"Sluzbeni glasnik RS", br. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94,

42/98, 54/99, 22/01

 

 

ZAKON O JAVNIM PRIHODIMA I JAVNIM RASHODIMA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se sistem javnih prihoda i finansiranja javnih rashoda

utvrdjenih Ustavom i zakonom za koje se sredstva obezbedjuju iz javnih prihoda.

 

Clan 2.

Zakonom se mogu uvoditi samo oni javni prihodi koji su ustanovljeni ovim

zakonom.

Poreski podsticaji (oslobodjenja, olaksice, poreski krediti i dr.), kao i

ostali elementi sistema i politike javnih prihoda ustanovljenih na osnovu ovog

zakona, mogu se uvoditi samo zakonima kojima se uvodi odgovarajuci javni

prihod.

 

Clan 3.

Javni rashodi se finansiraju preko budzeta: Republike, autonomne pokrajine,

opstine, grada Beograda, grada i preko organizacija obaveznog socijalnog

osiguranja.

Javni rashodi za koje se sredstva obezbedjuju u budzetu mogu se finansirati

neposredno iz budzeta, preko budzetskih fondova i posebnih racuna u skladu sa

posebnim zakonima.

 

Clan 3a

Javni prihodi i javni rashodi kojima se finansiraju prava i duznosti

Republike, poslovi i zadaci autonomne pokrajine, opstine, grada, odnosno grada

Beograda i javni prihodi i javni rashodi organizacija obaveznog socijalnog

osiguranja utvrdjuju se u skladu sa opstim bilansom javnih prihoda i javnih

rashoda Republike.

Opsti bilans iz stava 1. ovog clana utvrdjuje Vlada Republike Srbije (u daljem

tekstu: Vlada).

 

Clan 4.

Za svoje obaveze Republika, autonomna pokrajina, opstina, grad i organizacija

obaveznog socijalnog osiguranja iz clana 3. ovog zakona odgovara sredstvima

kojima raspolaze.

Za obaveze Republike, autonomne pokrajine, opstine, grada i organizacije

obaveznog socijalnog osiguranja ne moze se sprovoditi prinudno izvrsenje na

sredstvima koja su neophodna za rad njihovih organa i javnih sluzbi i za

ostvarivanje prava po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja.

 

 

Clan 5.

Organ koji donosi propis ili opsti akt kojim se stvaraju obaveze za budzete,

odnosno za organizacije obaveznog socijalnog osiguranja utvrdjuje da li su za

izvrsavanje tih novih obaveza obezbedjena sredstva na osnovu bilansa javnih

prihoda i bilansa vec utvrdjenih javnih rashoda u budzetu, odnosno u

finansijskom planu.

 

Clan 6.

Opstini koja ne moze iz prihoda koji joj po ovom zakonu pripadaju da finansira

izvrsavanje poslova utvrdjenih Ustavom i zakonom, Republika obezbedjuje dopunska

sredstva pod uslovima i merilima odredjenim posebnim zakonom.

 

II. JAVNI PRIHODI

Clan 7.

Javnim prihodima u smislu ovog zakona smatraju se prihodi kojima se

finansiraju prava i duznosti Republike i poslovi i zadaci grada Beograda i

opstine utvrdjeni Ustavom i zakonom, kao i doprinosi za obavezno socijalno

osiguranje.

 

Clan 8.

Visina javnih prihoda utvrdjuje se zakonom, odnosno aktom nadleznog organa u

skladu sa zakonom.

 

 

Clan 9.

Vrste javnih prihoda su:

1. porezi, takse, naknade za koriscenje dobara od opsteg interesa, javni

zajmovi;

2. doprinosi za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja;

3. lokalni javni prihodi;

4. ostali javni prihodi.

 

Clan 10.

Zakonom se mogu uvesti sledeci porezi:

1. porez na dobit preduzeca;

2. porez na dohodak gradjana;

3. porez na imovinu;

4. porez na nasledje i poklon;

5. porez na prenos apsolutnih prava;

6. porez na promet;

7. akcize;

8. porez na upotrebu, drzanje i nosenje odredjene dobara;

9. porez na finansijske transakcije;

10. porez na fond zarada.

 

Clan 11.

Zakonom se mogu uvesti sledece takse:

1. administrativne takse;

2. sudske takse;

3. komunalne takse;

4. registracione takse;

 

Clan 12.

Zakonom se mogu uvesti sledece naknade za koriscenje dobara od opsteg

interesa:

1. naknade za koriscenje vode;

2. naknade za koriscenje suma;

3. naknade za koriscenje puteva;

4. naknade za koriscenje zemljista;

5. naknade za koriscenje prirodnog lekovitog faktora;

6. naknade za koriscenje rudnog blaga.

 

Clan 13.

Republika propisuje zakonom javno zaduzivanje radi finansiranja javnih

rashoda.

 

Clan 14.

Za obavezno socijalno osiguranje zakonom se uvode doprinosi za socijalno

osiguranje.

Doprinosi za socijalno osiguranje placaju se:

1. iz licnih primanja i drugih prihoda osiguranika;

2. na isplacena licna primanja.

 

Clan 15.

Doprinosi za socijalno osiguranje obuhvataju:

1. doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje;

2. doprinos za zdravstveno osiguranje;

3. doprinos za osiguranje za slucaj nezaposlenosti.

 

Clan 16.

Lokalni javni prihodi u smislu ovog zakona su:

1. samodoprinos uveden za teritoriju opstine;

2. lokalna komunalna taksa;

3. pokrajinske i opstinske administrtivne takse;

4. prihodi koje ostvare pokrajinski i opstinski organi;

5. naknada za koriscenje gradskog gradjevinskog zemljista;

6. naknada za zastitu i unapredjenje zivotne sredine.

Elementi sistema lokalnih javnih prihoda uredjuju se zakonom.

 

Clan 17.

Ostalim javnim prihodima iz clana 9. tacka 4. ovog zakona smatraju se:

1. novcane kazne izrecene u krivicnom, prekrsajnom i drugom postupku koji se

vodi pred drzavnim organom;

2. oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u

postupcima iz stava 1. tacka 1. ovog clana;

3. prihodi koje svojom delatnoscu ostvare drzavni organi;

4. prihodi od prodaje i davanja u zakup, odnosno na koriscenje nepokretnosti i

pokretnih stvari u drzavnoj svojini;

5. novcane kazne izrecene u prekrsajnom postupku za prekrsaje propisane aktom

skupstine opstine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku;

6. prihodi od koncesione naknade;

7. prihodi ostvareni od prodaje drustvenog kapitala preduzeca koji se

transformise i od prodaje akcija koje je preduzece steklo bez naknade u

drugom preduzecu, kao i od prodaje akcija stecenih svojinskom

transformacijom;

8. prihodi ostvareni od prodaje drzavnog kapitala prduzeca koji se

transformise;

9. prihodi po osnovu donacija.

 

III. JAVNI RASHODI

Clan 18.

Javni rashodi koji se finansiraju iz budzeta Republike su:

1. Ustavom i zakonom utvrdjeni zadaci republickih organa;

2. odbrana i bezbednost Republike;

3. Ustavom zajemcena prava gradjana i zakonom utvrdjen opsti interes u oblastima

zdravstvene zastite, socijalne zastite, boracke i invalidske zastite,

drustvene brige o deci i drugih oblika socijalne sigurnosti, obrazovanja,

nauke, tehnoloskog razvoja, javnog obavestavanja, kulture, fizicke kulture,

kao i u drugim oblastima koje su utvrdjene zakonom;

4. obaveze Republike iz medjunarodnih odnosa;

5. dopunsko finansiranje opstina koje svojim prihodima ne mogu da pokriju

javne rashode utvrdjene zakonom;

6. zakonom utvrdjene obaveze Republike u finansiranju rada politickih i drugih

organizacija;

7. zakonom utvrdjene obaveze prema javnim sluzbama;

8. zakonom utvrdjene mere za usmeravanje i podsticanje razvoja, ukljucujuci i

razvoj nedovoljno razvijenih podrucja;

9. zakonom utvrdjene obaveze u oblasti zastite i sanacije od elementarnih

nepogoda i drugih vanrednih okolnosti;

10. zakonom utvrdjene obaveze u oblasti zastite i unapredjenja zivotne sredine i

zastite i unapredjivanja biljnog i zivotinjskog sveta.

 

Clan 19.

Javni rashodi koji se finansiraju iz budzeta autonomne pokrajine su:

1. Ustavom i zakonom utvrdjeni zadaci organa, organizacija i sluzbi autonomne

pokrajine;

2. odredjene potrebe u skladu sa zakonom u oblastima: kulture, obrazovanja,

sluzbene upotrebe jezika i pisma narodnosti, javnog obavestavanja,

zdravstvene i socijalne zastite, drustvene brige o deci, zastite i

unapredjivanja zivotne sredine, urbanizma i drugim oblastima utvrdjenim

zakonom;

3. zakonom povereni poslovi autonomnoj pokrajini iz okvira prava i duznosti

Republike;

4. obavljanje drugih poslova utvrdjenih Ustavom, zakonom i statutom autonomne

pokrajine.

 

Clan 20.

Javni rashodi koji se finansiraju iz budzeta opstine su:

1. Ustavom i zakonom utvrdjene potrebe i poslovi za koje opstini pripadaju

prihodi na osnovu ovog zakona:

1) Ustavom i zakonom utvrdjeni zadaci organa, organizacija i sluzbi opstine;

2) odredjene potrebe gradjana u skladu sa zakonom u oblasti kulture,

obrazovanja, zdravstvene i socijalne zastite, drustvene brige o deci,

fizicke kulture, javnog obavestavanja, zanatstva, turizma i

ugostiteljstva, zastite i unapredjivanja zivotne sredine i u drugim

oblastima od neposrednog interesa za gradjane;

3) obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti u skladu sa zakonom;

4) uredjivanje gradskog gradjevinskog zemljista i obezbedjivanje koriscenja

poslovnog prostora;

 

5) staranje o izgradnji i odrzavanju lokalnih puteva, ulica i drugih javnih

objekata od opstinskog znacaja;

6) zakonom povereni poslovi opstina iz okvira prava i duznosti Republike.

2. Poslovi utvrdjeni statutom opstine za potrebe gradjana i sredstava

prikupljenih njihovim neposrednim izjasnjavanjem u skladu sa zakonom.

 

Clan 21.

Javni rashodi koji se finansiraju iz budzeta grada Beograda su:

1. rashodi koji se u skladu sa clanom 20. ovog zakona finansiraju u opstini;

2. zakonom povereni poslovi iz okvira prava i duznosti Republike.

Deo javnih rashoda iz clana 20. ovog zakona koji se finansiraju iz budzeta

grada Beograda, a koji iz budzeta opstina sa teritorije grada, utvrdjuje se

statutom grada.

 

Clan 22.

Javni rashodi koji se finansiraju preko organizacija obaveznog socijalnog

osiguranja su rashodi za finansiranje prava utvrdjenih zakonom u oblasti:

1. penzijskog i invalidskog osiguranja;

2. zdravstvenog osiguranja;

3. za slucaj privremene nezaposlenosti.

 

IV. PRIPADNOST JAVNIH PRIHODA

Clan 23.

Za finansiranje javnih rashoda budzetu Republike pripadaju javni prihodi, i

to:

1. Porezi u iznosu utvrdjenom Zakonom o budzetu Republike, i to:

1) porez na promet;

2) porez na dobit preduzeca;

3) porez na dohodak gradjana;

4) akciza;

5) porez na upotrebu, drzanje i nosenje odredjenih dobara;

6) porez na finansijske transakcije.

2. Takse:

1) republicke administrativne takse;

2) sudske takse;

3) registracione takse.

3. Ostali prihodi:

 

1) novcane kazne izrecene u krivicnom, prekrsajnom i drugom postupku, koji

se vodi pred drzavnim organom;

2) oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta

u krivicnom, prekrsajnom i drugom postupku;

3) prihodi koje svojom delatnoscu ostvaruju republicki organi i

organizacije;

4) prihodi od akcionarskog kapitala Republike i hartija od vrednosti;

5) prihodi od prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari u drzavnoj svojini

koje koriste drzavni organi i organizacije;

6) prihodi od kamata na plasmane novcanih sredstava i deponovanih sredstava

Republike;

7) prihodi od koncesione naknade;

8) naknade za koriscenje dobara od opsteg interesa u skladu sa zakonom;

9) prihodi ostvareni od podaje drzavnog kapitala;

10) prihodi od davanja u zakup, odnosno na koriscenje nepokretnosti u

drzavnoj svojini koje koriste drzavni organi i organizacije;

11) prihodi po osnovu donacija.

 

Clan 24.

Za finansiranje javnih rashoda budzetu autonomne pokrajine pripadaju javni

prihodi, i to:

1. deo prihoda od poreza na dobit preduzeca i poreza na dohodak gradjana - na

licna primanja, utvrdjen u Zakonu o budzetu Republike;

2. pokrajinske administrativne takse;

3. ostali prihodi:

1) prihodi od kamata na sredstva autonomne pokrajine deponovana kod banaka;

2) prihodi od prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari koje koriste organi

autonomne pokrajine;

3) prihodi od davanja u zakup, odnosno na koriscenje nepokretnosti u

drzavnoj svojini koje koriste organi autonomne pokrajine;

4) prihodi koje svojom delatnoscu ostvare organi autonomne pokrajine;

5) prihodi po osnovu donacija;

6) prihodi od prodaje akcijskog kapitala autonomne pokrajine.

 

Clan 25.

Za finansiranje javnih rashoda budzetu opstine grada, odnosno gradu Beogradu

pripadaju javni prihodi, i to:

1. Porezi:

1) deo poreza na dohodak gradjana;

 

2) porez na imovinu;

3) porez na nasledje i poklone;

4) porez na prenos apsolutnih prava;

5) deo poreza na promet.

1a Porez na fond zarada, u skladu sa zakonom.

2. Takse:

1) lokalne komunalne takse;

2) boravisna taksa;

3) opstinske administrativne takse.

3. Ostali prihodi:

1) naknade za koriscenje gradskog gradjevinskog zemljista;

2) naknade za izgradnju, odrzavanje i koriscenje lokalnih puteva i ulica i

drugih javnih objekata od opstinskog znacaj;

3) naknade za koriscenje prirodnog lekovitog faktora;

4) prihodi od kamata na sredstva opstina odnosno grada deponovana kod

banaka;

5) prihodi od prodaje pokretnih stvari i prihodi od davanja u zakup,

odnosno na koriscenje nepokretnosti u drzavnoj svojini koje koriste

organi i organizacije opstine, grada, odnosno grada Beograda u skladu sa

posebnim zakonom;

6) prihodi od koncesione naknade za obavljanje komunalnih delatnosti;

7) deo naknade za koriscenje rudnog blaga na teritoriji opstine;

8) novcane kazne izrecene u prekrsajnom postupku za prekrsaje propisane

aktom skupstine opstine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku;

9) samodoprinos uveden za teritoriju opstine;

10) novcana sredstva ostvarena od prodaje drzavnog kapitala javnih

preduzeca ciji je osnivac grad, odnosno opstina;

11) prihodi koje svojom delatnoscu ostvare opstinski organi i organizacije;

12) prihodi po osnovu donacija;

13) naknada za zastitu i unapredjenje zivotne sredine.

Statutom grada Beograda utvrdjuje se deo prihoda iz stava 1. ovog clana koji

pripada budzetu opstine a koji budzetu grada Beograda.

Deo prihoda od naknade iz stava 1. tacka 3. podtacka 7) ovog clana koji

pripada budzetu opstine, odredjuje se zakonom kojim se ta naknada uvodi.

 

Clan 26.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iz clana 15. ovog zakona koriste se

za sledece namene:

 

1. doprinos za socijalno osiguranje iz clana 15. tacka 1. ovog zakona kao

prihod organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje;

2. doprinos za socijalno osiguranje iz clana 15. tacka 2. ovog zakona kao

prihod organizacija za zdravstveno osiguranje;

3. doprinos za socijalno osiguranje iz clana 15. tacka 3. ovog zakona kao

prihod ogranizacije za zaposljavanje.

Sredstva iz clana 17. tacka 7. ovog zakona u visini odredjenoj posebnim zakonom

su prihod Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih i

Republickog zavoda za trziste rada.

 

V. BUDZET

1. Donosenje budzeta

Clan 27.

Budzet Republike, autonomne pokrajine, opstine i grada Beograda donosi se za

jednu kalendarsku godinu.

 

Clan 28.

Budzet se sastoji iz opsteg i posebnog dela.

Opsti deo budzeta sadrzi: ukupan iznos prihoda; ukupan iznos rashoda,

ukljucujuci i tekucu budzetsku rezervu i iznos prihoda koji se izdvaja u

stalnu rezervu, kao i stanje sredstava stalne rezerve na kraju godine koja

prethodi godini za koju se budzet donosi; bilans prihoda i rashoda u kome se

iskazuju prihodi po vrstama a rashodi po osnovnim namenama; prava i duznosti

organa i organizacija u izvrsenju budzeta, ako ta prava i duznosti nisu

utvrdjena drugim propisima, kao i mere za izvrsavanje budzeta.

Poseban deo budzeta sadrzi blizi raspored rashoda po nosiocima i korisnicima

(u daljem tekstu: budzetski korisnici) i po namenama za koje se rasporedjeni

prihodi koriste.

 

Clan 29.

Nacrt budzeta sastavlja organ nadlezan za poslove budzeta u skladu sa opstim

bilansom javnih rashoda i prihoda.

 

Clan 30.

Predlog za obezbedjenje sredstava u budzetu korisnici dostavljaju na zahtev

Ministarstva finansija, odnosno organa uprave nadleznog za poslove budzeta u

roku odredjenom u zahtevu.

Prihodi koje budzetski korisnici ostvare obavljanjem usluga uz naknadu ili

kojima je ustupljen deo javnih prihoda i planirani rashodi iz tih prihoda

iskazuju se posebno u predracunu koji dostavljaju uz predlog iz stava 1. ovog

clana i uzimaju se u obzir pri bilansiranju obima sredstava u budzetu.

Budzetski korisnici, prihode i rashode iz stava 2. ovog clana iskazuju posebno

za svaki podracun u okviru razdela.

 

Clan 31.

Predlog budzeta utvrdjuje Vlada odnosno izvrsni organ autonomne pokrajine,

opstine i grada Beograda.

 

Clan 33.

Budzet se donosi pre pocetka godine, za koju se donosi.

Ako se budzet ne donese pre pocetka godine, finansiranje se vrsi privremeno

najduze za tri meseca.

Privremeno finansiranje vrsi se srazmerno ukupno koriscenim sredstvima u istom

periodu u budzetu za proteklu godinu, a najvise do jedne cetvrtine ukupnih

prihoda rasporedjenih budzetom za prethodnu godinu uvecanim za planirani rast

cena na malo.

Ako se budzet ne donese pre 31. marta godine za koju se donosi, privremeno

finansiranje se vrsi za svako naredno tromesecje srezmerno koriscenim

sredstvima za odgovarajuca tromesecja u istom periodu u budzetu za proteklu

godinu, uvecanim za planirani rast cena na malo za ta tromesecja.

Ukoliko u periodu privremenog finansiranja nije zakonom uredjen deo prihoda iz

cl. 23. i 25. ovog zakona koji pripada Republici, odnosno opstini,

primenjivace se prosecni procenti ucesca u javnim prihodima iz prethodne

godine.

Prosecne procente ucesca Republike, odnosno opstine u prihodima iz stava 5.

ovog clana utvrdjuje Vlada.

 

Clan 34.

Na teret budzetskih sredstava korisnik moze preuzimati obaveze samo do iznosa

sredstava raspolozivih u buzdetu.

Zaduzivanje na teret budzetskih sredstava vrsi se uz saglasnost ministarstva

nadleznog za poslove finansija, kada pojedinacno ili ukupno prelazi 25%

planiranih godisnjih sredstava budzeta, odnosno budzetskog korisnika koji

uzima zajam.

 

Clan 34a

Sredstva sa racuna budzeta Republike i budzetskih korisnika, sredstva javnih

sluzbi koje se finansiraju iz budzeta Republike, kao i sredstva fondova

obaveznog socijalnog osiguranja i drugih fondova obrazovanih zakonom,

ukljucuju se u depozit kod banke koju odredi ministar finansija u skladu sa

kriterijumima koje utvrdi Vlada.

Sredstva sa racuna budzeta autonomne pokrajine, opstine, grada, odnosno grada

Beograda i budzetskih korisnika, kao i sredstva javnih sluzbi koje se

finansiraju iz budzeta autonomne pokrajine, opstine, grada, odnosno grada

Beograda, ukljucuju se u depozit kod banke koju odredi izvrsni organ autonomne

pokrajine, opstine, grada, odnosno grada Bepograda.

Ministar nadlezan za poslove finansija, odnosno izvrsni organ autonomne

pokrajine, opstine, grada, odnosno grada Beograda, obustavice prenos sredstava

korisnicima koji ne izvrsavaju obavezu iz stava 1, odnosno stava 2. ovog

clana.

 

Clan 35.

Budzet se objavljuje na nacin na koji se objavljuju zakoni, odnosno opsti

akti autonomne pokrajine, opstine i grada.

Republicki budzet se donosi u formi zakona.

 

Clan 35a

Sredstva budzeta i ustupljeni prihodi koje svojom delatnoscu ostvare budzetski

korisnici rasporedjuju se i iskazuju po blizim namenama godisnjim finansijskim

planom prihoda i rashoda na koji saglasnost daje Vlada, izvrsni organ

autonomne pokrajine, opstine, grada, odnosno grada Beograda, a po prethodno

pribavljenom misljenju organa nadleznog za poslove budzeta.

Godisnji finansijski plan prihoda i rashoda iz stava 1. ovog clana donosi

funkcioner koji rukovodi drzavnim organom, odnosno budzetskim korisnikom, a

dostavlja ga na saglasnost najkasnije do 28. februara tekuce godine nadleznom

organu iz stava 1. ovog clana.

Ukoliko u roku iz stava 2. ovog clana budzetski korisnik ne donese finansijski

plan, moze koristiti sredstva rasporedjena u budzetu, osim sredstava za plate,

mesecno najvise do 30 % iznosa sredstava koja mu pripadaju po ravnomernoj

dinamici za jedan mesec.

 

2. Izvrsenje budzeta

Clan 36.

Budzet se izvrsava ostvarivanjem prihoda na nacin odredjen zakonom i drugim

propisima i stavljanjem na raspolaganje ostvarenih prihoda korisnicima

sredstava u okviru rasporeda utvrdjenog budzetom.

Budzet se izvrsava u razdoblju od 1. januara do 31. decembra godine za koju se

donosi.

 

Clan 37.

Raspodela ostvarenih prihoda vrsi se tromesecnim planovima za izvrsenje

budzeta.

Raspodela ostvarenih prihoda moze da se vrsi i mesecnim planovima za izvrsenje

budzeta.

Tromesecne, odnosno mesecne planove za izvrsenje budzeta donosi organ nadlezan

za poslove budzeta.

Prihodi i rashodi u planovima za izvrsenje budzeta iskazuju se na nacin na

koji se iskazuju prihodi i rashodi u budzetu.

Budzetski korisnici koji ostvaruju ustupljene prihode, duzni su da na zahtev

organa nadleznog za poslove budzeta dostavljaju tromesecne izvestaje o tim

prihodima i izvrsenim rashodima na teret ovih prihoda.

 

Clan 38.

Ako se usled neravnomernog priticanja prihoda budzeta tromesecni odnosno

mesecni plan za izvrsenje budzeta ne moze da uravnotezi, za privremeno pokrice

rasporedjenih iznosa mogu da se koriste sredstva stalne rezerve ili druga

sredstva predvidjena budzetom.

 

 

Clan 39.

Ako se usled neravnomernog priticanja prihoda u budzetu Republike, odnosno u

finansijskom planu organizacije obaveznog socijalnog osiguranja planirani

prihodi i rashodi ne uravnoteze, Republika i organizacija obaveznog socijalnog

osiguranja mogu se, do tog iznosa, zaduziti kod Narodne banke Jugoslavije,

odnosno na trzistu novca i kod poslovnih banaka, a Republika moze izdati i

kratkorocne hartije od vrednosti.

Ugovor iz stava 1. ovog clana u ime Republike zakljucuje ministar finansija, a

u ime organizacije obaveznog socijalnog osiguranja direktor organizacije, po

prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade.

 

Clan 39a

Raspoloziva sredstva na racunu budzeta i organizacija obaveznog socijalnog

osiguranja mogu se tokom godine privremeno koristiti u vidu pozajmica izmedju

korisnika javnih prihoda.

Ugovor o pozajmicama iz stava 1. ovog clana zakljucuju naredbodavci za

izvrsenje budzeta i naredbodavci za izvrsenje finansijskog plana organizacije

obaveznog socijalnog osiguranja.

 

Clan 40.

Sredstva koja su rasporedjena tromesecnim odnosno mesecnim planom za izvrsenje

budzeta stavljaju se na raspolaganje korisnicima, i to:

1. sredstva koja su rasporedjena u ukupnim iznosima, ukljuciv i sredstva koja

su raspodeljena iz prihoda ili dela prihoda koji se ustupaju, prenosom na

njihove racune;

2. sredstva koja su rasporedjena za posebne namene otvaranjem akreditiva ili

prenosom na posebne racune.

 

Clan 41.

Sredstva budjeta prenose se korisnicima srazmerno ostvarenim prihodima.

Sredstva za posebne namene, koja su preneta na posebne racune, mogu se

koristiti i posle isteka budzetske godine, ako zakonom odnosno odlukom

skupstine autonomne pokrajine, opstine i grada nije drukcije odredjeno.

 

Clan 42.

Svaka isplata na teret sredstava budzeta vrsi se na osnovu akta kojim je

utvrdjena obaveza i visina isplate.

 

Clan 43.

U budzetu se obezbedjuje deo prihoda kao tekuca budzetska rezerva za potrebe i

zadatke za koje u budzetu nisu obezbedjena sredstva ili nisu obezbedjena u

dovoljnom iznosu.

O koriscenju tekuce budzetske rezerve odlucuje Vlada odnosno nadlezni organ

autonomne pokrajine, opstine i grada.

Vlada moze ovlastiti ministra finansija da do odredjenog iznosa raspolaze

tekucom budzetskom rezervom predvidjenom budzetom Republike.

 

Ministar finansija, odnosno naredbodavac za budzet autonomne pokrajine, grada

i opstine donosi resenje o koriscenju sredstava tekuce budzetske rezerve do

iznosa sredstava utvrdjenih pravosnaznim sudskim odlukama, kojima su Republika,

autonomna pokrajina, grad i opstina utvrdjeni kao duznici.

Organ iz stava 2. ovog clana moze preneti u tekucu budzetsku rezervu sredstva

rasporedjena u budzetu za koja utvrdi da nece biti utrosena.

 

Clan 44.

Za izvrsenje budzeta odgovorna je Vlada odnosno izvrsni organ autonomne

pokrajine, opstine i grada.

Naredbodavac za izvrsenje budzeta Republike je ministar finansija, a za budzet

autonomne pokrajine, opstine, grada, odnosno grada Beograda lice odredjeno

njihovim opstim aktom.

 

Clan 45.

Za zakonito i namensko koriscenje sredstava rasporedjenih budzetom, kao i

sredstava ostvarenih obavljanjem usluga uz naknadu, odgovoran je funkcioner

koji rukovodi organom drzavne uprave, posebnom organizacijom, odnosno

rukovodilac organa uprave autonomne pokrajine, opstine i grada za poslove

budzeta.

Za zakonito i namensko koriscenje sredstava rasporedjenih sa posebnih racuna i

podracuna, odnosno budzetskih fondova, odgovoran je funkcioner koji rukovodi

organom, odnosno posebnom organizacijom preko koje se vrsi finansiranje sa

posebnog racuna i podracuna, odnosno budzetskog fonda.

 

Clan 46.

Ministarstvo finansija, odnosno nadlezni organ autonomne pokrajine, opstine,

grada, odnosno grada Beograda za poslove budzeta vodi evidenciju o izvrsenju

budzeta i dostavlja izvestaje o izvrsenju budzeta Vladi, odnosno izvrsnom

organu autonomne pokrajine, opstine, grada, odnosno grada Beograda.

Korisnici budzetskih sredstava duzni su da, na zahtev organa nadleznog za

poslove budzeta, stave na uvid dokumentaciju i dostave podatke na osnovu

kojih se vrsi finansiranje njihovih rashoda.

Organ nadlezan za poslove budzeta moze ostvarivati uvid u dokumentaciju i

promet na racunima preko kojih se vrsi finansiranje rashoda budzetskih

korisnika.

 

Clan 46a

Privremeno raspoloziva sredstva na racunu budzeta, mogu se kratkorocno

plasirati kod banaka ili drugih finansijskih organizacija, zakljucivanjem

ugovora o kreditu ili kupovinom kratkorocnih hartija od vrednosti.

Ugovor iz stava 1. ovog clana u ime Republike Srbije zakljucuje ministar

finansija ili lice koje on ovlasti, a u ime autonomne pokrajine, opstine,

odnosno grada izvrsni organ autonomne pokrajine, opstine, odnosno grada.

Ugovorom o kreditu iz stava 2. ovog clana ne mogu se utvrditi uslovi plasmana

nepovoljniji od uslova na Trzistu novca i kratkorocnih hartija od vrednosti.

 

 

3. Izmena budzeta

Clan 47.

Tokom godine moze se menjati i dopunjavati budzet.

Izmene budzeta obavljaju se po postupku koji je propisan za donosenje budzeta.

Budzet se moze povecati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u vecim ili

manjim iznosima od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti sa

povecanim, odnosno smanjenim obimom rashoda budzeta.

Budzet se moze izmeniti i dopuniti i u slucaju ako u okviru ukupnog obima

rashoda planirani budzetski rashodi treba za pojedine namene da se rasporede

drugacije.

 

Clan 48.

Vlada, odnosno izvrsni organ autonomne pokrajine, opstine i grada mogu vrsiti

izmene rasporedjenih iznosa za pojedine namene u budzetu samo na osnovu

ovlascenja predvidjenih budzetom.

 

4. Zavrsni racun budzeta

Clan 49.

Po isteku godine za koju je budzet donet sastavlja se zavrsni racun budzeta.

 

Clan 50.

Nacrt zavrsnog racuna sastavlja Ministarstvo finansija, odnosno organ nadlezan

za poslove budzeta autonomne pokrajine, opstine, odnosno grada.

Nacrt zakona o zavrsnom racunu dostavlja se Vladi Republike Srbije, a nacrti

akata o zavrsnom racunu budzeta autonomne pokrajine, opstine i grada

odgovarajucim izvrsnim organima, do kraja februara naredne godine u odnosu na

godinu za koju se zavrsni racun budzeta donosi.

 

Clan 51.

Nacrt zavrsnog racuna sastavalja se na osnovu:

1. podataka iz evidencije o izvrsenju budzeta iz clana 46. ovog zakona;

2. izvestaj o izvrsenju godisnjih finansijskih planova iz clana 35a ovog

zakona koje dostavljaju budzetski korisnici;

3. izvestaj o koriscenju sredstava sa posebnih racuna;

4. izvestaj o koriscenju sredstava budzeta odobrenih na ime kredita.

Izvestaje iz stava 1. tac. 2. do 4. ovog clana budzetski korisnici su duzni da

dostave organu nadleznom za poslove budzeta do 15. februara naredne godine u

odnosu na godinu za koju se zavrsni racun budzeta donosi.

 

Clan 51a

 

Uz nacrt zavrsnog racuna budzeta dostavlja se izvestaj o:

1. izvrsenju budzeta;

2. prihodima ustupljenim budzetskim korisnicima ili drugim korisnicima po

posebnim propisima i izvrsenim rashodima po blizim namenama na teret tih

prihoda;

3. sopstvenim prihodima koje ostvare javne sluzbe - korisnici sredstava sa

posebnih racuna, pri cemu se sacinjava izvestaj posebno za svaki posebni

racun;

4. odobrenim kreditima iz budzeta i stanju sredstava od otplate kredita.

Prihodima iz stava 1. tac. 2. i 3. ovog clana smatraju se i prihodi ostvareni

u stranoj valuti.

 

Clan 51b

Ako korisnici budzetskih sredstava ne izvrse obaveze utvrdjene u clanu 37. stav

6, clanu 46. stav 2. i clanu 51. stav 2. ovog zakona, Ministarstvo finansija,

odnosno organ nadlezan za poslove budzeta, zaustavice prenos sredstava i o

tome odmah obavestiti Vladu, odnosno izvrsni organ autonomne pokrajine,

opstine, grada, odnosno grada Beograda.

 

Clan 52.

Predlog zavrsnog racuna budzeta utvrdjuje Vlada Republike Srbije odnosno

izvrsni organ autonomne pokrajine, opstine i grada.

Predlog zavrsnog racuna budzeta nadlezni organ iz stava 1. ovog clana

dostavlja Narodnoj skupstini, odnosno skupstini autonomne pokrajine, opstine i

grada.

 

Clan 53.

Zavrsni racun budzeta sastoji se iz opsteg i posebnog dela i bilansa stanja

sredstava.

U opstem delu zavrsnog racuna budzeta iskazuje se: ukupan iznos predvidjenih i

ostvarenih prihoda, ukupan iznos predvidjenih i izvrsenih rashoda, ukljucujuci

i iznos sredstava izdvojenih iz budzeta u stalnu rezervu, kao i stanje

sredstava stalne rezerve na kraju godine i raspored ostvarenog viska prihoda,

odnosno nacin pokrica deficita.

Poseban deo zavrsnog racuna sadrzi predvidjeni i izvrseni raspored sredstava na

nacin iskazan u posebnom delu budzeta.

U bilansu stanja sredstava iz stava 1. ovog clana iskazuje se stanje sredstava

i to: nepokretnih i pokretnih stvari, kao i prava kojima organi Republike,

autonomne pokrajine, opstine i grada raspolazu.

Zavrsni racun budzeta sadrzi i pregled neizmirenih obaveza.

Uz zavrsni racun budzeta prilaze se pregled utrosenih sredstava stalne

rezerve, pregled utrosenih sredstava sa posebnih racuna i budzetskih fondova

sa stanjem sredstava na tim racunima i budzetskim fondovima i drugih sredstava

koja su obezbedjena u budzetu.

 

Clan 54.

 

Zavrsni racun budzeta objavljuje se na nacin na koji se objavljuju zakoni,

odnosno opsti akti autonomne pokrajine, opstine i grada.

 

VI. SREDSTVA STALNE REZERVE

Clan 55.

U stalnu rezervu budzeta Republike izdvaja se najmanje 0,5 % od ukupnih

prihoda budzeta.

U stalnu rezervu budzeta opstine, odnosno grada izdvaja se najmanje 0,5 % od

ukupnih prihoda budzeta, po odbitku sredstava prenetih iz budzeta Republike.

Obracun i izdvajanje sredstava u stalnu rezervu vrsi se mesecno i to do

desetog u mesecu za protekli mesec, a konacno po zavrsnom racunu.

Obaveza izdvajanja u stalnu rezervu prestaje kad sredstva stalne rezerve budu

ostvarena u visini od 5 % od proseka ukupnih godisnjih prihoda koji se

obezbedjuju u budzetu za poslednje tri godine.

Obaveza izdvajanja sredstava u stalnu rezervu ponovo nastaje kad se stalna

rezerva smanji ispod iznosa utvrdjenog u stavu 4. ovog clana.

 

Clan 56.

Sredstva stalne rezerve mogu se koristiti:

1. za podmirivanje rashoda nastalih kao posledica vanrednih okolnosti za koje

nisu obezbedjena sredstva u budzetu ili na drugi nacin, a narocito: poplava,

susa, pozar, zemljotres i druge elementarne nepogode, imigracije,

epidemije, stocne zaraze i biljne stetocine;

2. za isplatu dospelih obaveza, ako se te obaveze ne mogu izvrsiti iz redovnih

sredstava usled neravnomernog priticanja prihoda i ako se time ne povecava

budzetska potrosnja;

3. za pokrivanje deficita budzeta ako se planirani prihodi budzeta ne ostvare

u iznosu koji je potreban da se pokriju utvrdjeni rashodi.

Za podmirenje rashoda iz stava 1. tacka 1. ovog clana sredstva iz stalne

rezerve budzeta Republike mogu se davati bespovratno autonomnoj pokrajini,

opstini i gradu.

Sredstva stalne rezerve koriscena za potrebe iz stava 1. tacka 2. ovog clana

vracaju se iz narednog priliva sredstava, a najkasnije do kraja godine u kojoj

su koriscena.

 

Clan 57.

O koriscenju sredstava stalne rezerve budzeta Republike odlucuje Vlada

Republike Srbije, a o koriscenju sredstava stalne rezerve budzeta opstine i

grada nadlezni organ opstine, odnosno grada.

 

VII. FINANSIJSKI PROGRAM

Clan 58.

Sredstva za finansiranje javnih rashoda iz clana 18. tac. 2, 3, 7, 8, 9. i 10.

clana 19. tacka 2. i clana 20. tacka 1. podtacke 2) 3) 4) i 5) ovog zakona

cije ostvarivanje traje vise godina mogu se utvrditi finansijskim programom.

 

Finansijski program donosi Narodna skupstina Republike Srbije, odnosno

skupstina autonomne pokrajine, opstine i grada, zakonom odnosno odlukom.

 

Clan 59.

Finansijskim programom utvrdjuju se: dinamika i rokovi za njihovo izvrsenje,

ukupna sredstva potrebna za izvrsenje programa u celini, visina sredstava koja

su potrebna za izvrsenje programa u svakoj godini, organ nadlezan za izvrsenje

programa i mere za izvrsenje programa.

Godisnji plan rashoda po finansijskom programu donosi organ nadlezan za

izvrsenje programa i dostavlja ga organu uprave nadleznom za poslove budzeta.

 

Clan 60.

Sredstva za izvrsenje finansijskog programa u pojedinoj godini obezbedjuju se u

budzetu.

 

Clan 61.

Sredstva za izvrsavanje finansijskog programa predvidjena u budzetu prenose se

u toku godine na poseban racun.

 

Clan 62.

Naredbodavac za izvrsavanje finansijskog programa je ministar i funkcioner

koji rukovodi posebnom organizacijom, odnosno rukovodilac organa autonomne

pokrajine, opstine i grada nadleznog za izvrsenje finansijskog programa.

Sredstva sa posebnog racuna programa koriste se na osnovu dokaza o vrednosti

izvrsenih radova i akcija obuhvacenih programom, a avansiranje po posebnom

odobrenju Vlade odnosno izvrsnog organa autonomne pokrajine, opstine i grada.

 

Clan 63.

Neutrosena sredstva po godisnjem planu finansijskog programa prenose se u

godisnji plan za narednu godinu.

 

Clan 64.

Organ nadlezan za izvrsenje finansijskog programa sastavlja izvestaj o

izvrsenju godisnjeg plana finansijskog programa u roku predvidjenom za

sastavljanje zavrsnog racuna o izvrsenju finansijskih planova organa i

dostavlja ga organu uprave nadleznom za poslove budzeta.

Organ iz stava 1. ovog clana duzan je da, kada nastanu poremecaji u

izvrsavanju programa i po zahtevu Vlade odnosno izvrsnog organa, podnosi

izvestaje o sprovodjenju programa i u kracim rokovima sa predlogom mera za

sprovodjenje programa u novonastalim okolnostima.

 

Clan 65.

Zavrsni racun finansijskog programa organ nadlezan za izvrsenje finansijskog

programa dostavlja organu uprave nadleznom za poslove budzeta u roku od 15

dana od dana predaje zavrsnog racuna.

 

Zavrsni racun finansijskog programa zajedno sa izvestajem o izvrsenom pregledu

zavrsnog racuna dostavlja se Vladi odnosno izvrsnom organu autonomne

pokrajine, opstine i grada, u roku od 30 dana po izvrsenom pregledu.

Zavrsni racun finansijskog programa donosi Narodna skupstina odnosno skupstina

autonomne pokrajine, opstine i grada.

 

VIII. POSEBNI RACUNI I PODRACUNI

Clan 66.

Finansiranje delatnosti odnosno poslova javnih sluzbi - ustanova u skladu sa

propisanim uslovima i merilima i pravima gradjana, odnosno potreba za koje se

namenski trajno usmeravaju sredstva iz clana 18. tacka 3. clana 19, tacka 2.

i clana 20. tacka 1. podtacka 2) koja zahtevaju poseban nacin evidentiranja i

koriscenja sredstava vrsi se preko posebnih racuna.

Posebni racuni iz stava 1. ovog clana otvaraju se kod nadleznog ministarstva,

odnosno organa uprave autonomne pokrajine, opstine i grada.

Ministarstvo, odnosno organ iz stava 2. ovog clana moze vrsiti finansiranje

odredjenih rashoda preko podracuna obuhvacenih posebnim racunom.

 

Clan 67.

Neutrosena sredstva na kraju godine sa posebnog racuna i podracuna iz clana

66. ovog zakona ostaju na posebnom racunu odnosno podracunu, osim prenetih, a

neutrosenih sredstava za zarade zaposlenih koja se vracaju u budzet.

 

Clan 68.

Na posebnom racunu odnosno podracunu iskazuju se i uplate obaveznih

participacija za koriscenje usluga u ustanovama javnih sluzbi.

Nadlezno ministarstvo, odnosno nadlezni organ iz clana 66. st. 2. i 3. ovog

zakona u okviru posebnih racuna odnosno podracuna propisuje analiticke

evidencije za uplatu ustupljenih prihoda i participacije po pojedinim

ustanovama cije usluge koriste krajnji korisnici (ucenici, studenti,

osiguranici i dr.) i daje saglasnost ustanovi na vrstu i visinu participacije.

Nadleznom organu iz stava 2. ovog clana iz propisanih analitickih evidencija

ustanove dostavljaju izvestaj o ostvarenim prihodima od participacija i

prihodima po drugim osnovama, a nadlezni organ dostavlja zbirni izvestaj

tromesecno organu nadleznom za poslove budzeta.

 

IX. BUDZETSKI FONDOVI

Clan 69.

Finansiranje delatnosti, odnosno poslova javnih preduzeca u skladu sa

propisanim uslovima i merilima i podsticanje razvoja, za koje se koriste

kreditna sredstva, odnosno vrsi plasman sredstava, koji zahteva poseban nacin

evidentiranja i koriscenja sredstava iz clana 18. tac. 7, 8, 9. i 10, clana

20. tacka 1. podtacke 3) 4) i 5), vrsi se preko budzetskih fondova (u daljem

tekstu: fond).

 

Clan 70.

Posebnim zakonom blize se uredjuju organi upravljanja fondom, ciljevi i zadaci

fonda, poslovanje fonda, izvori sredstava i nacin njihovog koriscenja, uslovi

i nacin zaduzivanja fonda i davanje kredita iz fonda.

 

Clan 71.

Prihodi i rashodi fonda iskazuju se u finansijskom planu, periodicnom obracunu

i zavrsnom racunu fonda.

Prihodi fonda iskazuju se po izvorima iz kojih poticu i po visini, a rashodi

po vrsti i visini.

 

Clan 72.

Na finansijsko poslovanje fonda shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o

izradi, donosenju i izvrsavanju prihoda i rashoda budzeta, zavrsnom racunu

budzeta i o koriscenju i raspolaganju budzetskih sredstava.

 

X. ZADUZIVANJE REPUBLIKE

Clan 73.

Republika se moze zaduzivati izdavanjem obveznica ili na drugi nacin.

Zakonom o zaduzenju Republika utvrdjuje nacin obezbedjivanja sredstava iz kojih

ce se izvrsiti povracaj duga.

U slucaju neravnomernog priticanja prihoda u toku godine Republika moze

koristiti kratkorocnu pozajmicu, odnosno izdavati drzavne zapise.

O kratkorocnom zaduzivanju i emisiji drzavnog zapisa iz stava 3. ovog clana

odlucuje Vlada.

 

Clan 74.

Zajam sa javnim upisom Republika moze raspisati radi finansiranja programa od

interesa za Republiku.

Sredstva zajma mogu se koristiti samo za namene za koje je zajam raspisan.

Zakonom kojim se raspisuje zajam sa javnim upisom uredjuje se narocito:

1. namene za koje se zajam raspisuje,

2. ukupan iznos zajma,

3. upisnici zajma,

4. visina stope po kojoj se placaju kamate na upisani zajam i nacin

obracunavanja i placanja kamate,

5. rokovi i nacin otplacivanja zajma.

Sredstva za dospelu otplatu zajma obezbedjuju se u budzetu Republike.

 

Clan 75.

Upisnici zajma sa javnim upisom mogu biti sva pravna i fizicka lica.

 

Clan 76.

 

Republika moze davati bankama garancije po kreditima.

Garancije po kreditima Republika moze davati ako se u izvrsavanju obaveza po

garancijama ne dovodi u pitanje finansiranje javnih rashoda.

O davanju garancija iz stava 1. odlucuje Vlada.

 

Clan 77.

Ugovore o zaduzenju Republike, obveznice koje izdaje Republika, isprave o

davanju garancija Republike, ugovore o kratkorocnim pozajmicama kao i druge

akte po kojima Republika preuzima finansiranje obaveza, potpisuje ministar

finansija.

 

XI. ORGANIZACIJA SOCIJALNOG OSIGURANJA

Clan 78.

Organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ima finansijski plan u kojem se

iskazuju svi njeni prihodi i rashodi.

Prihodi i rashodi za obavezno socijalno osiguranje u finansijskom planu

iskazuju se odvojeno od prihoda i rashoda za dobrovoljno socijalno osiguranje.

 

Clan 79.

Finansijski plan i zavrsni racun organizacije socijalnog osiguranja donosi

skupstina organizacije za socijalno osiguranje.

Prihodi i rashodi u finansijskom planu organizacije socijalnog osiguranja

moraju biti uravnotezeni.

Na finansijski plan i zavrsni racun organizacija obaveznog socijalnog

osiguranja saglasnost daje Narodna skupstina Republike Srbije.

 

Clan 80.

Finansijski plan i zavrsni racun organizacije socijalnog osiguranja objavljuje

se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

 

Clan 81.

Organizacije socijalnog osiguranja mogu se zaduzivati radi obezbedjivanja

sredstava za obavezno socijalno osiguranje po pribavljenoj saglasnosti Vlade

Republike Srbije.

Izvestaj o poslovanju i zavrsni racun, kao i finansijski plan, organizacija

obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja Vladi.

 

Clan 82.

Na finansijsko poslovanje organizacija socijalnog osiguranja shodno se

primenjuju odredbe ovog zakona o finansiranju iz budzeta.

 

XII. KONTROLA NAPLATE JAVNIH PRIHODA I UPOTREBE

SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE JAVNIH RASHODA

 

Clan 83.

Poslovi kontrole, utvrdjivanja i naplate javnih prihoda uredjuju se posebnim

zakonom.

Poslovi kontrole upotrebe sredstava za finansiranje javnih rashoda obavljaju

se u okviru Ministarstva finansija, (u daljem tekstu: budzetska inspekcija).

Poslove budzetske inspekcije vrsi budzetski inspektor.

Budzetski inspektor vrsi nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem

budzetskih korisnika u pogledu zakonitog i namenskog koriscenja sredstava

rasporedjenih budzetom, finansijskim planom i programom, odnosno budzetskim

fondom i posebnim racunom i preduzima mere i radnje za koje je ovlascen (u

daljem tekstu: kontrola).

 

Clan 84.

Na zahtev budzetskog inspektora, a radi sprovodjenja kontrole, svi korisnici

budzetskih sredstava duzni su da dostave, odnosno stave na uvid dokumentaciju

o finansijskom i materijalnom poslovanju.

 

Clan 85.

Kad se u postupku kontrole utvrde nepravilnosti u koriscenju sredstava,

budzetski inspektor donosi resenje kojim se nalaze korisniku sredstava da

vrati u budzet nenamenski utrosena sredstva, odnosno nezakonito isplacena

sredstva i da preduzme druge mere za otklanjanje utvrdjenih nezakonitosti,

odnosno nepravilnosti u izvrsavanju ovog zakona.

Resenje iz stava 1. ovog clana je konacno u upravnom postupku.

 

Clan 85a

Novcanom kaznom od 10.000 dinara kaznice se naredbodavac za izvrsenje budzeta

za prekrsaj iz clana 85. ovog zakona.

 

Clan 86.

Ako korisnici budzetskih sredstava ne postupe po ukazivanju iz clana 85.

ovog zakona, ministar finansija, odnosno staresina nadleznog organa

uprave za poslove finansija ce, na predlog budzetskog inspektora, doneti

resenje kojim se otklanjaju utvrdjeni nedostaci u finansiranju javnih

rashoda i vrsi raspored nenamenski, odnosno nezakonito rasporedjenih i

utrosenih sredstava.

Clan 87.

Uz predlog zavrsnog racuna budzeta Republike podnosi se izvestaj o izvrsenoj

kontroli u toku godine.

 

Clan 88.

Organ nadlezan za vrsenje nadzora nad poslovanjem organizacije

socijalnog osiguranja shodno odredbama cl. 83. do 87. ovog zakona vrsi

kontrolu raspolaganja sredstvima organizacije socijalnog osiguranja.

 

 

XIII. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 89.

Ministar finansija donosi blize propise:

1. o nacinu vodjenja evidencije o naplati prihoda i njihovoj uplati u korist

budzeta finansijskih planova organizacije socijalnog osiguranja, budzetskih

fondova i posebnih racuna,

2. o nacinu iskazivanja prihoda i njihovom rasporedu u budzetu i o nacinu

sastavljanja zavrsnog racuna budzeta,

3. o nacinu iskazivanja prihoda i njihovom rasporedu u finansijskom planu

organizacije socijalnog osiguranja,

4. o nacinu iskazivanja prihoda i njihovom rasporedu na posebnom racunu i

budzetskom fondu, o nacinu iskazivanja sredstava koja se koriste sa

posebnog racuna budzetskog fonda i o stanju sredstava na posebnom racunu i

budzetskom fondu kao i o sastavljanju njihovih zavrsnih racuna,

5. o nacinu sastavljanja zavrsnog racuna sredstava stalnih rezervi,

6. o nacinu vodjenja evidencije o izvrsavanju budzeta finansijskih planova

organizacija socijalnog osiguranja, budzetskih fondova i posebnih racuna.

 

Clan 89a

Ako se obaveze po osnovu javnih prihoda koji pripadaju budzetu Republike ne

mogu izvrsavati na nacin predvidjen ovim zakonom, u slucaju neuravnotezenih

prihoda i rashoda, izvrsavanje rashoda budzeta moze se vrsiti kompenzacijom na

teret prihoda koji pripadaju budzetu, uz odobrenje organa nadleznog za poslove

budzeta.

U kompenzacijama iz stava 1. ovog clana mogu ucestvovati samo poreski

obveznici koji imaju potrazivanja od korisnika budzetskih sredstava.

 

Clan 89b

BRISAN - sa 22/01

 

Clan 90.

Danom pocetka primene ovog zakona prestaje da vazi Zakon o finansiranju opstih

drustvenih potreba ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 54/77, 11/78, 50/78, 18/83,

32/90 i 19/91), Zakon o finansiranju opstih drustvenih potreba ("Sluzbeni

list SAP Vojvodine", br. 20/77, 39/78, 1/87, 36/87, 29/88, 2/89, 8/89, 33/89,

37/89, 24/90 i 37/90) i Zakon o finansiranju opstih drustvenih potreba

("Sluzbeni list SAP Kosova ", br. 49/78, 5/86, 15/86 i 41/87), odredbe clana

9. stav 1. i cl. 10. i 12. Zakona o fondu za podsticanje razvoja SAP Kosovo u

cilju zaustavljanja iseljavanja i povratka Srba i Crnogoraca na Kosovo

("Sluzbeni glasnik SRS", br. 35/90, 46/90 i posebno glasilo RS broj 10/90),

odredba clana 36. stav 2. Zakona o geoloskim istrazivanjima ("Sluzbeni glasnik

SRS", broj 45/89 i "Sluzbeni glasnik RS", broj 21/90), Zakon o porezu na

izdatke za reprezentaciju ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 14/86), Zakon o

pokrajinskom porezu na davanje za reprezentaciju ("Sluzbeni list SAP Kosovo",

broj 42/79), Zakon o obezbedjenju dela sredstava za socijalnu zastitu

("Sluzbeni glasnik RS", broj 59/91), odredba clana 2. stav 1. tacka 2. Zakona

o obrazovanju i koriscenju sredstava solidarnosti za otklanjanje posledica

elementarnih nepogoda ("Sluzbeni glasnik SRS", br.13/74, 1/77, 13/77, 32/78,

50/78, 52/79, 14/80, 22/80, 42/80, 38/81, 51/82, 10/84, 17/84, 19/85, 4/86 i

29/88), Zakon o sredstvima solidarnosti za preventivne mere za otklanjanje

posledica elementarnih nepogoda ("Sluzbeni list SAP Vojvodine", br. 37/78,

15/80, 17/81, 17/84, 2/87 i 33/89), Zakon o obrazovanju i koriscenju sredstava

solidarnosti za otklanjanje posledica elementarnih nepogoda ("Sluzbeni list

SAP Kosova", broj 4/80), Zakon o finansiranju zadataka i poslova koji se vrse

za celu teritoriju Republike ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 57/80), odluke i

drugi akti kojima se na osnovu zakona uvode komunalni doprinosi.

Danom pocetka primene ovog zakona prestaju da vaze poreski podsticaji utvrdjeni

drugim propisima ako posebnim zakonima nije drugacije odredjeno.

Izuzetno, postupak utvrdjivanja i naplate prihoda utvrdjenih za 1991. godinu po

propisima iz stava 1. ovog clana okoncace se po odredbama tih propisa.

 

Clan 91.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom

glasniku Republike Srbije", a primenjivace se od 1. januara 1992. godine.