Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se zastita voda, zastita od stetnog dejstva voda, koriscenje i upravljanje vodama, kao dobrima od opsteg interesa, uslovi i nacin obavljanja vodoprivredne delatnosti, organizaovanje i finansiranje vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovodjenjen odredaba ovog zakona.

Odredbe ovog zakona odnose se na sve povrsinske i podzemne vode, ukljucujuci vodu za pice, termalnu i mineralnu vodu.

Odredbe ovog zakona odnose se i na granicne i drzavnomgranicom presecene vodotoke i medjurepublicke vode ugranicama Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drugacije propisano.

Clan 3.

Vodoprivrednom delatnoscu, u smislu ovog zakona, smatra se uredjenje voda i vodotoka, zastita od stetnog dejstva voda, zastita voda od zagadjivanja i obezbedjivanje vode za koriscenje.

Clan 4.

Vodoprivrednim objektima u smislu ovog zakona smatraju se:

1. objekti za zastitu od stetnog dejstva voda sa vodoprivrednim uredjajima i opremom: nasipi, regulacione gradjevine, retencije, brane, akumulacije, odvodni kanali, drenazni bunari, ustave, crpne stanice i objekti za zastitu od erozija i bujica;

2. objekti za koriscenje voda: akumulacije, vodozahvati, crpne stanice, rezervoari za vodosnabdevanje, magistralni cevovodi ili kanali sa objektima, postrojenja za pripremu pitke vode i brodske prevodnice;

3. objekti za zastitu voda: glavni kolektor za dovodjenje otpadnih voda, uredjaji za preciscavanje otpadnih voda i objekti za odvodjenje precIscenih voda;

4. hidromeliracioni objekti sa vodoprivrednim uredjajima i opremom: objekti za navodnjavanje i objekti za odvodnjavanje.

Clan 5.

Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledece znacenje:

1. vodno podrucje je podrucje koje obuhvata jedan ili vise slivova ili njihovih delova koji cine prirodnu hidrografsku celinu;

2. meliraciono podrucje je deo vodnog podrucja koje obuhvata jedan ili vice slivova unutrasnjih voda za koje se jedninstveno uredjuje odvovdnjavanje suvisnih voda ili dovodjenje voda

za navonjavanje;

3. vodna zadruga je oblik organizovanja korisnika voda na odredjenom podruzju radi koriscenja voda u privredne svrhe;

4. vodni rezim je kvalitativno i kvantitativno stanje voda na odredjenom podrucju i u odredjenom podrucju i u odredjenom vremenu;

5. vodoprivredni bilans je kvantitativni i kvalitativni odnos raspolozivih i potrebnih kolicina povrsinskih i podzemnih voda u odredjenom periodu i na odredjenom podrucju;

6. izvoriste je prostor na kome se zahvata voda radi javnog snabdevanja stanovnistva (izvor, bunar, deo reke ili jezera, akumulacija ili njen deo);

7. javno snabdevanje staovnistva vodom za pice je snabdevanje vodom vise od pet domacinstava, odnosno vise od 20 stanovnka, snabdevanje objekata preudzeca vodom, kao i gradjana koji samostalno obavljaju delatnosti proizvodnje i prometa zivotnih namirnica i snabdevanje vodom javnih objekata (skole, domovi kulture, autobuske i zeleznicke stanice i dr.);

8. garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbediti u vodotoku;

9. korito za malu vodu je udubljenje kroz koje teku vode vodotoka pri niskim i srednjim vodama, odnosno koje je redovno pokriveno vodama jezera;

10. korito za veliku vodu je prostor preko kojeg tece velika voda vodotoka ili su pokrivena vodama jezera pri visokim vodostajima do verovatnoce pojave jednom u 50 godina;

11. obala je pojas zemljista koji se proteze neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije, a obala u podrucju zasticenom od poplava je pojas zemljista sirine 50 metara racunajuci od unutrasnje nozice nasipa prema branjenom podrucju;

12. inundaciono podrucje je pojas zemljista izmedju korita za malu vodu i spozne nozice nasipa, odnosno pojas zemljista izmedju korita za malu vodu i poplavne linije na podrucju na kojem nisu izgradjeni objekti za zastitu od stetnog dejstva voda;

13. vodno zemljiste je korito i obale vodotoka, jezera i akumulacije;

14. zemljiste ugrozeno od erozije je zemljiste na kome usled dejstva vode nastaju pojave spiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljiste podlozno ovim uticajima;

15. regionalni vodovod za snabdevanje vodom je sistem koji snabdeva vodomdve ili vise opstina;

16. javni vodovod je sistem za snabdevanje vodom za pice koji ima uredjeno i zasticeno izvoriste, kaptazu, rezervoar i vodovodnu mrezu;

17. seoski vodovod je sistem za snabdevanje vodom za pice seoskog naselja koji ima uredjeno i zasticeno izvoriste, kaptazu, uredjaj za pripremu vode, rezervoar i razvodnu mrezu a kojim ne upravlja javno komunalno preduzece, odnosno drugo preduzece;

18. prijemnikom se smatra prirodni i vestaci vodotok, jezero i podzemne vode.

Vodoprivredna osnova

Clan 9.

Vodoprivredna osnova jedugorocni plan za odrzavanje i razvoj vodnog rezima na teritoriji Republike Srbije, na jednom ili vise vodnih podrucja ili delu vodnog podrucja.

Vodoprivredna osnova sadrzi narocito: postojece stanje vodnog rezima i vodoprivrednih objekata na odredjenom podrucju, uslove za odrzavanje i razvoj vodnog rezima kojima se obezbedjuju najpovoljnija i nacelishodnija tehnicka, ekonomska i ekoloska resenja za jedinstveno upravljanje vodama, zastitu od stetnog dejstva voda, zastitu voda i koriscenje voda.

Po isteku vremena od 10 godina od dana donosenja vodoprivredne osnove preispitace se resenja utvrdjena vodoprivrednom osnovom.

Vodoprivrena osnova vodnog podrucja i dela vodnog podrucja mora biti u skladu sa vodopirvrednom osnovom Republike Srbije.

Vodoprivredne osnove iz stava 1. ovog clana, prostorni i urbanisticki planovi moraju biti medjusobno uksladjeni.

Clan 10.

Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije i vodoprivrednu osnovu vodnih podrucja iz clana 6. ovog zakona donosi Vlada.

Vodoprivrednu osnovu dela vodnog podrucja donosi ministarstvo nadlezno za poslove vodoprivrede.

Vodoprivrednu osnovu Republike Srbije priprema ministarstvo nadleznoza poslove vodoprivrede.

Vodoprivrednu osnovu vodnog podrucja i dela vodnog podrucja priprema javno vodoprivredno preduzece.

Clan 11.

Vodoprivredni bilans sluzi za pracenje raspolozivih kolicina voda po kvalitetu i kvantitetu za srednjorocno i dugorocno planiranje.

Vodoprivredni bilans se izradjuje za teritoriju Republike Srbije, po vodnim podrucjima i njihovim delovima na propisan nacin.

Ministar nadlezan za poslove vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar vodoprivrede) donosi blizi propis o sadrzini i nacinu izrade vodoprivrednog bilansa.

Clan 12.

Radi zasttie voda, zastite od stetnog dejstva voda i uskladjene upotrebe voda, donosi se plan za upravljanje vodnim rezmom.

Plan za upravljanjevodnim rezimomse izradjuje za teritoriju Republike Srbije ivodno podruje.

Planom iz stava 1. ovog clana utvrdjuju se mere za upravljanje vodnim rezimom.

Clan 13.

Vodoprivredni bilans za teritoriju Republike Srbije i vodno podrucje i plan za upravljanje vodnim rezimom za teritoriju Republike srbije, donosi Vlada.

Vodopribredni bilans za deo vodnog podrucja i plan za upravljanje vodnim rezimom za vodno podrucje donosi ministarstvo nadlezno za poslove vodoprivrede.

Vodoprivredni bilans i plan za upravljanje vodnim rezimom za teritoriju Republike Srbije, priprema ministarstvo nadlezno za poslove vodoprivrede.

Vodoprivredni bilans za vodno podrucje i njegove delove i plan za upravljanje vodnim rezimom za vodno podrucje priprema javno vodoprivredno preduzece.

Preduzeca i druga pravna lica koja zahvataju ili ispustaju vodu duzna su da dostave javnom vodoprivrednom preduzecu podatke o potrosnji i kolicinama zahvacenih i spustenih voda radi izrade vodoprivrednog bilansa.

Clan 14.

U postupku pripreme tehnicke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih objekata i za izvodjenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom rezimu, investitor je duzan da pribavi vodoprivredne uslove.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana za gradjenje stambenih, manjih poslovnih objekata i drugih objekta koji se grade u skladu sa odgovarajucim urbanistickim, odnosno prostornim planom i ako se prikljucuju na javni vodovod i kanalizaciju i bunare za snabdevanje vodom za pice jednog domacinstva, nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova.

Uz zahtev za izdavanje vodoprivrednih uslova invaestitor podnosi i osnovne podatke o lokaciji, nameni i velicini objekata, a po potrebi i prethodne studije i idejna resenja kojima se blize sagledava uticaj objekta na vodni rezim.

Vodoprivrednim uslovima se moze propisati obaveza da se ispustanje vode vrsi uzvodno od mesta zahvatanja vode istog korisnika.

Ministarstvo nadlezno za poslove vodoprivrede odredice poslovne i druge objekte iz stava 2. ovog clana za koje nije potrebno pribavljanje vodoprivrednih uslova.

Clan 15.

vodoprivredni uslovi su potrebni za izgradnju,odnosno rekonstrukciju objekata i izvodjenje drugih radova i to:

  1. brane i akumulacije;
  2. sisteme za snabdevanje vodom;
  3. hidroelektrane, termoelektrane i rudnike;
  4. zahvat i dovodjenje vode za industrijske objekte iz povrsinskih i podzemnih voda;
  5. industrijske objekte cije se otpadne vode ispustaju u povrsinske i podzemne vode ili javnu ili javnu kanalizaciju;
  6. postrojenja za preciscavanje i objekti za odvodjenje i ispustanje otpadnih voda;
  7. magistralne i regionalne puteve, zeleznice i mostove na njima, aerodrome, prevodnice, luke i pristanista;
  8. industrijske i komunalne deponije;
  9. uredjenje vodotoka i izgradnju zastitnih vodoprivrednih objekata;
  10. magistralne naftovode, gasovode i produktovode;
  11. vadjenje peska, sljunka, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, napustenih korita i s obala prirodnih vodotoka, prirodnih i vestackih akumulacija i na podrucjima ugrozenim od erozije;
  12. ispiranje akumulacionih jezera ili ciscenje natalozenog nanosa iz akumulacionog jezera;
  13. sisteme za odvodnjavanje i navodnjavanje;
  14. zahvat i dovodjenje vode za objekte, izuzev industrijskih, iz povrsinskih i podzemnih voda;
  15. objekte, izuzev industrijskih, cije se otpadne vode ispustaju u povrsinske i podzemne vode;
  16. vestacko obogacivanje podzemnih izdana;
  17. ribnjake;
  18. seoske vodovode;
  19. izgradnju ili zatrpavanje busenih i reni bunara i drugih busotina za potrebe rudarskih i geoloskih radova;
  20. sadjenje drveca i zbunastog bilja i njihovu secu u koritu za veliku vodu i na obali;
  21. promenu katastarske kulture zemljista na erozivnom podrucju;
  22. navodnjavanje poljoprivrednog zemljista otpadnim vodama;
  23. skladistenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu;
  24. podzemna i nadzemna skladista za naftu i njene derivate i druge opasne materije;
  25. objekte, izuzev industrijskih, cije se otpadne vode ispustaju u javnu kanalizaciju, osim za atmosferske vode koje nisu zagadjene i vode iz domacinstava;
  26. vodenice i objekte na splavovima;
  27. ostale objekte koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom rezimu ili na koje moze da utice vodni re1im.

Vodoprivredne uslove iz stava 1. tac. 1. do 10, 13, 22, 23. i 24. ovog clana izdaje ministarstvo nadlezno za poslove vodoprivrede.

Vodoprivredne uslove iz stava 1. tac. 18, 20, 21, 25. i 26. ovog clana izdaje opstinski organa uprave nadlezana za poslove vodoprivrede.

Vodoprivredne uslove iz stava 1. tac. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19. i 27. ovog clana izdaje javno vodoprivredno preduzece.

Pre izdavanja vodoprivrednih uslova z aobjekte i radove iz st. 2. i 4. ovog clana investitor je duzan da pribavi misljenje Republickog hidrometereoloskog zavoda, a za objekte i radove iz stava 2. ovog clana i misljenje javnog vodoprivrednog preduzeca.

Clan 16.

Odobrenje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojecih objekata i postrojenja i izvodjenje drugih radova, izuzev objekata i radova iz clana 14. stav 2. ovog zakona, moze se izdati po prethodno pribavljenoj vodoprivrednoj saglasnosti.

Vodoprivrednu saglasnost izdaje organ, odnosno javno vodoprivredno preduzece za objekte i radove za koje su izdali vodoprivredne uslove.

Za objekte i radove iz clana 15. stav 1. tac. 1. (akumulacija za vodosnabdevanje) 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 22, 23. i 24. ovog zakona potrebna je i saglasnost ministarstva nadleznog za poslove zdravlja i zastite zivotne sredine, za objekte i radove koji se odnose na podzemne vode iz stava 1. tac. 4, 14. i 16. ovog clana ministarstva nadleznog za geoloske poslove, a za radove iz stava 1. tac. 18. i 19. ovog clana opstinskog organa uprava nadleznog za poslove zdravlja i zastitu zivotne sredine.

Clan 17.

Vodoprivrednom saglasnoscu se utvrdjuje da je tehnicka dokumentacija za objekte i radove, uradjena u skladu sa vodoprivrednim uslovima.

Ako se izgradnjom objekta ili izvodjenjem radova ne otpocne u roku od dve godine vodoprivredna saglansost prestaje da vazi.

5. Vodoprivredna saglasnost

Clan 18.

Vodoprivredna dozvola je potrbna za:

1. koriscenje i upotrebu voda iz prirodnih i vestackih vodotoka, jezera i podzemnih voda;

2. ispustanje voda i drugih materija u prirodne i vestacke vodotoke, jezera, podzemne vode i javnu kanalizaciju;

3. povecanje kolicine zahvacenih i ispustenih voda, izmenjeneprirode i kvaliteta ispustenih voda.

Clan 19.

Vodoprivrednom dozvolom utvrdjuje se nacin i uslovi za upotrebu i koriscenje voda i sipustanje voda.

Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ, odnosno javno vodoprivredno preduzece za objekte i radove za koje su izdali vodoprivrednu saglasnost.

Vodoprivredna dozvola se izdaje na odredjeno vreme a najduze za period od 10 godina.

Pravo steceno na osnovu vodoprivredne dozvole ne moze se preneti na drugogo korisnika bez saglasnosti organa, odnosno javnog vodoprivrednog preduzeca koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu.

Clan 20.

Pravo steceno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje:

1. istekom roka trajanja dozvole;

2. ako se korisnik odrekne prava iz dozvole;

3. kad se pravo ne vrsi bez opravdanih razloga duze od dve godine.

Resenje o utvrdjivanju prestanka prava iz stava 1. tac. 2. i tac 3. ovog clana donosi organ odnosno javno vodoprivredno preduzece koje je izdalo vodoprivrednu dozvolu.

Clan 21.

Odobrenje za upotrebu objekata i postrojenja moze se izdati ako je prethodno za njih izdata vodoprivredna dozvola.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana odobrenje za upotrebu objekata i to za regulaciju vodotoka, izgradnju nasipa, dalekovoda, magistralnih i regioalnih puteva, zeleznica, magistralnih naftovoda, gasovoda i produktovoda, mostova, podzemnih i nadzemnih skladista za naftu i njene derivate i druge opasne materije, sadjenje drveca i zbunastog bilja u koritu za veliku vodu i na obali, mooze se izdati po prethodno pribavljenoj potvrdi o ispunjenosti uslova iz vodoprivredne saglasnosti.

Potvrdu iz stava 2. ovog clana izdaje organ, odnosno javno vodoprivredno preduzece koje je izdalo vodoprivrednu saglasnost.

6. Ostale odredbe o vodnom rezimu

Clan 22.

Vodoprivredni uslovi, vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaju se u skladu sa vodoprivrednom osnovom.

Clan 23.

Uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole prilaze se tehnicka dokumentacija propisane sadrzine.

Ministar vodoprivrede donosi blizi propis o sadrzini tehnicke dokumentacije koja se prilaze uz zahtev za izdavanje vodoprivredne saglansosti i vodoprivredne dozvole.

Clan 24.

Organ, odnosno javno vodoprivredno preduzece duzni su da sve izdate vodoprivredne saglasnosti, vodoprivredne dozvole i potvrdu iz clana 21. stav 2. ovog zakona registruje u vodnoj knjizi , na propisani nacin.

Opstinski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede i javno vodoprivredno preduzece duzni su da sve izdate vodoprivredne saglansoti i vodoprivredne dozvole i potvrdu iz clana 21. stav 2. ovog zakona dostave ministarstvu nadleznom za poslove vodoprivrede.

Ministar vodoprivrede donosi blizi propis o obrascu i nacinu vodjenja vodne knjige.

Clan 25.

Radi obezbedjivanja podataka za zastitu voda i zastitu od stetnog dejstva voda, javno vodoprivredno preduzece vodi katastre zagadjivaca voda, vodoprivrednih objekata i bujicnih tokova, na propisan nacin.

Katastri iz stava 1. ovog clana su javne knjige.

Ministri vodoprivrede i ministar nadlezan za poslove zdravlja i zastite zivotne sredine ( u daljem tekstu: ministar zdravlja i zastite zivotne sredine) donose blizi propis o sadrzini i nacinu vodjenja katastra zagadjivaca voda.

Ministar vodoprivrede donosi blizi propis o sadrzini i nacinu vodjenja katastra vodoprivrednih objekata i bujicnih tokova.

Clan 36.

Zemljiste izmedju nasipa za odbranu od poplava i korita (inundaciono podrucje) vodotoka i na zasticenoj strani iza nasipa u sirini od 50 metara moze se koristiti na nacin kojim se ne ugrozava sprovodjenje odbrane od poplava a u skladu sa planom odbrane od poplava.

Sastavni deo nasipa za odbranu od poplave cine zastitni pojas sa sumom i zastitnim zelenilom (zastitne sume) u inundacionom podrucju u sirini od 50 metara pored nasipa.

Gazdovanje zastitnim sumama sprovodi javno vodoprivredno preduzece u skladu sa posebnom sumskom osnovom.

Osnova iz stava 3. ovog clana mora biti uskladjena sa planom odbrane od poplava.

Vodno zemljiste se moze koristiti, bez vodoprivredne saglansosti, kao pasnjak, livada i oranica.

U plavnim zonama mogu se graditi objekti u skladu sa prostornim, odnosno urbanistickim planovima kojima se odredjuje zemljiste koje je ugrozeno od poplava i uslovi gradnje na tom zemljistu.

Clan 37.

U cilju sprecavanja dejstva erozije i bujica sopstvenici, odnosno korisnici zemljista duzni su da grade i odrzavaju zastitne objekte (pregrade, ustave, retencije i sl.), izvode zastitne radove ( posumljavanje, zatrvljivanje, terasiranje, ciscenje korita i sl.) i sprovode mere zastite (zabrana ili ogranicenje sece drveca, zabrana ili ogranicenje vadjenja peska, sljunka, nacin koriscenja poljoprivrednog zemljista i dr.).

Clan 45.

Podrucja na kojima se nalaze izvorista iz clana 43. ovog zakona su pod zasebnom zastitom.

U podrucjima iz stava 1. ovog clana ustanovljavaju se tri zone zastite i to: sira zona zastite, uza zona zastite i zona neposredne zastite.

Sira zona zastite obuhvata podrucje iz stava 1. ovog clana.

Uza zona zastite obuhvata povrsinu akumulacionog jezera na najvisem niou vode, s obalnim pojasom u sirini od oko 500 metara.

Zona neposredne zastite nalazi se unutar uze zone zastite.

Podrucje uze zone zastite i zone neposredne zastite sa rezimia organizacije, uredjenja i koriscenja prostora u uzoj i siroj zoni zastite utvrdjuju se prostornim, odnosno urbanistickim planovima u skladu sa hidrogeoloskim i drugim svojstvima zemljista.

Resenje o odredjivanju i odrzavanju zona i pojaseva sanitarne zastite i ogranicenja iz stava 1. ovog clana donosi ministar zdravlja i zastite zivotne sredine u sklladu sa propisom o naczinu odredjivanja i odrzavanja zona i pojaseva sanitarne zastite.

Ministar zdravlja i zastite zivotne sredine donosi blizi propis iz stava 7. ovog clana.

Clan 65.

Na izgradjeni seoski vodovod se mogu prikljuciti preduzeca i druga pravna lica i gradjani koji nisu ucestvovali u izgradnji tog vodovoda pod sledecim uslovima:

1. ako isti, s obzirom na kolicinu vode, moze da zadovolji njihove potrebe, i

2. ako se njihovo snabdevanje vodom ne moze drukcije resiti na ekonomican i racionalan nacin.

Odobrenje za prikljucak iz stava 1. ovog clana izdaje opstinski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede.

Preduzeca i druga pravna lica i gradjani koji se prikljucuju na vodovod imaju jednaka prava kao i ostali investitori, odnosno korisnici seoskog vodovoda.

Clan 66.

Kada se izgradnjom objekta kojim se trajno podize nivo vode prirodnog vodotoka povecavaju troskovi zastite od stetnog dejstva voda, vlasnik, odnosno korisnik tog objekta duzan je da te povecane troskove nadoknadi preduzecu koje je prema ovom zakonu duzno da preduzme mere zastite od stetnog dejstva voda.

2. Posebne mere

Clan 69.

Radi zastite voda i vodotoka, sprecavanja ostecenja i zastite vodoprivrednih objekata i postrojenja, zabranjeno je:

1. vrsiti radnje koje mogu ostetiti korita i obale prirodnih i vestackih vodotoka, kao i objekata za uredjenje vodnih tokova ili za zastitu od stetnog dejstva voda:

2. unositi u prirodne, vestacke vodotoke, jezera i retencije, kamen, zemlju, jalovinu, poseceno drvo i drugi materijal, kao i upustati zagadjene vode i materije;

3. izvoditi radove i vaditi materijal iz vodotoka, koji bi mogli ugroziti: vodni rezim, stabilnost brane ili njenu namensku upotrebu, stabilnost odbrambenih nasipa, regulacionih i drugih vodoprivrednih objekata, kao i menjati prirodne uslove u okolini akumulacionih i retencionih bazena usled cega bi moglo doci do klizanja terena, pojave erozije ili nastajanja vododerina i bujica;

4. graditi objekte ili vrsiti sadnju u plavnoj zoni na nacin koji ometa proticanje vode i leda ili je u suprotnosti sa propisima za gradnju na plavnom podrucju;

5. saditi drvece na odbrambenom nasipu ili pored nasipa u pojasu sirine 10 metara prema vodotoku i 50 metara na branjenom podrucju, racunajuci od nozice nasipa;

6. saditi drvecepored kanala u pojasu od 5 metara sa obe strane, racunajuci od ivice kanala;

7. kopati bunare, rovove i paralelne kanale duz nasipa u pojasu 50 metara prema vodotoku i 100 metara prema branjenom podrucju, izuzev ukoliko je tehnickm dokumentacijom dokazano da nije ugrozena stabilnost nasipa;

8. menjati ili presecati tokove podzemnih voda, odnosno iskoriscavati te vode u obimu kojim se ugrozavaju snabdevanje pitkom ili tehnoloskom vodom, mineralna i termalna izvorista, stabilnost tla i objekata;

9. na kanalima na udaljenosti manjoj od 2 metra, odnosno drugoj udaljenosti utvrdjenoj odlukom javnog vodoprivrednog preduzeca, orati ili kopati zemlju i obavljati druge radnje kojima se mogu ostetiti kanali ili poremetiti njihovo redovno funkcionisanje.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana javno vodoprivredno preduzece moze odobriti obradu zemljista, sadjenje drveCa ili drugih zaseda, secu drveca, ispasu stoke ili obavljanje drugih radova ako se time ne ugrozava stabilnost i sigurnost vodoprivrednih objekata, odnosno vodni rezim.

Clan 70.

Sopstvenik, odnosno korisnik zemljista duzan je da dozvoli drugom sopstveniku, odnosno korisniku izvodjenje radova radi dovodjenja, odnosno odvodjenja vode preko njegovog zemljista ako ne postoje povoljni tehnicki ili ekonomski uslovi, uz pravo na naknadu stete koju sporazumno utvrdjuju.

Ako zainteresovane strane ne postignu sporazum o utvrdjivanju prava sluzbenosti i o visini odgovarajuce naknade odluku donosi sud.

Clan 82.

Delatnost javnih vodoprivrednih preduzeca (u daljem tekstu: javno vodoprivredno preduzece) su: gazdovanje vodnim resursima i uskladjivanje potrebe za vodom raznih korisnika; pracenje, odrzavanje i unapredjivanje vodnog rezima; odrzavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata; organizovanje i sprovodjenje odbrane od poplava; odvodjenje suvisnih voda i organizovanje odbrane od unutrasnjih voda na melioracionom podrucju; organizovanje i sprovodjenje mera za zastitu od bujice i erozije; obezbedjenje vode za koriscenje; organizovanje i sprovodjenje mera za zastitu voda od zagadjivanja; pripremanje planova i programa u vodoprivredi; organizovanje i vodjenje vodoprivrednog informacionog sistema i dokumentacije o vodama; izvrsavanje zadataka iz medjudrzavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede i organizovanje studijsko istrazivackih radova u oblasti vodoprivrede.

Delatnosti iz stava 1 ovog clana su od javnog interesa.

Javno vodoprivredno preduzece studijsko-istrazivacke radove iz stava 1. ovog clana poverava naucno-istrazivackoj instituciji.

Statutom javnog vodoprivrednog preduzeca blize se uredjuju pitanja unutrasnje organizacije, delokrug rada organa preduzeca, prava i obaveze delova preduzeca u pravnom prometu, ovlascenja u pogledu raspolaganja sredstvima od strane delova preduzeca i druga pitanja od znacaja za poslovanje preduzeca.

Clan 135.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vaze:

1. Zakon o vodama ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 32/90 i "Sluzbeni glasnik RS", br. 21/90 i 24/90) osim cl. 5, 6, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13v, 13g, 13d, 13dj, 13e, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 120, 140, 147. stav 1 tacka 1. iclana 149. i propisi doneti na osnovu tih clanova koji prestaju da vaze 31. decembra 1991. godine;

2. Zakon o vodama ("Sluzbeni list SAPV", br. 25/90 i 38/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona osim cl. 54. do 101, 107 i 122. i propisi doneti na osnovu tih clanova koji prestaju da vaze 31. decembra 1991. godine;

3. Zakon o vodama ("Sluzbeni list SAPK", br. 30/76 i 20/78 i "Sluzbeni glasnik RS", br. 16/90 i 21/90) i propisi doneti na osnovu tog zakona, osim cl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17v, 24, 25, 26, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 182, 186a, 187, 188a i propisi doneti na osnovu tih clanova koji prestaju da vaze 31. decembra 1991. godine;

4. Pravilnik o sadrzini vodoprivredne osnove dela vodnog podrucja ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 17/78);

5. Pravilnik o kolicini vode koja se smatra kao neznatno mala kolicina pri upotrebljavanju i odvodjenje odnosno ispustanju vode ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 67/81);

6. Pravilnik o sadrzini tehnicke dokumentacije za odbranu od poplava i leda ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 47/83)

7. Pravilnik o sistematskom tehnickom osmatranju vodoprivrednih objekata ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 53/83);

8. Pravilnik o rokovima atestiranja vodoprivrnjednih objekata, uredjaja i njihovih delova ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 47/83);

9. Pravilnik o nacinu na koji Republicki hidrometereoloski zavod prati i dostavlja prognoze promena kvaliteta vode i upozorava na havarijska zagadjenja vode ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 28/84).

Sastavni deo Zakona o zastiti i iskoriscavanju izvorista vodosnabdevanja, koji je prema clanu 147. stav 1. tacka 2. Zakona o vodama ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 49/89, 59/89, 14/90 i 42/90 i "Sluzbeni glasnik RS", br. 21/90 24/90) ostao na snazi primenjivace se do donosenja vodoprivredne osnove iz clana 126. stav 1. ovog zakona.

Clan 136.

Do donosenja propisa na osnovu ovlascenja iz ovog zakona ostaju na snazi:

1. Uredba o klasifikaciji voda (Sluzbeni glasnik SRS", broj 5/68);

2. Uredba o kategorizaciji vodotoka ("Sluzbeni glasnik RS", broj 5/68);

3. Pravilnik o sadrzini tehnicke dokumentacije koja se podnosi u postupku za dobijanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 3/78);

4. Pravilnik o obrascu i nacinu vodjenja vodne knjige ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 16/78 i 20/85);

5. Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Sluzbeni glasnik SRS", broj 31/2);

6.Pravilnik o nacinu odredjivanja i odrzavanja zona i pojaseva sanitarne zastite objekata za snabdevanje vodom za pice ("Sluzbeni glansik SRS", broj 33/78);

7. Pravilnik o nacinu i broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 47/83 i 13/84).