona moze osnivati preduzeca, otvarati predstavnistva i ulagati sredstva u Jugoslaviji.

Clan 67.

Za osnivanje preduzeca u inostranstvu, povecanje osnivackog uloga i druge slucajeve iz clana 66. stav 1. ovog zakona, osnivac moze koristiti:

 1. dobit ostvarenu poslovanjem preduzeca u inostranstvu;
 2. stvari i prava izrazene u novcu.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog clana, osnivac koji prvi put osniva preduzece u inostranstvu moze koristiti i devize kupljene na deviznom trzistu u skladu sa saveznim zakonom koji uredjuje devizno poslovanje.

Clan 68.

Za osnivanje preduzeca u inostranstvu osnivac je duzan da nadleznom saveznom organu dostavi zahtev koji sadrzi: naziv osnivaca, firmu, sediste i predmet poslovanja preduzeca u inostranstvu, iznos i izvor sredstava osnivackog uloga preduzeca po osnivacima, podatke o licu koje je odgovorno za poslovanje preduzeca u inostranstvu i njegova ovlascenja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog clana osnivac je duzan da prilozi: pismenu izjavu da ce obezbediti pravnu zastitu ulozenih sredstava u skladu sa propisima zemlje u kojoj se osniva preduzece; pismenu izjavu da ce za obaveze preduzeca inostranstvu osnivac odgovarati do visine ulozenih sredstava, kao i pismenu izjavu da ce obezbediti uobicajenu kontrolu finansijskog poslovanja preduzeca u inostranstvu.

Clan 69.

Osnivac je duzan da u roku od godinu dana od dana dostavljanja resenja o upisu u registar iz clana 64. ovog zakona dostavi nadleznom saveznom organu izvod iz registra da je preduzece u inostranstvu registrovano u skladu sa resenjem, kao i statut, ugovor ili drugi akt na osnovu koga preduzece posluje.

Ako osnivac ne ispuni preuzete obaveze iz clana 68. stav 2. ovog zakona i ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog clana nadlezni savezni organ donosi resenje o brisanju preduzeca iz registra.

U slucaju iz stava 2. ovog clana osnivac je duzan, u roku od 30 dana od dana prijema resenja o brisanju preduzeca iz registra, da vrati sredstva u Jugoslaviju koja je izneo iz Jugoslavije radi osnivanja preduzeca u inostranstvu.

Osnivac je duzan da o svim statusnim promenama preduzeca u inostranstvu obavesti nadlezni savezni organ, radi upisa u registar, u roku od 30 dana od dana izvrsene izmene.

Clan 70.

Osnivac moze osnovati preduzece u inostranstvu za holding poslovanje ako ispunjava uslove iz clana 68. ovog zakona i ako u tom preduzecu raspolaze sa vise od 50% udela u osnivackom ulogu.

Pod holding poslovanjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se osnivanje i finansiranje drugih preduzeca i upravljanje drugim preduzecima u inostranstvu.

Clan 71.

Osnivac holding preduzeca moze odluciti da to preduzece osnuje u istoj ili drugoj zemlji drugo preduzece, ako osnivac ispunjava uslove iz clana 68. ovog zakona i ako holding preduzece raspolaze sa vise od 50% uloga u preduzecu koje osniva.

Clan 72.

Rezultate poslovanja preduzeca u inostranstvu osnivac utvrdjuje po godisnjem obracunu za kalendarsku godinu, kao poslovnu godinu, ako propisima zemlje u kojoj je preduzece osnovano nije drukcije odredjeno, o cemu osnivac dostavlja odgovarajuci dokaz.

Osnivac je duzan da godisnji obracun preduzeca u inostranstvu dostavi sluzbi nadleznoj za platni promet i finansijski nadzor i nadleznom saveznom organu, najdocnije u roku od 30 dana od dana kada je godisnji obracun prihvacen u zemlji u kojoj je preduzece osnovano.

Ako preduzece u inostranstvu nije obavezno da dostavlja godisnji obracun na kontrolu u zemlji u kojoj je osnovano, osnivac je duzan da taj godisnji obracun dostavi sluzbi nadleznoj za platni promet i finansijski nadzor i nadleznom saveznom organu najdocnije u roku od 30 dana od dana sastavljanja godisnjeg obracuna.

Clan 73.

Dobit koju osnivac ostvari u preduzecu osnovanom u inostranstvu utvrdjuje se godisnjim obracunom po propisima zemlje u kojoj je preduzece osnovano, a po izmirenju obaveza predvidjenih tim propisima.

Dobit iz stava 1. ovog clana osnivac moze koristiti u inostranstvu za:

 1. povecanje osnivackog uloga u preduzecu u inostranstvu u kome je dobit ostvarena ili u drugom preduzecu koje je osnovano u inostranstvu, u skladu sa ovim zakonom;
 2. naknadu umanjenog osnivackog uloga nastalog usled gubitka u poslovanju iskazanog u godisnjem obracunu drugog preduzeca u inostranstvu;
 3. osnivanje novih preduzeca i za otkupljivanje osnivackog uloga drugih preduzeca u inostranstvu, u skladu sa odredbama ovog zakona;
 4. davanje kredita preduzecu u inostranstvu u kome je dobit ostvarena ili drugom preduzecu u inostranstvu za potrebe njegovog poslovanja;
 5. ulaganje u preduzece na osnovu ugovora o ulaganju.

Dobit koja se po propisima strane zemlje ne moze transferisati, odnosno koja se ostvaruje u netransferabilnoj valuti, moze se uneti u robi, u skladu sa propisima kojima se uredjuje uvoz te robe ili koristiti za namene iz stava 2. ovog clana.

Osnivac je duzan da o koriscenju dobiti i unosenju dobiti obavesti Narodnu banku Jugoslavije u roku od 60 dana od dana dostavljanja godisnjeg obracuna, odnosno 15 dana po unosenju dobiti.

Osnivac je duzan da dobit koju ne iskoristi za namene iz stava 2. ovog clana unese u zemlju u roku koji ne moze biti duzi od 90 dana od dana obaveze dostavljanja obracuna sluzbi nadleznoj za platni promet i finansijski nadzor, odnosno u roku koji ne moze biti duzi od 90 dana od dana kada je ovlascena organizacija u inostranstvu izvrsila kontrolu godisnjeg obracuna, ako je propisima te zemlje utvrdjeno da se dobit moze transferisati posle izvrsene kontrole godisnjeg obracuna.

Clan 74.

Ako preduzece u inostranstvu iskaze gubitak po godisnjem obracunu, po propisima zemlje u kojoj je osnovano, taj gubitak pokriva saglasno propisima te zemlje.

Clan 75.

Preduzece u inostranstvu moze prestati sa radom po odluci osnivaca, u slucajevima predvidjenim ovim zakonom i po propisima zemlje u kojoj je osnovano.

U slucajevima iz stava 1. ovog clana, osnivac je duzan da obavesti nadlezni savezni organ radi brisanja preduzeca iz registra.

Nadlezni savezni organ ce doneti resenje o brisanju preduzeca iz registra i ako:

 1. se propisima strane zemlje trajno ukine mogucnost za transfer dobiti;
 2. preduzece ne vrsi transfer dobiti u zemlju u periodu duzem od dve godine bez pribavljenog odobrenja Narodne banke Jugoslavije.

U slucajevima iz st. 1. i 3. ovog clana osnivac je duzan da pokrene postupak likvidacije preduzeca u inostranstvu u roku od 30 dana od dana dobijanja resenja i da o tome podnese dokaz nadleznom saveznom organu u narednom roku od 30 dana.

Clan 76.

Po okoncanju postupka likvidacije preduzeca u inostranstvu, a najdocnije u roku od 90 dana od dana prihvatanja likvidacionog bilansa, osnivac je duzan da unese, odnosno uveze preostala sredstva i prava likvidiranog preduzeca u inostranstvu.

Sredstva iz stava 1. ovog clana mogu se slobodno uvoziti ako su kupljena u inostranstvu, odnosno ako ih je preduzece koje je likvidirano koristilo.

Sredstva stranog porekla mogu se uvoziti i u slucaju smanjenog obima poslovanja preduzeca u inostranstvu na osnovu odobrenja nadleznog saveznog organa.

Clan 77.

Osnivac moze odluciti da poslovanje preduzeca u inostranstvu miruje ako preduzece privremeno ne moze da obavlja svoju delatnost, o cemu je duzan da u roku od 30 dana od dana pocetka mirovanja poslovanja preduzeca obavesti nadlezni savezni organ radi upisa u registar.

Clan 78.

Osnivac moze otvoriti predstavnistvo i osnovati poslovnu jedinicu (prodavnicu, servis, konsignaciju, gradiliste i sl.), kao i drugi oblik obavljanja privredne delatnosti u inostranstvu.

U slucaju iz stava 1. ovog clana osnivac je duzan da dostavi nadleznom saveznom organu obavestenje koje sadrzi: naziv osnivaca, firmu, sediste i predmet delatnosti predstavnistva, odnosno poslovne jedinice, podatke o licu koje ce obavljati poslove i zadatke u predstavnistvu, kao i podatke o licu odgovornom za rad poslovne jedinice i njegova ovlascenja.

Predstavnistvo, poslovna jedinica i drugi oblik obavljanja privrednih delatnosti u inostranstvu sastavni su deo preduzeca koje ih je osnovalo, nemaju status pravnog lica, obavljaju poslove po nalogu osnivaca i podnose osnivacu izvestaj o radu.

Privredna komora Jugoslavije moze otvarati svoja predstavnistva u inostranstvu.

U inostranstvu se mogu otvarati predstavnistva radi obavljanja informativno-propagandne i turisticke delatnosti.

Clan 79.

Nadlezni savezni organ ce doneti resenje o brisanju predstavnistva, odnosno poslovne jedinice iz registra ako:

 1. predstavnistvo, odnosno poslovna jedinica mora prestati sa radom po propisima zemlje u kojoj je otvoreno, odnosno osnovano;
 2. po odluci osnivaca.

Clan 80.

Preduzece i drugo pravno lice moze stranom licu poveriti poslove zastupanja, prodaje robe sa konsignacionog skladista i obavljanje servisne sluzbe u inostranstvu o cemu zakljucuje ugovor u pismenom obliku.

Preduzece i drugo pravno lice moze ulagati u strano preduzece novac, stvari i prava na osnovu ugovora koji se zakljucuje u pismenom obliku.

Preduzece i drugo pravno lice je duzno da, u roku do 30 dana od dana zakljucivanja ugovora iz st. 1. i 2. ovog clana, odnosno njegovih izmena i dopuna, obavesti nadlezni savezni organ radi upisa u registar.

Clan 81.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na upis preduzeca u inostranstvu u registar, na prestanak rada preduzeca osnovanog u inostranstvu i povlacenje sredstava domacih preduzeca i drugih pravnih lica iz preduzeca u inostranstvu, shodno se primenjuju i na prestanak ugovora o ulaganju i povlacenju sredstava po tom osnovu.

Clan 82.

Odredbe cl. 66. do 81. ovog zakona koje se odnose na obavljanje privrednih delatnosti osnivanjem preduzeca, predstavnistva i poslovnih jedinica u inostranstvu, shodno se primenjuju i na obavljanje bankarskih, drugih finansijskih, osiguravajucih i reosiguravajucih poslova u inostranstvu, ako saveznim zakonom nije drukcije odredjeno.

Clan 82a

Nadlezni savezni organ na zahtev pravnih i fizickih lica daje izvode iz registara koje vodi.

XII. CUVANJE UGLEDA U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

Clan 83.

Preduzece i drugo pravno lice i zaposleni u tom preduzecu, odnosno u drugom pravnom licu duzni su da u spoljnotrgovinskom poslovanju cuvaju ugled preduzeca, drugog pravnog lica i zemlje u inostranstvu.

Povredom ugleda smatra se postupanje protivno dobrim poslovnim obicajima, poslovnom moralu i suprotno donetim uzansama, kao i nanosenje stete drugim preduzecima i drugim pravnim licima nelojalnom utakmicom.

Clan 84.

Nelojalna utakmica, u smislu ovog zakona, postoji narocito ako:

 1. preduzece i drugo pravno lice ugovara izvoz robe i usluga po nizoj ceni od cene koju je drugo preduzece i drugo pravno lice vec ugovorilo za izvoz takve robe i usluga i time nanese stetu tom preduzecu, odnosno drugom pravnom licu;
 2. preduzece i drugo pravno lice preduzima radnje usmerene na raskidanje ugovora o spoljnotrgovinskom poslu zakljucenom izmedju drugog preduzeca, odnosno drugog pravnog lica i stranog lica ili radi sprecavanja, odnosno otezavanja zakljucivanja takvog posla;
 3. preduzece i drugo pravno lice u obavljanju spoljnotrgovinskog prometa neovlasceno upotrebi ime, firmu, zig, oznaku ili drugo spoljno obelezje drugog preduzeca, odnosno drugog pravnog lica i time stvori ili moze stvoriti zabunu na stetu tog preduzeca, odnosno drugog pravnog lica;
 4. preduzece i drugo pravno lice u spoljnotrgovinskom poslovanju daje podatke o drugom preduzecu, odnosno drugom pravnom licu koji mogu biti stetni po ugled ili poslovanje tog preduzeca, odnosno drugog pravnog lica;
 5. preduzece i drugo pravno lice daje netacne podatke o poslu spoljnotrgovinskog prometa drugom preduzecu, odnosno drugom pravnom licu za ciji racun vrsi taj posao;
 6. preduzece, drugo pravno lice, banka i organizacija za osiguranje na racun drugog preduzeca, drugog pravnog lica, banke i organizacije za osiguranje obezbedi povoljniji polozaj u obavljanju privrednih delatnosti u inostranstvu i time nanese stetu tom preduzecu, drugom pravnom licu, banci i organizaciji za osiguranje.

XIII. KONTROLA SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

Clan 85.

Kontrolu spoljnotrgovinskog poslovanja vrse sluzba nadlezna za platni promet i finansijski nadzor, Narodna banka Jugoslavije i carinski organi u okviru ovlascenja utvrdjenih saveznim zakonom, o cemu dostavljaju izvestaj nadleznom saveznom organu.

Inspekcijski nadzor spoljnotrgovinskog poslovanja vrsi Savezni trzisni inspektorat i Savezni devizni inspektorat.

Clan 86.

Carinski organi, prilikom carinjenja robe, vrse kontrolu da li stvarno stanje robe koja se izvozi ili uvozi odgovara propisanom obliku izvoza i uvoza i da li postoji atest za robu koja podleze obaveznom atestiranju. U vrsenju te kontrole primenjuju se propisi kojima se uredjuje vrsenje kontrole pri carinjenju robe.

XIV. PRAVA FIZICKIH LICA

Clan 87.

Domace fizicko lice iz clana 4. ovog zakona moze, u skladu sa propisanim oblicima izvoza i uvoza u okviru registrovane delatnosti, obavljati spoljnotrgovinsko poslovanje za svoje potrebe (izvoz sopstvenih proizvoda i usluga, uvoz za sopstvenu proizvodnju i usluge, kooperacija, investicioni radovi i dr.).

Domace fizicko lice koje obavlja drugu delatnost ili uslugu kao svoju profesionalnu delatnost ili uslugu (advokati, lekari, stomatolozi, slikari, estradni umetnici i dr.), moze za obavljanje svoje delatnosti, odnosno usluge uvoziti, u skladu sa propisanim oblicima uvoza, sredstva za rad, zivotinje, reprodukcioni materijal i rezervne delove, ambalazu, potrosni i reklamni materijal.

Clan 88.

Domaca i strana fizicka lica mogu slobodno unositi i primati iz inostranstva, odnosno iznositi i slati u inostranstvo predmete licnog prtljaga, predmete za potrebe njihovog domacinstva, predmete za licne potrebe i potrebe clanova porodice (lekovi i medicinska pomagala, predmeti za potrebe obrazovanja i razonodu), rezervne delove, kao i zivotinje, u kolicinama koje nisu namenjenepreprodaji, kao i putnicko motorno vozilo. Predmeti nasledjeni u inostranstvu mogu se slobodno unositi, a iznositi pod uslovima uzajamnosti. Predmeti predvidjeni medjudrzavnim ugovorima mogu se slobodno unositi i iznositi u skladu sa tim ugovorima.

Savezna vlada propisuje posebne uslove pod kojima lica iz stava 1. ovog clana mogu unositi, odnosno primati iz inostranstva putnicka motorna vozila.

U slucaju poremecaja u spoljnotrgovinskoj razmeni i platnom bilansu Savezna vlada moze zabraniti unosenje, odnosno primanje iz inostranstva putnickih motornih vozila licima iz stava 1. ovog clana.

Oruzje i municija, eksploziv i reprodukcioni materijal za proizvodnju eksploziva, kao i sportsko i lovacko oruzje i municija, ne smatraju se predmetima u smislu stava 1. ovog clana.

Domaca i strana fizicka lica iznosenje i slanje robe, odnosno predmeta koji imaju istorijsku, umetnicku i kulturnu vrednost, kao i zasticenih pokretnih prirodnih dobara, vrse na osnovu dozvole nadleznog saveznog organa koji tu dozvolu izdaje po pribavljenom misljenju saveznih organa nadleznih za poslove zivotne sredine, nauke, tehnologije i razvoja i prosvete i kulture, odnosno savezne organizacije.

Clan 89.

Domaca fizicka lica koja su na privremenom radu u inostranstvu provela najmanje dve godine neprekidno, odnosno boravila najmanje cetiri godine po bilo kom osnovu, kao i strana fizicka lica koja su dobila jugoslovensko drzavljanstvo i strani drzavljani koji su dobili azil, odnosno odobrenje za stalno nastanjenje u Jugoslaviji mogu, u roku od godinu dana od dana povratka iz inostranstva, dana dobijanja jugoslovenskog drzavljanstva, odnosno azila ili odobrenja za stalno nastanjenje u Jugoslaviji, slobodno uvoziti robu iz clana 88. ovog zakona, predmete za potrebe njihovog domacinstva ukljucujuci i opremu, plovila i motorna vozila koja nisu starija od sest godina, a koja sluze korisnicima uvoza kao putnicko vozilo, odnosno za obavljanje njihove delatnosti. Ova oprema i vozila ne mogu se otudjiti u roku od dve godine od dana uvoza.

Clan 90.

Pod spoljnotrgovinskim prometom, u smislu ovog zakona, ne smatra se pruzanje usluga domacih fizickih lica stranim licima u Jugoslaviji.

Clan 91.

Domaca i strana fizicka lica koja dolaze na privremeni boravak u Jugoslaviju, odnosno odlaze na privremeni boravak u inostranstvo, mogu privremeno uneti ili primiti iz inostranstva, odnosno privremeno izneti ili poslati u inostranstvo predmete koji su im potrebni za vreme privremenog boravka u Jugoslaviji, odnosno inostranstvu.

Privremeno uneseni, odnosno izneseni predmeti iz stava 1. ovog clana mogu se upotrebiti samo za namene zbog kojih su privremeno uneseni, odnosno izneseni. Lica iz stava 1. ovog clana duzna su da, po isteku odredjenog roka, privremeno unesene, odnosno iznesene predmete vrate u zemlju, odnosno inostranstvo.

Pod uslovima propisanim saveznim zakonom i propisima donesenim na osnovu tog zakona, carinarnica odobrava privremeno unosenje, odnosno iznosenje predmeta iz st. 1. do 3. ovog clana.

Savezna vlada odredjuje vrstu i namene privremenog izvoza i uvoza i rokove privremenog izvoza i uvoza po namenama od strane fizickih lica, a moze odrediti koja se roba ne moze privremeno izvoziti i uvoziti.

Clan 92.

Strana fizicka lica sa privremenim boravkom u Jugoslaviji duzim od dve godine, koja su privremeno uvezla putnicko motorno vozilo i koje su koristila u Jugoslaviji najmanje godinu dana, mogu pre povratka u inostranstvo otudjiti to vozilo, uz placanje carine i drugih uvoznih dazbina.

XIVa PRIJAVLJIVANJE SPOLJNOTRGOVINSKIH POSLOVA

Cl. 92a. i 92b.

BRISANI SA 73/2000

XIVb. GUBITAK PRAVA ZA OBAVLJANJE

SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

cl. 92v. i 92g.

BRISANI SA 73/2000

XV. KAZNENE ODREDBE

1. Privredni prestupi

Clan 93.

Novcanom kaznom od 60.000 do 600.000 novih dinara kaznice se za privredni prestup preduzece ili drugo pravno lice:

 1. ako bez upisa u odgovarajuci registar obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje, osim ako ovim zakonom nije drukcije propisano (clan 5);
 2. ako obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa za cije izvrsenje nije dobilo odobrenje od nadleznog saveznog organa (clan 9);
 3. ako zakljuci ugovor o uvozu ili privremenom uvozu robe koja ne ispunjava uslove za stavljanje u promet, odnosno za upotrebu te robe na domacem trzistu, odnosno ako zakljuci ugovor o uvozu usluga koji nije u skladu sa domacim propisima i medjunarodnim konvencijama, ili robe ciji je plasman zabranjen u zemlji porekla, odnosno ako uvozi opremu i trajna dobra za licnu potrosnju, a u zemlji nije obezbedilo rezervne delove, potrosni materijal i pribor za njihovo odrzavanje u propisanom roku (clan 10);
 4. ako se ne pridrzava propisanog oblika izvoza ili uvoza za robu koju izvozi ili uvozi kojim je roba razvrstana na pojedine oblike izvoza i uvoza ili ako uveze opasne otpadne materije (clan 12. );
 5. ako bez odobrenja nadleznog saveznog organa sa stranim licem zakljuci ugovor o dugorocnoj proizvodnoj kooperaciji, odnosno ako najkasnije do 31. marta naredne godine ne izvrsi prebijanje dugovanja i potrazivanja medjusobnih isporuka po tom ugovoru za prethodnu godinu (clan 17. st. 1. i Za radnju iz stava 1. ovog clana kaznice se za privredni prestup i odgovorno lice u preduzecu, odnosno drugom pravnom licu novcanom kaznom od 4.000 do 40.000 novih dinara.

Za radnju iz stava 1. tacka 17. ovog clana, preduzecu ili drugom pravnom licu ce se uz kaznu izreci i zastitna mera zabrane obavljanja spoljnotrgovinskog poslovanja u trajanju od sest meseci do deset godina.

Za radnju iz stava 1. tacka 17. ovog clana, odgovornom licu ce se izreci uz kaznu i zastitna mera zabrane vrsenja spoljnotrgovinskog poslovanja u trajanju od sest meseci do deset godina.

Za radnju iz stava 1. tac. 2, 5, 6, 7, 10. i 16. ovog clana, kaznice se za privredni prestup i odgovorno lice u drzavnom organu novcanom kaznom od 4.000 do 40.000 novih dinara.

clan 93a.

BRISAN SA 73/2000

clan 94.

Novcanom kaznom od 60.000 do 600.000 novih dinara kaznice se za privredni prestup strano pravno lice ako vrsi usluge u zemlji protivno uslovima propisanim ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu njega ili otvori u zemlji predstavnistvo protivno uslovima propisanim ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu njega ili strani izlagac ako svoje eksponate prodaje za dinare preko vrednosti koja je potrebna za placanje troskova izlaganja na sajmu, carina i drugih uvoznih dazbina (cl. 40, 41. i 42).

Za radnju iz stava 1. ovog clana kaznice se za privredni prestup novcanom kaznom od 4.000 do 40.000 novih dinara i odgovorno lice subjekta iz stava 1. ovog clana.

Clan 95.

Za privredne prestupe iz clana 94. ovog zakona pored novcane kazne moze se izreci i zastitna mera zabrane preduzecu i drugom pravnom licu da obavljaju spoljnotrgovinsko poslovanje u trajanju od sest meseci do deset godina.

Clan 96.

Za privredne prestupe iz cl. 93. i 94. ovog zakona pored novcane kazne izreci ce se i zastitna mera oduzimanja predmeta koji su bili namenjeni za izvrsenje privrednog prestupa ili koji su nastali izvrsenjem privrednog prestupa.

2. Prekrsaji

Clan 97.

Novcanom kaznom od 12.000 do 120.000 novih dinara kaznice se za prekrsaj preduzece, odnosno drugo pravno lice:

 1. ako ugovor o izvodjenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno u zemlji i njihove izmene i dopune ili ugovor o zastupanju stranih lica i njegove izmene i dopune, ili ugovor o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine i znanja i iskustva (knonj-honj) i njihove izmene i dopune, ne zakljuci u pismenom obliku ili ih ne prijavi u propisanom roku nadleznom saveznom organu (clan 27, clan 37. stav 2. i clan 54. st. 1. i 2);
 2. ako prekoraci propisani rok za vracanje privremeno izvezene, odnosno uvezene robe ili ako privremeno uveze robu u zakup bez odobrenja privremenog uvoza od strane carinskih organa ili ako privremeno izvezenu ili uvezenu robu upotrebi za druge namene a ne za namene zbog kojih je privremeno izvezena, odnosno uvezena ili ako privremeno uvezenu robu otudji ili ako prijavi vracanje u inostranstvo privremeno uvezene robe ili omoguci njeno prijavljivanje, a pregledom robe se utvrdi da robe nema ili je ona u manjoj kolicini od prijavljene (clan 43. st. 2, 3. i 4, clan 44. i clan 45. stav 2);
 3. ako protivno ovom zakonu izvozi ili uvozi robu bez pribavljenog odredjenog uverenja, odnosno odredjene overene isprave koja se u propisanim slucajevima mora pribaviti (clan 49);
 4. ako u propisanom roku ne obavesti nadlezni savezni organ radi upisa u registar slucajeva iz clana 66. st. 1. i 2. ovog zakona ili je doneo odluku o osnivanju preduzeca u inostranstvu (clan 68), ili ne dostavi izvod iz registra da je preduzece u inostranstvu registrovano u skladu sa resenjem nadleznog saveznog organa kao i statut ili drugi akt na osnovu koga preduzece posluje, ili o svim statusnim promenama preduzeca u inostranstvu (clan 69. st. 1. i 4) ili da je doneo odluku da poslovanje preduzeca u inostranstvu miruje (clan 77), ili o otvaranju predstavnistva, odnosno osnivanju poslovne jedinice u inostranstvu (clan 78. st. 1. i 2), ili da je zakljucio ugovor o poveravanju odredjenih poslova stranom licu ili o ulaganju u strano preduzece (clan 80);
 5. ako na poslove i zadatke za koja su potrebna posebna ovlascenja ili odgovornosti u spoljnotrgovinskom poslovanju primi lice osudjeno za privredni prestup propisanim ovim zakonom ili zakonom kojim se uredjuje devizno poslovanje (clan 102);
 6. ako o svim statusnim promenama u organizovanju u propisanom roku ne obavesti nadlezni savezni organ, odnosno Narodnu banku Jugoslavije (clan 107);
 7. ako robu kupi, proda, proturi, primi na poklon, prikrije, primi na cuvanje, upotrebi ili je primi na drzanje po ma kom osnovu, a za koju zna ili je mogao znati da je njome izvrsen prekrsaj iz tac. 2. i 3. ovog clana.

Za radnju iz stava 1. ovog clana kaznice se za prekrsaj novcanom kaznom od 600 do 6.000 novih dinara i odgovorno lice u preduzecu, odnosno drugom pravnom licu.

Clan 98.

Novcanom kaznom do dvadesetostrukog iznosa pricinjene stete, neizvrsene obaveze ili vrednosti robe, odnosno usluge koja je predmet prekrsaja kaznice se za prekrsaj iz clana 97. domace fizicko lice iz clana 87. st. 1. i 2. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog clana moze se uz novcanu kaznu izreci i zastitna mera zabrane vrsenja samostalne delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Clan 99.

Novcanom kaznom od 400 do 4.000 novih dinara kaznice se za prekrsaj domace fizicko lice ili strano fizicko lice:

 1. ako predmete iz inostranstva unese protivno odredbama ovog zakona (cl. 88. i 89);
 2. ako privremeno izvezenu robu otudji, odnosno privremeno uvezenu robu da drugome na upotrebu ili je upotrebi u druge svrhe a ne u svrhe zbog kojih je privremeno izvezena, odnosno uvezena, ili ako privremeno uvezenu ili unetu robu u zemlju, ne vrati u inostranstvo ili ako prijavi za vracanje privremeno uvezenu robu ili omoguci njeno prijavljivanje a pregledom robe se utvrdi da robe nema ili da je ista u manjoj kolicini od prijavljene (clan 91);
 3. ako robu kupi, proda, proturi, primi na poklon, prikrije, primi na cuvanje, upotrebi ili je primi na drzanje po ma kom osnovu, a za koju zna ili je sticajem okolnosti mogao znati da je njome izvrsen prekrsaj iz tac. 1. i 2. ovog clana.

cl. 99a. i 99b.

BRISANI SA 73/2000

clan 99v.

Postupak po prekrsajima iz ovog zakona ne moze se pokrenuti kad protekne tri godine od dana kad je prekrsaj ucinjen.

Clan 100.

Za prekrsaje iz ovog zakona, pored novcane kazne, moze se izreci i zastitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvrsenje prekrsaja ili su nastali izvrsenjem prekrsaja.

Predmeti iz stava 1. ovog clana mogu se oduzeti i ako nisu svojina ucinioca prekrsaja.

Ako se roba koja je predmet prekrsaja iz ovog zakona ne pronadje, kod ucinioca prekrsaja naplatice se njena vrednost koja prema carinskim propisima predstavlja carinsku osnovicu.

Smatra se da roba nije pronadjena ako se iz bilo kojih razloga ne moze oduzeti od njenog drzaoca.

Za vrednost nepronadjene robe ucinioci prekrsaja odgovaraju solidarno.

Roba koja je predmet prekrsaja iz ovog zakona za koju je propisana zastitna mera oduzimanja robe, moze se staviti pod carinski nadzor do okoncanja prekrsajnog postupka.

Clan 101.

Prekrsajni postupak po prekrsajima iz clana 97. stav 1. tacka 1. i tac. 4. do 7. ovog zakona u prvom stepenu vodi i resenje donosi Savezni devizni inspektorat, a za prekrsaj iz clana 97. stav 1. tac. 2, 3. i 8. i clana 99. ovog zakona u prvom stepenu vodi carinarnica.

Po zalbi protiv resenja Saveznog deviznog inspektorata i resenja carinarnice resava Savezno vece za prekrsaje.

3. Pravne posledice osude

Clan 102.

Spoljnotrgovinsko poslovanje u preduzecu i drugom pravnom licu ne moze obavljati lice koje je izvrsilo krivicno delo protiv ustavnog uredjenja ili bezbednosti Jugoslavije, protiv covecnosti i medjunarodnog prava, za koje je pravnosnazno osudjeno na kaznu zatvora najmanje sest meseci.

Za lice koje je sa umisljajem ucinilo krivicno delo protiv privrede ili protiv sluzbene duznosti, zabrana iz stava 1. ovog clana nastupa ako je za takvo krivicno delo pravnosnazno osudjeno na kaznu zatvora najmanje jednu godinu.

Za lice koje je ucinilo drugo krivicno delo, osim krivicnih dela navedenih u st. 1. i 2. ovog clana, zabrana iz stava 1. ovog clana nastupa ako je pravnosnazno osudjeno za to delo na kaznu zatvora od najmanje tri godine.

Zabrana za lice iz st. 1. i 2. ovog clana traje deset godina, a za lice iz stava 3. ovog clana pet godina od dana izdrzane, oprostene ili zastarele kazne.

Clan 103.

Preduzece i drugo pravno lice ne moze na poslove i zadatke za koje su potrebna posebna ovlascenja ili odgovornosti u spoljnotrgovinskom poslovanju primiti niti zadrzati lice koje je osudjeno za privredni prestup na osnovu ovog zakona ili zakona kojim se uredjuje devizno poslovanje i za koji mu je izrecena novcana kazna preko polovine od najviseg zaprecenog iznosa novcane kazne za privredni prestup za koji je kaznjeno.

Zabrana iz stava 1. ovog clana traje godinu dana i tece od dana pravnosnaznosti presude.

Clan 104.

Iznosi naplacene novcane kazne, oduzete imovinske koristi, kao i oduzete robe i predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvrsenje privrednogprestupa ili prekrsaja, ili koji su nastali izvrsenjem privrednog prestupa ili prekrsaja uplacuju se u savezni budzet.

 

XVI. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 105.

U slucaju prestanka prava za obavljanje spoljnotrgovinskog poslovanja preduzece moze zapocete poslove spoljnotrgovinskog poslovanja zavrsiti ili ih ustupiti preduzecu i drugom pravnom licu koje je registrovano za spoljnotrgovinsko poslovanje.

Clan 106.

Osnivaci kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona izdato odobrenje, odnosno kojima je registrovano obavljanje odredjenog oblika privrednih delatnosti u inostranstvu, mogu nastaviti obavljanje tih delatnosti u skladu sa izdatim odobrenjem, odnosno registracijom, s tim sto su duzni o svim statusnim promenama u organizovanju obavestite nadlezni savezni organ, a banke - Narodnu banku Jugoslavije u roku od 30 dana od dana nastalih promena.

Clan 107.

Propisi i drugi opsti akti koji su doneseni na osnovu ovlascenja iz Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sluzbeni list SFRJ", br. 63/89 i 22/92) uskladice se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog Spoljnotrgovinsko poslovanje u preduzecu i drugom pravnom licu ne moze obavljati lice koje je izvrsilo krivicno delo protiv ustavnog uredjenja ili bezbednosti Jugoslavije, protiv covecnosti i medjunarodnog prava, za koje je pravnosnazno osudjeno na kaznu zatvora najmanje sest meseci.

Za lice koje je sa umisljajem ucinilo krivicno delo protiv privrede ili protiv sluzbene duznosti, zabrana iz stava 1. ovog clana nastupa ako je za takvo krivicno delo pravnosnazno osudjeno na kaznu zatvora najmanje jednu godinu.

Za lice koje je ucinilo drugo krivicno delo, osim krivicnih dela navedenih u st. 1. i 2. ovog clana, zabrana iz stava 1. ovog clana nastupa ako je pravnosnazno osudjeno za to delo na kaznu zatvora od najmanje tri godine.

Zabrana za lice iz st. 1. i 2. ovog clana traje deset godina, a za lice iz stava 3. ovog clana pet godina od dana izdrzane, oprostene ili zastarele kazne.

Clan 108.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sluzbeni list SFRJ", br. 63/89 i 22/92).

Clan 109.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu SRJ".