"Sluzbeni glasnik RS", br. 22/01

ZAKON O AKCIZAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se oporezivanje akcizama.

Akcizama se oporezuju proizvodi utvrdjeni ovim zakonom.

 

II. PREDMET OPOREZIVANJA

Clan 2.

Akcizom se oporezuju sledeci proizvodi:

1) derivati nafte;

2) duvanske preradjevine;

3) etil-alkohol (etanol);

4) alkoholna pica;

5) osvezavajuca bezalkoholna pica;

6) kafa (sirova, przena, mlevena i ekstrakt kafe);

7) so za ishranu;

8) luksuzni proizvodi.

 

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE

Stavljanje u promet i uvoz

Clan 3.

Obaveza po osnovu akcize nastaje stavljanjem u promet ili uvozom proizvoda iz

clana 2. ovog zakona.

Stavljanjem u promet proizvoda smatra se svako otpremanje proizvoda iz fabrike

proizvodjaca proizvoda na koje se placa akciza (otpremanje u sopstveno

skladiste na drugoj lokaciji, isporuka sopstvenoj prodavnici, isporuka kupcu).

 

 

Ostali slucajevi

Clan 4.

Obaveza po osnovu akcize nastaje i:

1) davanjem proizvoda bez naknade (poklon, ustupanje i sl.);

2) davanjem proizvoda u razmenu za drugi proizvod;

3) iskazivanjem manjka proizvoda koji se ne moze pravdati visom silom ili na

drugi dopusten nacin (u daljem tekstu: manjak);

4) iskazivanjem rashoda (kalo, rastur, kvar i lom - u daljem tekstu: rashod)

iznad kolicine utvrdjene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije;

5) koriscenjem akciznih proizvoda za potrebe obveznika i njegovih zaposlenih,

ukljucujuci trosenje tih proizvoda za reprezentaciju i propagandu;

6) ulaskom proizvoda na teritoriju Republike sa teritorije Republike Crne

Gore.

 

Clan 5.

Na proizvode koji se prodaju kupcima sa teritorije Republike Crne Gore, akciza

se obracunava i placa.

Na proizvode koji se kupuju od prodavca sa teritorije Republike Crne Gore

akciza se ne obracunava i ne placa ako je placena u toj Republici.

Ako je akciza u Republici Crnoj Gori placena u iznosu koji je nizi od akcize

propisane ovim zakonom, placa se razlika na ime manje placene akcize.

 

IV. OBVEZNIK AKCIZE

Proizvodjac i uvoznik

Clan 6.

Obveznik akcize je lice koje proizvede i stavi u promet, ili uveze proizvode

iz clana 2. ovog zakona.

Ako se akcizni proizvodi uvoze u svoje ime, a za tudj racun, obveznik akcize je

lice za ciji se racun uvozi.

Obveznik akcize je proizvodjac cija obaveza po osnovu akcize nastaje na nacin

utvrdjen u clanu 4. ovog zakona.

Obveznik akcize je kupac proizvoda iz clana 2. ovog zakona kupljenih na

teritoriji Republike Crne Gore, kao i pravno lice cije je sediste na

teritoriji Republike Crne Gore, a koje akcizne proizvode prodaje preko

poslovnih jedinica cije je sediste na teritoriji Republike Srbije.

 

Kupac pravno lice i preduzetnik

Clan 7.

Kad pravno lice, odnosno preduzetnik pribavi alkoholna pica neposredno od

fizickog lica - proizvodjaca, obveznik akcize je pravno lice, odnosno

preduzetnik.

Preduzetnikom se u smislu ovog zakona smatra fizicko lice koje samostalno

obavlja registrovanu delatnost.

 

V. OSNOVICA AKCIZE

Clan 8.

Osnovicu za obracun akcize cini jedinica mere (litar, kilogram, komad,

paklica, hektolitarski stepen i dr.).

Osnovicu za obracun akcize na luksuzne proizvode cini prodajna cena tih

proizvoda.

Prodajnom cenom iz stava 2. ovog clana smatra se ukupna naknada koju kupac

placa prodavcu za kupljene proizvode u koju se uracunavaju i svi zavisni

troskovi koje prodavac zaracunava kupcu.

U slucaju uvoza proizvoda iz stava 2. ovog clana - osnovicu za obracun akcize

cini vrednost proizvoda utvrdjena po carinskim propisima, uvecana za iznos

carina i drugih uvoznih dazbina.

U slucaju davanja bez naknade proizvoda iz stava 2. ovog clana, ili davanja u

razmenu za drugi proizvod ili uslugu kao i u slucaju koriscenja proizvoda za

sopstvene potrebe - osnovicu cini cena koja bi se postigla prodajom u trenutku

prenosa po jednom od ovih osnova.

U slucaju manjka ili rashoda proizvoda iz stava 2. ovog clana - osnovicu cini

vrednost manjka, odnosno rashoda, iskazana na propisani nacin.

 

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE

Derivati nafte

Clan 9.

Na derivate nafte akciza se placa u sledecim iznosima, i to na:

1) sve vrste motornog benzina 10,00 din/lit;

2) sve vrste dizel-goriva 7,00 din/lit;

3) ulje za lozenje specijalno (L) i ulje za

lozenje lako specijalno (LS) 5,40 din/lit;

4) mlazno gorivo i avionski benzin 2,70 din/kg;

5) motorna ulja i maziva 50,00 din/lit;

6) tecni naftni gas 1,90 din/kg;

7) petrolej za osvetljenje 2,50 din/kg.

Proizvodima iz stava 1. tacka 5) ovog clana smatraju se motorna i avionska

ulja, ostala mazivna ulja i masti, hipoidna ulja i masti, kao i ulja dobijena

na bazi sintetickih sirovina.

Ulja za lozenje iz stava 1. tacka 3) ovog clana moraju se pre stavljanja u

promet, odnosno pre uvoza obojiti jasno crvenom bojom.

Ako nije ispunjen uslov iz stava 3. ovog clana, na ulja za lozenje se placa

akciza iz stava 1. tacka 2. ovog clana.

Za motorna ulja i maziva koja su proizvedena uz ucesce najmanje 25% baznog

ulja dobijenog rerafinacijom upotrebljavanih motornih i industrijskih ulja,

iznos akcize iz stava 1. tacka 5) ovog clana umanjuje se za 50%, pod uslovom

da je ambalaza ili etiketa obelezena jasnom zelenom bojom.

 

Duvanske preradjevine

Clan 10.

Na duvanske preradjevine akciza se placa u sledecim iznosima, i to na:

1) cigarete grupe A 12,00 din/pak;

2) cigarete grupe B 5,00 din/pak;

3) cigarete grupe C 2,00 din/pak;

4) cigare i cigarilose 0,50 din/kom;

5) rezani duvan, duvan za lulu i

zvakanje i burmut 9,80 din/kg.

Na duvanske preradjevine koje su u pakovanjima razlicitim od pakovanja iz stava

1. ovog clana, akciza se placa srazmerno pakovanju.

Razvrstavanje cigareta u kvalitetne grupe iz stava 1. ovog clana vrsi ministar

finansija i ekonomije po pribavljenom misljenju Ministarstva poljoprivrede,

sumarstva i vodoprivrede.

 

Etil-alkohol (etanol)

Clan 11.

Na etil-alkohol (etanol) akciza se placa po hektolitarskom stepenu, i to na:

1) denaturisani alkohol za gorivo 7,00 din;

2) alkohol koji se koristi za proizvodnju

alkoholnih pica i kozmetickih preparata 20,00 din;

3) alkohol koji se prodaje apotekama, bolnicama,

trgovini i drugim krajnjim potrosacima 13,00 din.

 

Alkoholna pica

Clan 12.

Na alkoholna pica akciza se placa u sledecim iznosima, i to na:

1) prirodna vina, medicinska vina i medovinu 12,00 din/lit;

2) pivo 5,00 din/lit;

3) prirodnu rakiju i vinjak 30,00 din/lit;

4) zestoka pica i druga alkoholna pica, osim

viskija, dzina i konjaka 40,00 din/lit;

5) viski, dzin i konjak 60,00 din/lit.

Na alkoholna pica koja su u pakovanjima razlicitim od pakovanja iz stava 1.

ovog clana, akciza se placa srazmerno pakovanju.

Alkoholnim picima iz stava 1. ovog clana smatraju se pica koja sadrze vise od

2% alkohola i stavljaju se u promet u skladu sa propisom kojim se uredjuje

proizvodnja i promet alkoholnih pica.

Alkoholnim picem u smislu ovog clana smatra se i pivo bez obzira na sadrzaj

alkohola i nacin pakovanja.

 

Osvezavajuca bezalkoholna pica

Clan 13.

Na osvezavajuca bezalkoholna pica placa se akciza u iznosu od 1,50 dinara po

litru.

Na osvezavajuca bezalkoholna pica koja su u pakovanjima razlicitim od

pakovanja iz stava 1. ovog clana, akciza se placa srazmerno pakovanju.

Osvezavajucim bezalkoholnim picima iz stava 1. ovog clana smatraju se

osvezavajuca bezalkoholna pica od vocne baze, biljnih ekstrakta i zitarica,

vestacka osvezavajuca bezalkoholna pica, sirupi, praskovi i pastele za

proizvodnju osvezavajucih bezalkoholnih pica, koja se u skladu sa propisima o

proizvodnji i prometu bezalkoholnih pica stavljaju u promet kao takva vrsta

bezalkoholnih pica.

 

Kafa

Clan 14.

Na kafu (sirovu, przenu, mlevenu i ekstrakt kafe) akciza se placa u iznosu od

10,00 dinara po kilogramu.

 

So za ishranu

Clan 15.

Na so za ishranu akciza se placa u iznosu od 2,00 dinara po kilogramu.

Na so za ishranu koja je u pakovanju razlicitom od pakovanja iz stava 1. ovog

clana, akciza se placa srazmerno pakovanju.

 

Luksuzni proizvodi

Clan 16.

Na luksuzne proizvode, odnosno proizvode viseg standarda akciza se placa po

sledecim stopama:

1) luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izradjenih sa vise od 2% zlata i

drugih plemenitih metala i proizvodi izradjeni sa vise od 50% srebra - 20%;

2) prirodno drago kamenje i prirodne bisere i proizvode svih vrsta i oblika

izradjenih od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera - 20%;

3) koze reptilija i sve proizvode izradjene od te koze, kao i prirodno krzno i

proizvode od tog krzna, ako su koza i krzno zastupljeni sa najmanje 50%,

osim koze i krzna domacih zivotinja - 30%.

 

Indeksacija

Clan 17.

 

Dinarski iznosi akciza iz cl. 9. do 15. ovog zakona uskladjuju se tromesecno

stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadleznog za poslove

statistike.

Ovlascuje se Vlada Republike Srbije da objavi uskladjene iznose akciza iz stava

1. ovog clana.

 

Kontrolne akcizne markice

Clan 18.

Obveznik akcize (proizvodjac, odnosno uvoznik) duzan je da pri proizvodnji

cigareta i alkoholnih pica, osim piva, a najkasnije do stavljanja u promet tih

proizvoda, posebno obelezi kontrolnom akciznom markicom svaki od tih

proizvoda.

Narodna banka Jugoslavije stampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi

evidencije o izdatim markicama.

Sredstva za stampanje i izdavanje kontrolnih akciznih markica obezbedjuje

obveznik akcize iz stava 1. ovog clana.

Vlada Republike Srbije utvrdjuje izgled kontrolne akcizne markice, nacin

izdavanja tih markica, nacin vodjenja evidencije o izdatim kontrolnim markicama

i nacin obelezavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog clana.

 

VII. OLAKSICE KOD PLACANJA AKCIZE

Oslobodjenja

Clan 19.

Akciza se ne placa na:

1) proizvode koje izvozi proizvodjac;

2) proizvode koje, pod uslovom reciprociteta, na osnovu posebnih potvrda

saveznog organa nadleznog za inostrane poslove, nabavljaju diplomatska i

konzularna predstavnistva i strano diplomatsko osoblje i konzularni

funkcioneri, kao i u drugim slucajevima predvidjenim medjunarodnim ugovorom;

3) na derivate nafte, etil-alkohol koji se koristi u medicinske svrhe i kafu,

koje uvoze medjunarodne humanitarne organizacije, kao i na derivate nafte,

koje kao humanitarnu pomoc, bez naknade dobijaju domace humanitarne

organizacije preko ili posredstvom Crvenog krsta.

Pravo na oslobodjenje iz stava 1. tacka 3) ovog clana ostvaruje se na osnovu

resenja nadleznog poreskog organa.

 

Umanjenje obracunate akcize

Clan 20.

Obveznik ima pravo na umanjenje obracunate akcize u visini iznosa placene

akcize na proizvode koji su kao reprodukcioni materijal upotrebljeni u

proizvodnji proizvoda na koje se placa akciza.

Reprodukcionim materijalom u smislu stava 1. ovog clana smatraju se proizvodi

koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda, u skladu

sa ovim zakonom.

 

 

VIII. OBRACUN I NAPLATA AKCIZE

Obracun akcize

Clan 21.

Obveznik akcize je duzan da obracuna akcizu u momentu nastanka poreske obaveze

iz cl. 3-5. ovog zakona.

Ministar finansija i ekonomije moze odobriti akcizna skladista, u koje

proizvodjac moze otpremati proizvode bez obaveze obracunavanja akcize, pod

uslovom da se obezbedi kontrola otpremanja i prijema u skladiste proizvoda na

koje se placa akciza.

U slucaju iz stava 2. ovog clana, obaveza obracunavanja akcize nastaje u

momentu otpremanja proizvoda iz akciznog skladista.

Kontrolu otpremanja i primanja u akcizno skladiste proizvoda iz stava 3. ovog

clana vrsi finansijska policija.

Obracunavanje akcize na sirovu, przenu i mlevenu kafu, kao i na njen ekstrakt,

vrsi se prilikom uvoza.

 

Clan 22.

Obaveza obracunavanja akcize pri uvozu proizvoda iz clana 2. ovog zakona

nastaje danom nastanka obaveze placanja carine i drugih uvoznih dazbina.

Akcizu obracunava nadlezni carinski, odnosno poreski organ u rokovima i na

nacin predvidjen za obracunavanje carine i drugih uvoznih dazbina.

 

Placanje akcize

Clan 23.

Obveznik akcize je duzan da obracunatu akcizu uplati:

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu - iznos akcize obracunat za period od

1. do 15. dana u mesecu;

2) najkasnije 15. dana u mesecu - iznos akcize obracunat za period od 16. do

kraja prethodnog meseca.

Obracunatu akcizu pri uvozu obveznik je duzan da plati u rokovima i na nacin

predvidjen za placanje carine i drugih uvoznih dazbina.

Obracunatu akcizu na manjak, odnosno rashod obveznik uplacuje u roku od deset

dana od dana utvrdjivanja manjka, odnosno rashoda.

 

Sastavljanje i podnosenje obracuna akcize

Clan 24.

Obveznik akcize sastavlja obracun akcize tromesecno u roku od 20 dana po

isteku tromesecja i podnosi ga nadleznom poreskom organu.

Obveznik uz obracun akcize podnosi i naloge za uplatu razlike akcize ako su

uplaceni iznosi manji od iznosa obaveze utvrdjene tim obracunom, a za vise

uplacene iznose podnosi zahtev za povracaj ili pismeno izvestava da ce za vise

uplacene iznose umanjiti sledecu mesecnu obavezu.

 

 

Clan 25.

Obveznik konacno obracunava akcizu po isteku godine.

Konacan obracun akcize sastavlja se i podnosi zajedno sa godisnjim poreskim

bilansom.

 

Clan 26.

Radi sastavljanja konacnog obracuna akcize, obveznik vrsi popis zaliha

proizvoda na dan 31. decembra godine za koju se vrsi konacan obracun.

Popis zaliha proizvoda vrsi se posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda.

Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogucnosti da popis zaliha

proizvoda izvrsi na dan 31. decembra, moze popis zaliha proizvoda izvrsiti u

toku meseca decembra tekuce godine, a najkasnije do 15. januara naredne

godine.

Obveznik koji vrsi popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuce godine

ili od 1. do 15. januara naredne godine duzan je da zalihe proizvoda utvrdjene

popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda

posebno.

 

Kamata

Clan 27.

Na iznos akcize koji nije uplacen u zakonom propisanom roku placa se kamata u

skladu sa saveznim propisom koji uredjuje visinu stope zatezne kamate.

 

Prinudna naplata

Clan 28.

Od obveznika koji akcizu nije platio u propisanom roku naplata ce se izvrsiti

prinudnim putem.

Prinudnu naplatu sprovodi poreski organ prema zakonu kojim se uredjuje porez na

dobit preduzeca - za obveznike pravna lica, odnosno prema zakonu kojim se

uredjuje porez na dohodak gradjana - za obveznike fizicka lica.

 

Mesto placanja akcize

Clan 29.

Akciza se placa prema sedistu, odnosno prebivalistu obveznika.

Za prodaju akciznih proizvoda koju vrse pravna lica sa sedistem na teritoriji

Republike Crne Gore preko poslovnih jedinica u Republici Srbiji, akciza se

placa prema mestu sedista poslovne jedinice.

 

IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE

PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Prijava mesta obavljanja delatnosti

Clan 30.

Lice koje je registrovano za proizvodnju i promet akciznih proizvoda duzno je

da pre pocetka obavljanja te delatnosti prijavi nadleznom poreskom organu

mesto gde ce obavljati tu delatnost.

Obaveza iz stava 1. ovog clana ne odnosi se na fizicko lice koje proizvodi

alkoholna pica.

 

Evidencija

Clan 31.

Obveznik je duzan da na osnovu verodostojne dokumentacije uredno i azurno vodi

poresku evidenciju o akciznim proizvodima na nacin koji omogucuje utvrdjivanje

i kontrolu obaveze akcize u svakom obracunskom periodu.

 

Clan 32.

Obveznik akcize cije je sediste van teritorije Republike Srbije duzan je da za

promet obavljen preko poslovne jedinice (prodavnice, stovarista,

predstavnistva, i dr.) na teritoriji Republike Srbije obezbedi u toj poslovnoj

jedinici evidenciju i dokaz o obracunatoj i placenoj akcizi.

 

Popis zaliha

Clan 33.

Ako se akciza povecava, smanjuje ili ukida, obveznik je duzan da na dan

stupanja na snagu propisa kojim se povecava, smanjuje ili ukida akciza izvrsi

popis zatecenih akciznih proizvoda na zalihama u magacinu, skladistu,

stovaristu, prodavnici i dr., koji se nalaze van fabrickog kruga, osim u

akciznim skladistima i da utvrdi nove prodajne cene sa povecanom, smanjenom

ili ukinutom akcizom.

 

Clan 34.

Blize propise o nacinu obracunavanja i placanja akcize, kao i sadrzini i

nacinu vodjenja evidencije donosi ministar finansija i ekonomije.

 

X. ZASTARELOST

Clan 35.

Pravo na utvrdjivanje i naplatu akcize, kamate, troskova prinudne naplate i

novcanih kazni izrecenih po odredbama ovog zakona zastareva za pet godina po

isteku godine u kojoj je trebalo utvrditi, odnosno naplatiti akcizu, kamatu,

troskove prinudne naplate i novcanu kaznu.

 

XI. KONTROLA OBRACUNAVANJA I PLACANJA AKCIZE

Clan 36.

Kontrolu obracunavanja i placanja akcize vrsi Republicka uprava javnih

prihoda.

Ako organ iz stava 1. ovog clana utvrdi da poreski obveznik nije tacno

obracunao i uplatio akcizu koju je bio duzan da plati, ili ako utvrdi druge

povrede odredaba ovog zakona (nevodjenje ili netacno, neuredno ili neazurno

vodjenje knjigovodstveno-poreske evidencije i dr.), donece resenje o

utvrdjivanju obaveze akcize, odnosno resenje o otklanjanju utvrdjenih

nepravilnosti i odrediti rok za uplatu, odnosno za otklanjanje utvrdjenih

nedostataka.

Resenje o utvrdjivanju obaveze, odnosno otklanjanju nedostataka organ iz stava

1. ovog clana donosi u skladu sa odredbama zakona kojim se uredjuje kontrola,

utvrdjivanje i naplata javnih prihoda.

 

XII. POVRACAJ I REFAKCIJA AKCIZE

Povracaj akcize

Clan 37.

Obveznik od koga je naplacena akciza, a koju nije bio duzan da plati, ili koji

je platio akcizu u vecem iznosu od zakonom predvidjenog, ima pravo na povracaj

tako placene akcize.

Zahtev za povracaj akcize iz stava 1. ovog clana obveznik moze podneti samo

ako je kupac koji je kroz cenu akciznog proizvoda platio tu akcizu zatrazio u

pismenoj formi od obveznika povracaj, u kojem slucaju se vrsi povracaj akcize

kupcu.

Izuzetno, obveznik akcize koji je iz svojih sredstava uplatio akcizu koju nije

bio duzan da plati ili je platio u iznosu vecem od zakonom predvidjenog, moze

podneti u svoje ime i za svoj racun zahtev za povracaj tako placene akcize.

Ako su od obveznika akcize iz stava 1. ovog clana naplaceni kamata, troskovi

prinudne naplate ili novcana kazna, pripada mu pravo na povracaj ovih davanja.

Zahtev za povracaj akcize, kamate, troskova prinudne naplate i novcane kazne

iz st. 2-4. ovog clana, uz prilozene dokaze o placenoj akcizi i drugim

davanjima i pismeni zahtev kupca, obveznik podnosi poreskom organu kod kojeg

se vodi kao poreski obveznik.

U slucaju iz stava 2. ovog clana, obveznik je duzan da u roku od osam dana od

dana kada mu je izvrsen povracaj akcize dostavi nadleznom poreskom organu

dokaz da je ta sredstva preneo na kupca.

 

Pravo na kamatu

Clan 38.

Obvezniku akcize pripada pravo na kamatu:

1) ako se u roku od osam dana od dana podnosenja zahteva nadleznom poreskom

organu ne izvrsi povracaj iz clana 37. ovog zakona;

2) na iznos za koji je akciza umanjena resenjem po zalbi obveznika, a koji

nadlezni poreski organ nije vratio obvezniku u roku od 15 dana od dana

dostavljanja drugostepenog resenja.

Kamata se obracunava na nacin i po stopi iz clana 27. ovog zakona za period od

dana podnosenja zahteva, odnosno od isteka roka od 15 dana od dana

dostavljanja drugostepenog resenja.

Danom podnosenja zahteva iz stava 1. tacka 1) ovog clana smatra se dan kad je

uz zahtev podneta potrebna dokumentacija.

Pravo na povracaj akcize zastareva u roku iz clana 35. ovog zakona.

 

Refakcija akcize

Clan 39.

 

Ako lice koje nije proizvodjac izvozi proizvod na koji je placena akciza, ima

pravo na refakciju placene akcize.

 

Clan 40.

Refakciju akcize lice iz clana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog

zahteva, uz dokaz o placenoj akcizi i dokaz da su proizvodi izvezeni.

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadleznom poreskom organu.

Zahtev za refakciju akcize zastareva u roku iz clana 35. ovog zakona.

 

XIII. KAZNENE ODREDBE

Clan 41.

Novcanom kaznom od 2.000 do 200.000 dinara kaznice se za prekrsaj pravno lice

ako:

1) svaki proizvedeni, odnosno uvezeni proizvod duvanskih preradjevina i

alkoholnih pica ne obelezi pojedinacno (clan 18);

2) obracunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (clan 23);

3) ne podnese ili ne podnese blagovremeno obracun akcize (cl. 24. i 25);

4) ne prijavi pocetak obavljanja delatnosti nadleznom poreskom organu (clan

30);

5) ne vodi evidenciju o akciznim proizvodima na nacin koji omogucuje

utvrdjivanje i kontrolu obaveze akcize (clan 31);

6) kod promene stopa i iznosa akcize ne izvrsi popis akciznih proizvoda na

zalihama ili ako u nove cene ne ukalkulise povecanu, smanjenu ili ukinutu

akcizu (clan 33);

7) ometa ovlasceno lice prilikom vrsenja kontrole obracuna i placanja akcize

(clan 36);

8) ako nije dostavio nadleznom poreskom organu dokaz da je sredstva po osnovu

povracaja akcize preneo na kupca (clan 37. stav 6).

Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznice se za prekrsaj i odgovorno lice u

pravnom licu novcanom kaznom od 100 do 10.000 dinara.

 

Clan 42.

Novcanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobracunate

akcize, a najmanje u visini od 25.000 dinara, kaznice se za prekrsaj obveznik

akcize - pravno lice ako ne obracuna ili obracuna netacno akcizu (clan 21).

Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznice se za prekrsaj i odgovorno lice u

pravnom licu novcanom kaznom od 100 do 10.000 dinara.

 

Clan 43.

Novcanom kaznom od 1.000 do 100.000 dinara kaznice se za prekrsaj fizicko lice

- preduzetnik:

1) ako obracunatu akcizu ne uplati u propisanom roku (clan 23);

 

2) ako ne podnese ili neblagovremeno podnese obracun akcize (cl. 24. i 25);

3) ako ne prijavi pocetak obavljanja delatnosti nadleznom poreskom organu

(clan 30);

4) ako pri promeni stopa i iznosa akcize ne izvrsi popis akciznih proizvoda na

zalihama ili ako u nove cene ne ukalkulise povecanu, smanjenu ili ukinutu

akcizu (clan 33);

5) ako ometa ovlasceno lice prilikom vrsenja kontrole, obracuna ili placanja

akcize (clan 36);

6) ako nije dostavio nadleznom poreskom organu dokaz da je sredstva preneo na

kupca (clan 37. stav 6).

 

Clan 44.

Novcanom kaznom u visini od dvostrukog do desetostrukog iznosa neobracunate

akcize, a najmanje u visini od 15.000 dinara, kaznice se za prekrsaj obveznik

akcize - preduzetnik ako ne obracuna ili obracuna netacno akcizu (clan 21).

 

Clan 45.

Ako obveznik vrsi prodaju cigareta i alkoholnih pica koja nisu posebno

obelezena kontrolnim akciznim markicama u skladu sa odredbama clana 18. ovog

zakona, moze se izreci zastitna mera - zabrane obavljanja delatnosti za pravno

lice u trajanju od tri meseca do jedne godine, a za preduzetnika u trajanju od

sest meseci do tri godine.

 

Clan 46.

Postupak za izricanje kazni za prekrsaj po odredbama ovog zakona vodi po

propisima o prekrsajima, ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno, Republicka

uprava javnih prihoda.

Kada su ispunjeni uslovi za izricanje zastitne mere iz clana 45. ovog zakona,

Republicka uprava javnih prihoda ne izrice novcanu kaznu, vec podnosi zahtev

za pokretanje prekrsajnog postupka organu za prekrsaje.

 

XIV. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 47.

Obveznik akcize - proizvodjac duzan je da na dan pocetka primene ovog zakona

izvrsi popis zatecenih zaliha akciznih proizvoda u magacinu, skladistu,

prodavnici i dr., koje se nalaze van fabrickog kruga, i da u prodajne cene

zatecenih zaliha ukalkulise (obracuna) akcizu po novim stopama i iznosima.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog clana veca od akcize ukalkulisane

po do sada vazecim stopama, ukljucujuci i posebne naknade, obveznik akcize

duzan je da tu razliku uplati najkasnije do 5. maja 2001. godine.

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog clana manja od akcize ukalkulisana

po do sada vazecim stopama, ukljucujuci i posebne naknade, obveznik akcize

moze da za tu razliku umanji naredne akontacije akcize.

Obveznik - drzalac slobodne carinske prodavnice duzan je da na dan pocetka

primene ovog zakona izvrsi popis zatecenih zaliha proizvoda u tim

prodavnicama.

 

Obveznik iz stava 4. ovog clana duzan je da u prodajne cene zatecenih zaliha

akciznih proizvoda, koje nije vratio inostranom dobavljacu u skladu sa

carinskim propisima, ukalkulise (obracuna) akcizu.

Obveznik akcize kojem je odobreno drzanje akcizne prodavnice duzan je da na

dan pocetka primene ovog zakona izvrsi popis zatecenih zaliha proizvoda u tim

prodavnicama, i da akcizu sadrzanu u prodajnoj ceni zatecenih zaliha proizvoda

uplati u roku od 60 dana od dana pocetka primene ovog zakona.

Obracunata akciza iz stava 5. ovog clana uplacuje se u roku od 60 dana od dana

pocetka primene ovog zakona.

 

Clan 48.

Do donosenja propisa po odredbi clana 18. stav 4. ovog zakona primenjivace se

Uredba o izdavanju kontrolnih akciznih markica i nacinu obelezavanja duvanskih

preradjevina i alkoholnih pica tim markicama ("Sluzbeni list SRJ", br. 33/97,

39/97 i 55/98).

 

Clan 49.

Danom pocetka primene ovog zakona prestaje da vazi Zakon o akcizama i porezu

na promet ("Sluzbeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 24/96, 52/96, 55/96, 1/97,

60/97, 42/98, 33/99, 48/99, 54/99 i 25/00), u delu kojim se uredjuju akcize i

odredbe clana 1. stav 1. tac. 1) - 3) i stav 2. tacka 1), cl. 2-7. i cl.

22-26. Zakona o obezbedjivanju sredstava za sprovodjenje socijalnog programa

Republike Srbije ("Sluzbeni glasnik RS", br. 44/98 i 48/99).

Do donosenja propisa po odredbama ovog zakona, primenjivace se propisi doneti

na osnovu zakona iz stava 1. ovog clana.

 

Clan 50.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom

glasniku Republike Srbije", a primenjivace se od 1. aprila 2001. godine.