ZAKONO LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Sluzbeni glasnik broj 9/2002, 26.02.2002

I OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Pravo gradjana na lokalnu samoupravu ostvaruje se neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika, upravljanjem javnim poslovima od neposrednog, zajednickog i opsteg interesa za lokalno stanovnistvo.

Lokalna samouprava ostvaruje se u opstini, gradu i gradu Beogradu (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave).

Strani drzavljani mogu imati pojedina prava u ostvarivanju lokalne samouprave pod uslovima i na nacin utvrdjen zakonom.

Gradjani koji imaju biracko pravo i prebivaliste na teritoriji jedinice lokalne samouprave, upravljaju poslovima lokalne samouprave, u skladu s Ustavom, zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Clan 2.

Jedinici lokalne samouprave moze se zakonom poveriti obavljanje pojedinih poslova iz okvira prava i duznosti Republike.

Jedinici lokalne samouprave moze se propisom organa teritorijalne autonomije poveriti obavljanje pojedinih poslova iz okvira prava i duznosti teritorijalne autonomije.

Za obavljanje poverenih poslova sredstva obezbedjuje Republika, odnosno teritorijalna autonomija.

Clan 3.

U poslovima izvornog delokruga, jedinica lokalne samouprave donosi propise samostalno, u skladu sa svojim pravima i duznostima utvrdjenim Ustavom, zakonom, drugim propisom i statutom.

U poverenim poslovima, jedinica lokalne samouprave donosi propise i druge akte i obavlja upravne radnje na osnovu i u okviru ovlas}enja datog zakonom, odnosno propisom teritorijalne autonomije kojim joj se odredjeni poslovi poveravaju.

Clan 4.

Jedinica lokalne samouprave odgovorna je za kvalitetno i efikasno obavljanje izvornih i poverenih poslova.

U vrsenju izvornih poslova jedinica lokalne samouprave moze biti ogranicena samo u slucajevima i pod uslovima utvrdjenim zakonom, u skladu s Ustavom.

Clan 5.

Jedinica lokalne samouprave finansira se iz izvornih i ustupljenih prihoda, utvrdjenih ovim zakonom, kao i iz dopunskih sredstava.

Clan 6.

Jedinica lokalne samouprave za ostvarivanje svojih prava i duznosti i za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovnistva moze osnovati preduze}a, ustanove i druge organizacije koje vrse javnu sluzbu, u skladu sa zakonom i statutom.

Jedinica lokalne samouprave moze ugovorom, na nacelima konkurencije i javnosti, poveriti pravnom ili fizickom licu obavljanje poslova iz stava 1. ovog clana.

Clan 7.

Radi zadovoljavanja opstih, zajednickih i svakodnevnih potreba stanovnistva na odredjenom podrucju, jedinica lokalne samouprave moze da obrazuje mesnu zajednicu ili drugi oblik mesne samouprave, u skladu sa zakonom i statutom.

Clan 8.

Odnosi drzavnih organa i organa teritorijalne autonomije sa organima jedinice lokalne samouprave zasnivaju se na pravima i obavezama koji su utvrdjeni Ustavom i zakonom.

Clan 9.

Lokalna samouprava uziva pravnu zastitu u skladu s ustavom i zakonom.

Clan 10.

Osnovni pravni akt jedinice lokalne samouprave je statut.

Statutom se uredjuju narocito: prava i duznosti jedinice lokalne samouprave i nacin njihovog ostvarivanja, broj odbornika skupstine jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad organa i sluzbi, nacin upravljanja gradjana poslovima iz nadleznosti jedinice lokalne samouprave, osnivanje i rad mesne zajednice i drugih oblika mesne samouprave, uslovi za pokretanje gradjanske inicijative i druga pitanja od znacaja za jedinicu lokalne samouprave.

Clan 11.

Jedinica lokalne samouprave ima svojstvo pravnog lica.

Clan 12.

Jedinice lokalne samouprave saradjuju i udruzuju se radi ostvarivanja zajednickih ciljeva, planova i programa razvoja, kao i drugih potreba od zajednickog interesa.

Jedinice lokalne samouprave mogu osnivati svoja udruzenja, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Jedinice lokalne samouprave mogu saradjivati i udruzivati se u medjunarodne organizacije lokalne vlasti i saradjivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih drzava, u skladu sa Ustavom i zakonom uz saglasnost Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Organi jedinica lokalne samouprave mogu saradjivati sa nevladinim organizacijama, humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama, u interesu jedinice lokalne samouprave i stanovnika sa svog podrucja.

Clan 13.

Jedinica lokalne samouprave moze imati svoje simbole i praznik, u skladu sa zakonom i statutom.

II JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Osnivanje i teritorija jedinice lokalne samouprave

Clan 14.

Osnivanje i ukidanje jedinice lokalne samouprave, utvrdjivanje njene teritorije i sedista, menjanje granica i sedista uredjuje se zakonom, uz prethodno pribavljeno misljenje gradjana, skupstina jedinica lokalne samouprave kojih se te promene ticu, kao i nadleznog organa teritorijalne autonomije za jedinice lokalne samouprave na njenoj teritoriji.

Clan 15.

Teritoriju jedinice lokalne samouprave cini podrucje jednog ili vise naseljenih mesta, odnosno katastarskih opstina koje ulaze u njen sastav.

Teritorija za koju se osniva jedinica lokalne samouprave predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan prostor, koji poseduje razvijenu i izgradjenu komunikaciju medju naseljenim mestima, sa sedistem kao gravitacionim centrom.

2. Pravni status jedinice lokalne samouprave

2.1. Opstina

Clan 16.

Opstina je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava.

Clan 17.

Opstina statutom i drugim opstim aktom blize uredjuje nacin, uslove i oblike ostvarivanja poslova iz njenog izvornog delokruga.

2.1.1. Izvorni delokrug

Clan 18.

Opstina je odgovorna da, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:

1) donosi programe razvoja;

2) donosi urbanisticke planove;

3) donosi budzet i zavrsni racun;

4) uredjuje i obezbedjuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (precis}avanje i distribucija vode, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, linijski gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobra}aju, odrzavanje cisto}e u gradovima i naseljima, odrzavanje deponija, uredjivanje, odrzavanje i koris}enje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih povrsina, javnih parkiralista, javna rasveta, uredjivanje i odrzavanje grobalja i sahranjivanje i dr.), kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje;

5) stara se o odrzavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog koris}enja i utvrdjuje visinu naknade za odrzavanje stambenih zgrada;

6) sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajednicke prostorije u stambenim zgradama;

7) donosi programe uredjenja gradjevinskog zemljista, uredjuje i obezbedjuje vrsenje poslova uredjenja i koris}enja gradjevinskog zemljista i utvrdjuje visinu naknade za uredjivanje i koris}enje gradjevinskog zemljista;

8) uredjuje i obezbedjuje koris}enje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrdjuje visinu naknade za koris}enje poslovnog prostora i vrsi nadzor nad koris}enjem poslovnog prostora;

9) stara se o zastiti zivotne sredine, donosi programe koris}enja i zastite prirodnih vrednosti i programe zastite zivotne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateskim dokumentima i svojim interesima i specificnostima i utvrdjuje posebnu naknadu za zastitu i unapredjenje zivotne sredine;

10) uredjuje i obezbedjuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, odrzavanje, zastitu, koris}enje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;

11) uredjuje i obezbedjuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;

12) uredjuje i obezbedjuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrsi na teritoriji opstine, kao i odredjuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrogradjevinski objekti i postavljati plovni objekti;

13) osniva robne rezerve i utvrdjuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadleznog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovnistva;

14) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zastite, fizicke kulture, sporta, decje i socijalne zastite i turizma, prati i obezbedjuje njihovo funkcionisanje;

15) organizuje vrsenje poslova u vezi sa zastitom kulturnih dobara od znacaja za opstinu, podstice razvoj kulturno-umetnickog amaterizma i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture ciji je osnivac;

16) organizuje zastitu od elementarnih i drugih ve}ih nepogoda i zastitu od pozara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublazavanje njihovih posledica;

17) donosi osnove zastite, koris}enja i uredjenja poljoprivrednog zemljista i stara se o njihovom sprovodjenju, odredjuje erozivna podrucja, stara se o koris}enju pasnjaka i odlucuje o privodjenju pasnjaka drugoj kulturi;

18) uredjuje i utvrdjuje nacin koris}enja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i cesmama, utvrdjuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog znacaja;

19) stara se i obezbedjuje uslove za ocuvanje, koris}enje i unapredjenje podrucja sa prirodnim lekovitim svojstvima;

20) podstice i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrdjuje visinu boravisne takse;

21) stara se o razvoju i unapredjenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uredjuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati odredjene delatnosti i druge uslove za njihov rad;

22) koristi sredstva u drzavnoj svojini i stara se o njihovom ocuvanju i uve}anju;

23) uredjuje i organizuje vrsenje poslova u vezi sa drzanjem i zastitom doma}ih i egzoticnih zivotinja;

24) organizuje vrsenje poslova pravne zastite svojih prava i interesa;

25) obrazuje organe, organizacije i sluzbe za potrebe opstine i uredjuje njihovu organizaciju i rad;

26) podstice i pomaze razvoj zadrugarstva;

27) organizuje, po potrebi, sluzbu pravne pomo}i gradjanima;

28) stara se o zastiti i ostvarivanju licnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i etnickih grupa;

29) utvrdjuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u sluzbenoj upotrebi na teritoriji opstine;

30) obezbedjuje javno informisanje od lokalnog znacaja;

31) propisuje prekrsaje za povrede opstinskih propisa;

32) obrazuje inspekcijske sluzbe i vrsi inspekcijski nadzor nad izvrsenjem propisa i drugih opstih akata iz nadleznosti opstine;

33) uredjuje organizaciju i rad mirovnih ve}a;

34) uredjuje i obezbedjuje upotrebu imena, grba i drugog obelezja opstine;

35) obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za gradjane, u skladu s Ustavom, zakonom i statutom.

2.1.2. Povereni poslovi

Clan 19.

Opstini se zakonom moze poveriti obavljanje odredjenih poslova iz okvira prava i duznosti Republike, a propisom teritorijalne autonomije obavljanje odredjenih poslova iz okvira prava i duznosti oblika teritorijalne autonomije. Poveravanje ovih poslova vrsi se svim ili pojedinim opstinama u interesu efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i duznosti gradjana i zadovoljavanja njihovih potreba od neposrednog interesa.

Sredstva za obavljanje poverenih poslova obezbedjuju se u skladu sa vrstom i obimom poslova.

Clan 20.

Opstina obavlja kao poverene poslove pojedine poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti prometa robe i usluga, poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva i druge inspekcijske poslove u skladu sa zakonom.

2.2. Grad

Clan 21.

Grad je teritorijalna jedinica lokalne samouprave utvrdjena zakonom na cijoj teritoriji se osnivaju dve ili vise gradskih opstina.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na opstinu primenjuju se i na grad, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.

Clan 22.

Grad obavlja izvorne poslove opstine, kao i poverene poslove iz okvira prava i duznosti Republike i oblika teritorijalne autonomije.

Clan 23.

Statutom grada odredjuju se gradske opstine i utvrdjuje koje poslove obavlja grad, a koje gradska opstina, utvrdjuju organi gradskih opstina, uredjuju odnosi organa grada i organa gradskih opstina i druga pitanja od znacaja za funkcionisanje grada.

2.3. Grad Beograd

Clan 24.

Polozaj grada Beograda uredjuje se posebnim zakonom.

3.Organi jedinica lokalne samouprave

3.1. Opstina

Clan 25.

Organi opstine su: skupstina opstine, predsednik opstine i opstinsko ve}e.

3.1.1. Skupstina opstine

Clan 26.

Skupstina opstine je predstavnicki organ koji vrsi osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrdjene ustavom, zakonom i statutom.

Skupstinu opstine cine odbornici, koje biraju gradjani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom opstine.

Clan 27.

Broj odbornika u skupstini opstine utvrdjuje se statutom opstine, s tim sto ne moze biti manji od 19, ni ve}i od 75.

Clan 28.

Odbornik ne moze biti zaposleni u opstinskoj upravi i lice koje imenuje, odnosno postavlja skupstina opstine.

Ako zaposleni u opstinskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornicki mandat.

Licima koja imenuje ili postavlja skupstina opstine izborom za odbornika prestaje duznost na koju su imenovani ili postavljeni.

Clan 29.

Odbornici se biraju na cetiri godine.

Clan 30.

Skupstina opstine, u skladu sa zakonom:

1) donosi statut opstine i poslovnik skupstine;

2) donosi budzet i zavrsni racun opstine;

3) donosi program razvoja opstine i pojedinih delatnosti;

4) donosi urbanisticki plan opstine i uredjuje koris}enje gradjevinskog zemljista;

5) donosi propise i druge opste akte;

6) raspisuje opstinski referendum i referendum na delu teritorije opstine, izjasnjava se o predlozima sadrzanim u gradjanskoj inicijativi i utvrdjuje predlog odluke o samodoprinosu;

7) osniva sluzbe, komunalna javna preduze}a, ustanove i organizacije, utvrdjene statutom opstine i vrsi nadzor nad njihovim radom;

8) imenuje i razresava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razresava direktore komunalnih javnih preduze}a, ustanova, organizacija i sluzbi, ciji je osnivac i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;

9) bira predsednika skupstine i zamenika predsednika skupstine i, na predlog predsednika opstine, bira opstinsko ve}e;

10) postavlja i razresava sekretara skupstine;

11) postavlja i razresava nacelnika opstinske uprave, odnosno nacelnike uprava, na predlog predsednika opstine;

12) utvrdjuje opstinske takse i druge lokalne prihode koji joj po ovom zakonu pripadaju;

13) utvrdjuje naknadu za uredjivanje i koris}enje gradjevinskog zemljista;

14) donosi akt o javnom zaduzivanju opstine;

15) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

16) daje misljenje o republickom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;

17) daje misljenje o zakonima kojima se uredjuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

18) pokre}e postupak za zastitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom;

19) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obelezja opstine;

20) obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom i statutom.

Clan 31.

Skupstina opstine odlucuje ako sednici prisustvuje ve}ina od ukupnog broja odbornika. Odluke se donose ve}inom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili statutom nije drugcije odredjeno.

O donosenju statuta odlucuje se ve}inom glasova od ukupnog broja odbornika.

Clan 32.

Sednicu skupstine opstine saziva predsednik skupstine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Sednica skupstine opstine se moze sazvati i na predlog ovlas}enog predlagaca, pod uslovima i u roku koji su utvrdjeni statutom opstine.

Clan 33.

Sednice skupstine opstine su javne.

Skupstina opstine moze odluciti da sednica skupstine ne bude javna iz razloga bezbednosti i drugih razloga utvrdjenih zakonom i statutom.

Clan 34.

Skupstina opstine osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadleznosti.

Radna tela daju misljenje na predloge propisa i odluka koje donosi skupstina opstine i obavljaju druge poslove utvrdjene statutom opstine.

Broj radnih tela, izbor, prava i duznosti predsednika i clanova radnih tela utvrdjuju se statutom opstine.

Clan 35.

Odbornik ne moze biti pozvan na krivicnu odgovornost, pritvoren ili kaznjen zbog iznetog misljenja ili davanja glasa na sednici skupstine i radnih tela.

Clan 36.

Skupstina opstine ima predsednika skupstine.

Predsednik skupstine organizuje rad skupstine opstine, saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrdjene zakonom i statutom opstine.

Predsednik skupstine bira se iz reda odbornika, na vreme od cetiri godine, tajnim glasanjem, ve}inom glasova od ukupnog broja odbornika skupstine opstine.

Predsednik skupstine moze biti razresen i pre isteka vremena za koje je izabran, na isti nacin na koji je biran.

Clan 37.

Predsednik skupstine ima zamenika koji ga zamenjuje u slucaju njegove odsutnosti, sprecenosti da obavlja svoju duznost ili na osnovu posebnog ovlas}enja.

Zamenik predsednika skupstine bira se i razresava na isti nacin kao i predsednik skupstine.

Clan 38.

Skupstina opstine ima sekretara koji se stara o obavljanju strucnih poslova u vezi sa sazivanjem i odrzavanjem sednica skupstine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar skupstine se postavlja, na predlog predsednika skupstine, na cetiri godine i moze biti ponovo postavljen.

Za sekretara skupstine opstine moze biti postavljeno lice sa zavrsenim pravnim fakultetom, polozenim strucnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Skupstina opstine moze, na predlog predsednika skupstine, razresiti sekretara i pre isteka mandata.

Clan 39.

Nacin pripreme, vodjenje i rad sednice skupstine opstine i druga pitanja vezana za rad skupstine uredjuju se njenim poslovnikom.

3.1.2. Predsednik opstine

Clan 40.

Izvrsnu funkciju u opstini vrsi predsednik opstine.

Predsednik opstine bira se na vreme od cetiri godine, neposrednim i tajnim glasanjem.

Nacin izbora i prestanka mandata predsednika opstine pre isteka vremena na koji je izabran uredjuje se zakonom.

Predsednik opstine ne moze biti odbornik skupstine opstine.

Predsednik opstine ima zamenika koji ga zamenjuje u slucaju njegove odsutnosti i sprecenosti da obavlja svoju duznost.

Predsednik opstine imenuje i razresava zamenika uz saglasnost skupstine opstine.

Predsednik opstine predsedava opstinskim ve}em.

Clan 41.

Predsednik opstine:

1) predstavlja i zastupa opstinu;

2) neposredno izvrsava i stara se o izvrsavanju odluka i drugih akata skupstine opstine;

3) predlaze odluke i druge akte koje donosi skupstina, kao i nacin resavanja pitanja o kojima odlucuje skupstina opstine;

4) stara se o izvrsavanju poverenih poslova iz okvira prava i duznosti Republike, odnosno oblika teritorijalne autonomije;

5) usmerava i uskladjuje rad opstinske uprave;

6) predlaze postavljenje i razresenje nacelnika opstinske uprave, odnosno nacelnika uprave za pojedine oblasti;

7) naredbodavac je za izvrsenje budzeta;

8) donosi pojedinacne akte za koje je ovlas}en zakonom, statutom ili odlukom skupstine;

9) vrsi i druge poslove utvrdjene statutom i drugim aktima opstine.

Clan 42.

Predsedniku opstine prestaje mandat pre isteka vremena na koje je biran:

1) kada podnese ostavku;

2) ako bude osudjen za krivicno delo na kaznu zatvora od najmanje sest meseci;

3) ako je pravosnaznom sudskom odlukom lisen poslovne sposobnosti;

4) ako mu prestane jugoslovensko drzavljanstvo;

5) ako vrsi poslove koji su ovim zakonom odredjeni kao nespojivi sa funkcijom predsednika opstine;

6) ako mu prestane prebivaliste na teritoriji opstine;

7) u drugim slucajevima predvidjenim ovim zakonom.

Izuzev zbog razloga sadrzanih u tacki 7) stava 1. ovog clana, prestanak mandata predsednika opstine utvrdjuje, na osnovu isprave kojom se potvrdjuju razlozi za prestanak mandata, ministarstvo nadlezno za poslove lokalne samouprave, a konstatuje skupstina opstine. Zbog podnete ostavke prestanak mandata predsednika opstine konstatuje skupstina opstine.

Prestanak mandata predsednika opstine povlaci prestanak mandata zamenika predsednika opstine.

Kad predsedniku opstine prestane mandat pre isteka vremena na koje je biran, njegovu funkciju vrsi predsednik skupstine opstine dok novi predsednik opstine ne stupi na duznost.

Predsednik Narodne skupstine raspisuje, u roku od 15 dana od prestanka mandata predsednika opstine, izbore za predsednika opstine ako do isteka mandata predsednika opstine nije ostalo manje od sest meseci.

Predsednik opstine moze biti opozvan i pre isteka mandata na koji je biran.

Predlog za opoziv predsednika opstine mogu podneti najmanje 10 procenata birackog tela, skupstina opstine ve}inom glasova od ukupnog broja odbornika, odnosno Vlada ukoliko oceni da se povereni poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom.

O predlogu za opoziv izjasnjavaju se biraci neposredno, tajnim glasanjem.

Clan 43.

Opstinsko ve}e je organ koji uskladjuje ostvarivanje funkcija predsednika opstine i skupstine opstine i vrsi kontrolno-nadzornu funkciju nad radom opstinske uprave.

Opstinsko ve}e cini do 11 clanova, koje, na predlog predsednika opstine, bira skupstina opstine, ve}inom glasova od ukupnog broja odbornika, na period od cetiri godine.

Zamenik predsednika opstine je clan opstinskog ve}a po funkciji.

Clan opstinskog ve}a moze biti razresen na isti nacin na koji se bira, na predlog predsednika opstine ili najmanje jedne tre}ine odbornika.

Ukoliko predlog predsednika opstine za izbor istog clana opstinskog ve}a bude dva puta odbijen, skupstina opstine moze doneti odluku o izboru clana opstinskog ve}a bez tog predloga.

Clan 44.

Opstinsko ve}e:

1) utvrdjuje predlog odluke o budzetu opstine;

2) vrsi nadzor nad radom opstinske uprave, ponistava ili ukida akte opstinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opstim aktom ili odlukom koju donosi skupstina opstine;

3) resava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama gradjana, preduze}a i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opstine;

4) pomaze predsedniku opstine u vrsenju drugih poslova iz njegove nadleznosti;

3.2. Grad

Clan 45.

Organi grada su: skupstina grada, gradonacelnik i gradsko ve}e.

Clan 46.

Organi grada obavljaju poslove predvidjene ovim zakonom za organe opstine, kao i druge poslove utvrdjene zakonom i statutom grada.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na predsednika opstine primenjuju se na gradonacelnika.

Odredbe ovog zakona, koje se odnose na opstinsko ve}e, primenjuju se na gradsko ve}e.

Clan 47.

Skupstinu grada sacinjavaju odbornici ciji se broj utvrdjuje statutom grada, s tim sto njihov broj ne moze biti ve}i od 90.

4. Opstinska uprava

Clan 48.

Opstinska uprava:

1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupstina opstine i predsednik opstine;

2) izvrsava odluke i druge akte skupstine opstine i predsednika opstine;

3) resava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i duznostima gradjana, preduze}a, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opstine;

4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvrsavanjem propisa i drugih opstih akata skupstine opstine;

5) izvrsava zakone i druge propise cije je izvrsavanje povereno opstini;

6) obavlja strucne i druge poslove koje utvrdi skupstina opstine i predsednik opstine.

Clan 49.

Opstinska uprava obrazuje se kao jedinstvena sluzba, a mogu se obrazovati i opstinske uprave za pojedine oblasti u opstinama sa preko 50.000 stanovnika.

Clan 50.

Opstinskom upravom, kao jedinstvenom sluzbom, rukovodi nacelnik.

Za nacelnika opstinske uprave moze biti postavljeno lice koje ima zavrsen pravni fakultet, polozen ispit za rad u organima drzavne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Opstinska uprava moze imati organizacione jedinice za vrsenje srodnih upravnih, strucnih i drugih poslova.

Clan 51.

Kad se opstinska uprava organizuje u vise uprava, radom uprave rukovodi nacelnik.

Za nacelnika uprave moze biti postavljeno lice koje ima odgovaraju}i fakultet, u odnosu na delokrug uprave, polozen ispit za rad u organima drzavne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

U okviru uprave, za vrsenje srodnih poslova, mogu se obrazovati unutrasnje organizacione jedinice.

Clan 52.

Nacelnika opstinske uprave, odnosno uprave za pojedine oblasti postavlja skupstina opstine na predlog predsednika opstine.

Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi postavlja nacelnik.

Clan 53.

Nacelnik za svoj rad i rad uprave odgovara skupstini opstine i predsedniku opstine u skladu sa statutom opstine i odlukom skupstine opstine o opstinskoj upravi.

Clan 54.

U opstinskoj upravi moze se postaviti glavni arhitekta opstine koji:

1) pokre}e inicijative za izradu urbanistickih planskih akata, kao i za njihove izmene i dopune;

2) daje uputstvo pri izradi arhitektonskih projekata u cilju zastite arhitektonskih vrednosti i ocuvanja ambijentalnih vrednosti pojedinih gradskih delova i objekata;

3) saradjuje sa ustanovama zastite nepokretnih kulturnih dobara i zastite prirodnih dobara posebnih vrednosti;

4) daje misljenje na arhitektonske projekte od velikog znacaja za opstinu i vrsi druge poslove utvrdjene aktom o organizaciji opstinske uprave.

Glavnog arhitektu postavlja i razresava predsednik opstine.

U opstinskoj upravi mogu se, u skladu sa zakonom, postaviti i drugi glavni strucnjaci za pojedine oblasti (primarna zdravstvena zastita, zastita zivotne sredine, poljoprivreda i dr.).

Clan 55.

Statutom opstine moze se za vrsenje poslova opstine predvideti koris}enje usluga opstinskog menadzera.

Uslovi i nacin koris}enja usluga menadzera utvrdjuju se ugovorom koji za opstinu zakljucuje predsednik opstine sa opstinskim menadzerom.

Clan 56.

Menadzer u okviru svojih poslova, posebno:

1) predlaze projekte kojima se podstice ekonomski razvoj i zadovoljavaju potrebe gradjana i obezbedjuje zastita zivotne sredine;

2) podstice preduzetnicke inicijative i stvaranje privatno-javnih aranzmana i partnerstava;

3) podstice i koordinira investiciona ulaganja i privlacenje kapitala;

4) inicira izmene i dopune propisa koji otezavaju poslovne inicijative.

Clan 57.

Akt o organizaciji opstinske uprave donosi skupstina opstine na predlog predsednika opstine.

Akt o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji opstinske uprave donosi nacelnik uz saglasnost predsednika opstine.

Clan 58.

Opstinska uprava u obavljanju upravnog nadzora moze:

1) naloziti resenjem izvrsenje mera i radnji u odredjenom roku;

2) izre}i mandatnu kaznu;

3) podneti prijavu nadleznom organu za ucinjeno krivicno delo ili privredni prestup i podneti zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka;

4) izdati privremeno naredjenje, odnosno zabranu;

5) obavestiti drugi organ, ako postoje razlozi, za preduzimanje mera za koji je taj organ nadlezan;

6) preduzeti i druge mere za koje je ovlas}ena zakonom, propisom ili opstim aktom.

Ovlas}enja i organizacija za obavljanje poslova iz stava 1. ovog clana, blize se uredjuju odlukom skupstine opstine.

Clan 59.

U postupku pred opstinskom upravom, u kome se resava o pravima, obavezama i interesima gradjana i pravnih lica, primenjuju se propisi o upravnom postupku.

Clan 60.

Opstinsko ve}e resava sukob nadleznosti izmedju opstinske uprave i drugih preduze}a, organizacija i ustanova kad na osnovu odluke skupstine opstine odlucuju o pojedinim pravima gradjana, pravnih lica ili drugih stranaka, kao i izmedju opstinskih uprava za pojedine oblasti.

Nacelnik opstinske uprave, odnosno nacelnik uprave za pojedine oblasti resava sukob nadleznosti izmedju unutrasnjih organizacionih jedinica.

Clan 61.

Poslove opstinske uprave koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i interesa gradjana i pravnih lica mogu obavljati lica koja imaju propisanu skolsku spremu, polozen strucni ispit za rad u organima drzavne uprave i odgovaraju}e radno iskustvo, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Clan 62.

O izuze}u nacelnika opstinske uprave, odnosno nacelnika uprave za pojedine oblasti resava predsednik opstine.

O izuze}u sluzbenog lica u opstinskoj upravi resava nacelnik.

Clan 63.

U nacionalno mesovitim opstinama osniva se savet za medjunacionalne odnose koji cine predstavnici svih nacionalnih i etnickih zajednica.

Nacionalno mesovitim opstinama, u smislu ovog zakona, smatraju se opstine u kojima jedna nacionalna zajednica cini vise od 5% od ukupnog broja stanovnika ili sve zajednice cine vise od 10% prema poslednjem popisu stanovnistva u Republici Srbiji.

Predstavnike u savetu za medjunacionalne odnose mogu imati zajednice sa vise od 1% uces}a u ukupnom stanovnistvu opstine.

Savet razmatra pitanja ostvarivanja, zastite i unapredjivanja nacionalne ravnopravnosti, u skladu sa zakonom i statutom.

Savet o svojim stavovima i predlozima obavestava skupstinu opstine koja je duzna da se o njima izjasni na prvoj narednoj sednici, a najkasnije u roku od 30 dana.

Skupstina opstine je duzna da predloge svih odluka koje se ticu prava nacionalnih i etnickih zajednica prethodno dostavi na misljenje savetu za medjunacionalne odnose.

Savet za medjunacionalne odnose ima pravo da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog opsteg akta skupstine opstine ako smatra da su njima neposredno povredjena prava nacionalnih i etnickih zajednica predstavljenih u savetu za medjunacionalne odnose i pravo da pod istim uslovima pred Upravnim sudom pokrene postupak za ocenu saglasnosti odluke ili drugog opsteg akta skupstine opstine sa statutom opstine.

Delokrug, sastav i nacin rada saveta za medjunacionalne odnose uredjuje se odlukom skupstine opstine, u skladu sa statutom.

5. Gradska uprava

Clan 64.

U gradovima se obrazuju gradske uprave za pojedine oblasti.

Odredbe ovog zakona o opstinskoj upravi shodno se primenjuju na gradsku upravu.

III NEPOSREDNO UCE[]E GRA\ANA U OSTVARIVANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

Clan 65.

Oblici neposrednog uces}a gradjana u ostvarivanju lokalne samouprave su: gradjanska inicijativa, zbor gradjana i referendum.

Oblici neposredne samouprave iz stava 1. ovog clana uredjuju se zakonom i statutom.

Clan 66.

Gradjani putem gradjanske inicijative predlazu skupstini jedinice lokalne samouprave donosenje akta kojim }e se urediti odredjeno pitanje iz izvornog delokruga, promenu statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa zakonom i statutom.

O predlogu iz stava 1. ovoga clana, skupstina je duzna da odrzi raspravu i da dostavi obrazlozen odgovor gradjanima u roku od 60 dana od dobijanja predloga.

Statutom jedinice lokalne samouprave utvrdjuje se broj potpisa gradjana potreban za punovazno pokretanje gradjanske inicijative, koji ne moze da bude manji od 10% biraca.

Clan 67.

Zbor gradjana se saziva za deo teritorije jedinice lokalne samouprave utvrdjen statutom.

Zbor gradjana raspravlja i daje predloge o pitanjima iz nadleznosti organa jedinice lokalne samouprave.

Zbor gradjana ve}inom glasova prisutnih usvaja zahteve i predloge i upu}uje ih skupstini ili pojedinim organima i sluzbama jedinice lokalne samouprave.

Organi i sluzbe jedinice lokalne samouprave duzni su da u roku od 60 dana od odrzavanja zbora gradjana, razmotre zahteve i predloge gradjana i o njima zauzmu stav, odnosno donesu odgovaraju}u odluku ili meru i o tome obaveste gradjane.

Nacin sazivanja zbora gradjana, njegov rad, kao i nacin utvrdjivanja stavova zbora uredjuje se statutom i odlukom skupstine opstine.

Clan 68.

Skupstina jedinice lokalne samouprave moze na sopstvenu inicijativu da raspise referendum o pitanjima iz svoga delokruga.

Skupstina jedinice lokalne samouprave duzna je da raspise referendum o pitanju iz svoga delokruga na zahtev gradjana u jedinici lokalne samouprave, na nacin utvrdjen zakonom i statutom.

Odluka putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila ve}ina gradjana koja je glasala, pod uslovom da je glasalo vise od polovine ukupnog broja gradjana.

Clan 69.

Skupstina jedinice lokalne samouprave duzna je da raspise referendum na delu teritorije jedinice lokalne samouprave o pitanju koje se odnosi na potrebe, odnosno interese stanovnistva toga dela teritorije, na nacin utvrdjen zakonom i statutom.

IV MESNA SAMOUPRAVA

Clan 70.

Radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovnistva u selima mogu se osnivati mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.

Mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave mogu se obrazovati i u gradskim naseljima (kvart, cetvrt, reon i sl.).

Mesna zajednica moze se osnivati i za dva ili vise sela.

Clan 71.

Skupstina jedinice lokalne samouprave odlucuje o obrazovanju, podrucju za koje se obrazuje i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave.

Ova odluka donosi se ve}inom glasova od ukupnog broja odbornika.

Clan 72.

Statutom mesne zajednice odnosno drugog oblika mesne samouprave, u skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave i aktom o osnivanju, utvrdjuju se poslovi koje vrsi, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, nacin odlucivanja i druga pitanja od znacaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave.

Clan 73.

Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave su:

1) sredstva koja jedinica lokalne samouprave prenese mesnoj zajednici, odnosno drugom obliku mesne samouprave;

2) sredstva koja gradjani obezbedjuju samodoprinosom;

3) sredstva od naknade za usluge;

4) pokloni i druga sredstva.

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave koristi sredstva u skladu sa svojim programima i planovima.

Clan 74.

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i duznosti utvrdjenih statutom i odlukom o osnivanju.

Clan 75.

Odlukom skupstine jedinice lokalne samouprave moze se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vrsenje odredjenih poslova iz izvornog delokruga lokalne samouprave, uz obezbedjivanje za to potrebnih sredstava.

Pri poveravanju poslova polazi se od toga da li su ti poslovi od neposrednog i svakodnevnog znacaja za zivot stanovnika mesne zajednice.

Clan 76.

Nacin obrazovanja i ukidanja mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave u gradu Beogradu utvrdi}e se posebnim zakonom o gradu Beogradu.

V FINANSIRANJE POSLOVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Izvori prihoda

Clan 77.

Sredstva za finansiranje izvornih i poverenih poslova obezbedjuju se u budzetu jedinice lokalne samouprave.

Sredstva budzeta jedinice lokalne samouprave obezbedjuju se iz izvornih i ustupljenih javnih prihoda, u skladu sa ovim zakonom.

Jedinici lokalne samouprave koja nije u mogu}nosti da tokom godine izvornim i ustupljenim javnim prihodima obezbedi finansiranje poslova, obezbedjuju se dopunska sredstva iz budzeta Republike.

1.1. Izvorni javni prihodi

Clan 78.

Jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni javni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji, i to:

1) opstinske administrativne takse;

2) lokalne komunalne takse;

3) boravisna taksa;

4) naknada za koris}enje gradjevinskog zemljista;

5) naknada za uredjivanje gradjevinskog zemljista;

6) naknada za koris}enje prirodnog lekovitog faktora;

7) naknada za zastitu i unapredjenje zivotne sredine;

8) prihodi od davanja u zakup, odnosno na koris}enje nepokretnosti u drzavnoj svojini koje koristi jedinica lokalne samouprave, ustanova i druga organizacija ciji je osnivac jedinica lokalne samouprave;

9) prihodi od prodaje pokretnih stvari u drzavnoj svojini koje koristi jedinica lokalne samouprave, ustanova i druga organizacija ciji je osnivac jedinica lokalne samouprave;

10) prihodi od koncesione naknade za obavljanje komunalnih delatnosti i prihoda od drugih koncesionih poslova koje jedinica lokalne samouprave zakljuci u skladu sa zakonom;

11) prihodi od kamata na sredstva jedinice lokalne samouprave;

12) novcane kazne izrecene u prekrsajnom postupku za prekrsaje propisane aktom skupstine opstine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku;

13) prihodi koje svojom delatnos}u ostvare opstinski organi, sluzbe i organizacije;

14) samodoprinos uveden za teritoriju opstine;

15) prihodi po osnovu donacija;

16) drugi lokalni javni prihodi utvrdjeni zakonom.

1.1.1. Lokalne komunalne takse

Clan 79.

Skupstina jedinice lokalne samouprave moze uvoditi lokalne komunalne takse za koris}enje prava, predmeta i usluga.

Clan 80.

Obveznik lokalne komunalne takse jeste korisnik prava, predmeta i usluga za cije je koris}enje propisano pla}anje lokalne komunalne takse.

Clan 81.

Taksena obaveza nastaje danom pocetka koris}enja prava, predmeta ili usluge za cije je koris}enje propisano pla}anje lokalne komunalne takse.

Taksena obaveza traje dok traje koris}enje prava, predmeta ili usluge.

Clan 82.

Lokalne komunalne takse ne pla}aju se za koris}enje prava, predmeta i usluga od strane drzavnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave.

Clan 83.

Lokalne komunalne takse mogu se uvoditi za:

1) koris}enje prostora na javnim povrsinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje stampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetnickih zanata i doma}e radinosti;

2) drzanje sredstava za igru ("zabavne igre");

3) priredjivanje muzickog programa u ugostiteljskim objektima;

4) koris}enje reklamnih panoa;

5) koris}enje prostora za parkiranje drumskih motornih i prikljucnih vozila na uredjenim i obelezenim mestima;

6) koris}enje slobodnih povrsina za kampove, postavljanje satora ili druge objekte privremenog koris}enja;

7) koris}enje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe;

8) isticanje firme na poslovnom prostoru;

9) isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju opstini (kolovozi, trotoari, zelene povrsine, bandere i sl.);

10) koris}enje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija;

11) drzanje i koris}enje plovnih postrojenja i plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pogranicnom recnom saobra}aju;

12) drzanje i koris}enje camaca i splavova na vodi, osim camaca koje koriste organizacije koje odrzavaju i obelezavaju plovne puteve;

13) drzanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi;

14) drzanje motornih drumskih i prikljucnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i masina;

15) drzanje ku}nih i egzoticnih zivotinja;

16) zauze}e javne povrsine gradjevinskim materijalom.

Lokalne komunalne takse iz tac. 1. do 7. i 16. utvrdjuju se u dnevnom iznosu, a iz tac. od 8. do 15. utvrdjuju se u godisnjem iznosu.

Clan 84.

Firma, u smislu ovog zakona, jeste svaki istaknuti naziv ili ime koje upu}uje na to da pravno ili fizicko lice obavlja odredjenu delatnost.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi vise istaknutih firmi istog obveznika, taksa se pla}a samo za jednu firmu.

Za svaku firmu istaknutu van poslovnog objekta pla}a se taksa za svaku istaknutu firmu.

Clan 85.

Opstina moze utvrditi lokalne komunalne takse u razlicitoj visini zavisno od vrste delatnosti, povrsine i tehnicko upotrebnih karakteristika objekata i po delovima teritorije, odnosno u zonama u kojima se nalaze objekti, predmeti ili vrse usluge za koje se pla}aju takse.

Clan 86.

Aktom skupstine opstine, kojim se uvodi lokalna komunalna taksa, utvrdjuju se visina, olaksice, rokovi i nacin pla}anja lokalne komunalne takse.

1.1.2. Samodoprinos

Clan 87.

Odluku o uvodjenju samodoprinosa (u daljem tekstu: odluka) donose gradjani neposredno, tajnim glasanjem, u skladu sa statutom.

Clan 88.

Odluka sadrzi podatke koji se odnose na:

1) potrebe, odnosno namene za koje se sredstva prikupljaju;

2) podrucje na kome se sredstva prikupljaju;

3) vreme za koje se sredstva prikupljaju;

4) ukupan iznos sredstava koja se prikupljaju;

5) obveznike, nacin i rokove izvrsavanja samodoprinosa, kao i lica koja se oslobadjaju te obaveze;

6) visinu samodoprinosa (osnovica, proporcijalna stopa i dr.);

7) nacin vodjenja evidencije o sredstvima;

8) iznos i jedinicu mere preracunavanja kada se samodoprinos izrazava u radu, prevoznickim i drugim uslugama;

9) nacin ostvarivanja nadzora gradjana u namenskom koris}enju sredstava;

10) nacin vra}anja sredstava koja se ostvare iznad iznosa koji je odlukom odredjen.

Clan 89.

Skustina opstine utvrdjuje predlog odluke na nacin i po postupku previdjenom statutom opstine.

Uz inicijativu za uvodjenje samodoprinosa podnosi se program kojim se utvrdjuju izvori, namena i nacin obezbedjivanja ukupnih finansijskih sredstava za realizaciju samodoprinosa.

Clan 90.

Odluku donose gradjani koji imaju izborno pravo i prebivaliste na podrucju na kome se sredstva prikupljaju.

Odluku donose i gradjani koji nemaju izborno pravo i prebivaliste na podrucju na kome se prikupljaju sredstva, ako na tom podrucju imaju nepokretnu imovinu, a sredstvima se poboljsavaju uslovi koris}enja te imovine.

Odluka se smatra donetom kada se za nju izjasni ve}ina od ukupnog broja gradjana iz st. 1. i 2. ovog clana.

Clan 91.

Odluka se objavljuje na nacin na koji se objavljuju akti opstine.

Odluka sa spiskom gradjana na koje se samodoprinos odnosi dostavlja se isplatiocu cije je sediste van podrucja na kome se sredstva prikupljaju.

Clan 92.

Samodoprinos se moze izraziti u novcu, robi, radu, prevoznickim i drugim uslugama, zavisno od potreba i mogu}nosti gradjana.

Za gradjane iz clana 90. stav 2. ovog zakona samodoprinos se utvrdjuje prema vrednosti imovine, odnosno prihoda od te imovine.

Clan 93.

Osnovica samodoprinosa uredjuje se odlukom o uvodjenju samodoprinosa.

Ako odlukom nije drukcije odredjeno osnovicu samodoprinosa cine zarade (plate) zaposlenih, prihodi od poljoprivrede i sumarstva i prihodi od samostalne delatnosti, na koje se pla}a porez na dohodak gradjana u skladu sa zakonom koji uredjuje porez na dohodak gradjana, kao i vrednost imovine na koju se pla}a porez na imovinu, u skladu sa zakonom koji uredjuje porez na imovinu.

Samodoprinos se ne moze uvoditi na primanja i imovinu koji su zakonom izuzeti od oporezivanja.

Clan 94.

Obracun i naplata samodoprinosa vrsi se na nacin i u rokovima odredjenim odlukom, osim u slucaju kada se obracun vrsi sistemom poreza po odbitku. U slucaju kada se obracun vrsi sistemom poreza po odbitku, obaveza je isplatioca da prilikom svake isplate odgovaraju}eg prihoda, obracuna i uplati samodoprinos na taj prihod.

Clan 95.

Stopa samodoprinosa je proporcionalna i odredjuje se odlukom.

Olaksice i oslobodjenja u pla}anju samodoprinosa utvrdjuju se odlukom.

Clan 96.

U pogledu nacina utvrdjivanja samodoprinosa, obracunavanja, zastarelosti, naplate, rokova za pla}anje, obracuna kamate i ostalog sto nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe kojima se uredjuje porez na dohodak gradjana.

Clan 97.

Novcana sredstva koja se prikupljaju na osnovu odluke o samodoprinosu koji se uvodi za teritoriju opstine upla}uju se u budzet opstine i strogo su namenskog karaktera.

Novcana sredstva koja se prikupljaju na osnovu odluke o samodoprinosu koji se uvodi za podrucje mesne zajednice upla}uju se na racun te mesne zajednice.

1.2. Ustupljeni javni prihodi

Clan 98.

Republika ustupa jedinici lokalne samouprave slede}e javne prihode koji se ostvare na njenoj teritoriji, i to:

1) Porez na dohodak gradjana, i to na:

(1) prihode od poljoprivrede i sumarstva;

(2) prihode od samostalne delatnosti;

(3) prihode od nepokretnosti;

(4) prihode od davanja u zakup pokretnih stvari;

(5) dobitke od igara na sre}u;

(6) prihode od osiguranja lica;

(7) ostale prihode u skladu sa zakonom, i

(8) deo poreza na zarade.

2) Porez na fond zarada po stopi do 3,5%.

3) Porez na imovinu.

4) Porez na nasledje i poklon.

5) Porez na prenos apsolutnih prava.

6) Deo poreza na promet proizvoda i usluga, i to:

(1) deo poreza na promet proizvoda i usluga odredjenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji jedinice lokalne samouprave, osim poreza na promet proizvoda ostvarenog pri uvozu;

(2) 8% poreza na promet proizvoda i usluga odredjenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji opstine;

(3) 10% poreza na promet proizvoda i usluga odredjenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji grada;

(4) 15% poreza na promet proizvoda i usluga odredjenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji grada Beograda.

7) Naknade za koris}enje dobara od opsteg interesa, i to:

(1) deo naknade za koris}enje mineralnih sirovina;

(2) deo naknade za izvadjeni materijal iz vodotoka;

(3) deo naknade za koris}enje suma;

(4) deo naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljista;

(5) naknada za izgradnju, odrzavanje i koris}enje lokalnih puteva.

8) Naknade za zahvate u zivotnoj sredini, i to:

(1) deo naknade za zagadjivanje zivotne sredine;

(2) deo naknade za investicije.

9) Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije, i to:

(1) deo sredstava od uplata po osnovu prodaje kapitala prema sedistu subjekta privatizacije.

 

Clan 99.

Posebnim zakonom utvrdjuje se deo poreza na zarade iz clana 98. tac. 1) podtac. (8), deo poreza na promet iz clana 98. tac. 6) podtac. (1) i godisnji obim sredstava koji pripada jedinici lokalne samouprave po osnovu ovih prihoda.

Godisnji obim sredstava iz stava 1. ovog clana po pojedinim jedinicama lokalne samouprave utvrdjuje se u skladu sa opstim bilansom javnih prihoda i javnih rashoda, polaze}i, pre svega, od slede}ih kriterijuma:

1) velicina teritorije jedinice lokalne samouprave;

2) broj stanovnika;

3) broj odeljenja i broj objekata osnovnih i srednjih skola;

4) broj dece obuhva}ene drustvenom brigom o deci i broj objekata drustvene brige o deci;

5) razvijenost;

6) status zivotne sredine.

Zakonom iz stava 1. ovog clana uredjuje se nacin ogranicavanja i obustave sredstava jedinici lokalne samouprave.

Clan 100.

Jedinici lokalne samouprave koja ne ostvari sredstva u skladu sa clanom 99. stav 1. ovog zakona, iz budzeta Republike obezbedjuju se dopunska sredstva srazmerno do visine ostvarenih prihoda budzeta Republike.

Clan 101.

Ministar nadlezan za poslove finansija i ekonomije propisa}e nacin i metodologiju utvrdjivanja obima sredstava u smislu clana 99. ovog zakona i rokove i nacin dostavljanja tih podataka.

2. Raspolaganje i koris}enje javnih prihoda jedinice lokalne samouprave

Clan 102.

Jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom, odlucuje o visini sredstava za obavljanje svojih poslova.

Clan 103.

Zahtev za obezbedjenje sredstava u budzetu jedinice lokalne samouprave korisnici sredstava budzeta podnose u roku i na nacin koji je utvrdjen odlukom jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Korisnici sredstava budzeta duzni su da na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, a najmanje jedanput godisnje, podnose izvestaj o svom radu i ostvarivanju programa i koris}enju sredstava budzeta.

Predsednik opstine osniva lokalnu sluzbu za inspekciju i reviziju u skladu sa zakonom.

Na zahtev nadleznog ministarstva, a najmanje jedanput godisnje, jedinica lokalne samouprave podnosi izvestaj o izvrsavanju budzeta.

Clan 104.

Jedinica lokalne samouprave daje saglasnost na opste akte korisnika budzeta jedinice lokalne samouprave, kojima se utvrdjuje broj i struktura zaposlenih.

VI ODNOSI ORGANA REPUBLIKE, TERITORIJALNE AUTONOMIJE I ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Clan 105.

Organi Republike, teritorijalne autonomije i organi jedinica lokalne samouprave, radi ostvarivanja svojih prava i duznosti, medjusobno saradjuju u skladu s Ustavom, zakonom i drugim propisom.

Clan 106.

Organi i sluzbe jedinice lokalne samouprave u vrsenju poslova izvornog delokruga:

1) daju organima Republike i teritorijalne autonomije inicijative za uredjivanje odnosa od znacaja za lokalnu samoupravu i za preduzimanje mera od znacaja za resavanje pitanja iz okvira prava i duznosti jedinice lokalne samouprave;

2) podnose predstavke i daju predloge u pogledu postupanja organa Republike i teritorijalne autonomije;

3) traze misljenje od nadleznog organa Republike i teritorijalne autonomije u vezi sa primenom zakona i drugih propisa koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave;

4) ucestvuju u pripremi zakona i drugih propisa cija je sadrzina od posebnog znacaja za ostvarivanje i razvoj lokalne samouprave.

Clan 107.

U ostvarivanju saradnje organi Republike i teritorijalne autonomije:

1) obavestavaju organe i sluzbe jedinice lokalne samouprave, po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtev, o merama koje preduzimaju ili nameravaju da preduzmu u izvrsavanju zakona i drugih propisa, o zastiti ustavnosti i zakonitosti, pojavama koje ih narusavaju i o merama za njihovo otklanjanje, o ostvarivanju prava gradjana na lokalnu samoupravu, kao i o drugim pitanjima od neposrednog interesa za ostvarivanje sistema lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave;

2) pruzaju strucnu pomo} organima i sluzbama jedinice lokalne samouprave u vezi sa obavljanjem njihovih poslova, a narocito u uvodjenju informacionog sistema i informatizaciji poslova koje vrse organi i sluzbe jedinice lokalne samouprave;

3) traze izvestaje, podatke i obavestenja o obavljanju poslova iz okvira prava i duznosti jedinice lokalne samouprave, kao i o drugim pitanjima koja su od interesa za ostvarivanje uloge i za rad organa Republike i teritorijalne autonomije u oblasti lokalne samouprave;

4) vrse i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Clan 108.

Vlada moze da, na predlog nadleznog ministarstva, do odluke Ustavnog suda, obustavi izvrsenje propisa ili drugog opsteg akta organa jedinice lokalne samouprave, ako smatra da }e njegovim izvrsavanjem nastati nenadoknadiva steta, oduzeti ili ograniciti zajamcene slobode i pojedinacna i kolektivna prava gradjana ili teze povrediti opsti interes.

Vlada }e doneti odluku o obustavi izvrsenja u roku od 15 dana od dana kada je predlog nadleznog ministarstva podnet.

Kad zadrzi propis ili drugi opsti akt organa jedinice lokalne samouprave od izvrsenja, Vlada }e odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana obustave izvrsenja, da pokrene postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti spornog opsteg akta.

Clan 109.

Nadlezno ministarstvo pokrenu}e postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti statuta, propisa ili drugog opsteg akta jedinice lokalne samouprave pred Ustavnim sudom ako smatra da taj akt nije u saglasnosti sa Ustavom, zakonom ili drugim republickim propisom.

Nadlezni organ teritorijalne autonomije pokrenu}e postupak iz stava 1. ovog clana, ako smatra da akt nije u saglasnosti sa pokrajinskim propisom.

Clan 110.

Kad ministarstvo nadlezno za poslove lokalne samouprave, odnosno nadlezni organ teritorijalne autonomije smatra da opsti akt organa jedinice lokalne samouprave nije u saglasnosti sa njenim statutom, ukaza}e na to skupstini jedinice lokalne samouprave radi preduzimanja odgovaraju}ih mera.

Ako skupstina jedinice lokalne samouprave ne postupi po predlozima organa iz stava 1. ovog clana, ministarstvo nadlezno za poslove lokalne samouprave pokrenu}e postupak pred Vrhovnim sudom Srbije i istovremeno }e predloziti Vladi da obustavi od izvrsenja akt iz stava 1. ovog clana, do odluke Vrhovnog suda Srbije.

Clan 111.

Ako nadje da pojedinacni akt organa, odnosno sluzbe jedinice lokalne samouprave, protiv koga nije obezbedjena zastita u upravnom sporu, nije u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom, odnosno s odlukom ili drugim opstim aktom jedinice lokalne samouprave, ministarstvo nadlezno za poslove lokalne samouprave, odnosno nadlezni organ teritorijalne autonomije predlozi}e skupstini jedinice lokalne samouprave da takav akt ukine ili ponisti.

Ako skupstina ne postupi u roku od mesec dana po predlozima organa iz stava 1. ovog clana, ministarstvo nadlezno za poslove lokalne samouprave ukinu}e ili ponistiti akt iz stava 1. ovog clana.

Clan 112.

Skupstina jedinice lokalne samouprave moze se raspustiti ako:

1) skupstina ne zaseda duze od tri meseca;

2) ne donese statut ili budzet u roku utvrdjenom zakonom.

Skupstina se raspusta ako se ne opozove predsednik opstine u smislu clana 42. Zakona, kada je predlog za opoziv podnela skupstina opstine.

Clan 113.

Odluku o raspustanju skupstine jedinice lokalne samouprave donosi Vlada, na predlog ministarstva nadleznog za poslove lokalne samouprave, odnosno nadleznog organa teritorijalne autonomije.

Vlada konstatuje nastupanje razloga za raspustanje skupstine iz clana 112. stav 2. ovog zakona.

Predsednik Narodne skupstine raspisuje izbore za odbornike u roku od tri meseca od dana raspustanja skupstine jedinice lokalne samouprave. Izbori se ne}e raspisati ako je do isteka mandata odbornika skupstine jedinice lokalne samouprave ostalo manje od sest meseci.

Do konstituisanja skupstine jedinice lokalne samouprave poslove skupstine obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave od pet clanova, koji obrazuje Vlada.

Clan 114.

Ako se u jedinici lokalne samouprave ne sprovedu izbori za odbornike ili se posle sprovedenih izbora ne konstituise skupstina u skladu sa zakonom u roku od 60 dana od dana izbora, Vlada obrazuje privremeni organ iz clana 113. stav 4. ovog zakona koji vrsi poslove skupstine.

Predsednik Narodne skupstine raspisa}e nove izbore za skupstinu jedinice lokalne samouprave u roku od tri meseca od dana kad je trebalo sprovesti izbore, odnosno konstituisati skupstinu jedinice lokalne samouprave.

Mandat odbornika izabranih na izborima iz stava 2. ovog clana, traje do isteka mandata odbornika skupstine jedinice lokalne samouprave izabranih na redovnim izborima.

VII SARADNJA I UDRU@IVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Clan 115.

Jedinica lokalne samouprave, njeni organi i sluzbe, kao i preduze}a, ustanove i druge organizacije ciji je osnivac, ostvaruju saradnju sa drugim jedinicama lokalne samouprave i njenim organima i sluzbama u oblastima od zajednickog interesa.

Jedinice lokalne samouprave mogu ostvarivati saradnju u oblastima od zajednickog interesa sa odgovaraju}im jedinicama lokalne samouprave u drugim drzavama i sa njihovim organima, kao i sa medjunarodnim asocijacijama lokalnih vlasti, u skladu s ustavom i zakonom.

Evidenciju o saradnji jedinica lokalne samouprave iz st. 1. i 2. ovog clana vodi ministarstvo nadlezno za poslove lokalne samouprave u saradnji sa asocijacijama gradova i opstina.

Evidenciju o saradnji jedinica lokalne samouprave iz st. 1. i 2. ovog clana na teritoriji teritorijalne autonomije, vodi nadlezni organ teritorijalne autonomije u saradnji sa asocijacijama gradova i opstina.

Clan 116.

Radi unapredjenja razvoja lokalne samouprave i njene zastite, jedinice lokalne samouprave mogu osnivati asocijacije gradova i opstina.

Asocijacije gradova i opstina zastupaju interese svog clanstva pred drzavnim organima, a posebno u postupku donosenja zakona i drugih akata od znacaja za zastitu, unapredjenje i finansiranje lokalne samouprave, kao i drugih propisa od znacaja za ostvarivanje poslova jedinice lokalne samouprave.

VIII SIMBOLI I NAZIVI DELOVA NASELJENIH MESTA U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE

Clan 117.

Jedinica lokalne samouprave moze, u skladu sa statutom, imati svoje simbole (grb i zastavu) i svoj praznik.

Clan 118.

Simboli jedinice lokalne samouprave mogu se isticati samo uz drzavne simbole.

U sluzbenim prostorijama organa jedinice lokalne samouprave isticu se samo drzavni simboli i simboli jedinice lokalne samouprave.

Clan 119.

Simboli jedinica lokalne samouprave moraju se medjusobno razlikovati.

Clan 120.

Skupstina jedinice lokalne samouprave utvrdjuje nazive ulica, trgova, gradskih cetvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji.

Clan 121.

Skupstina jedinice lokalne samouprave dostavlja statut i druge akte kojima se uredjuju simboli, praznici i nazivi ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta ministarstvu nadleznom za poslove lokalne samouprave, radi davanja saglasnosti.

Ako sadrzina odredbi statuta jedinice lokalne samouprave ili drugih akata o simbolima, praznicima i nazivima delova naseljenih mesta ne odgovara istorijskim ili stvarnim cinjenicama, ako se njima povredjuju opsti i drzavni interesi, nacionalna i verska ose}anja, vredja javni moral ili ako nisu u skladu sa odredbama clana 119. ovog zakona, ministarstvo nadlezno za poslove lokalne samouprave odbi}e, u roku od 60 dana od dana prijema statuta ili drugog akta iz stava 1. ovog clana, davanje saglasnosti na te odredbe statuta ili drugog akta.

Ako se ministarstvo nadlezno za poslove lokalne samouprave ne izjasni u roku iz stava 2. ovog clana, smatra}e se da je data saglasnost.

ID@ ZA[TITA LOKALNE SAMOUPRAVE

Clan 122.

Skupstina jedinice lokalne samouprave ima pravo da pred nadleznim ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugog propisa ili opsteg akta, ako smatra da se tim aktom povredjuju Ustavom i zakonom utvrdjena prava jedinice lokalne samouprave.

Clan 123.

Skupstina jedinice lokalne samouprave, odnosno predsednik opstine (gradonacelnik) ima pravo da Vladi, odnosno organu teritorijalne autonomije podnese zahtev za preispitivanje prava na odlucivanje, kad oceni da je organ Republike ili oblika teritorijalne autonomije, odlucivao o pitanju iz nadleznosti organa opstine, odnosno grada.

Zahtev iz prethodnog stava ovog clana podnosi se u roku od 30 dana od dana donosenja propisa ili drugog akta.

Clan 124.

Jamci se sudska zastita prava na lokalnu samoupravu protiv pojedinacnih akata i radnji drzavnih organa ili organa teritorijalne autonomije kojima je ucinjena povreda Ustavom i zakonom garantovanih prava jedinice lokalne samouprave ili se sprecava uces}e gradjana u ostvarivanju lokalne samouprave.

Clan 125.

Zastita prava iz clana 124. ostvaruje se pred Upravnim sudom.

Tuzba se moze podneti u roku od 30 dana od dostavljanja akta, odnosno ucinjene radnje.

Upravni sud moze ponistiti akt iz stava 1. ovog clana, zabraniti dalje vrsenje radnje ili odbiti zahtev za zastitu prava.

U sporu za zastitu prava, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje postupak u upravnim sporovima.

Jedinica lokalne samouprave ima pravo na naknadu stete nastale aktom, odnosno radnjom drzavnog organa ili organa teritorijalne autonomije, kad Upravni sud utvrdi da je postojala povreda prava na lokalnu samoupravu.

Clan 126.

U jedinici lokalne samouprave moze se ustanoviti gradjanski branilac (ombudsman) koji stiti individualna i kolektivna prava i interese gradjana, tako sto vrsi opstu kontrolu rada uprave i javnih sluzbi.

O pojavama nezakonitog i nepravilnog rada kojima se povredjuju prava i interesi gradjana, gradjanski branilac upozorava upravu i javne sluzbe, upu}uje im preporuke i kritike i o tome obavestava skupstinu jedinice lokalne samouprave i javnost.

Uprava jedinice lokalne samouprave i javne sluzbe duzni su da gradjanskom braniocu na njegov zahtev daju podatke i informacije od znacaja za vrsenje njegovih ovlas}enja.

Gradjanskog branioca postavlja skupstina jedinice lokalne samouprave iz reda uglednih i politicki nepristrasnih licnosti, pod uslovima i na nacin utvrdjen statutom i drugim opstim aktom.

Nadleznost i ovlas}enja, nacin postupanja i izbora i prestanka duznosti gradjanskog branioca uredjuje se statutom i drugim opstim aktom.

Clan 127.

Skupstina jednice lokalne samouprave moze obrazovati savet za razvoj i zastitu lokalne samouprave (u daljem tekstu: savet) radi ostvarivanja demokratskog uticaja gradjana na unapredjivanje lokalne samouprave.

Clanovi saveta biraju se iz reda gradjana i strucnjaka u oblastima od znacaja za lokalnu samoupravu.

Savet ima pravo da podnosi predloge skupstini jedinice lokalne samouprave u vezi sa unapredjenjem lokalne samouprave i zastitom Ustavom i zakonom utvrdjenih prava i duznosti jedinica lokalne samouprave. Organi jedinice lokalne samouprave, opstinska uprava i javne sluzbe u jedinici lokalne samouprave, duzni su da se izjasne o predlozima saveta.

Statutom jedinice lokalne samouprave i aktom o obrazovanju saveta utvrdjuju se prava i duznosti, sastav i nacin rada i izbora njegovih clanova.

D@ PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

Clan 128.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vaze:

1) Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sluzbeni glasnik RS", br. 49/99 i 27/01), osim odredbi cl. 120-162. o izboru odbornika skupstine opstine, koje }e se primenjivati do donosenja novog zakona o izboru odbornika;

2) Zakon o komunalnim taksama i naknadama ("Sluzbeni glasnik RS", br. 11/92, 75/92, 52/93, 67/93, 28/94, 75/94, 53/95, 42/98 i 25/2000);

3) Clan 2. st. 2. i 3. Uredbe o visini godisnje naknade za drumska motorna vozila, traktore i prikljucna vozila ("Sluzbeni glasnik RS", br. 40/93, 56/93, 84/93, 94/93, 112/93, 8/94, 21/94, 7/96, 9/96 i 8/2000).

Clan 129.

Opstine i gradovi uskladi}e svoje statute i druge opste akte sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 130.

Odredbe ovog zakona o organima jedinica lokalne samouprave primenjiva}e se od sprovodjenja narednih izbora za odbornike skupstina jedinica lokalne samouprave.

Do pocetka rada Upravnog suda njegove nadleznosti, predvidjene ovim zakonom, vrsi Vrhovni sud Srbije, a posle pocetka rada Upravnog suda predmeti se iz Vrhovnog suda Srbije upu}uju u Upravni sud.

Clan 131.

Poseban zakon o gradu Beogradu done}e se u roku od sest meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Do donosenja zakona iz stava 1. ovog clana na grad Beograd primenjiva}e se odredbe ovog zakona.

Clan 132.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".