SR EN DE


JAVNO PREDUZE?E GRADSKO STAMBENO, Beograd - Nabavka radova na popravci na stambenim zgradama i drugim objektima


Delatnost : GRADJEVINARSTVO

Datum : 15/10/2012Na osnovu ?lana 74. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08)
JAVNO PREDUZE?E „GRADSKO STAMBENO”
11000 Beograd, Danijelova 33
objavljuje
OBAVEŠTENjE
o zaklju?enom ugovoru o javnoj nabavci radova
broj javne nabavke 13/39
Vrsta postupka otvoreni postupak po partijama.
1. Predmet javne nabavke: partija br. 2 – izvo?enje gra?evinsko zanatskih radova – hitne intervencije i teku?e popravke na stambenim zgradama i drugim objektima koji imaju zaklju?en ugovor o održavanju sa naru?iocem, a koji teritorijalno pripadaju Radnoj jedinici Zemun: MZ „Nova Galenika”, MZ „Zemun polje”, MZ „13 Maj”,MZ „Batajnica”, MZ „Sur?in”.
2. Naziv, odnosno ime ponu?a?a sa kojim je zaklju?en ugovor o javnoj nabavci:
– Kompanija „Leki?” d.o.o., Obrenovac, Beliko Polje, Valjevski put 11, PIB 101213285 MB 17248332.
3. Datum zaklju?enja ugovora 9. oktobar 2012. godine.
4. Vrednost ugovora o javnoj nabavci 15.552.912,00 dinara, bez obra?unatog PDV-a. E-8506


www.vibilia.rs

Pobednici po Delatnosti