I OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuju se gradjevinsko-tehnicki, tehnoloski i drugi uslovi za izvodjenje prethodnih radova, izrada tehnicke dokumentacije, nacin i postupak izdavanja gradjevinske i upotrebne dozvole, gradjenje objekata i druga pitanja od znacaja za izgradnju i koriscenje objekata.

Clan 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledece znacenje:

 1. "izgradnja objekta" jeste skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju objekta, kontrolu tehnicke dokumentacije, strucni nadzor u toku gradjenja objekta, pripremne radove za gradjenje i gradjenje objekta;
 2. "tehnicka dokumentacija" jeste skup projekata koji se izradjuju radi: utvrdjivanja koncepcije objekta (generalni i idejni projekat), razrade uslova i nacina izgradnje objekta (glavni projekat, izvodjacki projekat i skica objekta) i za potrebe odrzavanja objekta (projekat izvedenog objekta);
 3. "generalni projekat" jeste projekat kojim se utvrdjuje generalna koncepcija, tehnicko-tehnoloske i ekonomske karakteristike i opravdanost za izgradnju objekta;
 4. "idejni projekat" jeste projekat kojim se odredjuju: polozaj, kapacitet, tehnicko-tehnoloske i funkcionalne karakteristike objekta, organizacioni elementi izgradnje objekta, elementi odrzavanja objekta i vrednost objekta i opravdanost za izgradnju objekta;
 5. "glavni projekat" jeste projekat kojim se utvrdjuju gradjevinsko-tehnicke, tehnoloske i eksploatacione karaktaristike objekta sa opremom i instalacijama, tehnicko-tehnoloska i organizaciona resenja za izgradnju objekta, vrednost objekta i uslovi odrzavanja objekta;
 6. "izvodjacki projekat" jeste projekat koji sadrzi razradu svih neophodnih detalja za gradjenje objekta prema glavnom projektu;
 7. "projekat izvedenog objekta" jeste projekat koji prikazuje izvedeno stanje objekta za potrebe eksploatacije i odrzavanja objekta;
 8. "tehnicka kontrola tehnicke dokumentacije" jeste provera uskladjenosti tehnicke dokumentacije sa zakonima i drugim propisima, standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta koji se obavezno primenjuju na gradjenje odredjene vrste objekta;
 9. "prethodni radovi" jesu radovi na odrzavanju, geodetskom premeravanju, pribavljanju i analizi podataka i dokumentacije za potrebe pripreme odgovarajucih projekata;
 10. "pripremni radovi" jesu radovi koji prethode gradjenju objekta i odnose se narocito na: gradjenje i postavljanje objekata i instalacija privremenog karaktera za potrebe izvodjenja radova, obezbedjenje prostora za dopremu i smestaj gradjevinskog materijala i drugi radovi kojima se obezbedjuje sigurnost susednih objekata i obezbedjenje nesmetanog odvijanja saobracaja i koriscenje okolnog prostora;
 11. "objekat" jeste gradjevina koja predstavlja fizicku i tehnicko-tehnolosku ili biotehnicku celinu sa svim instalacijama, postrojenjima i opremom, odnosno same instalacije, postrojenja i oprema koja se ugradjuje u objekat ili samostalno izvode (zgrade svih vrsta, saobracajni, vodoprivredni i energetski objekti, unutrasnja i spoljna mreza instalacije, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, javne zelene povrsine, objekti sporta i rekreacije, groblja, sklonista i dr.);
 12. "gradjenje objekta" jeste izvodjenje gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme i rekonstrukcija objekta;
 13. "rekonstrukcija" jeste izvodjenje gradjevinskih i drugih radova na postojecem objektu, kojima se vrsi nadzidjivanje, sanacija, adaptacija, zamena instalacija, uredjaja, postrojenja i opreme; utice na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju bitni konstruktivni elementi; menja tehnoloski proces; menja spoljni izgled koji je odredjen uslovima za uredjenje prostora; utice na bezbednost susednih objekata, saobracaja i zivotne sredine; menja rezim voda; menjaju uslovi zastite prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, dobra koje uziva prethodnu zastitu i njegove zasticene okoline, osim konzervatorsko-restauratorskih radova;
 14. "dogradnja" jeste izvodjenje gradjevinskih i drugih radova kojima se izgradjuje novi prostor uz postojeci objekat i sa njim cini funkcionalnu ili tehnicku celinu;
 15. "pomocni objekat" jeste objekat koji sluzi koriscenju stambenog i drugog objekta, a gradi se na istoj gradjevinskoj parceli (barake, garaze, ostave, septicke jame, bunari, ograde i sl.);
 16. "investitor" jeste lice za cije potrebe se gradi objekat, odnosno koje finansira izgradnju objekta i na cije ime se izdaje gradjevinska dozvola.

II PRETHODNI RADOVI

Clan 3.

Pre pocetka izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju objekta za koji gradjevinsku dozvolu izdaje nadlezno ministarstvo i objekata primarne komunalne i saobracajne infrastrukture u naseljenim mestima, obavljaju se prethodni radovi na osnovu cijih rezultata se izradjuje tehnicka i druga dokumentacija za izgradnju ovih objekata.

Prethodni radovi, u zavisnosti od vrste i karakteristika objekta, obuhvataju: istrazivanja i izradu analiza i projekata i drugih strucnih materijala, pribavljanje podataka kojima se analiziraju i razradjuju tehnicki, ekonomski, tehnoloski energetski, urbanisticki, geoloski, geotehnicki, seizmicki, geodetski, meteoroloski, hidroloski, vodoprivredni i saobracajni uslovi, uslovi zastite od pozara, zastite zivotne sredine i drugi uslovi od uticaja na izgradnju i koriscenje odredjenog objekta.

Na osnovu rezultata prethodnih radova izradjuje se prethodna studija opravdanosti.

Prethodna studija opravdanosti sadrzi i generalni projekat.

Clan 4.

Za izgradnju objekta iz clana 3. stav 1. ovog zakona, objekata za koje je propisana obaveza izrade detaljne analize uticaja na zivotnu sredinu, objekata koji se nalaze u zasticenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog i velikog znacaja i za objekte koji ce se graditi u etapama izradjuje se studija opravdanosti.

Studija opravdanosti sadrzi i idejni projekat.

 

Clan 5.

Prethodne radove za izgradnju objekata, izradu prethodne studije opravdanosti, studije opravdanosti i tehnicke dokumentacije koja se izradjuje na osnovu rezultata prethodnih radova, moze obavljati preduzece, odnosno drugo pravno lice (u daljem tekstu: preduzece) koje je upisano u odgovarajuci registar za obavljanje poslova koji se izvode u okviru prethodnih radova, odnosno za poslove konsaltinga i inzenjeringa u toj oblasti i koje ispunjava uslove u pogledu strucnog kadra i druge uslove utvrdjene za preduzeca koja izradjuju tehnicku dokumentaciju, odnosno obavljaju poslove gradjenja te vrste objekta.

III TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OBJEKTA

1. Izrada tehnicke dokumentacije

Clan 6.

Tehnicka dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju objekta izradjuje se kao generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvodjacki projekat i projekat izvedenog objekta.

Generalni i idejni projekat izradjuje se za potrebe utvrdjivanja koncepcije objekta.

Glavni projekat izradjuje se za potrebe izgradnje objekta i pribavljanje gradjevinske dozvole.

Izvodjacki projekat izradjuje se za potrebe izvodjenja radova na gradjenju ako glavni projekat ne sadrzi detalje potrebne za izvodjenje radova.

Projekat izvedenog objekta izradjuje se za potrebe koriscenja i odrzavanja objekta.

Clan 7.

Generalni projekat sadrzi narocito podatke o: makrolokaciji objekta; tehnicko-tehnoloskoj koncepciji objekta; nacinu obezbedjenja infrastrukture; mogucim varijantama prostornih i tehnickih resenja sa stanovista uklapanja u prostor; prirodnim uslovima; proceni uticaja na zivotnu sredinu; zastiti prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; funkcionalnosti i racionalnosti resenja.

Clan 8.

Idejni projekat sadrzi narocito podatke o: mikrolokaciji objekta; tehnicko-tehnoloskim i eksploatacionim karakteristikama objekta; preliminarnom proracunu stabilnosti i sigurnosti objekta; resenju temeljenja objekta; tehnicko-tehnoloskim i organizacionim elementima izgradnje objekta; merama za sprecavanje ili smanjenje negativnih uticaja na zivotnu sredinu; idejnom resenju infrastrukture; uporednoj analizi varijantnih tehnickih resenja sa stanovista svojstva lokacije i tla, funkcionalnosti, stabilnosti, proceni uticaja na zivotnu sredinu, prirodnim i nepokretnim kulturnim dobrima, racionalnosti izgradnje i eksploatacije, visini troskova izgradnje, transporta, odrzavanja, obezbedjenja energije i drugih troskova.

Clan 9.

Glavni projekat izradjuje se u skladu sa urbanistickom dozvolom.

Glavni projekat sadrzi narocito:

 1. dopunske istrazne radove;
 2. razradu tehnicko-tehnoloskih i eksploatacionih karakteristika objekta sa opremom i instalacijom;
 3. proracun stabilnosti i sigurnosti objekta i proracune iz oblasti gradjevinske fizike;
 4. resenje temeljenja objekta;
 5. tehnicko-tehnoloska i organizaciona resenja za izgradnju objekta;
 6. razradu prikljucaka objekta na odgovarajucu saobracajnu i drugu infrastrukturu i uredjenja slobodnih povrsina;
 7. uslove zastite susednih objekata;
 8. razradu mera za sprecavanje ili smanjenje negativnih uticaja na zivotnu sredinu;
 9. troskove izgradnje i odrzavanja objekta;
 10. geodetsko-tehnicku dokumentaciju za gradjenje i osmatranje objekta.

Clan 10.

Glavni projekat za nadzidjivanje stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade, pored dokumentacije iz clana 9. ovog zakona, sadrzi i analizu uslova nadzidjivanja kojim se potvrdjuje da:

 1. nadzidjivanje do predvidjene visine nece ugrozavati stabilnost zgrade, kao i susedne objekte;
 2. nadzidjivanje nece pogorsati upotrebljivost pojedinih delova zgrade za svrhe kojima sluze i druge uslove koriscenja zgrade;
 3. zgrada po dovrsenom nadzidjivanju kao celina zadovoljava zahteve stabilnosti, sigurnosti i savremene uslove stanovanja, odnosno koriscenja.

Clan 11.

Glavni projekat za izvodjenje radova na pretvaranju zajednickih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade u stambeni, odnosno poslovni prostor, pored dokumentacije iz clana 9. ovog zakona, sadrzi i sledece podatke:

 1. da je pretvaranje moguce po propisanim tehnickim uslovima za izgradnju stanova;
 2. da pretvaranje nece uticati na stabilnost zgrade i susednih objekata;
 3. da pretvaranje nece znatnije pogorsati upotrebljivost pojedinih delova zgrade i uslova njenog koriscenja.

Clan 12.

Izgradnja manjih pomocnih objekata i izvodjenje radova koji se ne smatraju rekonstrukcijom u smislu ovog zakona, vrsi se na osnovu skice koja sadrzi osnovne i karakteristicne preseke objekta, izgled i tehnicki opis radova.

Clan 13.

Izvodjackim projektom izradjuju se detalji za izvodjenje radova obuhvaceni glavnim projektom.

Clan 14.

Projekat izvedenog objekta izradjuje se za sve objekte za koje se po odredbama ovog zakona pribavlja gradjevinska dozvola, osim objekata za koje se izradjuje skica objekta.

Projekat izvedenog objekta je glavni projekat sa izmenama nastalim u toku gradjenja objekta.

U slucaju da u toku gradjenja objekta nije odstupljeno od glavnog projekta, investitor i izvodjac radova na glavnom projektu konstatuju da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju.

Clan 15.

Tehnicku dokumentaciju moze da izradjuje preduzece, odnosno radnja, koji su upisani u odgovarajuci registar za izradu tehnicke dokumentacije za tu vrstu objekta i koji imaju najmanje po jedno zaposleno lice sa visokom strucnom spremom odgovarajuce struke i ovlascenjem za projektovanje.

Tehnicku dokumentaciju, za objekte za koje gradjevinsku dozvolu izdaje nadlezno ministarstvo, moze da izradjuje preduzece koje je upisano u sudski registar za izradu tehnicke dokumentacije za tu vrstu objekata, koje ima najmanje po dva zaposlena lica sa visokom skolskom spremom odgovarajuce struke, radnim iskustvom od najmanje tri godine i ovlascenje za projektovanje i da u izradi tehnicke dokumentacije za tu vrstu i namenu objekata ima odgovarajuce strucne rezultate.

Strucne rezultate u smislu stava 2. ovog clana ima preduzece koje je izradilo ili ucestvovalo u izradi tehnicke dokumentacije po kojoj su izgradjeni objekti te vrste i namene.

Ispunjenost uslova iz st. 1, 2. i 3. ovog clana utvrdjuje ministar nadlezan za poslove gradjevinarstva (u daljem tekstu: Ministar) na predlog strucne komisije koju obrazuje.

Ispunjenost uslova utvrdjenih aktom iz stava 4. ovog clana, proverava se svakih pet godina.

Pre isteka roka od pet godina od dana izdavanja akta o ispunjenosti uslova (licence) preduzece, odnosno radnja, dostavlja ministru podatke kojima se dokazuje da i dalje ispunjava uslove za obavljanje poslova izrade tehnicke dokumentacije, sto se potvrdjuje na vec izdatom aktu.

Ministar ce doneti resenje o stavljanju van snage akta o ispunjenosti uslova (licence) ako se na osnovu dostavljenih podataka utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za obavljanje poslova izrade tehnicke dokumentacije, kao i u slucaju ako preduzece, odnosno radnja, ne dostavi podatke pre isteka roka iz stava 5. ovog clana.

Clan 16.

Tehnicku dokumentaciju ne moze da izradjuje preduzece, odnosno druga organizacija, koji su zakonom ili drugim propisom ovlasceni da utvrde neki od uslova sadrzanih u urbanistickoj dozvoli za izgradnju objekta za koji se tehnicka dokumentacija izradjuje.

Preduzece koje obavlja komunalne delatnosti moze da izradjuje tehnicku dokumentaciju za objekte koje ce koristiti za obavljanje svoje delatnosti.

Tehnicku dokumentaciju za preduzimanje mera tehnicke zastite na nepokretnom kulturnom dobru pod uslovima propisanim ovim zakonom izradjuje organizacija koja obavlja delatnost zastite kulturnih dobara.

Clan 17.

U izradi tehnicke dokumentacije ne moze da ucestvuje lice koje je zaposleno u preduzecu, koje je ovlasceno da utvrdi neki od uslova sadrzanih u aktu o urbanisticko tehnickim uslovima na osnovu koga se tehnicka dokumentacija izradjuje, osim u slucaju utvrdjenom ovim zakonom.

U izradi tehnicke dokumentacije ne moze da ucestvuje lice koje vrsi nadzor nad primenom odredaba ovog zakona.

Tehnicku dokumentaciju za izgradnju porodicne stambene zgrade i pomocnih objekata za sopstvene potrebe i potrebe clanova svog porodicnog domacinstva moze da izradjuje gradjanin koji ima najmanje srednju skolsku spremu odgovarajuce struke i ovlascenje za projektovanje.

Clan 18.

Tehnicku dokumentaciju, kao i njene sastavne delove, odnosno projekte, potpisuju lica koja su kao odgovorni projektanti rukovodili njihovom izradom.

Odgovorni projektant, u smislu stava 1. ovog clan, koji rukovodi izradom tehnicke dokumentacije u celini (glavni odgovorni projektant), odnosno delova tehnicke dokumentacije za objekte za koje gradjevinsku dozvolu izdaje nadlezno ministarstvo, moze biti lice koje ima visoku skolsku spremu odgovarajuce struke, tri godine radnog iskustva i ovlascenje za projektovanje.

Odgovori projektant koji rukovodi izradom pojedinog dela tehnicke dokumentacije moze da bude i lice sa visom skolskom spremom odgovarajuce struke odnosno smera i tri godine radnog iskustva, polozenim strucnim ispitom i ovlascenjem za projektovanje.

2. Kontrola tehnicke dokumentacije

Clan 19.

Generalni i idejni projekat za objekte iz clana 24. stav 4. tac. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 16) (objekti od izuzetnog znacaja), tac. 19), 20), 21), 22) i 23) ovog zakona podlezu strucnoj kontroli komisije koju obrazuje Ministar (u daljem tekstu: reviziona komisija).

Kontrola generalnog i idejnog projekta, u smislu stava 1. ovog clana, obuhvata i kontrolu prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti.

Kontrolom se proverava koncepcija objekta sa stanovista: pogodnosti lokacije u odnosu na vrstu i namenu objekta, uslova gradjenja objekta u pogledu primene mera zastite zivotne sredine, seizmoloskih, geoloskih, saobracajnih i drugih uslova, obezbedjenja energetskih uslova u odnosu na vrstu planiranih energenata, tehnicko-tehnoloskih karakteristika objekta, tehnicko-tehnoloskih i organizacionih resenja za izgradnju objekata, kao i savremenosti tehnickih resenja i uskladjenosti sa razvojnim programima u toj oblasti i drugih propisanih uslova izgradnje objekta.

Reviziona komisija dostavlja investitoru izvestaj sa predlogom mera koje je investitor duzan da primeni u pogledu resenja iz stava 3. ovog clana, pri izradi glavnog projekta.

Troskove kontrole snosi investitor.

 

Clan 20.

Glavni projekat podleze tehnickoj kontroli.

Tehnicku kontrolu glavnog projekta moze da vrsi preduzece koje ispunjava uslove iz clana 15. ovog zakona koje odredi investitor.

Tehnicku kontrolu glavnog projekta ne moze da vrsi preduzece koje je izradilo taj projekat, ni preduzece koje je investitor.

Tehnicka kontrola glavnog projekta obuhvata: proveru uskladjenosti projekta sa rezultatima prethodnih istrazivanja (prethodni radovi), ocenu namenskih podloga za temeljenje objekata, proveru ispravnosti i tacnosti tehnicko-tehnoloskih resenja objekta i resenja izgradnje objekata, stabilnosti i bezbednosti, racionalnosti projektovanih materijala, uticaja na zivotnu sredinu i susedne objekte, uskladjenosti sa zakonom i drugim propisima, tehnickim normativima, standardima i normama kvaliteta,kao i medjusobne uskladjenosti svih delova tehnicke dokumentacije.

U slucaju da od izvrsene tehnicke kontrole glavnog projekta, a pre pribavljanja gradjevinske dozvole, dodje do promene tehnickih propisa, standarda i normi kvaliteta,glavni projekat mora se usaglasiti sa tim promenama i podleze ponovnoj tehnickoj kontroli.

Tehnickom kontrolom glavnog projekta za izgradnju objekata, za koje gradjevinsku dozvolu izdaje nadlezno ministarstvo, proverava se i da li je postupljeno po nalazu revizione komisije.

Troskove tehnicke kontrole glavnog projekta snosi investitor.

Kontroli projekta u smislu stava 1. ovog clana ne podlezu projekti iz clana 17. stav 3. ovog zakona.

Clan 21.

U vrsenju tehnicke kontrole glavnog projekta moze da ucestvuje lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za izradu te vrste tehnicke dokumentacije.

U vrsenju tehnicke kontrole ne moze da ucestvuje: lice koje je zaposleno u preduzecu, odnosno drugoj organizaciji koja je izradila tehnicku dokumentaciju ili je ucestvovalo u njenoj izradi; lice koje je zaposleno kod investitora i lice koje vrsi nadzor nad primenom odredaba ovog zakona. ili je ucestvovalo u njenoj izradi; lice koje je zaposleno kod investitora i lice koje vrsi nadzor nad primenom odredaba ovog zakona.

Clan 22.

Tehnicka dokumentacija izradjena po propisima drugih zemalja podleze tehnickoj kontroli kojom se proverava uskladjenost te dokumentacije sa zakonom i drugim propisima, standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta.

Clan 23.

O izvrsenoj tehnickoj kontroli glavnog projekta sacinjava se izvestaj, a ispravnost glavnog projekta se potvrdjuje na svakom projektu.

IV GRADjEVINSKA DOZVOLA

1. Nadleznost za izdavanje gradjevinske dozvole

Clan 24.

Gradjenju objekta moze da se pristupi kad se pribavi gradjevinska dozvola.

Gradjevinsku dozvolu za izgradnju objekata izdaje nadlezno ministarstvo, ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno.

Gradjevinsku dozvolu za izgradnju objekata iz clana 44. ovog zakona izdaje opstina odnosno grad, odnosno grad Beograd.

Nadlezno ministarstvo izdaje gradjevinsku dozvolu za izgradnju objekta, i to:

 1. visokih brana i akumulacija ispunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehnicko osmatranje;
 2. nuklearnih objekata i drugih objekata koji sluze za proizvodnju energije i nuklearnog goriva za naucno istrazivacke svrhe, uskladistenje radioaktivnih otpadnih materija;
 3. objekata za proizvodnju, preradu i skladistenje nafte i gasa, magistralnih i medjunarodnih naftovoda i gasovoda, gasovoda i naftovoda za medjunarodni transport i toplodalekovoda;
 4. objekata bazne i preradjivacke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije; objekata za preradu koze i krzna; objekata za preradu kaucuka, objekata za prozvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetalnih minerala;
 5. hidroelektrana snage 10 i vise MVA, termoelektrana snage 10 i vise MVA i dalekovoda i trafostanica napona 110 i vise kV;
 6. medjuregionalnih i regionalnih objekata vodosnabdevanja;
 7. uredjaja za preciscavanje otpadnih voda za gradska naselja;
 8. aerodroma za javni vazdusni saobracaj;
 9. mehanizovanih teretnih i javnih putnickih pristanista;
 10. metroa;
 11. stadiona za 10.000 i vise gledalaca, objekata konstruktivnog raspona 30 i vise metara, pokrivenih objekata za javne potrebe u kojima se okuplja vise od 1.000 ljudi, objekata visine 50 i vise metara, silosa kapaciteta 10.000 i vise m3, industrijskih, proizvodnih hala povrsine vece od 5.000 m2.
 12. objekata za skladistenje opasnih i stetnih materija i otpada koji ima svojstvo opasnih materija;
 13. objekata za reciklazu sekundarnih sirovina;
 14. hidromelioracionih sistema za navodnjavanje povrsine preko 50 ha i za odvodnjavanje preko 300 ha;
 15. ribnjaka povrsine 50 i vise ha;
 16. rekonstrukciju i revitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara od velikog i izuzetnog znacaja, gradjenje i rekonstrukciju objekata u njihovoj zasticenoj okolini i objekata u zonama zastite zasticenog prirodnog dobra;
 17. objekata koji se grade u cilju brzeg povratka iseljenih lica, sprecavanja iseljavanja i dolaska drugih lica koja zele da zive i rade na teritoriji Autonomne pokrajine Kosova i Metohije;
 18. objekata koji se grade na teritoriji dve ili vise opstina;
 19. magistralnih i regionalnih puteva i putnih objekata;
 20. zeleznickih pruga za javni saobracaj sa objektima i prigradskih brzih zeleznica;
 21. telekomunikacionih objekata u sistemima veza koji su medjunarodnog i magistralnog znacaja i objekata koji se grade na teritoriji dve ili vise opstina, zakljucno sa glavnim kapacitetima;
 22. regulacionih radova na plovnim putevima;
 23. plovnih kanala i brodskih prevodnica koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema.

Ministarstvo nadlezno za poslove gradjevinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje gradjevinsku dozvolu za objekte iz stava 4. tac. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) i 18) ovog clana, a za objekte iz stava 2. tac. 19), 20), 21), 22), 23) ovog clana ministarstvo nadlezno za poslove saobracaja i veza.

Poverava se opstini, odnosno gradu, odnosno gradu Beogradu izdavanje gradjevinske dozvole za izgradnju objekata koji nisu odredjeni u stavu 4. ovog clana.

2. Izdavanje gradjevinske dozvole

Clan 25.

Gradjevinska dozvola izdaje se za ceo objekat, odnosno za deo objekta ako taj deo predstavlja tehnicku i funkcionalnu celinu.

Pripremni radovi izvode se na osnovu gradjevinske dozvole iz stava 1. ovog clana.

Pripremni radovi veceg obima ili cije izvodjenje traje duze vreme mogu se izvoditi i na osnovu posebne gradjevinske dozvole.

Clan 26.

Gradjenju objekta, odnosno izvodjenju pojedinih radova moze se pristupiti i bez prethodno pribavljene gradjevinske dozvole ako se objekat gradi neposredno pred nastupanje ili za vreme elementarnih nepogoda ili drugih nepredvidjenih dogadjaja radi njihovog sprecavanja ili ublazavanja stetnog dejstva, kao i radi otklanjanja stetnih posledica od tih nepogoda ili dogadjaja, neposredno posle njihovog nastupanja, kao i u slucaju rata ili neposredne ratne opasnosti.

Objekat iz stava 1. ovog clana moze ostati kao stalni ako investitor pribavi gradjevinsku dozvolu u roku od sest meseci od prestanka okolnosti koje su prouzrokovale njegovo gradjenje.

Clan 27.

Uz zahtev za izdavanje gradjevinske dozvole investitor podnosi:

 1. glavni projekat u tri primerka, potvrdjen od strane nadleznog organa da je uradjen u skladu sa urbanistickom dozvolom sa izvestajem o izvrsenoj tehnickoj kontroli;
 2. dokaz o pravu svojine, odnosno pravu koriscenja gradjevinskog zemljista radi izgradnje, odnosno dokaz o pravu svojine, odnosno pravu koriscenja objekta radi rekonstrukcije objekta;
 3. dokaz o uredjivanju medjusobnih odnosa sa organizacijom koja uredjuje gradjevinsko zemljiste u pogledu placanja naknade;
 4. saglasnosti, misljenja i druge dokaze utvrdjene posebnim propisima.

Za objekte iz clana 19. ovog zakona, pored dokaza iz stava 1. ovog clana, podnosi se i izvestaj revizione komisije da je glavni projekat uradjen u skladu sa nalazima te komisije.

Za izgradnju objekta u slobodnoj zoni, kao dokaz o pravu koriscenja zemljista, sluzi ugovor o koriscenju zemljista koji zakljucuje investitor sa korisnikom zone.

U slucaju izdavanja gradjevinske dozvole za nadzidjivanje zgrada, odnosno pretvaranje zajednickih prostorija u stanove, kao dokaz u smislu stava 1. tacka 2) ovog clana sluzi ugovor zakljucen po posebnim propisima.

Organ nadlezan za izdavanje gradjevinske dozvole izdaje gradjevinsku dozvolu u roku od 15 dana od podnosenja zahteva sa dokumentacijom iz stava 1. ovog clana.

Organ koji je izdao gradjevinsku dozvolu jedan primerak gradjevinske dozvole dostavlja inspekciji koja vrsi nadzor nad izgradnjom objekata, a ako je gradjevinsku dozvolu izdalo nadlezno ministarstvo, kopija se dostavlja i opstinskoj odnosno gradskoj upravi na cijoj se teritoriji gradi objekat.

Ministarstvo nadlezno za poslove saobracaja i veza, jedan primerak gradjevinske dozvole za objekte iz clana 24. stav 3. ovog zakona dostavlja i Ministarstvu.

Gradjevinska dozvola izdaje se resenjem.

Clan 27a

Po zalbi na resenje opstinske uprave koje se donosi na osnovu ovog zakona, odlucuje nadlezno ministarstvo.

Gradu Beogradu se poverava resavanje po zalbi protiv prvostepenog resenja donetog za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju pojedinacnih individualnih stambenih objekata, pomocnih objekata i nadzidjivanje i pretvaranje zajednickih delova stambene odnosno stambeno-poslovne zgrade u stambeni prostor.

Clan 28.

U gradjevinskoj dozvoli za nadzidjivanje stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade utvrdjuje se rok u kome se radovi na nadzidjivanju moraju zavrsiti, a koji ne moze biti duzi od jedne godine od dana pravosnaznosti resenja kojim je odobreno nadzidjivanje.

U gradjevinskoj dozvoli za pretvaranje zajednickih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade u stambeni, odnosno poslovni prostor, utvrdjuje se rok u kome se radovi na pretvaranju moraju zavrsiti, a koji ne moze biti duzi od sest meseci od dana pravosnaznosti resenja kojim je odobreno pretvaranje.

Ako se nadzidjivanje, odnosno pretvaranje u smislu st. 1. i 2. ovog clana ne zavrsi u propisanom roku, resenje kojim je odobreno nadzidjivanje, odnosno pretvaranje, prestaje da vazi.

Clan 29.

Ako se u toku gradjenja objekta, zbog promenjenih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, mora odstupiti od tehnicke dokumentacije na osnovu koje je izdata gradjevinska dozvola, investitor pribavlja gradjevinsku dozvolu po izmenjenom projektu.

Odstupanjem od tehnicke dokumentacije, u smislu stava 1. ovog clana, smatra se svako odstupanje od namene, tehnicko-tehnoloske koncepcije, polozaja, dimenzija i oblika objekta utvrdjenih u tehnickoj dokumentaciji.

Clan 30.

Ako se na postojecem objektu izvode radovi koji se ne smatraju gradjenjem, odnosno rekonstrukcijom, u smislu ovog zakona, odnosno ako se gradi pomocni objekat u selu, investitor o tim radovima podnosi prijavu organu nadleznom za izdavanje gradjevinske dozvole, najkasnije osam dana pre otpocinjanja radova.

Uz prijavu iz stava 1. ovog clana, investitor podnosi opis radova.

Ako organ iz stava 1. ovog clana utvrdi da se radovi navedeni u prijavi smatraju gradjenjem, odnosno rekonstrukcijom objekta i da je za njihovo izvodjenje potrebna gradjevinska dozvola, obavestice o tome investitora bez odlaganja.

Clan 31.

Organ nadlezan za izdavanje gradjevinske dozvole trajno cuva jedan originalni primerak tehnicke dokumentacije na osnovu koje je izdata gradjevinska dozvola, kao i jedan originalni primerak projekta izvedenog objekta.

Investitor trajno cuva jedan originalni ili na propisan nacin kompletiran primerak tehnicke dokumentacije na osnovu koje je izdata gradjevinska dozvola sa svim izmenama i dopunama izvrsenim u toku gradjenja i svim detaljima za izvodjenje radova.

Investitor, pre pocetka gradjenja, obezbedjuje obelezavanje gradjevinske parcele, regulacionih, nivelacionih i gradjevinskih linija, u skladu sa propisima kojima je uredjeno izvodjenje geodetskih radova.

V GRADJENJE

1. Izvodjenje radova

Clan 32.

Gradjenje objekata, odnosno izvodjenje radova moze da vrsi preduzece, odnosno radnja, koji su upisani u odgovarajuci registar za izvodjenje tih radova i koji imaju najmanje po jedno zaposleno lice sa visokom skolskom spremom odgovarajuce struke i ovlascenje za rukovodjenje gradjenjem (u daljem tekstu: izvodjac radova).

Gradjenje objekta za koji gradjevinsku dozvolu izdaje nadlezno ministarstvo moze da vrsi preduzece koje je upisano u sudski registar za izvodjenje tih radova i koje ima najmanje po dva zaposlena lica sa visokom skolskom spremom odgovarajuce struke za poslove rukovodjenja gradjenjem i ovlascenje za gradjenje te vrste objekata, da ima odgovarajuce strucne rezultate u izgradnji te vrste i namene objekata, i odgovarajucu tehnicko-tehnolosku opremljenost gradjevinskim masinama i opremeom za izvodjenje te vrste radova.

Ispunjenost uslova iz stava 1. i 2. ovog clana utvrdjuje ministar, na predlog komisije iz clana 15. ovog zakona.

Ispunjenost uslova utvrdjenih aktom iz stava 3. ovog clana, proverava se svakih pet godina.

Pre isteka roka od pet godina od dana izdavanja akta o ispunjenosti uslova (licence) preduzece, odnosno radnja, dostavlja ministru podatke kojima se dokazuje da i dalje ispunjava uslove za gradjenje objekata, odnosno izvodjenje radova, sto se potvrdjuje na vec izdatom aktu.

Ministar ce doneti resenje o stavljanju van snage akta o ispunjenosti uslova (licence) ako se na osnovu dostavljenih podataka utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za gradjenje objekata, odnosno izvodjenje radova, kao i u slucaju ako preduzece, odnosno radnja, ne dostavi podatke pre isteka roka iz stava 3. ovog clana.

Clan 32a

Troskove utvrdjivanja ispunjenosti uslova iz clana 15. st. 1, 2. i 3. i clana 32. st. 1. i 2. ovog zakona snosi podnosilac zahteva za izdavanje licence.

Clan 33.

Izvodjac radova odredjuje lice koje rukovodi gradjenjem.

Gradjenjem objekta za koji gradjevinsku dozvolu izdaje nadlezno ministarstvo moze rukovoditi lice koje ima visoku strucnu spremu odgovarajuce struke, odnosno smera, najmanje tri godine radnog iskustva i ovlascenje za rukovodjenje gradjenjem, a gradjenjem ostalih objekata moze rukovoditi lice koje ima visu skolsku spremu odgovarajuce struke, odnosno smera, najmanje tri godine radnog iskustva i ovlascenje za gradjenje i lice koje ima srednju skolsku spremu odgovarajuce struke, odnosno smera, najmanje 10 godina radnog iskustva i ovlascenje za gradjenje.

Gradjenjem porodicne stambene zgrade i pomocnog objekta, kao i izvodjenjem pojedinih gradjevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrasnjem uredjenju objekta i uredjenju terena moze rukovoditi i lice sa srednjom strucnom spremom odgovarajuce struke, najmanje tri godine radnog iskustva i ovlascenjem za gradjenje.

Uslovi iz clana 32. stav 1. ovog zakona ne primenjuje se na preduzece, odnosno radnju koji su registrovani za obavljanje molersko-farbarskih, podopolagackih, staklorezackih, keramicarskih, limarskih, gipsarskih i izolaterskih radova, kao i u slucaju kada porodicni stambeni objekat gradi neposredno investitor za svoje licne i potrebe clanova porodicnog domacinstva, kao i za izgradnju objekata i izvodjenje radova za koje se po odredbama ovog zakona izradjuje skica objekta, odnosno ne pribavlja gradjevinska dozvola.

Clan 34.

Izvodjac radova duzan je da:

 1. izvodi radove prema tehnickoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata gradjevinska dozvola, u skladu sa propisima, standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova, instalacija i opreme;
 2. organizuje gradiliste na nacin kojim ce se obezbediti pristup lokaciji, obezbedjenje nesmetanog saobracaja, zastitu okoline za sve vreme trajanja gradjenja;
 3. obezbedjuje sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradilistu i okoline (susednih objekata i saobracajnica);
 4. obezbedjuje dokaz o kvalitetu izvrsenih radova, odnosno ugradjenog materijala, instalacija i opreme izdat od strane ovlascenih organizacija;
 5. vodi gradjevinski dnevnik i knjigu inspekcije;
 6. obezbedjuje merenja i geodetsko osmatranje ponasanja tla i objekta u toku gradjenja;
 7. obezbedjuje objekte i okolinu u slucaju prekida radova.

Izvodjac radova obavestava opstinsku upravu na cijoj teritoriji se gradi objekat o pocetku izvodjenja radova, najmanje osam dana pre pocetka i o zavrsetku izrade temelja, a za objekte od znacaja za Republiku iz clana 24. ovog zakona i nadlezno ministarstvo.

Izvodjac radova pismeno upozorava investitora, a po potrebi i organ koji vrsi nadzor nad primenom odredaba ovog zakona, o nedostacima u tehnickoj dokumentaciji i o nastupanju nepredvidjenih okolnosti koje su od uticaja na izvodjenje radova i primenu tehnicke dokumentacije (pojava arheoloskih nalazista, aktiviranje klizista, pojava podzemnih voda i sl.).

Nadlezni organ, u roku od tri dana od dana prijema obavestenja iz stava 2. ovog clana, izvrsice kontrolu usaglasenosti izgradjenih temelja sa glavnim projektom i o tome izdati pismenu potvrdu.

2. Strucni nadzor

Clan 35.

Investitor obezbedjuje strucni nadzor u toku gradjenja objekta, odnosno izvodjenja radova za koje je izdata gradjevinska dozvola.

Strucni nadzor obuhvata: kontrolu da li se gradjenje vrsi prema tehnickoj dokumentaciji po kojoj je izdata gradjevinska dozvola; kontrolu i proveru kvaliteta izvodjenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehnickih normativa; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugradjuju; davanje uputstava izvodjacu radova; saradnju sa projektantom radi obezbedjenja detalja tehnoloskih i organizacionih resenja za izvodjenje radova i resavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvodjenja radova.

Strucni nadzor moze da vrsi lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za projektovanje ili rukovodjenje gradjenjem te vrste objekata.

 

 

 

VI USTUPANJE RADOVA

Clan 36.

Izrada tehnicke dokumentacije i gradjenje objekta ustupaju se putem javnog nadmetanja ili prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom.

O nacinu ustupanja tehnicke dokumentacije i gradjenja objekta odlucuje investitor.

Izrada tehnicke dokumentacije i gradjenje objekta moze se ustupiti samo preduzecu ovlascenom resenjem Ministra iz clana 15. stav 4. i clana 32. stav 3. ovog zakona.

Oglas o javnom nadmetanju mora da sadrzi uslove ustupanja izrade tehnicke dokumentacije, odnosno gradjenja objekta s tim sto investitor obezbedjuje, ravnopravno ucesce svih zainteresovanih ucesnika u javnom nadmetanju.

Rok za podnosenje ponude ne moze biti kraci od 15 dana od dana objavljivanja javnog nadmetanja.

VII OVLASCENJE ZA PROJEKTOVANJE I RUKOVODjENJE GRADjENJEM

Clan 37.

Ovlascenje za projektovanje, odnosno rukovodjenje gradjenjem, stice se polaganjem strucnog ispita.

Strucni ispit polaze se pred komisijom koju obrazuje ministar.

VIII UPOTREBNA DOZVOLA

1. Izdavanje upotrebne dozvole

Clan 38.

Objekat se moze koristiti po prethodno pribavljenoj upotrebnoj dozvoli.

Upotrebnu dozvolu izdaje organ nadlezan za izdavanje gradjevinske dozvole.

Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, investitor podnosi projekat izvedenog objekta i dozvole, saglasnosti i drugu dokumentaciju propisanu zakonom (vodoprivredna, sanitarna, protivpozarna i dr.).

Upotrebna dozvola izdaje se za ceo objekat, za deo objekta koji predstavlja tehnicko-tehnolosku celinu i moze se kao takav samostalno koristiti ili kad je za gradjenje tog dela objekta izdata posebna gradjevinska dozvola.

Clan 39.

Upotrebna dozvola izdaje se kad se utvrdi da je objekat, odnosno deo objekta podoban za upotrebu.

Objekat je podoban za upotrebu: ako je izgradjen u skladu sa tehnickom dokumentacijom na osnovu koje je izdata gradjevinska dozvola; ako je obezbedjen dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradjenog materijala, instalacija i opreme izdat od strane ovlascenih organizacija; ako je izvrseno geodetsko snimanje objekta i ako su ispunjeni drugi propisani uslovi.

Upotrebna dozvola sadrzi i garantni rok za objekat i pojedine vrste radova, utvrdjen posebnim propisom.

Resenje kojim se odobrava upotreba objekta sadrzi, pored elemenata predvidjenih zakonom, obavezu investitora, odnosno korisnika objekta, da u odredjenom roku u zavisnosti od karakteristika objekta i tla, vrsi odgovarajuca osmatranja ponasanja tla i objekta i uticaja objekta na zivotnu sredinu i da o rezultatima tih osmatranja i preduzetim merama obavestava nadleznog inspektora.

Na zahtev investitora organ iz clana 38. stav 2. ovog zakona moze da obrazuje strucnu komisiju za kontinuirano pracenje rezultata osmatranja ponasanja tla i objekta i za ocenu predlozenih mera kojima se obezbedjuje stabilnost objekta.

 

2. Tehnicki pregled objekta

Clan 40.

Podobnost objekta za upotrebu utvrdjuje se tehnickim pregledom.

Tehnicki pregled objekta vrsi se po zavrsetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predvidjenih gradjevinskom dozvolom, odnosno po zavrsetku izgradnje dela objekta za koji se moze izdati upotrebna dozvola, u skladu sa ovim zakonom.

Tehnicki pregled moze se vrsiti i uporedo sa izvodjenjem radova na zahtev investitora u slucaju ako se po zavrsetku izgradnje objekta ne bi mogla izvrsiti kontrola izvedenih radova.

Tehnicki pregled obuhvata kontrolu uskladjenosti izvedenih radova sa tehnickom dokumentacijom na osnovu koje je izdata gradjevinska dozvola, kao i sa propisima, standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta koje vaze za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

Clan 41.

Tehnicki pregled objekta od znacaja za Republiku iz clana 24. ovog zakona vrsi komisija koju obrazuje nadlezni ministar ili preduzece, odnosno druga organizacija kojoj se poveri vrsenje tih poslova a koje je upisano u odgovarajuci registar za obavljanje tih poslova.

Tehnicki pregled objekta za koje je gradjevinsku dozvolu izdala opstinska, odnosno gradska uprava, vrsi komisija koju obrazuje ta uprava ili preduzece, odnosno druga organizacija kojoj se poveri vrsenje tih poslova a koje je upisano u odgovarajuci registar za obavljanje tih poslova.

U vrsenju tehnickog pregleda moze da ucestvuje lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za ovlascenog projektanta, odnosno rukovodioca gradjenjem te vrste objekta.

U vrsenju tehnickog pregleda ne mogu da ucestvuju lica koja su zaposlena u preduzecu, odnosno radnji, koje je izradilo tehnicku dokumentaciju ili je bilo izvodjac radova, kod investitora, lica koja su vrsila strucni nadzor, lica koja vrse inspekcijski nadzor kao i lica koja u nadleznoj upravi rade na poslovima izdavanje gradjevinske dozvole.

Troskove tehnickog pregleda snosi investitor.

Clan 42.

Nadlezni organ izdaje upotrebnu dozvolu u roku od osam dana od dana prijema nalaza komisije kojim je utvrdjeno da je objekat podoban za upotrebu, odnosno u istom roku odbija zahtev za izdavanje upotrebne dozvole iz razloga navedenih u nalazu komisije.

Ne moze se vrsiti tehnicki pregled objekta ili njegovog dela, ni odobriti upotreba ako je objekat, odnosno njegov deo, izgradjen bez gradjevinske dozvole.

3. Probni rad

Clan 43.

Ako se, radi utvrdjivanja podobnosti objekta za upotrebu, moraju vrsiti prethodna ispitivanja i provera instalacija, uredjaja, postrojenja, stabilnosti ili bezbednosti objekta, uredjaja i postrojenja za zastitu zivotne sredine ili druga ispitivanja ili ako je to predvidjeno tehnickom dokumentacijom, komisija za tehnicki pregled moze da predlozi nadleznom organu da odobri pustanje objekta u probni rad, pod uslovom da utvrdi da su za to ispunjeni uslovi.

Aktom o odobravanju pustanja objekta u probni rad utvrdjuje se vreme trajanja probnog rada koje ne moze biti duze od jedne godine, kao i obaveza investitora da prati rezultate probnog rada i da po isteku probnog rada nadleznom organu dostavi podatke o njegovim rezultatima.

Komisija za tehnicki pregled u toku probnog rada objekta proverava ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i po isteku roka probnog rada svoj izvestaj dostavlja organu nadleznom za izdavanje upotrebne dozvole.

Clan 43a.

Objekat koji se gradi, odnosno cije je gradjenje zavrseno bez gradjevinske dozvole ne moze biti prikljucen na elekktro-energetsku i telekomunikacionu mrezu, vodovod i kanalizaciju.

4. Gradjenje pomocnih i manjih montaznih objekata

Clan 44.

Izgradnju i postavljanje pomocnih objekata i manjih montaznih objekata koji se postavljaju na javnim povrsinama u naseljenim mestima (kiosci za prodaju razlicitih vrsta roba i pruzanje usluga, postavljanje letnjih basti, pokretnih tezgi i sl.) obezbedjuje i uredjuje opstina, odnosno grad, odnosno grad Beograd.

Za izradu tehnicke dokumentacije i gradjenje objekata iz stava 1. ovog clana ne primenjuju se uslovi iz cl. 15. i 32. ovog zakona.

 

IX RUSENJE OBJEKATA

Clan 45.

Opstinska, odnosno gradska uprava, nalozice, odnosno odobrice resenjem, po sluzbenoj duznosti ili na zahtev zainteresovanih lica, rusenje objekta za koji utvrdi da je usled dotrajalosti ili vecih ostecenja ugrozena njegova stabilnost pa zbog toga predstavlja neposrednu opasnost za zivot i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobracaja.

Resenje iz stava 1. ovog clana moze se izvrsiti ako su prethodno resena pitanja smestaja korisnika objekta, osim u slucaju kada se rusenje objekta odobrava na zahtev vlasnika, odnosno nosioca prava raspolaganja objektom, koji taj objekat koristi.

Opstinska, odnosno gradska uprava moze resenjem odobriti rusenje objekta na zahtev vlasnika, odnosno nosioca prava raspolaganja objektom, ako oceni da se tim rusenjem ne ugrozavaju korisnici objekta, odnosno zivot i zdravlje ljudi, susedni objekti i bezbednost saobracaja.

Clan 46.

Skupstina opstine, odnosno grada, odnosno grada Beograda uredjuje i obezbedjuje,uslove i mere koje je potrebno sprovesti i obezbediti prilikom rusenja objekta koji predstavlja neposrednu opasnost za zivot i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobracaja.

Clan 47.

Ako opstinska, odnosno gradska uprava utvrdi da se neposredna opasnost za zivot i zdravlje ljudi, susedne objekte i za bezbednost saobracaja moze ukloniti i rekonstrukcijom objekta, na zahtev vlasnika objekta, odnosno nosioca prava raspolaganja objektom, moze se odobriti rekonstrukcija objekta.

Resenjem kojim se odobrava rekonstrukcija objekta u smislu stava 1. ovog clana, utvrdjuje se rok u kome se radovi na rekonstrukciji moraju zavrsiti.

X OVLASCENJE ZA DONOSENJE PODZAKONSKIH AKATA

Clan 48.

Vlada Republike Srbije propisuje minimalne garantne rokove za pojedine vrste objekata, odnosno radova (clan 39. stav 3.).

Ministar propisuje blize:

 1. sadrzinu i obim prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti (cl. 3. i 4.);
 2. sadrzinu i nacin pripreme tehnicke dokumentacije (clan 6);
 3. sadrzinu i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije (cl. 19, 20. i 21.);
 4. uslove, nacin i postupak tehnicke kontrole tehnicke dokumentacije (clan 22.);
 5. metodologiju i proceduru realizacije projekata za izgradnju objekata od znacaja za Republiku iz clana 24. ovog zakona;
 6. sadrzinu i nacin vodjenja knjige inspekcije i gradjevinskog dnevnika (clan 34.);
 7. sadrzinu i nacin vrsenja strucnog nadzora (clan 35.);
 8. uslove, nacin i postupak ustupanja izrade tehnicke dokumentacije i gradjenja, odnosno izvodjenja radova prikupljanjem ponuda i javnim nadmetanjem (clan 36.)
 9. program i nacin polaganja strucnog ispita i sticanje ovlascenja za projektovanje i rukovodjenje gradjenjem (clan 37.);
 10. sadrzinu i nacin osmatranja tla i objekta u toku gradjenja i upotrebe (cl. 34. i 39.);
 11. sadrzinu i nacin vrsenja tehnickog pregleda objekata i izdavanje upotrebne dozvole (cl. 40. do 42.);
 12. nacin vrsenja popisa objekata i sadrzinu podataka (clan 60.);
 13. obrazac i sadrzinu legitimacije gradjevinskog inspektora;
 14. nacin, postupak i sadrzinu podataka za utvrdjivanje ispunjenosti uslova za izradu tehnicke dokumentacije i za gradjenje objekata (cl. 15. i 32.).

XI NADZOR

Clan 49.

Nadzor nad izvrsenjem odredaba ovog zakona vrsi nadlezno ministarstvo.

Inspekcijski nadzor vrse ministarstva preko inspektora u okviru delokruga utvrdjenog zakonom.

Opstini, odnosno gradu, odnosno gradu Beogradu, poverava se vrsenje inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje izdaju gradjevinsku dozvolu na osnovu ovog zakona.

Za gradjevinskog inspektora moze biti postavljen diplomirani inzenjer gradjevinarstva ili arhitekture sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci i polozenim strucnim ispitom, a za poslove nadzora koji su ovim zakonom povereni i lice sa visom skolskom spremom gradjevinske ili arhitektonske struke i najmanje tri godine radnog iskustva u struci i polozenim strucnim ispitom.

Clan 50.

Gradjevinski inspektor, u vrsenju inspekcijskog nadzora, ima pravo i duznost da proverava da li:

 1. preduzece, odnosno drugo pravno lice, odnosno radnja koja gradi objekat, odnosno koji vrsi strucni nadzor nad izgradnjom objekta, odnosno da li lica koja obavljaju pojedine poslove na projektovanju, odnosno gradjenju objekata, ispunjavaju propisane uslove;
 2. je za objekat koji se gradi, odnosno za izvodjenje radova izdata gradjevinska dozvola;
 3. je gradjevinska dozvola izdata na propisan nacin;
 4. se objekat gradi prema tehnickoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata gradjevinska dozvola i da li je ta dokumentacija izradjena u skladu sa propisima;
 5. izvrseni radovi, odnosno materijal, oprema i instalacije koji se ugradjuju odgovaraju zakonu i propisanim standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta;
 6. je izvodjac radova preduzeo mere za bezbednost objekta, susednih objekata, saobracaja, okoline i zastitu zivotne sredine;
 7. na objektu koji se gradi ili je izgradjen postoje nedostaci koji ugrozavaju bezbednost njegovog koriscenja i okoline;
 8. izvodjac radova vodi knjigu inspekcije i gradjevinski dnevnik na propisani nacin;
 9. se u toku gradjenja i koriscenja objekta vrse propisana osmatranja i odrzavanja objekta;
 10. je objekat izgradjen sa gradjevinskom dozvolom, odnosno da li se koristi sa upotrebnom dozvolom;
 11. je upotrebna dozvola izdata na propisan nacin;
 12. obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

Gradjevinski inspektor je ovlascen da vrsi nadzor nad koriscenjem objekata i da preduzima mere ako utvrdi da se koriscenjem objekta dovode u opasnost zivot i zdravlje ljudi, bezbednost okoline, ugrozava zivotna sredina i ako se nenamenskim koriscenjem utice na stabilnost i sigurnost objekta.

Clan 51.

U vrsenju inspekcijskog nadzora, gradjevinski inspektor, ovlascen je da preduzima sledece mere:

 1. ako utvrdi da preduzece, odnosno druga organizacija, odnosno lice kome je povereno izvodjenje radova ne ispunjava propisane uslove, odredice rok za otklanjanje ove nepravilnosti, a ako se nepravilnosti u ostavljenom roku ne otklone, zabranice dalje izvodjenje radova;
 2. ako utvrdi da je gradjevinska dozvola izdata protivno zakonu, odnosno drugom propisu donetom na osnovu ovog zakona, pokrenuce postupak za ukidanje gradjevinske dozvole po pravu nadzora;
 3. ako utvrdi da se gradi ili da je zavrseno gradjenje objekata bez gradjevinske dozvole nalozice resenjem rusenje objekta, odnosno dela objekta u slucaju: ako se gradjenje vrsi u celini ili delom na javnoj povrsini (put, ulica, trotoar, javna zelena povrsinai sl.); ako se objekat gradi na parceli koja je odgovarajucim planom predvidjena za drugu namenu; ako se odstupi od gradjevinske linije i propisanih udaljenosti od granica parcele; ako se gradjenjem onemoguci izlaz susednim parcelama na javni put;
 4. ako utvrdi da se objekat gradi, odnosno da je zavrseno gradjenje objekta bez gradjevinske dozvole na podrucju koje je prostornim, odnosno urbanistickim planom predvidjeno za izgradnju objekata takve vrste i namene, nalozice resenjem obustavu radova i odredice rok za naknadno pribavljanje gradjevinske dozvole, koji ne moze biti kraci od 30 ni duzi od 90 dana, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi gradjevinsku dozvolu nalozice resenjem rusenje objekta;
 5. ako utvrdi da se objekat gradi, odnosno da je zavrseno gradjenje objekta suprotno gradjevinskoj dozvoli, nalozice resenjem obustavu radova i odredice rok za pribavljanje nove, odnosno izmenu postojece gradjevinske dozvole, koji ne moze biti kraci od 30 ni duzi od 90 dana, a ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi gradjevinsku dozvolu nalozice resenjem rusenje objekta, odnosno njegovog dela izgradjenog suprotno gradjevinskoj dozvoli;
 6. ako utvrdi da je investitor posle nalozene obustava radova nastavio sa gradjenjem, naredice resenjem rusenje delova objekta izgradjenih posle obustavljanja gradjenja;
 7. ako utvrdi da za materijal, instalacije i opremu koji se ugradjuju ne postoji dokaz o kvalitetu, odnosno da izvrseni radovi ne odgovaraju propisima, standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta, naredice resenjem preduzimanje mera za otklanjanje uocenih nedostataka, a ako se ove mere u utvrdjenom roku ne preduzmu naredice resenjem obustavu daljih radova, odnosno rusenje objekta ili dela objekta ako utvrdjeni nedostaci ugrozavaju bezbednost radnika koji izvode radove ili bezbednost okoline;
 8. ako kvalitet gradjevinskog materijala i elemenata koji se ugradjuju ne odgovaraju propisanim normama i standardima nalozice investitoru da izvrsi naknadno ispitivanje kvaliteta preko preduzeca odnosno druge strucne organizacije specijalizovane za ovu vrstu poslova, koja je upisana u odgovarajuci sudski registar, odnosno obustavice dalje izvodjenje radova ako se u ostavljenom roku ne postupi po datom nalogu odnosno ne otklone uoceni nedostaci;
 9. ako utvrdi da se u toku gradjenja ne preduzimaju mere za bezbednost objekta, saobracaja, okoline i zastitu zivotne sredine, naredice resenjem investitoru, odnosno izvodjacu radova mere za otklanjanje uocenih nedostataka, rok njihovog izvrsenja, kao i obustavu daljeg izvodjenja radova dok se ove mere ne sprovedu, pod pretnjom prinudnog izvrsenja na teret investitora, odnosno izvodjaca radova;
 10. ako utvrdi da na objektu koji se gradi ili koji je izgradjen postoje nedostaci koji predstavljaju neposrednu opasnost po stabilnost, odnosno bezbednost objekta i njegove okoline i zivot i zdravlje ljudi, resenjem ce naloziti rusenje objekta ili njegovog dela ako se uoceni nedostaci ne mogu otkloniti, odnosno zabranice koriscenje objekta ili njegovog dela dok se ne otklone utvrdjeni nedostaci;
 11. ako utvrdi da se u toku gradjenja, odnosno koriscenja objekta, ne vrse propisana osmatranja i analize rezultata tih osmatranja i odrzavanja objekta, naredice resenjem investitoru i izvodjacu radova, odnosno korisniku objekta, da uocene nepravilnosti otkloni i preduzece druge mere na koje je ovlascen;
 12. ako utvrdi da se objekat za koji je izdata gradjevinska dozvola koristi bez upotrebne dozvole, resenjem ce narediti investitoru pribavljanje upotrebne dozvole u roku koji ne moze biti kraci od 30 dana, a ako investitor upotrebnu dozvolu ne pribavi u utvrdjenom roku donece resenje o zabrani koriscenja objekta, odnosno njegovog dela;
 13. ako utvrdi da se objekat koristi bez upotrebne dozvole pokrenuce kod nadleznog organa postupak za vrsenje tehnickog pregleda po sluzbenoj duznosti, radi utvrdjivanja podobnosti objekta za upotrebu, a resenje o utvrdjivanju podobnosti objekta za upotrebu zamenice upotrebnu dozvolu;
 14. ako utvrdi da se koriscenjem objekta dovodi u opasnost zivot i zdravlje ljudi, bezbednost okoline ili ugrozava zivotna sredina, nalozice izvodjenje potrebnih radova, odnosno zabraniti koriscenje objekta, odnosno dela objekta.

@alba izjavljena na resenje gradjevinskog inspektora ne zadrzava izvrsenje resenja.

Clan 52.

Ovaj clan je brisan clanom 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata (² Sluzbeni glasnik Republike Srbije² broj 24/96)

Clan 52a.

Preduzetnik koji je izvodjac radova ili odgovorno lice u pravnom licu koje je izvodjac radova na objektu koji se gradi bez gradjevinske dozvole ( clan 24 ), kaznice se za krivicno delo zatvorom do godinu dana.

Fizicko lice koje je investitor ili odgovorno lice u pravnom licu koje je investitor objekta koji se gradi bez gradjevinske dozvole ( clan 24 ), kaznice se za krivicno delo zatvorom do tri godine.

Clan 52b.

Fizicko lice koje prikljuci ili odgovorno lice u pravnom licu koje dozvoli prikljucenje objekta koji se gradi ili je izgradjen bez gradjevinske dozvole na elektroenergetsku ili telekomunikacionu mrezu, vodovod i kanalizaciju ( clan 43a ), kaznice se za krivicno delo zatvorom do tri godine.

XII KAZNENE ODREDBE

Clan 53.

Novcanom kaznom od 5.000 do 450.000 novih dinara kaznice se za privredni prestup preduzece ili drugo pravno lice koje izradjuje tehnicku dokumentaciju, ako:

 1. izradjuje tehnicku dokumentaciju suprotno propisanim uslovima (clan 15.);
 2. poslove odgovornog projektanta poveri licu koje ne ispunjava propisane uslove (clan 18.);
 3. izradu tehnicke dokumentacije poveri licu koje je zaposleno kod preduzeca, odnosno u organizaciji koja je utvrdila neki od uslova za izgradnju objekata ili licu koje vrsi nadzor nad primenom odredaba ovog zakona (clan 17.);
 4. vrsi kontrolu tehnicke dokumentacije a ne ispunjava propisane uslove (clan 21. stav 1.);
 5. poslove kontrole tehnicke dokumentacije poveri licu koje ne ispunjava propisane uslove (clan 21. stav 2.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u preduzecu ili drugom pravnom licu novcanom kaznom od 500 do 30.000 novih dinara.

Clan 54.

Novcanom kaznom od 10.000 do 450.000 novih dinara kaznice se za privredni prestup preduzece ili drugo pravno lice, koje je investitor, ako:

 1. izradu tehnicke dokumentacije poveri preduzecu odnosno drugoj organizaciji koja je odredila neki od uslova za izgradnju objekta (clan 16.);
 2. kontrolu tehnicke dokumentacije poveri preduzecu, odnosno drugoj organizaciji koja ne ispunjava propisane uslove (clan 21.);
 3. pristup gradjenju objekta bez gradjevinske dozvole (clan 24.);
 4. nastavi sa izvodjenjem radova i nakon donosenja resenja o njihovoj obustavi (clan 51.);
 5. ne obezbedi vrsenje strucnog nadzora nad gradjenjem objekta (clan 35.);
 6. otpocne sa koriscenjem objekata bez upotrebne dozvole (clan 38.);
 7. nastavi sa koriscenjem objekta i nakon donosenja resenja o zabrani koriscenja (clan 51.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u preduzecu, odnosno drugoj organizaciji ili drugom pravnom licu, koje je investitor, novcanom kaznom od 800 do 30.000 novih dinara.

Clan 55.

Novcanom kaznom od 15.000 do 450.000 novih dinara kaznice se za privredni prestup preduzece ili drugo pravno lice koje gradi objekat, ako:

 1. gradi objekat bez gradjevinske dozvole, odnosno izvodi radove suprotno tehnickoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata gradjevinska dozvola i ne pridrzava se propisanih uslova, odnosno ako investitoru, licu koje vrsi strucni nadzor i gradjevinskom inspektoru ne prikaze svu dokumentaciju o kvalitetu izvrsenih radova, ugradjenog materijala, instalacija i opreme (clan 34. stav 1. tacka 1);
 2. ne obezbedi sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradilistu i okoline (clan 34. stav 1. tacka 3);
 3. ne osigura bezbednost okoline u slucaju prekida radova (clan 34. stav 1. tacka 7);
 4. nastavi sa gradjenjem objekta nakon donosenja resenja o obustavi gradjenja (clan 51.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u preduzecu ili drugom pravnom licu koje gradi, odnosno izvodi radove, novcanom kaznom od 1.000 do 30.000 novih dinara.

Clan 56.

Novcanom kaznom od 2.000 do 200.000 novih dinara kaznice se za prekrsaj preduzece, odnosno druga organizacija, odnosno drugo pravno lice koje gradi objekat, ako:

 1. ne odredi lice koje rukovodi gradjenjem objekta ili ako odredi lice koje za to ne ispunjava propisane uslove (clan 33.);
 2. ne vodi gradjevinski dnevnik (clan 34. stav 1. tacka 5);
 3. ne obavesti nadlezni organ o zavrsetku izgradnje temelja (clan 34. stav 4.);
 4. pismeno ne upozori investitora ili lice koje vrsi nadzor nad primenom odredaba ovog zakona na nedostatke u tehnickoj dokumentaciji (clan 34. stav 3.).

Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u preduzecu ili drugom pravnom licu koje gradi objekat novcanom kaznom od 100 do 10.000 novih dinara.

Clan 57.

Novcanom kaznom od 100 do 10.000 novih dinara kaznice se za prekrsaj odgovorno sluzbeno lice u nadleznom organu uprave, ako:

 1. overi tehnicku dokumentaciju koja je izradjena suprotno urbanistickoj dozvoli (clan 9.);
 2. izda gradjevinsku dozvolu protivno propisima (clan 27.);
 3. izda upotrebnu dozvolu protivno propisima (cl. 38. i 39.).

Clan 58.

Novcanom kaznom od 100 do 10.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kaznice se za prekrsaj gradjanin ako nastavi sa koriscenjem objekta nakon donosenja resenja o zabrani njegovog koriscenja ( clan 51 ).

Za ponovljeni prekrsaj iz stava 1. ovog clana ili kada je prekrsaj izvrsen iz materijalne zainteresovanosti, uciniocu ce se izreci novcana kazna do 30 dana.

Clan 59.

Novcanom kaznom od 500 do 10.000 novih dinara kaznice se za prekrsaj lice koje je osnovalo radnju bez svojstva pravnog lica a obavlja delatnost izrade tehnicke dokumentacije i izvodjenja radova protivno odredbama ovog zakona.

 

XIII PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 60.

Ovaj clan je brisan clanom 18. Zakona o posebnim uslovima za izdavanje gradjevinske, odnosno upotrebne dozvole za odredjene objekte.

Clan 61.

Preduzeca koja vrse poslove za koje su ovim zakonom propisani posebni uslovi, duzna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Lica koja su polozila strucni ispit kojim je izvrsena provera strucne osposobljenosti za rad na poslovima odredjenim ovim zakonom, po propisima koji su bili na snazi u vreme njihovog polaganja, kao i lica kojima je tim propisima priznato pravo vrsenja odredjenih poslova, ispunjavaju uslove za vrsenje tih poslova i prema odredbama ovog zakona ako ispunjavaju i ostale propisane uslove.

Clan 62.

Resavanje podnetih zahteva za izdavanje gradjevinske dozvole, upotrebne dozvole i drugih zahteva za resavanje o pojedinacnim pravima i obavezama, nastavice se po propisima koji su vazili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 63.

Ministarstvo, u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, preuzece pojedinacne predmete i drugu dokumentaciju iz ministarstva, osim ministarstva nadleznog za poslove saobracaja i veza, koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona bila nadlezna za izdavanje gradjevinske i upotrebne dozvole, za objekte iz clana 24. ovog zakona.

Clan 64.

Do donosenja propisa iz clana 48. ovog zakona primenjivace se:

 1. Pravilnik o minimumu tehnicke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 39/80);
 2. Pravilnik o obrascu i nacinu vodjenja gradjevinskog dnevnika ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 24/81);
 3. Pravilnik o tehnickom pregledu investicionih objekata ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 9/69);
 4. Odluka o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste izgradjenih investicionih objekata, odnosno izvedenih radova na tim objektima ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 2/74);
 5. Pravilnik o programima i gradivu za proveru strucne osposobljenosti radnika koji rade na poslovima izrade tehnicke dokumentacije i gradnje objekata ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 39/85);
 6. Pravilnik o izdavanju odobrenja za izgradnju objekata ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 27/85);
 7. Pravilnik o vrsenju strucnog nadzora nad gradjenjem objekta ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 27/85).

Clan 65.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vaze:

 1. Zakon o izgradnji objekata ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 10/84, 24/85, 35/86, 37/88, 41/88 i 6/89 i "Sluzbeni glasnik Republike Srbije", br. 53/93 i 67/93);
 2. Odredbe Zakona o elektroenergetskoj, gradjevinskoj i inspekciji parnih kotlova ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 5/83, 45/84 i 24/85) koje se odnose na gradjevinsku inspekciju;
 3. Odredbe Zakona o elektroprivredi ("Sluzbeni glasnik RS", broj 45/91) kojima je utvrdjena nadleznost ministarstva nadleznog za poslove energetike za izdavanje gradjevinske i upotrebne dozvole za objekte iz clana 24. tacka 5. ovog zakona;
 4. Odredbe Zakona o zastiti zivotne sredine ("Sluzbeni glasnik RS", broj 66/91) kojima je utvrdjena nadleznost ministarstva nadleznog za poslove zastite zivotne sredine za izdavanje gradjevinske dozvole za objekte iz clana 24. tacka 2. ovog zakona;
 5. Odredbe Zakona o transportu, distribuciji i koriscenju prirodnog gasa ("Sluzbeni glasnik RS" broj 66/91) kojima je utvrdjena nadleznost ministarstva nadleznog za poslove energetike za izdavanje gradjevinske i upotrebne dozvole za objekte iz clana 24. tacka 3. ovog zakona;
 6. Odredbe Zakona o vazduhoplovnim pristanistima ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 28/75) kojima je utvrdjena nadleznost ministarstva nadleznog za poslove saobracaja za izdavanje gradjevinske i upotrebne dozvole za objekte iz clana 24. tacka 8. ovog zakona.

Clan 66.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".