SR EN DE

Predstavljen novi Zakon o javnim nabavkama u PKS-u


Predsednik Privredne komore Srbije Željko Serti? ocenio je na predstavljanju Zakona o javnim nabavkama da je novi propis dobar, ali da je veoma bitno i njegovo dosledno sprovodjenje u praksi
U Srbiji imamo 12 hiljada naru?ilaca i 80 hiljada ponudja?a, a informacije o novom zakonu treba da dopru do svakog privrednika i preduzetnika i to je posao Privredne komore Srbije, istakao je Serti?, naglasivši važnost podsticanja preduzetništva, osnivanja malih preduze?a, porodi?nih firmi, koje pružaju mogu?nost unapredjenja konkurentnosti, ali su, pre svega, osnova zapošljavanja.

Zakon

 
Privredna komora Srbije bi?e dobar saradnik u realizaciji ovog Zakona, poru?io je predsednik nacionalne asocijacije srpskih privrednika Željko Serti? predstavnicima privrednih komora, ponudja?a i naru?ilaca.
 
Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanovi? ukazao je da je prioritet novog Zakona o javnim nabavkama suzbijanje pregovara?kih postupaka, koji ?e se koristiti samo u najneophodnijim situacijama. Pregovara?ki postupci javnih nabavki dostigli su ogromne razmere  prošle godine, kada je 34 odsto ugovora zaklju?eno na taj na?in, od kojih 48 odsto sa samo jednim ponudja?em, što je najnekonkurentnije. On je poru?io naru?iocima da izbegavaju pregovara?ke postupke, jer ?e dobijati uglavnom negativno mišljenje Uprave za javne nabavke, osim u slu?ajevima kada postoji jak razlog za pokretanje takvog postupka.
 
U drugom kvartalu prošle godine, u izbornom periodu, hitne javne nabavke dostigle su 8,7 milijardi dinara, od kojih je 83 odsto ili 7,2 milijarde dinara, bilo neregularno. Jovanovi? je rekao da novi Zakon o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 1. aprila poja?ava nadležnosti uprave i donosi niz novina, medju kojima je godišnji plan javnih nabavki, tako da svaki naru?ilac treba najkasnije do 31. januara da ga dostavi upravi i Državnoj revizorskoj instituciji. Naru?ilac posebno, u planu nabavki posebno navodi razloge i opravdanost svake pojedina?ne nabavke i na?in na koji je utvrdio procenjenu vrednost javne nabavke. Plan nabavke u elektronskom obliku naru?ilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od deset dana od dana donošenja, a dužan je da do 31. marta teku?e godine, sa?ini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja tim institucijama, navela je pomo?nica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.
 
Tu je i portal javnih nabavki, na kojem ?e biti objavljivani rokovi, koji ?e važiti od momenta objave, oglasi malih i velikih vrednosti, konkursna dokumentacija, objava obaveštenja o pokretanju pregovara?kog postupka i druga dokumenta. od septembra ?e zaživeti i registar ponudja?a. Uvedena je i neophodna realna procena na tržištu vrednosti nabavke, kao i obaveza da se prvobitno utvrdjena i opredeljena sredstva za javne navake mogu tokom godine pove?ati za maksimalno 10 odsto izuzev u slu?ajevima elementarnih nepogoda ili nekih drugih vanrednih situacija.
 
Aktivni su i stari portal za javne nabavke za objavljivanje oglasa i dokumenata u skladu sa starim Zakonom -  http://stariportal.ujn.gov.rs, kao i novi portal za objavljivanje oglasa i dokumenata po novom Zakonu o javnim nabavkama, odluka o pokretanju postupka doneta po?ev od 1. aprila 2013. godine - http://portal.ujn.gov.rs (sajt www.ujn.gov.rs).
 
Od 400.000 dinara do tri miliona dinara su male nabavke, a iznad tog iznosa su nabavke velike vrednosti i ako je godišnja vrednost javnih nabavki preko milijardu dinara, naru?ilac je dužan da donese interni plan za spre?avanje korupcije, istaknuto je na prezentaciji.
 
Predstavnik Uprave za javne nabavke i ?lan radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama ?ordje Belenzada ukazao je na predmet i postupak javne nabavke.
 
Na izuzetno pose?enoj prezentaciji Zakona o javnim nabavkama u Privrednoj komori Srbije bio je skoro podjednak broj ponudja?a i naru?ilaca. Daliborka Sre?kov, rukovodilac Grupe za stru?ne poslove u Upravi za javne nabavke i ?lan Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama prezentovala je dodelu ugovora, poništenje i ništavost ugovora i prekršaje. Ona je konstatovala ?injenicu da se ponuda po novom zakonu ne može odbiti iz formalnih nedostataka, ve? to može da se u?ini samo ukoliko postoje neki bitni razlozi i nedostaci. Saša Varinac, predsednik Republi?ke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki upoznao je privrednike sa nadležnostima Republi?ke komisije i postupkom zaštite prava, a nakon toga je usledila stru?na rasprava uz brojna pitanja predstavnika naru?ilaca i ponudja?a, koji su u PKS dobili i konkretne odgovore u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama.


Izvor : PKS.rs

www.vibilia.rs


 1. Srpska asocijacija menadzera SAM* SAM predstavio novine Zakona o radu

  Srpska asocijacija menadžera (SAM) predstavila je poslovnoj javnosti novine koje donosi Zakon o radu. Srpska asocijacija menad...
 2. Zakon* Prezentacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu
  Centar za privredni sistem Privredne komore Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja...
 3. Grafikon* Oštra borba protiv sive ekonomije
  Gotovo trećina privrednih tokova u Srbiji nalazi se u sferi sive ekonomije. Cilj je da se to svede na evropski prosek, čime bi se ...
 4. Osiguranje* Produžen rok za konkurisanje za dodelu vojvođanskih subvencija
  Konkurs za dodelu subvencija za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu prilikom nove investicije, produžen je do utro...
 5. Zakon* Usvojeni zakoni o beleznicima
  Poslanici Skupštine Srbije usvojili su tri pravosudna zakona kojima se omogućava da javni beležnici počnu sa radom. Usvojeni su Za...
 6. Grafikon* Suficit industrije regiona severa Bačke i Potisja
  U prvih sest meseci ove godine industrijska proizvodnja regiona severa Backe i Potisja zabelezila je pad u odnosu na isti period...
 7. Ministarstvo finansija* Javni dug Srbije 64,3 odsto BDP
  Javni dug Srbije na kraju jula 2014. bio je 20,94 milijarde evra, sto je 64,3 odsto bruto domaceg proizvoda (BDP), objavilio je ...
 8. Vlada Srbije* Usvojen Predlog zakona o prometu nepokretnosti
  Vlada Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o prometu nepokretnosti kojim se preciznije regulišu oblici svojine, pravo preč...
 9. Poslovanje* Donošenje podzakonskih akata kasni 931 dan

  Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) izrazila je zabrinutost zbog kašnjenja pri donošenju podzakonskih akat...
 10. Novac* Prodate drzavne obveznice za 9,1 milijardu dinara

  Na aukciji petogodisnjih drzavnih obveznica Republike Srbije prodato je 60,89 odsto od ponudjenog obima emisije koji je iznosi...
 11. Zakon* Stupili na snagu privredni zakoni
  Zakon o privatizaciji i Izmene i dopune Zakona o stecaju stupili su danas na snagu. Zakon o privatizaciji predvidja da se privatiz...
 12. Zakon* Izmene i dopune Zakona o stečaju
  Novi zakon trebalo bi da umanji troškove stečaja i skrati vreme trajana stečaja, iako ni tim zakonom krajnji rok za završetak steč...
 13. evropska komisija* Novi izveštaj EK o Srbiji najvećim delom pozitivan
  Novi godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije biće najvećim delom pozitivno obojen, ali u najmanje tri oblasti Beogra...
 14. Kori Udovicki* Minuli rad isti u javnom i privatnom sektoru
  Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kaže da je Vlada Srbije usvojila izmene četiri zakona koji se odnose ...
 15. Skupstina Srbije* Usvojen Zakon o privatizaciji i izmene zakona o stečaju
  Skupština Srbije usvojila je danas, većinom glasova, Zakon o privatizaciji, koji predviđa završetak procesa privatizacije 584 preo...
 16. pad indeksa* U drugom tromesečju BDP Srbije pao za 1,1%
  Prema preliminarnoj oceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji pad BDP-a u drugom tromesečju iznosi 1,1%.Industri...
 17. Industrija* Pad industrijske proizvodnje od 9,2 odsto u junu
  Industrijska proizvodnja u Srbiji u junu manja je za 9,2 odsto nego u istom mesecu prosle godine, objavio je Republicki zavod za...
 18. Zakon* Uskoro i Zakon o radu funkcionera u pokrajinama i lokalu
  Nacrt Zakona o radu zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ce do kraja avgusta biti dostavljen vladi ...
 19. Zakon* Stupaju na snagu izmene Zakona o PIO
  Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojima ce se postepeno do 2032. godine izjednaciti starosne granice za ...
 20. Procenti* Javni dug iznad maksimuma još deset godina
  Srbija ce u najboljem slucaju tek za desetak godina moci da javni dug vrati na 45 odsto bruto domaceg proizvoda (BDP), sto je maks...

Ključne reči