1. Zeleznicke pruge

Clan 8.

(1) Zeleznicke pruge moraju se projektovati, graditi i odrzavati tako da odgovaraju utvrdjenoj prevoznoj i propusnoj moci pruge, brzini vozova, dozvoljenoj masi po osovini, dozvoljenoj masi po duznom metru, zahtevima bezbednosti zeleznickog saobracaja, kao i drugim uslovima koji su propisani za odnosnu prugu, a zeleznicke pruge koje sluze medjunarodnom tranzitnom saobracaju moraju ispunjavati i uslove koji su utvrdjeni medjunarodnim ugovorima.

(2) Pri projektovanju i gradjenju zeleznickih pruga i postrojenja, uredjaja i objekata na pruzi moraju se primeniti tehnicki i drugi uslovi utvrdjeni odredbama ovog zakona i propisa donesenih za izvrsavanje ovog zakona, kao i propisani jugoslovenski i granski standardi, koji se odnose na pruge i postrojenja, objekte i uredjaje na pruzi, i drugi propisani uslovi kojima se obezbedjuje bezbedno odvijanje zeleznickog saobracaja.

(3) Tehnicke i druge uslove za projektovanje i gradjenje zeleznickih pruga i postrojenja, uredjaja i objekata na pruzi propisuje savezni ministar nadlezanza poslove saobracaja.

(4) Postrojenja, uredjaji i oprema koji se ugradjuju u novoizgradjene ili rekonstruisane zeleznicke pruge i koji cine njihov sastavni deo podleze obaveznom atestiranju u pogledu propisanih karakteristika u skladu sa propisima o obaveznom atestirnjju tih postrojenja, uredjaja ili opreme.

(5) Postrojenja, uredjaji i oprema koji cine sastavni deo zeleznickih pruga mogu se ugraditi u zeleznicke pruge iz stava 1. ovog clana i ukljuciti u saobracaj samo ako je za njih izdat atest o saobraznosti, u skladu sa propisima o obaveznom atestiranju tih postrojenja, uredjaja i opreme.

Clan 9.

(1) Zeleznicke pruge i postrojenja, objekti i uredjaji na pruzi mogu se predati saobracaju tek kad se tehnickim pregledom utvrdi da ispunjavaju propisane tehnicke i druge uslove koje moraju da ispunjavaju u pogledu bezbednog odvijanja zeleznickog saobracaja.

(2) Tehnickom pregledu podlezu novoizgradjene i rekonstruisane zeleznicke pruge i postrojenja, objekti i uredjaji na pruzi.

(3) Tehnicki pregled iz stava 2. ovog clana vrsi se kad je zavrsena izgradnja, odnosno rekonstrukcija zeleznicke pruge i postrojenja, objekata i uredjaja na pruzi u celini ili faza u kojoj se mogu ukljuciti u saobracaj.

(4) Tehnicki pregled pruga i postrojenja, objekata i uredjaja iz stava 2. ovog clana vrsi savezno ministarstvo nadlezno za poslove saobracaja koje je izdalo odobrenje za njihovu izgradnju, odnosno rekonstrukciju.

(5) Nacin i uslovi obavljanja tehnickih pregleda i predaje saobracaju zeleznickih pruga i postrojenja, objekata i uredjaja na pruzi iz st. 1. i 2. ovog clana, propisuje savezni ministar nadlezan za poslove saobracaja.

Clan 10.

Zeleznicku prugu sacinjavaju donji i gornji stroj pruge, objekti, telekomunikaciona, signalno-sigurnosna, elektrovucna, elektroenergetska i ostala postrojenja i uredjaji na pruzi, oprema pruge, poslovne zgrade zeleznice na pruzi sa zemljistem koje sluzi tim zgradama, pruzni pojas sa obe strane pruge i vazdusni prostor iznad pruge u visini od 12 m, odnosno 14 m, kod dalekovoda napona preko 220 kV, racunajuci iznad gornje ivice sine.

Clan 12.

(1) Zeleznicke pruge moraju da ispunjavaju sledece uslove:

1) sirina koloseka mora iznositi 1.435 mm, s tim sto ne sme biti manja od 1.430 mm, ni veca od 1.470 mm, ukljucujuci i prosirenje koloseka u krivini;

2) poluprecnik krivine na otvorenoj pruzi mora iznositi najmanje 300 m, a na glavnom prolaznom koloseku u stanici - najmanje 500 m. Spoljna sirina, zavisno od velicine poluprecnika krivine i dozvoljene brzine, mora biti nadvisena, ali ne vise od 150 mm;

3) nagib nivelete na otvorenoj pruzi moze iznositi najvise 25 promila;

4) nagib nivelete u stanici moze iznositi, i to: za stanicu u pravcu - do 1 promila, a za stanicu u krivini - do 2,5 promila, zavisno od poluprecnika krivine;

5) razmak koloseka u stanici mora biti toliki da izmedju slobodnih profila tih koloseka postoji potreban prostor za bezbedno kretanje putnika i drugih lica i za postavljanje postrojenja, naprava i stubova za signale, elektricnu kontaktnu mrezu, osvetljenje i dr.;

6) razmak koloseka u stanici mora iznositi najmanje 4,75 m, a razmak koloseka izmedju kojih se postavljaju peroni visine najmanje 0,5 m, racunajuci od gornje ivice sine, mora iznositi najmanje 6 m;

7) razmak koloseka na otvorenoj pruzi kod dvokolosecnih i paralelnih pruga mora iznositi najmanje 4 m;

8) dozvoljena masa na magistralnim prugama mora iznositi najmanje 22,5 t po osovini i 8 t po duznom metru, a na ostalim prugama - 18 t poosovini i 6,4 t po duznom metru.

(2) Zeleznicke pruge iz stava 1. ovog clana moraju da ispunjavaju propisane uslove slobodnog profila za otvorenu prugu, za mostove, za tunele i za stanice, zavisno od toga da li je pruga elektrificirana ili nije.

(3) Ostale tehnicke uslove koje moraju ispunjavati zeleznicke pruge iz stava 1. ovog clana propisuje savezni ministar nadlezan za poslove saobracaja.

(4) Izuzetno od odredaba st. 1. i 3. ovog clana, pri novogradnji ili rekonstrukciji zeleznickih pruga ili pri ponovnom ukljucivanju u saobracaj postojecih zeleznickih pruga na kojima je tehnicki neizvodljivo ili otezano primeniti uslove iz ovih odredaba mogu se primeniti blazi tehnicki i drugi uslovi saglasno uslovima utvrdjenim u odobrenju koje izdaje savezn ministarstvo nadlezno za poslove saobracaja.

Clan 13.

(1) Novoizgradjene magistralne zeleznicke pruge moraju da ispnjjavaju sledece uslove:

1) najmanje dva koloseka, a minimalni razmak izmedju koloseka mora iznositi 4,2 m;

2) racunska minimalna brzina mora iznositi 250 km/h;

3) dozvoljena masa po osovini mora iznositi 22,5 t;

4) dozvoljena masa po duznom metru mora iznositi 8 t;

5) maksimalni nagib nivelete na otvorenoj pruzi moze iznositi 12,5 promila;

6) minimalna duzina perona na glavnim stanicama mora iznositi 400 m;

7) minimalna korisna duzina obilaznog koloseka mora iznositi 750 m i dr.

(2) Ostale tehnicke uslove koje moraju ispunjavati magistralne pruge iz stava 1. ovog clana propisuje savezni ministar nadlezan za poslove saobracaja.

Clan 14.

(1) Zeleznicka pruga priljjucuje se na drugu prugu zeleznickog transportnog preduzeca u stanici, a izuzetno i na otvorenoj pruzi, uz obavezu sprovodjenja neophodnih mera bezbednosti zeleznickog saobracaja.

(2) Ako se zeleznicka pruga prikljucuje na otvorenoj pruzi druge pruge, odvojna skretnica mora biti izvedena sa zastitnim kolosekom i osigurana signalima sa predsignalima. Signali moraju biti zavisni od polozaja skretnice, koja se kontrolise iz drugog posednutog sluzbenog mesta na pruzi.

(3) Odvojna skretnica iz stava 2. ovog clana za vreme odvijanja zeleznickog saobracaja mora biti posednuta zeleznickim radnikom ako se njen polozaj ne kontrolise iz drugog posednutog sluzbenog mesta na pruzi.

Clan 15.

Medjusobno ukrstanje zeleznickih pruga i ukrstanje zeleznicke pruge sa drugom

prugom (prugom industrijske zeleznice, industrijskim kolosekom, tramvajskom prugom i sl.) mora biti van nivoa.

Clan 16.

Zajednicki most za zeleznicku prugu i javni put moze se graditi na istim stubovima ili sa zajednickom konstrukcijom, pod uslovom da su pruga i kolovoz puta potpuno odvojeni sigurnosnom ogradom.

Clan 17.

(1) U pruznom pojasu mogu se graditi samo zeleznicki objekti i postrojenja.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, pruznom pojasu mogu se, uz prethodnu saglasnost zeleznickog transportnog preduzeca, graditi objekti i postrojenja drugih preduzeca koji sluze za utovar i istovar stvari na zeleznici.

(3) U zastitnom pruznom pojasu mogu se graditi gradjevinski i drugi objekti, podizati postrojenja na odredjenoj udaljenosti od pruge zavisno od njihove vrste i namene i saditi drvece, prema uslovima i uz primenu mera koje obezbedjuju bezbednost ljudi i saobracaja.

Clan 18.

(1) Razmak izmedju zeleznicke pruge i puta mora biti toliki da se izmedju njih mogu postaviti svi uredjaji i postrojenja potrebni za obavljanje saobracaja na pruzi i putu, s tim da iznosi najmanje 8 m, racunajuci od osovine najblizeg koloseka do najblize tacke gornjeg stroja puta.

(2) Na brdovitim i teskim terenima, u klisurama i na drugim slicnim konfiguracijama terena, razmak izmedju zeleznicke pruge i puta koji nema svojstvo auto-puta moze biti i manji od 8 m, pod uslovom da im se slobodni profili ne dodiruju i da se izmedju njih mogu postaviti signalno-sigurnosni uredjaji, telekomunikacioni uredjaji, stabilna postrojenja elektrovuce i drugi uredjaji neophodni za bezbedno odvijanje saobracaja, s tim da pruga bude izvedena najmanje 1 m iznad nivelete puta.

(3) Ako postojeci put ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog clana, na putu se moraju postaviti sigurnosne ograde.

Clan 19.

(1) Sistem veza u zeleznickom saobracaju mora se graditi i odrzavati tako da predstavlja jedinstvenu celinu u pogledu funkcionisanja i koriscenja i da zadovoljava potrebe za obezbedjenje bezbednog odvijnjja zeleznickog saobracaja.

(2) Uslove za izgradnju i odrzavanje sistema veza u zeleznickom saobracaju, zavisno od znacaja i kategorije pruge, utvrdjuje Zajednica JZ.

Clan 20.

(1) Sluzbena mesta iz kojih se vrsi upravljanje i regulisanje zeleznickog saobracaja (stanice, ukrsnice i rasputnice) na zeleznickoj pruzi, zavisno od maksimalne brzine kretanja voza, moraju biti opremljene signalno-sigurnosnim uredjajima i postrojenjima, i to:

1) za brzinu kretanja voza na ostalim zeleznickim prugama preko skretnickog podrucja do 50 km/h - ulaznim signalima koji ne moraju biti u tehnicki uslovljenoj medjusobnoj zavisnosti i u zavisnosti od polozaja skretnica u putu voznje tako da signalisu da li je danja voznja dozvoljena redovnom ili ogranicenom brzinom. Izuzetno ova sluzbena mesta mogu biti obezbedjena samo i prilaznim signalima;

2) za brzinu kretanja voza na zeleznickim prugama preko skretnickog podrucja od 50 do 100 km/h - ulaznim signalima i predsignalima. Ulazni signali moraju biti u tehnicki uslovljenoj medjusobnoj zavisnosti i u zavisnosti od polozaja skretnica u putu voznje tako da signalisu da li je dalja voznja dozvoljena redovnom ili ogranicenom brzinom;

3) za brzinu kretanja voza od 100 do 160 km/h - ulaznim signalima i predsignalima i izlaznim signalima koji su u takvoj tehnicki uslovljenoj zavisnosti od puta voznje da se mogu postaviti u polozaj koji dozvoljava dalju voz nju samo po prethodno obezbedjenom putu voznje i ako je pruga slobodna u smeru kretanja voza do narednog ulaznog ili prostranog signala. Izlazni signali susednih sluzbenih mesta na jednokolosecnoj pruzi moraju biti u takvoj medjusobnoj tehnicki

uslovljenoj zavisnosti da se mogu postaviti u polozaj koji dozvoljava voznju samo u jednom smeru;

4) za brzinu kretanja voza od 100 do 160 km/h kod ulaznih i izlaznih signala u stanicama, prostornih i zastitnih signala na glavnim prolaznim kolosecima - pruznim auto-stop uredjajima.

(2) Ako se zeleznicka pruga koja nema ugradjene pruzne auto-stop uredjaj priknjucuje na prugu sa ugradjenim auto-stop uredjajima, ulazni signali i predsignali prikljucne pruge u stanici ili na drugom sluzbenom mestu (ukrsnici ili rasputnici) prikljucenja moraju biti opremljeni pruznim auto-sto uredjajima ili zastitnom skretnicom u putu voznje.

(3) Zeleznicke pruge moraju za brzinu kretanja voza od 100 do 160 km/h biti opremljene pruznim uredjajima preko kojih se uspostavlja radio-veza izmedju osoblja vucnog vozila i osoblja dispecerskog centra.

Clan 21.

Elektrifikacija zeleznickih pruga vrsi se primenom monofaznog sistema 25 kV,

50 Hz.

 

 

Clan 22.

(1) Na mestima na kojima je kontaktna mreza pod naponom i na mestima na kojima su postavljeni uredjaji te mreze, gde postoji opasnost po zivot ljudi, moraju se sprovesti odgovarajuce zastitne mere.

(2) Na signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim postrojenjima i uredjajima ili na delovima tih postrojenja ili uredjaja koji se nalaze u neposrednoj blizini kontaktne mreze, moraju se sprovesti odgovarajuce mere zastite od stetnih (opasnih i ometajucih) elektricnih uticaja.

Clan 23.

(1) Kontaktni provodnik monofaznog sistema (25 kV, 50 Hz) iznad putnog prelaza u nivou mora biti postavljen na visini od najmanje 5,5 m, racunajuci od gornje ivice sine, s tim sto se sa obe strane putnog prelaza moraju postaviti zastitne kapije za drumska vozila cija ukupna visina, zajedno sa teretom na njemu, prelazi propisanu najvecu dozvoljenu visinu - na rastojanju od najmanje 8 m od najblize sine mereno po osi puta i na visini od najmanje 4,5 m iznad kolovoza puta.

(2) Na propisanoj udaljenosti od zastitnih kapija s jedne i s druge strane putnog prelaza moraju se postaviti odgovarajuci znaci zabrane saobracaja za drumska vozila cija ukupna visina, zajedno sa teretom na njemu, prelazi propisanu najvecu dozvoljenu visinu, sa naznakom visine zastitne kapije radi bezbednog odvijanja drumskog saobracaja preko putnog prelaza.

(3) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, zastitne kapije za drumska vozila cija ukupna visina, zajedno sa teretom na njemu, prelazi propisanu najvecu dozvoljenu visinu mogu biti postavljene na visini manjoj od 4,5 m, ali ne manjoj od 4,2 m, iznad kolovoza puta.

Clan 24.

(1) Zeleznicke stanice i druga sluzbena mesta na pruzi u kojima se regulise zeleznicki saobracaj moraju imati propisane prostorije, opremu i uredjaje za osvetljavanje, kao i druge propisane uredjaje, koji omogucavaju bezbedno odvijanje zeleznickog saobracaja.

(2) Uslove koje moraju ispunjavati prostorije, oprema i uredjaji u zeleznickim stanicama i drugim sluzbenim mestima na pruzi u pogledu bezbednog odvijanja zeleznickog saobracaja propisuje savezni ministar nadlezan za poslove saobracaja.

(3) Prostorije i mesta za primanje, smestanje i otpremanje putnika, prtljaga i posiljaka u zeleznickom saobracaju moraju biti osvetljeni i snabdeveni odgovarajucim uredjajima, postrojenjima i opremom koji su potrebni za bezbednost putnika i bezbedno vrsenje poslova na tim mestima.

(4) U zeleznickim stanicama i stajalistima dvokolosecne pruge, sa velikom frekvencijom putnika i vozova, pristupi do vozova moraju biti izvedeni tako da putnici ne prelaze preko koloseka (podzemni prolazi, ceoni peroni i dr.).

(5) Stajalista na dvokolosecnim prugama moraju imati perone povezane prolazima ispod ili iznad pruge ili perone sa pristupnim prilazima za usmeravanje putnika na obezbedjeni putni prelaz ili pesacki prelaz ili moraju biti zasticena zeleznickim signalima.

(6) Stajalista na dvokolosecnim prugama iz stava 5. ovog clana, osim stajalista sa ostrvskim peronima, moraju imati ogradu izmedju koloseka.

Clan 25.

(1) Cevovodi i vodovodi, elektricne, telefonske i telegrafske vazdusne linije i podzemni kablovi i druge slicne instalacije i uredjaji koji sluze za opste potrebe mogu se postaviti na zeleznicko podrucje i ukrstati sa zeleznickom prugom, odnosno izvoditi paralelno sa zeleznickom prugom na zeleznickom podrucju i van zeleznickog podrucja pod uslovom da se njihovim postavljanjem, izvodjenjem ili koriscenjem ne ugrozava bezbednost zeleznickog saobracaja niti ometa njegovo odvijanje i razvoj.

(2) Postavljanje instalacija i uredjaja iz stava 1. ovog clana na zeleznicko podrucje vrsi se po pribavljenoj saglasnosti zeleznickog transportnog preduzeca.

Clan 26.

(1) Zeleznicke pruge i postrojenja, objekti i uredjaji na njima moraju se odrzavati u stanju koje obezbedjuje bezbedan zeleznicki saobracaj i moraju biti redovno kontrolisani i periodicno pregledani.

(2) Zeleznicka transportna preduzeca i druga preduzeca koja vrse odrzavanje, kontrolu i periodicne preglede zeleznickih pruga i postrojenja, objekata i uredjaja na njima moraju ispunjavati propisane uslove za vrsenje tih poslova.

(3) Nacin vrsenja odrzavanja, kontrole i periodicnih pregleda zeleznickih pruga i postrojenja, objekata i uredjaja na njima, kao i uslove koje moraju ispunjavati zeleznicka transportna preduzeca i druga preduzeca koja obavljaju poslove iz stava 2. ovog clana, utvrdjuje Zajednica JZ.

8. Ukrstanje zeleznickih pruga i puteva

Clan 94.

(1) Prelazenje drumskih vozila preko zeleznicke pruge dozvoljeno je samo na putnim prelazima, a prelazenje lica preko zeleznicke pruge dozvoljeno je samo na pesackim ili putnim prelazima.

(2) Vozovi u zeleznickom saobracaju imaju na putnim prelazima pravo prvenstva prolaza u odnosu na drumska vozila i druge ucesnike u saobracaju.

Clan 95.

(1) Ukrstanje zeleznicke pruge i puta, odredjivanje mesta na kojima se moze izvesti ukrstanje pruge i puta i mere koje se moraju preduzeti radi obezbedjivanja bezbednog odvijanja saobracaja na putnim prelazima utvrdjuju se zavisno od gustine saobracaja, preglednosti zeleznicke pruge, brzine voznje na pruzi i putu i od drugih mesnih uslova koji su od znacaja za bezbednost saobracaja.

(2) Nacin ukrstanja zeleznicke pruge i puta, odredjivanje mesta na kojima se moze izvesti ukrstanje pruge i puta i mere koje se moraju preduzeti za obezbedjivanje bezbednog odvijanja saobracaja na putnim prelazima, propisuje savezni ministar nadlezan za poslove saobracaja.

Clan 96.

(1) Ukrstanje zeleznicke pruge i auto-puta i ukrstanje pruge i puta u stanicnom prostoru izmedju ulaznih, odnosno izlaznih skretnica od kojih pocinju stanicni koloseci ne moze biti u istom nivou.

(2) Ukrstanje zeleznicke pruge i puta koji nema svojstvo auto-puta, ne moze biti u istom nivou ako je saobracaj drumskih motornih vozila na putu vrlo gust ili ako je zeleznicki saobracaj na pruzi ucestao i ako to zahtevaju posebni uslovi na mestu ukrstanja pruge i puta i drugi razlozi bezbednosti zeleznickog saobracaja.

Clan 97.

Zeleznicka transportna preduzeca i druga preduzeca koja vrse zeleznicki saobracaj, kao i preduzeca u ciju delatnost spada odrzavnjje puteva duzna su da na putnom prelazu sprovedu propisane mere za bezbedan saobracaj i da putne prelaze odrzavaju u stanju kojim se obezbedjuje bezbedno odvijanje saobracaja.

Clan 98.

Na zeleznickoj pruzi, ispred putnog prelaza, moraju biti postavljeni propisani

signalni znakovi za obavestavanje voznog osoblja o priblizavanju voza putnom prelazu i o obavezi davanja propisanih zvucnih signala sa vucnog vozila.

Clan 99.

(1) Za prelazak preko putnog prelaza vozila koja saobracaju na putevima sa posebnom dozvolom za vanredni prevoz, ako drumsko vozilo sa teretom na njemu ili bez tereta prekoracuje propisanu najvecu dozvoljenu ukupnu masu ili najvecu dozvoljenu masu po osovini ili najvecu dozvoljenu visinu, potrebna je saglasnost zeleznickog transportnog preduzeca na cijem se podrucju taj prevoz vrsi.

(2) Na podvoznjacima cija je donja ivica konstrukcije iznad kolovoza puta postavljena na visinu manju od najvece dozvoljene visine drumskog vozila, zajedno sa teretom na njemu, moraju se postaviti zastitne kapije i odgovarajuci znaci zabrane saobracaja za drumska vozila cija ukupna visina, zajedno sa teretom na njemu, prelazi propisanu najvecu dozvoljenu visinu.

(3) Zastitne kapije i odgovarajuce znake zabrane saobracaja za drumska vozila iz stava 2. ovog clana duzni su da postavljaju i da ih odrzavaju preduzeca koja se staraju o javnim putevima i koja ih odrzavaju.

 

III. PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

1. Industrijska zeleznica i industrijski kolosek

Clan 106.

(1) Preduzeca koja vrse prevoz putnika i stvari za sopstvene potrebe na industrijskim kolosecima (u daljem tekstu: industrijska zeleznica), koji se prikljucuju na zeleznicku prugu, odnosno na prugu industrijske zeleznice, duzna su da zeleznicki saobracaj na industrijskim kolosecima vrse na nacin i prema uslovima utvrdjenim ovim zakonom.

(2) Preduzeca iz stava 1. ovog clana mogu na svojoj industrijskoj zeleznici vrsiti i javni prevoz putnika i stvari, ako ispunjavaju uslove propisane za zeleznicka transportna preduzeca i ako su registrovana za tu delatnost.

Clan 107.

(1) Pruga industrijske zeleznice ili industrijski kolosek prikljucuje se na zeleznicku prugu zeleznickog transportnog preduzeca u stanici, a izuzetno na otvorenoj pruzi, uz obavezu sprovodjenja neophodnih mera bezbednosti saobracaja.

(2) Ako se pruga industrijske zeleznice ili industrijski kolosek prikljucuje na otvorenoj pruzi magistralne pruge, odvojna skretnica mora biti izvedena sa zastitnim kolosekom i osigurana signalima sa predsignalima. Signali moraju da zavise od polozaja skretnice, koji se kontrolise iz drugog posednutog sluzbenog mesta na pruzi.

(3) Odvojna skretnica iz stava 2. ovog clana mora biti posednuta zeleznickim radnicima ako se njen polozaj za vreme odvijanja saobracaja vozova ne kontrolise iz drugog posednutog sluzbenog mesta na pruzi.

 

 

Clan 108.

(1) Pruga industrijske zeleznice ili industrijski kolosek moze se prikljuciti na zeleznicku prugu samo ako to odobri zeleznicko transportno preduzece na ciju se prugu to prikljucenje vrsi.

(2) Nacin prikljucivanja i saobracajno-tehnicke uslove za prikljucivanje pruge industrijske zeleznice ili industrijskog koloseka na zeleznicku prugu, kao i mere bezbednosti saobracaja koje treba sprovesti u vezi sa prikljucivanjem utvrdjuje zeleznicko transportno preduzece, u skladu sa

ovim zakonom.

Clan 109.

(1) Preduzeca koja odrzavaju industrijske koloseke duzna su da te koloseke odrzavaju u stanju kojim se obezbedjuje bezbedno odvijanje zeleznickog saobracaja, saglasno clanu 26. ovog zakona.

(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje moraju ispunjavati zeleznicke pruge (cl. 8. do 26) shodno se primenjuju i na industrijske koloseke i postrojenja, uredjaje i opremu kao sastavni deo tih koloseka.

Clan 110.

(1) Na preduzeca koja vrse prevoz putnika i stvari za sopstvene potrebe u zeleznickom saobracaju shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na pravila saobracaja (clan 39. i cl. 41. do 47); sistem saobracajne signalizacije i signalnih oznaka (cl. 48. do 59); uslove koje moraju ispunjavati zeleznicki radnici (cl. 60 do 78); uslove u pogledu ukrstanja zeleznickih pruga i puteva (cl. 94. do 99) i na zastitu zeleznickih pruga i vozila (cl. 100. do 105).

(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na: uslove koje moraju ispunjavati zeleznicke pruge i zeleznicka vozila (cl. 8. do 38); ukupno radno vreme, ukupno trajanje smene i upravljanja vucnim vozilom voza, odmori i raspored u smenama voznog i stanicnog osoblja (cl. 79. do 87); prava i duznosti subjekata u slucaju nastanka vanrednih dogadjaja (cl. 88. do 91) i prava, duznosti i odgovornosti zeleznickih radnika (cl. 92. i 93) shodno se primenjuju na industrijske zeleznice i zeleznicka vozila industrijskih zeleznica i na industrijske radnike koji neposredno ucestvuju u vrsenju zeleznickog saobracaja (u daljem tekstu: industrijski radnici) na industrijskim zeleznicama.

Clan 111.

U okviru industrijske zeleznice izuzetno se mogu graditi pruge uzanog koloseka sa odgovarajucim zeleznickim vozilima.

Clan 112.

(1) Poluprecnik krivine na pruzi industrijske zeleznice normalnog koloseka moze iznositi na otvorenoj pruzi najmanje 180 m, a na glavnom prolaznom koloseku najmanje 250 m.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana poluprecnik krivine na otvorenoj pruzi industrijske zeleznice moze biti manji od 180 m, ali ne manji od 100 m, s tim da deo pruge koja se nalazi u krivini mora imati specijalnu konstrukciju gornjeg stroja koja omogucava bezbedan saobracaj vozova.

(3) Poluprecnik krivine na pruzi industrijske zeleznice uzanog koloseka moze iznositi na otvorenoj pruzi najmanje 80 m.

(4) Dozvoljena masa po osovini industrijske zeleznice normalnog koloseka moze iznositi najmanje 15 t, a uzanog koloseka najmanje 6 t.

Clan 113.

Pruge industrijskih zeleznica mogu se medjusobno ukrstati u nivou, s tim da semesta ukrstanja pruga moraju opremiti odgovarajucim uredjajima i opremom i znakovima i oznakama kojima se omogucava bezbedno odvijanje zeleznickog saobracaja.

Clan 114.

Zeleznicka vozila preduzeca koja vrse prevoz putnika i stvari za sopstvene potrebe, kad ucestvuju u saobracaju na jugoslovenskim zeleznickim prugama moraju ispunjavati tehnicke i druge uslove propisane ovim zakonom za zeleznicka vozila zeleznickih transportnih preduzeca, kao i druge uslove upogledu bezbednog odvijanja zeleznickog saobracaja, u skladu sa ovim zakonom.

Clan 115.

Radnici preduzeca koja vrse prevoz putnika i stvari za sopstvene potrebe, koja raspolazu sopstvenim kolosecima i zeleznickim vozilima, kad ucestvuju u saobracaju na jugoslovenskim zeleznickim prugama, moraju u pogledu strucne spreme i obucenosti i psihicke i fizicke sposobnosti, kao i u pogledu drugih uslova koji su od znacaja za bezbedno odvijanje zeleznickog saobracaja ispunnjavati uslove utvrdjene ovim zakonom za zeleznicke radnike zeleznickih transportnih preduzeca.

Clan 116.

Tehnicke i druge uslove za izgradnju, rekonstrukciju i odrzavanje industrijskih koloseka, postrojenja, uredjaja i objekata na njima i zeleznickih vozila, propisuje savezni ministar nadlezan za poslove saobracaja.

 

2. Gradska zeleznica, zicara, uspinjaca i ski-liftovi

Clan 117.

Gradska zeleznica (metro, premetro i dr.), zicara, uspinjaca i ski-liftovi su zeleznice sa posebnim saobracajno-tehnickim osobinama kojima se vrsi javni prevoz putnika i stvari ili samo putnika, odnosno stvari ili lica i stvari za sopstvene potrebe.

Clan 118.

(1) Zeleznice iz clana 117. ovog zakona se projektuju, grade, rekonstruisu i odrzavaju prema posebnim tehnickim elementima i uslovima u skladu sa odgovarajucim tehnickim propisima i jugoslovenskim i granskim standardima.

(2) Uslove za organizovanje prevoza na zeleznicama iz stava 1. ovog clana, tehnicke elemente i uslove za izgradnju, rekonstrukciju i odrzavanje tih zeleznica, kao i druge uslove za bezbedno odvijanje saobracaja na tim zeleznicama, propisuje savezni ministar nadlezan za poslove saobracaja.

Clan 150.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o osnovama bezbednosti u zeleznickom saobracaju ("Sluzbeni list SFRJ", br. 26/91 i "Sluzbeni list SRJ", br. 34/92) i clan zakona o izmenama saveznih zakona kojima su odredjene novcane kazne za privredne prestupe i prekrsaje ("Sluzbeni list SRJ", br. 28/96)